Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Danmarks Erhvervsfond og af lov om internationalt udviklingssamarbejde

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 145 af 21. april 1965 om Danmarks Erhvervsfond, som ændret senest ved lov nr. 90 af 13. marts 1985, jfr. bekendtgørelse nr. 91 af 13. marts 1985, indsættes som § 8, stk. 2:

» Stk. 2. Der kan endvidere ydes garantier og kautioner inden for et beløb af 30 milliarder kr. ved store eksportforretninger til udviklingslande, når der foreligger garanti fra finansministerium, centralbank, udviklingsbank el. lign. I beløbet er indbefattet garantier og kautioner, der er ydet i henhold til § 7 i loven om internationalt udviklingssamarbejde.«

§ 2

I lov om internationalt udviklingssamarbejde, jfr. lovbekendtgørelse nr. 285 af 1. april 1976, som ændret senest ved lov nr. 122 af 31. marts 1982, ophæves § 7.

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg slot, den 8. maj 1985

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/IB STETTER

Officielle noter

Ingen