Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om hjemmesygeplejerskeordninger, lov om sundhedsplejerskeordninger, lov om skolelægeordning og lov om offentlig sygesikring m.fl.

(Ændring af regler om finansiering)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 408 af 13. juni 1973 om hjemmesygeplejerskeordninger, som ændret senest ved lov nr. 143 af 4. april 1979, foretages følgende ændring:

§ 5 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 5. For personer, der er fyldt 67 år afholder kommunerne endeligt udgifterne vedrørende hjemmesygepleje i medfør af § 1.

Stk. 2. For personer under 67 år afholder kommunerne og amtskommunerne hver 50 pct. af udgifterne til hjemmesygepleje, bortset fra administrationsudgifter der afholdes endeligt af kommunerne.

Stk. 3. Indenrigsministeren kan efter forhandling med de kommunale organisationer fastsætte nærmere regler om fordelingen mellem kommune og amtskommune af udgifter i forbindelse med ydelser til personer under 67 år og personer, der er fyldt 67 år.«

§ 2

I lov nr. 409 af 13. juni 1973 om sundhedsplejerskeordninger, som ændret ved § 2, stk. 2, i lov nr. 224 af 12. juni 1975, foretages følgende ændring:

§ 6 ophÆves.

§ 3

I lov om skolelægeordning, jfr. lovbekendtgørelse nr. 430 af 16. august 1974, som ændret ved § 2 i lov nr. 178 af 7. maj 1975 og § 3, stk. 2, nr. 5, i lov nr. 634 af 17. december 1976, foretages følgende ændring:

§ 8 A ophÆves.

§ 4

I lov om offentlig sygesikring, jfr. lovbekendtgørelse nr. 94 af 9. marts 1976, som ændret bl.a. ved lov nr. 574 af 27. oktober 1982 og lov nr. 156 af 11. april 1984 og senest ved lov nr. 114 af 27. marts 1985, foretages følgende ændringer:

1. § 16, STK. 4, ophÆves.

2. § 21, STK. 2, affattes sÅledes:

»Stk. 2. Udgiften til ydelser ifølge denne lovs §§ 16-18 afholdes af kommunerne, bortset fra udgiften til ydelser efter § 16, stk. 3, der afholdes af staten.«

3. § 21, STK. 3, ophÆves.

Stk. 4 og stk. 5 bliver herefter stk. 3 og stk. 4.

4. I § 24, STK. 2 OG 6, og § 28, STK. 5, Ændres »§ 21, stk. 4« til: »§ 21, stk. 3«.

§ 5

I lov nr. 134 af 20. marts 1976 om ændring af regler for statens udbetaling af refusion af kommunernes udgifter i henhold til den sociale pensions- og bistandslovgivning m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 2 Ændres »lov om folkepension, lov om invalidepension m.v., lov om pension og hjælp til enker m.fl.,» til: »lov om social pension,».

2. I § 2 udgÅr ordene »lov om offentlig sygesikring« og »lov om sundhedsplejerskeordninger, lov om hjemmesygeplejerskeordninger samt lov om skolelægeordning«.

§ 6

Loven har virkning for udgifter, der vedrører tiden efter den 1. januar 1987.

GIVET PÅ AMALIENBORG, DEN 6. JUNI 1985

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/BRITTA SCHALL HOLBERG

Officielle noter

Ingen