Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om tjenestemandspension

(Bortfald af dyrtidsregulering)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 292 af 18. juni 1969 om tjenestemandspension, som ændret bl.a. ved lov nr. 55 af 13. marts 1975, lov nr. 232 af 2. juni 1977, lov nr. 130 af 29. marts 1979, § 3 i lov nr. 43 af 15. februar 1980, § 9 i lov nr. 255 af 16. juni 1980 og senest ved lov nr. 263 af 22. maj 1986, foretages følgende ændringer:

1. § 27 affattes såldes:

»§ 27. Når der sker generel ændring af tjenestemandslønninger, foretages tilsvarende regulering af pensioner og efterindtægt, jf. kapitel 2-6, samt af ventepenge og rådighedsløn, jf. §§ 32 og 59 i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. Egenpensionens og ægtefællepensionens basisbeløb samt de beløb, der er fastsat i §§ 5, 6 og 15, reguleres på samme måde.

Stk. 2. Opsatte pensioner, der er nævnt i § 24, reguleres med virkning fra 1. april 1986 efter bestemmelsen i stk. 1.

Stk. 3. Til pensioner og til efterindtægt af pension, jf. kapitel 2-6, og til pensioner efter kapitel 7, der er opsat 1. oktober 1982 og senere, ydes dyrtidstillæg på i alt 33.072 kr. årligt, dog maksimalt det kronebeløb, som dyrtidstillæget udgjorde pr. 1. oktober 1982. Til pensioner efter kapitel 7, der er opsat før 1. oktober 1982, ydes det dyrtidstillæg, som blev beregnet på fratrædelsestidspunktet.

Stk. 4. Til efterindtægt af løn, jf. kapitel 6, samt rådighedsløn og ventepenge, som påbegyndes den 1. april 1988 eller senere, udgør dyrtidstillæget for en heltidslønnet i alt 28.080 kr. årlig.«

2. § 27 a ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft 1. april 1988. Givet på Fredensborg Slot, den 23. december 1987 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R. /Palle Simonsen

Officielle noter

Ingen