Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1 Almindelige bestemmelser
  Kapitel 2 Særlige regler om opgørelsen og ansættelsen af den skattepligtige
  Kapitel 3 Opgørelsen og ansættelsen til kulbrinteskat af den skattepligtige
  Kapitel 4 Andre bestemmelser
  Kapitel 5 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven) (* 1)

Herved bekendtgøres lov nr. 175 af 28. april 1982 om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven) med de ændringer og tilføjelser, der følger af lov nr. 276 af 6. juni 1984 og lov nr. 926 af 19. december 1986.


Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§ 1. Denne lov omfatter beskatning af enhver form for indkomst i forbindelse med forundersøgelse, efterforskning og indvinding af kulbrinter og dertil knyttet virksomhed, herunder anlæg af rørledninger, forsyningstjeneste samt skibstransport og rørledningstransport af indvundne kulbrinter, når indtægterne er erhvervet ved sådan virksomhed eller arbejde udført

 • 1) i Danmark, herunder søterritoriet, samt dansk kontinentalsokkelområde;
 • 2) i fremmed stat, herunder sådan stats søterritorium og kontinentalsokkelområde, for så vidt angår kulbrinteforekomster, som er beliggende både på et område, der er omfattet af nr. 1, og i anden stat, såfremt indvinding helt eller delvis er undergivet dansk højhedsret efter aftale med sådan anden stat;
 • 3) uden for de i nr. 1 nævnte områder for så vidt angår rørledningstransport af kulbrinter, der er indvundet på et område, som er omfattet af nr. 1 eller nr. 2, i den udstrækning beskatningen er forbeholdt Danmark efter aftale med anden stat.

Stk. 2. Indkomsten opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler med de ændringer, der følger af denne lov.

§ 2. Af indkomst efter § 1 svares personlig indkomstskat, dødsboskat, selskabsskat eller skat efter lov om beskatning af fonde, visse foreninger og institutter m.v. efter skattelovgivningens almindelige regler med de ændringer, der følger af kapitel 2 og 4.

Stk. 2. Endvidere svares der en kulbrinteskat efter bestemmelserne i kapitel 3.

§ 3. Pligt til at svare skat efter denne lov påhviler personer, dødsboer samt selskaber, selvejende institutioner og foreninger m.v., som oppebærer indtægter, der er omfattet af § 1. Foreninger m.v., der er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1 og 2, eller § 1 i lov om beskatning af fonde, visse foreninger og institutter m.v., svarer skat af indkomst som nævnt i § 1 efter de for sådane foreninger m.v. gældende regler i skattelovgivningen, bortset fra indtægter som nævnt i § 4, stk. 1 og 2, jf. § 4, stk. 4.

Stk. 2. Skattepligtige i henhold til denne lov, der ikke tillige er omfattet af reglerne i kildeskattelovens § 1, selskabsskattelovens § 1 eller § 1 i lov om beskatning af fonde, visse foreninger og institutter m.v. om skattepligt, kan kun fratrække udgifter i det omfang, de vedrører indtægter, der er omfattet af § 1. Er den skattepligtige tillige skattepligtig efter kildeskatteloven, selskabsskatteloven eller lov om beskatning af fonde, visse foreninger og institutter m.v., medregnes indkomsten opgjort efter denne lov ved opgørelsen af den skattepligtiges samlede indkomst, jf. dog §§ 4, 12 og 21.

Stk. 3. I øvrigt finder reglerne om skattepligt i kildeskatteloven, selskabsskatteloven og lov om beskatning af fonde, visse foreninger og institutter m.v., herunder reglerne om undtagelse fra skattepligt i kildeskattelovens § 3 og selskabsskattelovens § 3, tilsvarende anvendelse. Reglerne om undtagelse fra skattepligt i selskabsskattelovens § 3 finder dog ikke anvendelse for så vidt angår indtægt som nævnt i § 4.

Kapitel 2

Særlige regler om opgørelsen og ansættelsen af den skattepligtige

indkomst

§ 4. Den skattepligtige ansættes særskilt til skat af følgende indtægter:

 • 1) indtægt ved førstegangssalg af indvundne kulbrinter;
 • 2) indtægt fastsat som en andel af de indvundne kulbrinter eller værdien heraf;
 • 3) fortjeneste eller tab ved direkte eller indirekte afståelse af bevilling, tilladelse eller rettighed til forundersøgelse, efterforskning eller indvinding af kulbrinter;
 • 4) fortjeneste eller tab som omhandlet i lov om særlig indkomstskat m.v. § 2, nr. 1, for så vidt angår aktiver, der er omfattet af reglerne i § 7, stk. 3, og § 8;
 • 5) fortjeneste som omhandlet i lov om særlig indkomstskat m.v. § 2, nr. 2, i det omfang aktiverne er anvendt i forbindelse med indvinding af kulbrinter.

Stk. 2. Salgsværdien af kulbrinter, der udtages af den skattepligtige til forarbejdning eller eget brug, medregnes ved indkomstopgørelsen.

Stk. 3. Fortjeneste eller tab efter stk. 1, nr. 3, opgøres som forskellen mellem det ved afståelsen opnåede vederlag og anskaffelsesomkostningerne med fradrag af afskrivninger, der er foretaget efter § 9.

Stk. 4. Den særskilte indkomst opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler med de ændrnger, der følger af bestemmelserne i §§ 5-11. For foreninger m.v., der er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1 og 2, eller § 1 i lov om beskatning af fonde, visse foreninger og institutter m.v., opgøres den særskilte indkomst efter de for indregistrerede aktieselskaber, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, gældende regler med de ændringer, der følger af bestemmelserne i §§ 5-11. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan kun fratrækkes udgifter i det omfang, de vedrører indtægter som nævnt i stk. 1 og 2. Der indrømmes ikke fradrag for salgsprovisioner, rabatter eller lignende ved overdragelse af kulbrinter mellem foretagender, der må anses for indbyrdes afhængige.

Stk. 5. Skat, der betales af indkomst som nævnt i stk. 1 og 2, tilfalder staten.

Stk. 6. Den særskilte ansættelse foretages første gang for det indkomstår, hvori forundersøgelsen og efterforskningen påbegyndes.

§ 5. Skatteministeren kan efter forhandling med energiministeren bestemme, at der til brug ved opgørelsen af indkomsten fastsættes normpriser for de indvundne kulbrinter. Det kan bestemmes, at der alene fastsættes normpris for flydende kulbrinter.

Stk. 2. Normprisen skal svare til markedsprisen ved omsætning mellem uafhængige parter under frie vilkår. Normprisen fastsættes bagud for 3 måneder ad gangen.

Stk. 3. Er der i henhold til stk. 1 fastsat normpriser, opgøres den i § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 2, nævnte indtægt på grundlag af den normpris, der var gældende på tidspunktet for salget eller udtagelsen efter § 4, stk. 2, af de indvundne kulbrinter, med de ændringer, som afvigelser med hensyn til kvalitet, leveringssted, leveringsbetingelser og betalingsvilkår for den enkelte levering måtte betinge.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte opgørelsesmåde finder anvendelse, uanset om den skattepligtige godtgør, at den faktisk opnåede indtægt afviger fra den ansatte indtægt.

§ 6. Normprisen fastsættes af et nævn, der udpeges af energiministeren. Nævnet består af en formand og 4 andre medlemmer. Formanden udnævnes efter indstilling fra præsidenten for højesteret. I nævnet skal være repræsenteret juridisk, økonomisk, regnskabsmæssig og teknisk sagkundskab. Mindst to af medlemmerne skal endvidere have særligt kendskab til handel med kulbrinter. Medlemmerne og stedfortrædere for disse udnævnes for 4 år.

Stk. 2. Energiministeren fastsætter nævnets forretningsorden.

Stk. 3. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 7. Ved opgørelsen af den i § 4 nævnte skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter, som er afholdt til forundersøgelse og efterforskning i tilknytning til den skattepligtiges erhverv ved indvinding af kulbrinter. Er udgifterne afholdt før den skattepligtige har iværksat indvinding på et område, der er omfattet af denne lov, kan den skattepligtige i stedet vælge at foretage fradraget over 5 indkomstår med 20 pct. om året og med første fradrag i det indkomstår, hvori den skattepligtige har iværksat sådan indvinding.

Stk. 2. Afstår eller opgiver den skattepligtige bevilling, tilladelse eller rettighed, eller tilbagekaldes denne af energiministeren, og driver den skattepligtige herefter ikke virksomhed med henblik på indvinding af kulbrinter på et område, der er omfattet af denne lov, kan udgifterne fradrages i det indkomstår, hvor afståelse, opgivelse eller tilbagekaldelse finder sted.

Stk. 3. Udgifter til anskaffelse af maskiner, inventar og lignende driftsmidler, skibe og bygninger, som anvendes i forbindelse med forundersøgelses- og efterforskningsvirksomhed, afskrives efter afskrivningslovens regler herom. Borerigge afskrives efter de regler i afskrivningslovens afsnit I og IV A, der gælder for driftsmidler.

Stk. 4. Anvendes de i stk. 3 nævnte aktiver delvis i forbindelse med anden virksomhed, beregnes afskrivning efter stk. 3 på grundlag af den del af saldoværdien, som svarer til den forholdsmæssige anvendelse af aktivet ved forundersøgelses- og efterforskningsvirksomhed. Den forholdsmæssige anvendelse af aktivet i forbindelse med anden virksomhed danner grundlag for afskrivning af aktivet ved opgørelsen af den del af den skattepligtiges indkomst, som ikke omfattes af § 4. Afskrivning foretages særskilt for hvert aktiv.

Stk. 5. Indtil den skattepligtige har iværksat indvinding på et område, der er omfattet af denne lov, kan afskrivningsbeløbene efter stk. 3 overføres til fradrag ved indkomstopgørelsen efter reglerne i stk. 1, 2. punktum.

§ 8. Produktionsanlæg, platforme og andre anlæg, herunder rørledninger og hertil knyttede anlæg, samt andet udstyr, der anvendes i forbindelse med erhvervelse af indtægt som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, eller stk. 2, afskrives efter de regler i afskrivningslovens afsnit I og IV A, der gælder for driftsmidler.

Stk. 2. Skibe og bygninger, der ikke er omfattet af stk. 1, afskrives efter afskrivningslovens regler herom.

Stk. 3. Anvendes det afskrivningsberettigede aktiv delvis i forbindelse med anden virksomhed, beregnes afskrivning efter stk. 1 og 2 på grundlag af den del af saldoværdien, som svarer til den forholdsmæssige anvendelse af aktivet ved virksomhed som nævnt i stk. 1. Den forholdsmæssige anvendelse af aktivet i forbindelse med anden virksomhed danner grundlag for afskrivning af aktivet ved opgørelsen af den del af den skattepligtiges indkomst, som ikke omfattes af § 4. Afskrivning foretages særskilt for hvert aktiv.

§ 9. Anskaffelsessummen for bevillinger, tilladelser og rettigheder som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 3, kan afskrives med lige store årlige beløb over det til rettighederne svarende resterende åremål.

§ 10. Ved opgørelsen af den i § 4 nævnte skattepligtige indkomst kan fradrages samtlige udgifter, der afholdes med henblik på iværksættelsen af kulbrinteindvinding, og som ikke er omfattet af §§ 7-8.

§ 11. Såfremt den i § 4 nævnte skattepligtige indkomst udviser underskud, kan dette underskud fradrages i tilsvarende skattepligtig indkomst for de nærmest efterfølgende 15 år. Inden for denne periode kan fradraget dog kun overføres til et senere indkomstår, såfremt det ikke kan rummes i tidligere års indkomst.

Stk. 2. Udviser den i § 4 nævnte skattepligtige indkomst underskud, har den skattepligtige adgang til helt eller delvis at overføre dette underskud til fradrag i anden indkomst.

Stk. 3. Underskud ved anden indkomst end den i § 4 nævnte kan ikke overføres til fradrag i denne indkomst.

Kapitel 3

Opgørelsen og ansættelsen til kulbrinteskat af den skattepligtige

kulbrinteindkomst

§ 12. Den skattepligtige ansættes til kulbrinteskat til staten af indtægter som nævnt i § 4, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Der opgøres en indkomst for hvert felt efter reglerne i § 14.

Stk. 3. Den skattepligtige kulbrinteindkomst opgøres samlet for de felter, der udviser overskud, efter reglerne i § 19.

Stk. 4. Kulbrinteskatten udgør 70 pct. af den skattepligtige kulbrinteindkomst.

§ 13. Hvor en kulbrinteforekomst er afgrænset efter bestemmelserne i tilladelser og aftaler, der er omfattet af lov om anvendelse af Danmarks undergrund, udgøres feltet af det således definerede areal. For andre kulbrinteforekomsters vedkommende udgøres feltet af det areal, som forekomsten omfatter.

§ 14. Ved opgørelsen af indkomsten for de enkelte felter finder reglerne i §§ 4-10 samt §§ 15-18 anvendelse. Udgifter kan kun fratrækkes i det omfang, de vedrører indkomsten fra feltet. Der bortses fra forundersøgelses- og efterforskningsudgifter.

Stk. 2. Den skattepligtige medtages første gang ved skatteansættelsen til kulbrinteskat for det indkomstår, hvori forundersøgelsen og efterforskningen påbegyndes.

§ 15. Ved opgørelsen af indkomsten for de enkelte felter finder følgende regler ikke anvendelse:

 • 1) reglerne om henlæggelse til investeringsfonds;
 • 2) reglerne om forskudsafskrivning efter afskrivningslovens afsnit IV A;
 • 3) reglerne om midlertidig investeringsfradrag;
 • 4) reglerne om skattemæssig nedskrivning på varelager.

§ 16. Ved opgørelsen af indkomsten for de enkelte felter kan med den begrænsning, som følger af § 17, fratrækkes et beløb på 25 pct. (kulbrintefradraget) af anskaffelsessummen for aktiver, der er omfattet af § 8, stk. 1. Kulbrintefradraget indrømmes i det indkomstår, hvori den skattepligtige har påbegyndt afskrivning på aktivet, og hvert af de følgende 9 indkomstår.

Stk. 2. Der indrømmes desuden et kulbrintefradrag på 25 pct. af de forundersøgelses- og efterforskningsudgifter, som efter § 7 fradrages over 5 år. Kulbrintefradraget indrømmes i det indkomstår, hvori den 5-årige fradragsordning er påbegyndt, og hvert af de følgende 9 indkomstår.

Stk. 3. Afstår den skattepligtige et aktiv, der giver adgang til kulbrintefradrag, fragår afståelsessummen i grundlaget for beregning af kulbrintefradraget fra og med afståelsesåret. Der fragår dog højst et beløb svarende til anskaffelsessummen for det solgte aktiv. Erstatningssummer og forsikringssummer sidestilles med afståelsessummer.

Stk. 4. Overgår et aktiv, der giver adgang til kulbrintefradrag, til anden anvendelse end den i § 8, stk. 1, nævnte, fragår et beløb svarende til aktivets skattemæssigt nedskrevne værdi i grundlaget for beregning af kulbrintefradraget fra og med det indkomstår, hvori overgangen finder sted. Overgår et aktiv til anvendelse, der omfattes af § 8, stk. 1, forhøjes grundlaget for beregning af kulbrintefradrag med aktivets skattemæssigt nedskrevne værdi fra og med det indkomstår, hvori overgangen finder sted. Tilsvarende regler finder anvendelse i tilfælde, hvor et aktiv overgår fra anvendelse på eet felt til anvendelse på et andet felt.

Stk. 5. Anvendes et aktiv, der giver adgang til kulbrintefradrag, delvis i forbindelse med anden virksomhed, fragår en andel af anskaffelsessummen eller aktivets nedskrevne værdi, der forholdsmæssigt svarer til aktivets anvendelse ved anden virksomhed, i grundlaget for beregning af kulbrintefradraget.

§ 17. Der indrømmes ikke kulbrintefradrag for anskaffelsessummen for aktiver, anskaffet efter det indkomstår, hvori de samlede indkomster, opgjort efter reglerne i stk. 2, fra et felt overstiger det for indkomståret opgjorte beregningsgrundlag for kulbrintefradraget med et tillæg beregnet efter reglerne i stk. 3.

Stk. 2. Indkomsterne efter stk. 1 opgøres uden kulbrintefradrag og afskrivninger efter § 8, stk. 1, men med fradrag af de forundersøgelses- og efterforskningsudgifter, der ikke er omfattet af den 5-årige fradragsordning, jf. § 7, samt skatter, der for det pågældende indkomstår pålignes den skattepligtige af indkomst opgjort efter kapitlerne 2 og 3. Forundersøgelses- og efterforskningsudgifterne og skattebeløbene fordeles forholdsmæssigt på de felter, som udviser overskud før regulering efter 1. punktum.

Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte tillæg beregnes som 25 pct. af det for indkomståret opgjorte beregningsgrundlag for kulbrintefradraget. Hertil lægges summen af de efter 1. punktum for tidligere indkomstår beregnede tillæg. Tillæg beregnes fra og med det indkomstår, hvori der første gang beregnes kulbrintefradrag.

Stk. 4. Skatteministeren kan efter forhandling med energiministeren tillade, at der uanset stk. 1 helt eller delvis indrømmes kulbrintefradrag, når hensynet til en forsvarlig og hensigtsmæssig indvinding taler herfor.

§ 18. Udviser den for et felt opgjorte indkomst underskud, kan dette underskud fradrages i indkomst for feltet for de nærmest efterfølgende 15 indkomstår. Inden for denne periode kan fradraget dog kun overføres til et senere indkomstår, såfremt det ikke kan rummes i tidligere års indkomst. Underskud ved opgørelsen af indkomst fra eet felt kan ikke overføres til fradrag i indkomst fra et andet felt. Underskud, som nævnt i 1. punktum, kan ikke fradrages i anden indkomst. Underskud fra anden indkomst kan ikke overføres til fradrag i indkomst fra et felt.

Stk. 2. Er der ved endeligt ophør af produktionen fra et felt underskud, jf. stk. 1, 1. og 2. punktum, der ikke er udnyttet til fradrag i indkomsten fra feltet, kan dette underskud fradrages i positiv indkomst efter § 19, stk. 1.

§ 19. Summen af indkomsterne fra de felter, der udviser overskud, udgør efter fradrag af udgifter til forundersøgelse og efterforskning, jf. § 7, samt skatter, jf. § 20, den skattepligtige kulbrinteindkomst. Er den skattepligtige kulbrinteindkomst positiv, kan indkomsten nedsættes med underskud efter § 18, stk. 2, i det omfang underskuddet kan rummes i denne indkomst.

Stk. 2. Udviser den efter stk. 1 opgjorte skattepligtige indkomst underskud, kan dette underskud fradrages i tilsvarende indkomst for de nærmest efterfølgende 15 indkomstår. Inden for denne periode kan fradraget dog kun overføres til et senere indkomstår, såfremt det ikke kan rummes i tidligere års indkomst. Underskud som nævnt i 1. punktum kan ikke fradrages i anden indkomst. Underskud fra anden indkomst kan ikke overføres til fradrag i indkomst efter stk. 1.

§ 20. Ved opgørelsen af den skattepligtige kulbrinteindkomst fradrages skatter, der for det pågældende indkomstår pålignes den skattepligtige af den efter reglerne i kapitel 2 opgjorte indkomst.

Kapitel 4

Andre bestemmelser

§ 21. Personer, der ikke er omfattet af reglerne i kildeskattelovens §§ 1 eller 2 om skattepligt, og som oppebærer indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed, der er omfattet af denne lov, bortset fra indtægt som nævnt i § 4, svarer alene indkomstskat til staten med 50 pct. af den skattepligtige almindelige og særlige indkomst. Den beregnede skat nedsættes med skatteværdien af et personfradrag efter reglerne i personskattelovens § 10, stk. 1-3, ved anvendelse af ovennævnte procentsats.

Stk. 2. Personer, der ikke er omfattet af kildeskattelovens §§ 1 eller 2 om skattepligt, og som oppebærer indtægt, der er omfattet af denne lov, bortset fra indtægt som nævnt i § 4, og som ikke kan anses som indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed, svarer en endelig skat til staten med 30 pct. af indtægten. Ved skatteberegningen indrømmes ikke fradrag.

Stk. 3. Personer, der oppebærer indtægt som nævnt i § 4, stk. 1 og 2, svarer ud over kulbrinteskat alene indkomstskat til staten med 50 pct. af sådan indkomst. Indkomstskatten beregnes særskilt af indkomst, der er omfattet af § 4, stk. 1 og 2. Af indtægter som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 4 og 5, svares ikke særlig indkomstskat.

Stk. 4. Skat, der betales af selskaber, selvejende institutioner og foreninger m.v., der ikke er omfattet af reglerne i selskabsskattelovens §§ 1 eller 2 eller i § 1 i lov om beskatning af fonde, visse foreninger og institutter m.v. om skattepligt, og som oppebærer indtægt, der er omfattet af denne lov, bortset fra indtægt som nævnt i § 4, tilfalder staten.

Stk. 5. Foreninger m.v., der er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1 og 2, eller § 1 i lov om beskatning af fonde, visse foreninger og institutter m.v., og som oppebærer indtægt som nævnt i § 4, stk. 1 og 2, svarer ud over kulbrinteskat indkomstskat til staten af sådan indkomst med den for indregistrerede aktieselskaber, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, gældende procentsats.

Stk. 6. Skat, der betales af dødsboer, der ikke er omfattet af reglerne i kildeskattelovens §§ 1 eller 2 om skattepligt, og som oppebærer indtægt, der er omfattet af denne lov, bortset fra indtægt som nævnt i § 4, tilfalder staten.

§ 22. Ved beregning af nedsættelse af selskabsskat efter selskabsskattelovens § 17 bortses fra indkomst som nævnt i § 4.

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 23. Loven har virkning for indkomst erhvervet den 1. januar 1982 eller senere, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For skattepligtige efter denne lov, som ikke er omfattet af kildeskattelovens §§ 1 eller 2 eller selskabsskattelovens §§ 1 eller 2 om skattepligt, og som ikke har indkomst omfattet af kapitel 2 og 3, har loven virkning for indkomst erhvervet den 1. januar 1983 eller senere.

§ 24. For selskaber, der den 1. januar 1982 driver virksomhed ved forundersøgelse og efterforskning eller indvinding af kulbrinter på et område omfattet af denne lov, gælder reglerne i §§ 25-26.

§ 25. Ved opgørelsen af skattepligtig indkomst omfattet af kapitel 2 kan der med udgangspunkt i den skattemæssigt nedskrevne værdi pr. 31. december 1981 for aktiver, der er omfattet af § 7, stk. 3, eller § 8, stk. 1, foretages skattemæssige afskrivninger efter reglerne i § 7, stk. 3 og 4, og § 8, stk. 1 og 3.

Stk. 2. Skibe og bygninger, der ikke er omfattet af § 8, stk. 1, afskrives efter afskrivningslovens regler herom.

Stk. 3. Forundersøgelses- og efterforskningsudgifter, der er afholdt før 1. januar 1982, og som efter ligningslovens § 8 B fradrages med 20 pct. om året over en 5-årig periode, fradrages i den skattepligtige indkomst efter § 4 efter de hidtil gældende regler.

Stk. 4. Underskud, der er opstået før 1. januar 1982 ved forundersøgelse og efterforskning eller indvinding af kulbrinter, kan overføres til fradrag i skattepligtig indkomst som nævnt i § 4 efter reglerne i ligningslovens § 15.

§ 26. Ved opgørelsen af skattepligtig kulbrinteindkomst efter kapitel 3 gælder følgende regler:

 • 1) Med udgangspunkt i den skattemæssigt nedskrevne værdi pr. 31. december 1981 for aktiver, der er omfattet af § 7, stk. 3, eller § 8, stk. 1, foretages skattemæssige afskrivniner efter reglerne i § 7, stk. 3 og 4, og § 8, stk. 1 og 3.
 • 2) Skibe og bygninger, der ikke er omfattet af § 8, stk. 1, afskrives efter afskrivningslovens regler herom.
 • 3) Forundersøgelses- og efterforskningsudgifter, som pr. 31. december 1981 ikke er bragt til fradrag efter reglerne i ligningslovens § 8 B, fradrages med halvdelen i hvert af indkomstårene 1982 og 1983.
 • 4) Underskud, der er opstået i perioden 1. januar 1962 til 31. december 1981 ved forunderssøgelse og efterforskning eller indvinding af kulbrinter, og som ikke er fradraget, fradrages efter reglerne i nr. 3.

Stk. 2. Kulbrintefradrag efter reglerne i § 16 beregnes på grundlag af den i stk. 1, nr. 1, nævnte nedskrevne værdi for så vidt angår aktiver, der er omfattet af § 8, stk. 1. Der foretages en fordeling af den i 1. punktum nævnte nedskrevne værdi på de enkelte felter. Kulbrintefradrag kan første gang beregnes for indkomståret 1982. Tillæg efter reglerne i § 17, stk. 3, kan tidligst beregnes for indkomståret 1982.

Stk. 3. Den for indkomståret 1982 beregnede kulbrinteskat nedsættes med et beløb, der svarer til 20/365 af den beregnede kulbrinteskat.

§ 27. Skattepligtige, der efter den 1. januar 1962 har drevet virksomhed ved forundersøgelse og efterforskning eller indvinding af kulbrinter på et område omfattet af denne lov, men som ikke driver sådan virksomhed den 1. januar 1982, kan anvende reglerne i §§ 25-26, hvis den skattepligtige inden 1992 opnår indtægt ved nævnte indvindingsvirksomhed. Ved opgørelsen af beregningsgrundlaget for kulbrinteskatten fradrages forundersøgelses- og efterforskningsudgifter og underskud i de første to indkomstår efter, at indvinding er iværksat.

§ 28. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, herunder søterritorerne, samt færøsk og grønlandsk kontinentalsokkelområde.

----------

Lov nr. 276 af 6. juni 1984, ved hvis § 1 der blev foretaget ændringer af § 3, stk. 1, § 4, stk. 4, og § 21, stk. 1, samt tilføjet et nyt § 21, stk. 5, hvorefter det hidtidige stk. 5 blev stk. 6, indeholder i § 3 følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. § 2 har dog virkning for dokumenter, hvis stempelpligt indtræder den 1. maj 1984 eller senere.

----------

Lov nr. 926 af 19. december 1986 (konsekvensændringer som følge af skattereformen m.v.), ved hvis § 1 der blev foretaget ændringer af § 2, stk. 1, § 3, stk. 1, 2 og 3, § 4, stk. 4, og § 21, stk. 1, 3, 4 og 5, indeholder i § 3 følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Loven har virkning fra og med indkomståret 1987.

Skatteministeriet, den 20. november 1987

ANDERS FOGH RASMUSSEN

/H. K. Andersen

Redaktionel note
 • kan erhverves i Skattedepartementet.
 • (* 1) Lov nr. 175 af 28/04/1982 er oversat til engelsk. Oversættelsen