Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social bistand

(Forhøjelse af beløb til personlige fornødenheder)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 830 af 3. december 1986, som ændret ved lov nr. 938 af 23. december 1986 og § 8 i lov nr. 948 af 23. december 1986, foretages følgende ændringer:

     1. I § 84, stk. 1, 2. pkt., ændres »4.488 kr.« til: »4.572 kr.«.

     2. I § 118, stk. 1, 2. pkt., ændres »11.916 kr.« til: »12.144 kr.«.

§ 2

Loven har virkning fra den 1. april 1987. Givet på Amalienborg, den 10. april 1987

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/MIMI STILLING JAKOBSEN

Officielle noter

Ingen