Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om statsstøtte til visse private seminarier

(Seminariestøtteloven)

Herved bekendtgøres lov om statsstøtte til visse private seminarier, jf. lovbekendtgørelse nr. 414 af 28. september 1979, med de ændringer der følger af lov nr. 711 af 22. december 1982, lov nr. 246 af 23. maj 1984 og § 18 i lov nr. 217 af 23. april 1986.


§ 1. Denne lov omfatter private seminarier, der uddanner lærere til folkeskolen, private husholdningsseminarier, private håndarbejdsseminarier, og private børnehave- og fritidspædagogseminarier, hvis seminarierne:

1. er godkendt af undervisningsministeren efter de regler, der er fastsat om uddannelsen på de nævnte seminarier,

2. er selvejende institutioner med vedtægter godkendt af undervisningsministeren,

3. følger de bestemmelser, som fastsættes af undervisningsministeren om driften, de økonomiske forhold og lønnings- og pensionsforholdene for personalet m.v.,

4. følger undervisningsministerens pålæg om at stille seminariets lokaler og udendørsanlæg til rådighed for andre uddannelsesformål.

Stk. 2. Loven omfatter tillige kursus til højere forberedelseseksamen, der er godkendt ved private seminarier, der uddanner lærere til folkeskolen, såfremt kurserne opfylder de betingelser, som er fastsat i lovgivningen om højere forberedelseseksamen.

Stk. 3. Ledere og lærere ved de i stk. 1 omhandlede seminarier skal være medlemmer af »Pensionskassen af 1925 for de private eksamensskoler«, medmindre det over for undervisningsministeren godtgøres, at der på anden måde er sikret dem en passende pension. De nærmere regler om pensionskassens virksomhed fastsættes i en vedtægt for pensionskassen, der skal stadfæstes af undervisningsministeren og ministeren for statens lønnings- og pensionsvæsen. Der skal ved bestemmelse i vedtægten gives de private seminarier en passende repræsentation i kassens bestyrelse. Pensionskassen oppebærer tilskud fra statskassen efter nærmere i vedtægten fastsatte bestemmelser.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at bestemmelserne i lov nr. 291 af 18. juni 1969 om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken § 10, stk. 1, og §§ 19-25 finder anvendelse på personale, der er ansat på tjenestemandslignende vilkår, og at § 21, stk. 4, i den nævnte lov gælder for medlemmer af seminariernes bestyrelser. Beslutning om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og injuriesøgsmål træffes af bestyrelsen for vedkommende seminarium efter indhentet godkendelse fra undervisningsministeren.

§ 2. Udgifterne ved driften af institutionerne efter § 1 afholdes af statskassen. Inventar og samlinger stilles til rådighed af staten.

Stk. 2. Efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren med finansudvalgets tilslutning, kan der af statskassen ydes institutionerne efter § 1 rente- og afdragsfri lån til opførelse, ombygning og køb af bygninger eller overgang til selvejende institution. Undervisningsministeren kan endvidere med finansudvalgets tilslutning yde statstilskud til indretning af lejede lokaler.

§ 3. Er der til et seminarium, der uddanner lærere til folkeskolen, knyttet en privat øvelsesskole, finder reglerne i §§ 1 og 2 tilsvarende anvendelse, hvis øvelsesskolen har ledelse fælles med seminariet og opfylder betingelserne for godkendelse som fast øvelsesskole.

§ 3 a. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§ 4. Loven træder i kraft den 1. april 1970.

Stk. 2. Statslån ydet efter reglerne om statstilskud m.v. til private seminarier opretholdes, men bliver rentefrie.

Stk. 3. Lov om statstilskud til anerkendte private seminarier, jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 25. juli 1963, ophæves bortset fra § 3, stk. 3 og 4.

§ 5. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

----------

Lov nr. 98 af 14. marts 1979, hvorved private håndarbejdsseminarier er inddraget under loven om statsstøtte til visse private seminarier, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 1979.

Stk. 2. Statslån ydet efter reglerne om statsstøtte til visse private skoler opretholdes, men bliver rentefrie.

----------

Lov nr. 711 af 12. december 1982 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven (* 1) træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. (* 2)

----------

Lov nr. 246 af 23. maj 1984 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven (* 3) træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende. (* 4)

----------

Lov nr. 217 af 23. april 1986 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 40

Loven (* 5) træder i kraft den 1. juli 1986.

Undervisningsministeriet, den 12. august 1987

P.M.V.

HELGE THOMSEN

/Inge Roepstorff

Officielle noter

(* 1) Lovændringen tilføjer et § 1, stk. 1, nr. 4.

(* 2) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 30. december 1982.

(* 3) Lovændringen tilføjer et § 1, stk. 4.

(* 4) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 26. maj 1984.

(* 5) Lovændringen tilføjer § 3 a.