Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilsætningsstoffer til foderstoffer


I medfør af lov nr. 340 af 26. juni 1975 om foderstoffer og med henvisning til Rådets direktiv af 23. november 1970 (70/524/EØF) om tilsætningsstoffer til foderstoffer, som ændret ved Rådets direktiv af 29. november 1984 (84/587/EØF), fastsættes følgende:

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås:

ved »tilsætningsstoffer«: Stoffer eller andre præparater end forblandinger, der er egnede til ved anvendelse i foderstoffer at påvirke disses egenskaber eller den animalske produktion,

ved »foderstoffer«: Organiske eller uorganiske stoffer, der er ublandede eller optræder i blandinger med eller uden tilsætningsstoffer, og som er bestemt til opfodring,

ved »foderblandinger«: Organiske eller uorganiske foderstoffer, der i blandinger med eller uden tilsætningsstoffer er bestemt til opfodring i form af fuldfoder eller tilskudsfoder,

ved »fuldfoderblandinger«: Foderblandinger, som på grund af deres sammensætning er tilstrækkelige til at dække et dyrs daglige ration,

ved »tilskudsfoderblandinger«: Foderblandinger, der har et stort indhold af visse stoffer, og som på grund af deres sammensætning kun sammen med andre foderstoffer kan dække et dyrs daglige ration,

ved »mineralske foderblandinger«: Tilskudsfoderblandinger, der hovedsagelig består af mineralstoffer, og som indeholder mindst 40 pct. råaske,

ved »mælkeerstatninger«: Foderblandinger, der som tørfoder eller opløst i en given mængde væske gives til ungdyr som supplement til eller erstatning for modermælken efter kolostrum eller til slagtekalve,

ved »forblandinger«: Blandinger af tilsætningsstoffer alene eller blandinger bestående af et eller flere tilsætningsstoffer samt bærestoffer og bestemt til fremstilling af foderstoffer,

ved »dyr«: Dyr, der tilhører arter, som mennesker normalt fodrer og holder eller anvender til konsum,

ved »selskabsdyr«: Dyr, bortset fra pelsdyr, der tilhører arter, som mennesker normalt holder og fodrer, men ikke anvender til konsum,

ved »daglig ration«: Den samlede mængde foderstoffer med et vandindhold på 12 pct., som gennemsnitlig er nødvendig daglig for et dyr af en bestemt art, aldersgruppe og ydelse til at dække dets samlede behov for næring.

§ 2. Denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse på foderstoffer, for hvilke det er godtgjort, at de er bestemt til udførsel til lande uden for Det europæiske økonomiske Fællesskab, eller som transiteres på gennemgående fragtbrev.

Stk. 2. Denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse på foderstoffer, der er bestemt til fodring af fisk.

§ 3. Fremstilling, import, forhandling og anvendelse af tilsætningsstoffer, samt forblandinger og foderstoffer med indhold af tilsætningsstoffer skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 4. Som tilsætningsstoffer til foderstoffer må kun de stoffer anvendes, som er opført i bilag 1 til denne bekendtgørelse, og kun på de i bilag 1 anførte betingelser. Tilsætningsstoffer må inden for foderstofområdet ikke anvendes på anden måde.

Stk. 2. Medmindre andet er anført i bilag 1, gælder de fastsatte mindste- og størsteindhold for fuldfoderblandinger med et vandindhold på 12 pct.

Stk. 3. Hvis et tilsætningsstof også forekommer i naturlig tilstand i visse af foderstoffets bestanddele, skal den tilsatte mængde tilsætningsstof beregnes således, at det samlede indhold af tilsat og naturligt forekommende stof ikke overstiger det i bilag 1 fastsatte størsteindhold.

§ 5. Godkendelse af tilsætningsstoffer sker på de i bilag 3 anførte betingelser. Ansøgning om godkendelse indsendes til Landbrugsministeriet bilagt dokumentation for opfyldelse af godkendelsesbetingelserne. Dokumentation udarbejdes efter retningslinierne i bilag 3.

Stk. 2. Oplysninger, hvis udbredelse kan krænke forretnings- eller driftshemmeligheden, behandles på ansøgerens begrundede anmodning fortroligt.

Stk. 3. Følgende kan ikke betragtes som forretnings- eller driftshemmeligheder:

 • a) tilsætningsstoffets betegnelser og sammensætning,
 • b) tilsætningsstoffets fysisk-kemiske og biologiske egenskaber,
 • c) fortolkning af de farmakologiske, toksikologiske og økotoksikologiske oplysninger,
 • d) analysemetoderne til kontrol af tilsætningsstoffer i foderstoffer.

§ 6. Tilsætningsstoffer må kun blandes i forblandinger og foderstoffer, såfremt der sikres fysisk-kemisk forenelighed mellem blandingernes bestanddele under hensyn til de tilsigtede virkninger.

Stk. 2. Medmindre der er tale om en blanding fastsat i bilag 1, må

 • a) antibiotika (gruppe A) og vækstfremmende stoffer (gruppe J) ikke blandes med hinanden, hverken inden for samme gruppe eller mellem de to grupper indbyrdes,
 • b) coccidiostatika (gruppe D) ikke blandes med antibiotika (gruppe A) eller vækstfremmende stoffer (gruppe J), når coccidiostatika ligeledes har en antibiotisk eller vækstfremmende virkning på den pågældende dyrekategori, og
 • c) coccidiostatika og andre lægemidler (gruppe D) må ikke blandes indbyrdes, når de har samme virkning.

§ 7. Antibiotika, coccidiostatika og andre lægemidler, selen samt vækstfremmende stoffer (gruppe A, gruppe D, gruppe I, EØF-nr. E 8 og gruppe J i bilag 1 til denne bekendtgørelse), forblandinger med indhold af disse tilsætningsstoffer, samt foderblandinger med indhold af sådanne forblandinger må kun bringes i handelen på de i bilag 2 til denne bekendtgørelse anførte betingelser.

Stk. 2. De i stk. 1 omhandlede tilsætningsstoffer, forblandinger og foderblandinger skal være fremstillet af fabrikanter, for hvilke det er konstateret af mindst en medlemsstat af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, at de opfylder betingelserne i bilag 2 til denne bekendtgørelse. Hvis fremstillingen er sket i tredielande med henblik på forhandling i Fællesskabet, skal fabrikanterne have en inden for Fællesskabet etableret repræsentant, som opfylder betingelserne i bilag 2.

Stk. 3. Fremstilling her i landet af de i stk. 1 omhandlede tilsætningsstoffer, forblandinger og foderblandinger er betinget af forudgående godkendelse fra Statens Foderstofkontrol af, at virksomheden opfylder de i bilag 2 fastsatte betingelser.

Stk. 4. De i stk. 1 omhandlede tilsætningsstoffer må på sidste stadium af markedsføringen kun leveres til godkendte fabrikanter af forblandinger, jfr. stk. 3.

Stk. 5. Forblandinger med indhold af de i stk. 1 omhandlede tilsætningsstoffer må på sidste stadium af markedsføringen kun leveres til godkendte fabrikanter af foderblandinger, jfr. stk. 3.

Stk. 6. De i stk. 1 omhandlede tilsætningsstoffer må kun indgå i foderblandinger, hvis de først er fremstillet i form af forblandinger med et bærestof. Forblandingens andel af den endelige fuldfoderblanding skal mindst udgøre 0,2 pct. af den samlede vægt.

§ 8. Andre tilskudsfoderblandinger end de i stk. 3 nævnte må i den fortynding, der er fastsat for deres anvendelse, ikke indeholde større andele af tilsætningsstoffer end fastsat for fuldfoderblandinger i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. For tilskudsfoderblandinger med indhold af selen gælder dog følgende:

 • a) I mineralske foderblandinger må indholdet af selen ikke overstige 10 mikrogram pr. gram,
 • b) I andre tilskudsfoderblandinger må indholdet af selen ikke overstige 2,5 mikrogram pr. gram.

Stk. 3. Følgende tilskudsfoderblandinger kan udleveres til enhver bruger, såfremt tilskudsfoderblandingerne udviser en eller flere egenskaber i sammensætningen, f.eks. indhold af protein eller mineraler, som sikrer, at en overskridelse af de fastsatte størsteindhold for fuldfoder eller misbrug ved anvendelse til andre dyrearter er praktisk taget udelukket:

 • a) Tilskudsfoderblandinger med et indhold af antibiotika, D-vitaminer eller vækstfremmende stoffer på indtil det femfoldige af det størsteindhold, der er fastsat for fuldfoderblandinger.
 • b) Mineralske foderblandinger til kvæg og svin med et indhold af indtil 200.000 I.E. D-vitamin og indtil 1.000 milligram antibiotika eller vækstfremmende stoffer pr. kg.
 • c) Tilskudsfoderblandinger til fjerkræ med et indhold af coccidiostatika og andre lægemidler på indtil det femfoldige af det størsteindhold, der er fastsat for fuldfoderblandinger.
 • d) Flydende tilskudsfoderblandinger til kvæg, svin og fjerkræ med et indhold af indtil 200.000 I.E. D-vitamin pr. liter.

Stk. 4. Såfremt der ved fremstillingen af en tilskudsfoderblanding er gjort brug af en af de i stk. 3, litra b), c) eller d) anførte muligheder, kan der ikke samtidig gøres brug af muligheden i stk. 3, litra a).

§ 9. Ved salg af tilsætningsstoffer skal følgende oplysninger, som skal være tydelige, let læselige, og ikke må kunne slettes, og som den inden for Fællesskabet etablerede fabrikant, pakker, importør, sælger eller forhandler er ansvarlig for, angives på emballagen eller beholderen, enten direkte eller på en etiket:

A. For samtlige tilsætningstoffer:

 • a) Tilsætningsstoffets specifikke navn i overensstemmelse med bilag 1 til denne bekendtgørelse,
 • b) navn eller firmanavn, samt adresse eller hovedsæde for den for oplysningerne ansvarlige,
 • c) nettovægt, for flydende tilsætningsstoffer enten nettovægt eller nettorumfang.

B. For antiobiotika, coccidiostatika og andre lægemidler samt vækstfremmende stoffer endvidere:

 • a) Navn eller firmanavn, samt adresse eller hovedsæde for fabrikanten, hvis denne ikke er ansvarlig for mærkningens oplysninger,
 • b) indhold af aktivt stof,
 • c) garantiens sidste gyldighedsdato eller holdbarhedsangivelse regnet fra fremstillingsdatoen,
 • d) partiets referencenummer og fremstillingsdato,
 • e) angivelsen »udelukkende til brug for fabrikanter af forblandinger til foderblandinger«,
 • f) brugsanvisning og henstillinger vedrørende sikkerhedsforskrifter for anvendelsen, når der ifølge spalten »bestemmelser i øvrigt« i bilag 1 gælder særlige bestemmelser.

C. For E-vitamin endvidere:

 • a) Indhold af alfa-tokoferol, beregnet som dl-alfa-tokoferolacetat,
 • b) indholdsgarantiens sidste gyldighedsdato eller holdbarhedsangivelse regnet fra fremstillingsdatoen,
 • c) angivelsen »udelukkende til brug ved fremstilling af foderstoffer«.

D. For andre vitaminer end E-vitaminer, samt for provitaminer og stoffer med lignende egenskaber endvidere:

 • a) Indhold af aktivt stof,
 • b) indholdsgarantiens sidste gyldighedsdato eller holdbarhedsangivelse regnet fra fremstillingsdatoen,
 • c) angivelsen »udelukkende til brug ved fremstilling af foderstoffer«.

E. For selen endvidere:

 • a) Indhold af aktivt stof,
 • b) angivelsen »udelukkende til brug for fabrikanter af forblandinger til foderblandinger«.

F. For andre mikromineraler end selen, samt for øvrige tilsætningsstoffer (antioksydanter, aroma- og appetitvækkende stoffer, emulgatorer, stabilisatorer, fortyknings- og geleringsmidler, farvestoffer, herunder pigmenter, konserveringsstoffer, bindemidler, antiklumpningsmidler og koaguleringsmidler), endvidere:

 • a) Indhold af aktivt stof,
 • b) angivelsen »udelukkende til brug ved fremstilling af foderstoffer«.

Stk. 2. I tilslutning til tilsætningsstoffets specifikke navn kan følgende anføres:

 • a) Handelsnavn og EØF-nr,
 • b) navn eller firmanavn, samt adresse eller hovedsæde for fabrikanten, hvis denne ikke er ansvarlig for mærkningens oplysninger,
 • c) for de i stk.1, C-F omhandlede tilsætningsstoffer: Brugsanvisninger og henstillinger vedrørende sikkerhedsforskrifter for anvendelsen, når der ifølge spalten »bestemmelser i øvrigt« i bilag 1 gælder særlige bestemmelser.

Stk. 3. Andre oplysninger kan anføres på emballage, beholdere og etiketter på betingelser af, at oplysningerne er tydeligt adskilt fra mærkningsangivelser i henhold til stk. 1 og 2.

Stk. 4. Tilsætningsstoffer må kun forhandles i emballage eller beholdere, der er lukket således, at lukningen ødelægges ved åbning og ikke kan bruges igen.

§ 10. Ved salg af forblandinger med indhold af de i bilag 1 til denne bekendtgørelse anførte tilsætningsstoffer skal følgende oplysninger, som skal være tydelige, let læselige og ikke må kunne slettes, og som den inden for Fællesskabet etablerede fabrikant, pakker, importør, sælger eller forhandler er ansvarlig for, angives på emballagen eller beholderen, enten direkte eller på en etiket:

A. For samtlige forblandinger:

 • a) Benævnelsen »forblanding« og tilsætningsstoffets specifikke navn i overensstemmelse med bilag 1,
 • b) angivelsen »udelukkende til brug ved fremstilling af foderstoffer« (for forblandinger som omhandlet under B og G.2. dog den der krævede angivelse), samt brugsanvisning og eventuelt en henstilling vedrørende sikkerhedsforskrifter for anvendelse af forblandinger,
 • c) den dyreart eller dyregruppe, forblandingen er beregnet til,
 • d) navn eller firmanavn, samt adresse eller hovedsæde for den ansvarlige for de under A-I omhandlede oplysninger,
 • e) nettovægt, for flydende forblandinger enten nettovægt eller nettorumfang.

B. For forblandinger med indhold af antibiotika, coccidiostatika og andre lægemidler samt vækstfremmende stoffer endvidere:

 • a) Navn eller firmanavn, samt adresse eller hovedsæde for fabrikanten, hvis denne ikke er ansvarlig for mærkningens oplysninger,
 • b) indhold af aktive stoffer,
 • c) indholdsgarantiens sidste gyldighedsdato eller holdbarhedsangivelse regnet fra fremstillingsdatoen,
 • d) angivelsen »udelukkende til brug for fabrikanter af foderblandinger«.

C. For forblandinger med indhold af antioksydanter, for hvilke der i bilag 1 er fastsat størsteindhold for fuldfoderblandinger, endvidere: Indhold af aktive stoffer.

D. For forblandinger med indhold af farvestoffer, herunder pigmenter, for hvilke der i bilag 1 er fastsat størsteindhold for fuldfoderblandinger, endvidere: Indhold af aktive stoffer.

E. For forblandinger med indhold af E-vitamin endvidere:

 • a) Indhold af alfa-tokoferol, beregnet som dl-alfa-tokoferolacetat,
 • b) indholdsgarantiens sidste gyldighedsdato eller holdbarhedsangivelse regnet fra fremstillingsdatoen.

F. For forblandinger med indhold af andre vitaminer end E-vitamin, provitaminer og stoffer med lignende egenskaber endvidere:

 • a) Indhold af aktive stoffer,
 • b) indholdsgarantiens sidste gyldighedsdato eller holdbarhedsangivelse regnet fra fremstillingsdatoen.

G. 1. For forblandinger med indhold af andre mikromineraler end selen, og for hvilke der i bilag 1 er fastsat størsteindhold for fuldfoderblandinger, endvidere: Indhold af de pågældende grundstoffer.

2. For forblandinger med indhold af selen endvidere:

 • a) Indhold af selen (total),
 • b) ordene »urigtig anvendelse af forblandinger med indhold af selen kan medføre forgiftning«,
 • c) angivelsen »udelukkende til brug for fabrikanter af foderblandinger«.

H. For forblandinger med indhold af konserveringsstoffer, for hvilke der i bilag 1 er fastsat størsteindhold for fuldfoderblandinger, endvidere: Indhold af aktive stoffer.

I. For forblandinger med indhold af de øvrige i bilag 1 anførte tilsætningsstoffer, herunder antioksydanter, farvestoffer, mikromineraler og konserveringsstoffer, for hvilke der ikke er fastsat størsteindhold i bilag 1, endvidere: Indhold af aktive stoffer, såfremt tilsætningsstoffet har en funktion i selve foderstoffet og kan kontrolleres ved officielle analysemetoder eller i givet fald ved videnskabeligt forsvarlige metoder.

Stk. 2. I tilslutning til tilsætningsstoffets specifikke navn kan følgende anføres:

 • a) Handelsnavn,
 • b) EØF-nummer for andre end foreløbigt godkendte tilsætningsstoffer,
 • c) for forblandinger med indhold af antibiotika, coccidiostatika og andre lægemidler, samt vækstfremmende stoffer: Navnet på fabrikanten af det pågældende tilsætningsstof.

Stk. 3. Såfremt indholdsgarantiens sidste gyldighedsdato eller holdbarhedsangivelsen regnet fra fremstillingsdatoen i henhold til stk. 1 skal anføres for flere tilsætningsstoffer, kan der anføres en sidste gyldighedsdato eller holdbarhedsangivelse for alle tilsætningsstofferne, nemlig den dato, der indtræder først.

Stk.4. Andre oplysninger kan anføres på emballage, beholdere og etiketter på betingelse af, at oplysningerne er tydeligt adskilt fra mærkningsangivelser i henhold til stk. 1-3.

Stk. 5. Forblandinger må kun forhandles i emballage eller beholdere, der er lukket således, at lukningen ødelægges ved åbning og ikke kan bruges igen.

§ 11. Ved salg af foderstoffer med indhold af de neden for under A-G angivne tilsætningsstoffer skal følgende oplysninger, som skal være tydelige, let læselige og ikke må kunne slettes, og som den inden for Fællesskabet etablerede fabrikant, pakker, importør, sælger eller forhandler er ansvarlig for, angives på emballagen eller beholderen, enten direkte eller på en etiket:

A. For foderstoffer med indhold af antibiotika, coccidiostatika og andre lægemidler samt vækstfremmende stoffer:

 • a) Tilsætningsstoffets specifikke navn i overensstemmelse med bilag 1,
 • b) indhold af aktive stoffer,
 • c) indholdsgarantiens sidste gyldighedsdato eller holdbarhedsangivelse regnet fra fremstillingsdatoen.

B. For foderstoffer med indhold af antioksydanter:

 • a) for foderstoffer til selskabsdyr: Angivelsen »tilsat antioksydant« efterfulgt af tilsætningsstoffets specifikke navn i overensstemmelse med bilag 1,
 • b) for foderstoffer til andre dyr end selskabsdyr:

Tilsætningsstoffets specifikke navn i overensstemmelse med bilag 1.

C. For foderstoffer med indhold af farvestoffer, herunder pigmenter, som anvendes til farvning af foder eller animalske produkter:

 • a) for foderstoffer til selskabsdyr: Angivelsen »tilsat farvestof« eller »farvet med« efterfulgt af tilsætningsstoffets specifikke navn i overensstemmelse med bilag 1,
 • b) for foderstoffer til andre dyr end selskabsdyr: Tilsætningsstoffets specifikke navn i overenstemmelse med bilag 1.

D. For foderstoffer med indhold af E-vitamin:

 • a) Tilsætningsstoffets specifikke navn i overensstemmelse med bilag 1,
 • b) indhold af alfa-tokoferol, beregnet som dl-alfa-tokoferolacetat,
 • c) indholdsgarantiens sidste gyldighedsdato eller holdbarhedsangivelse regnet fra fremstillingsdatoen.

E. For foderstoffer med indhold af A- og D-vitaminer:

 • a) Tilsætningsstoffets specifikke navn i overensstemmelse med bilag 1,
 • b) indhold af aktive stoffer.
 • c) Indholdsgarantiens sidste gyldighedsdata eller holdbarhedsangivelse fra fremstillingsdatoen.

F. For foderstoffer med indhold af kobber eller selen:

 • a) Tilsætningsstoffets specifikke navn i overensstemmelse med bilag 1,
 • b) indhold af kobber, udtrykt i Cu, hhv. Se.

G. For foderstoffer med indhold af konserveringsstoffer:

 • a) For foderstoffer til selskabsdyr: Angivelsen »tilsat konserveringsstof« eller »konserveret med« efterfulgt af tilsætningsstoffets specifikke navn i overensstemmelse med bilag 1,
 • b) for foderstoffer til andre dyr end selskabsdyr: Tilsætningsstoffets specifikke navn i overensstemmelse med bilag 1.

Stk. 2. Udover oplysninger i henhold til stk. 1 skal eventuelle angivelser i spalten »Bemærkninger i øvrigt« i bilag 1 vedrørende hensigtsmæssig anvendelse eller lignende angives på emballagen eller beholderen, enten direkte eller på en etiket.

Stk. 3. Angivelse af indhold af andre mikromineraler end kobber og selen, af andre vitaminer end A-, D- og E-vitamin, samt af provitaminer og stoffer med lignende egenskaber er tilladt, såfremt indholdet af disse stoffer kan kontrolleres ved officielle analysemetoder eller i givet fald ved videnskabeligt forsvarlige metoder.

Såfremt sådanne stoffer angives, skal følgende oplyses:

 • a) for mikromineraler: Tilsætningsstoffets specifikke navn i overensstemmelse med bilag 1, samt indhold af de pågældende grundstoffer,
 • b) for vitaminer, provitaminer og stoffer med lignende egenskaber: Tilsætningsstoffets specifikke navn i overensstemmelse med bilag 1, indhold af aktive stoffer, samt indholdsgarantiens sidste gyldighedsdato eller holdbarhedsangivelse regnet fra fremstillingsdatoen.

Stk. 4. I tilslutning til tilsætningsstoffets specifikke navn kan angives EØF-nummer eller handelsnavn.

Stk. 5. De i stk. 1-4 omhandlede oplysninger skal anføres sammen med de oplysninger, som kræves i medfør af den øvrige foderstoflovgivning.

Stk. 6. De i stk. 1 og stk. 3 omhandlede angivelser af indhold skal referere til den mængde tilsætningsstoffer, der er tilsat foderstoffet. Indholdet skal bortset fra foderstoffer til selskabsdyr angives i mikrogram pr. gram (ppm), dog skal indholdet af A- og D-vitaminer angives i I.E. pr. gram.

Stk. 7. Såfremt indholdsgarantiens sidste gyldighedsdato eller holdbarhedsangivelsen regnet fra fremstillingsdatoen skal anføres for flere tilsætningsstoffer, kan der anføres en sidste gyldighedsdato eller holdbarhedsangivelse for alle tilsætningsstofferne, nemlig den dato, der indtræder først.

Stk. 8. Ved salg i løs vægt kan de i stk. 1-4 omhandlede oplysninger meddeles i følgedokumentet. Ved salg af små mængder foderstoffer, som er bestemt til den endelige bruger, er det tilstrækkeligt, at oplysningerne bringes til køberens kendskab ved passende skiltning.

Stk. 9. Ved salg af foderstoffer, der er beregnet til selskabsdyr, og som indeholder farvestoffer, konserveringsmidler eller antioksydanter og er pakket i emballage med et nettoindhold på højst 10 kg, er det tilstrækkeligt, at emballagen er forsynet med angivelsen »tilsat farvestof«/»farvet med«, »konserveret med« eller »tilsat antioksydant«, ledsaget af ordene »EØF-tilsætningsstoffer«, tillige med et referencenummer, der gør det muligt at identificere tilsætningsstoffet. I så fald skal fabrikanten efter anmodning oplyse det specifikke navn på det eller de anvendte tilsætningsstoffer til Statens Foderstofkontrol.

Stk. 10. Andre oplysninger om tilsætningsstoffer end dem, der er omhandlet i denne bekendtgørelse, er ikke tilladt.

§ 12. Ved salg af tilskudsfoderblandinger, der har et større indhold af tilsætningsstoffer end fastsat for fuldfoderblandinger, skal der foruden de oplysninger, der måtte følge af § 11, gives følgende oplysninger:

 • a) Varen skal betegnes tilskudsfoderblanding eller mineralsk foderblanding,
 • b) Der skal i fodringsvejledningen gøres følgende tilføjelse: »Dette foder må kun anvendes til (dyreart og aldersklasse) med indtil . . . gram pr. kg. af det daglige foder«. Oplysningerne herom skal være i overensstemmelse med bilag 1 til denne bekendtgørelse.
 • c) For mineralske foderblandinger med indhold af selen endvidere: Indholdet af selen og ordene »urigtig anvendelse af mineralske foderblandinger med selen kan medføre forgiftning«.

§ 13. Ved handel med andre lande i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab skal de påbudte og tilladte oplysninger gives på mindst et af bestemmelseslandets officielle sprog.

Stk. 2. Ved indbringelse her i landet skal de omhandlede oplysninger foreligge på dansk.

§ 14. Enhver, der har til hensigt at fremstille eller markedsføre tilsætningsstoffer, skal forinden underrette Statens Foderstofkontrol.

§ 15. Landbrugsministeren kan give tilladelse til, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse fraviges, når der er tale om forsøg eller videnskabelige undersøgelser. Landbrugsministeren fastsætter i hvert enkelt tilfælde betingelserne for sådanne fravigelser.

§ 16. Overtrædelse af bestemmelserne i § 3, § 4, stk. 1 og 3, §§ 6-7, § 8, stk. 1 og 2, § 9, stk. 1 og 4, § 10, stk. 1 og 5, § 11, stk. 1, 2, 5, 6, stk. 9, 2. pkt., og stk. 10, § 12, § 13, stk. 2, og § 14, straffes med bøde, jfr. § 23 i lov om foderstoffer.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 1988.

Stk. 2. Fra samme dato ophæves bekendtgørelse nr. 768 af 9. november 1986 om tilsætningsstoffer til foderstoffer, og cirkulære nr. 248 af 31. oktober 1973 om tilsætningsstoffer til foderstoffer.

Landbrugsministeriet, den 17. juni 1988

LAURITS TØRNÆS

/M. Ginnerup-Nielsen

Bilag 1 side 1

 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Mindste Største Bestemmelser 

     stoffer         mum   indhold indhold i øvrigt 

                 alder  mikrogram pr. g 

                     (ppm) af fuld- 

                     foderblanding 

     A. Antibiotika 

 E 700   Zink-    Æglæggende     15   100 

      bacitracin høner 

            Kalkuner 4 uger   5   50 

                 5. til   5   20 

                 26. uge 

            Andet  4 uger   5   50 

            fjerkræ 5 til 16. 5   20 

            (und-  uge 

            tagen 

            ænder, 

            gæs og 

            duer) 

            Kalve,  16 uger  5   50 

            lam og  17. uge  5   20 

            gedekid til 6 

                 måneder 

                 6 måneder 5   80   Kun i mælke~ 

                             erstatninger 

            Smågrise 4 måneder 5   50 

                 3 måneder 5   80   Kun i mælke~ 

                             erstatninger 

            Svin   6 måneder 5   20 

            Pelsdyr       5   20 

            (undtagen 

            kaniner) 

 Bilag 1 side 2 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Mindste Største Bestemmelser 

     stoffer         mum   indhold indhold i øvrigt 

                 alder  mikrogram pr. g 

                     (ppm) af fuld- 

                     foderblanding 

 E 710  Spiramycin   Kalkuner 26 uger  5   20 

            Andet  16 uger 

            fjerkræ 

            (undtagen 

            ænder, gæs 

            æglæggende 

            høner, duer) 

            Kalve,  16 uger  5   50 

            lam og  17. uge  5   20 

            gedekid 6 måneder 

                 6 måneder 5   80   Kun i mælke~ 

                             erstatninger 

            Smågrise 4 måneder 5   50 

                 3 måneder 5   80   Kun i mælke~ 

                             erstatninger 

            Svin   6 måneder 5   20 

            Pelsdyr       5   20 

            (undtagen 

            kaniner 

 E 711  Virginiamycin Kalkuner 26 uger  5   20 

            Andet  16 uger  5   20 

            fjerkræ 

            (undtagen 

            ænder, 

            gæs, 

            æglæggende 

            høner, duer) 

            Smågrise 4 måneder 5   50 

            Svin   6 måneder 5   20 

            Kalve  16 uger  5   50 

                 17. uge 

                 til    5   20 

                 6 måneder 

                 6 måneder 5   80   Kun i mælke~ 

                             erstatninger 

 Bilag 1 side 3 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Mindste Største Bestemmelser 

     stoffer         mum   indhold indhold i øvrigt 

                 alder  mikrogram pr. g 

                     (ppm) af fuld- 

                     foderblanding 

 E 712  Flavo- 

     fosfolipol   Æglæggende     2   5 

            høner 

            Kalkuner 26 uger  1   20 

            Andet  16 uger  1   20 

            fjerkræ 

            (undtagen 

            ænder, gæs 

            og duer) 

            Smågrise 3 måneder 10   25   Kun i mælke~ 

                             erstatninger 

            Svin   6 måneder 1   20 

            Pelsdyr       2    4 

            (undtagen 

            kaniner) 

            Kalve  6 måneder 6   16 

                 6 måneder 8   16   Kun mælke~ 

                             erstatninger 

            Slagte-       2   10   I brugsan 

            kvæg               visningen 

                             anføres: 

                             For 

                             suppleende 

                             foderstoffer 

                             bør største 

                             dosis i 

                             daglig 

                             fodermængde 

                             ikke 

                             overstige: 

                             - for 100 kg 

                             kropsvægt: 

                             40 mg 

                             - over 

                             100 kg 

                             kropsvægt: 

                             tilsætning 

                             af 1,5 mg 

                             for hver 

                             yderligere 

                             10 kg af 

                             dyrets 

                             kropsvægt. 

 Bilag 1 side 4 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Mindste Største Bestemmelser 

     stoffer    eller  mum   indhold indhold i øvrigt 

            dyre-  alder  mg/kg af 

            kategori     fuldfoderet 

 E 713  Tylosinfosfat Smågrise 4 måneder 10   40 

            Svin   6 måneder  5   20 

 E 714  Monensin    Slagtekvæg      10  40   I brugs~ 

     natrium                     anvisningen 

                             anføres: 

                             For supple~ 

                             rende foder~ 

                             stoffer bør 

                             største 

                             dosis i 

                             daglig 

                             fodermængde 

                             ikke over~ 

                             stige: 

                             - for 100 kg 

                             kropsvægt: 

                             140 mg 

                             - over 

                             100 kg 

                             kropsvægt: 

                             Tilsætning 

                             af 6 mg for 

                             hver yder~ 

                             ligere 10 kg 

                             af dyrets 

                             kropsvægt. 

                             Farligt for 

                             hovbærende 

                             dyr. 

 Bilag 1 side 5 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Mindste Største Bestemmelser 

     stoffer         mum   indhold indhold i øvrigt 

                 alder  mikrogram pr. g 

                     (ppm) af fuld- 

                     foderblanding 

 E 715  Avoparcin   Slagte-       7,5  15 

            kyllinger 

            Slagte- 16 uger  10   20 

            kalkuner 

            Smågrise 4 måneder 10   40 

            Svin   6 måneder 5   20 

            Kalve  6 måneder 15   40 

            Slagte-       15   30   I brugsan~ 

                             visningen 

                             anføres: 

                             For 

                             supplerende 

                             foderstoffer 

                             bør største 

                             dosis i dag~ 

                             lig foder~ 

                             mængde ikke 

                             overstige: 

                             - for 100 kg 

                             kropsvægt: 

                             103 mg 

                             - over 100 

                             kg 

                             kropsvægt: 

                             Tilsætning 

                             af 4,3 mg 

                             for hver 

                             yderligere 

                             10 kg af 

                             dyrets 

                             kropsvægt. 

 E 27  Salinomycin  Smågrise 4 måneder 30   60   I brugs~ 

     natrium                     anvisningen 

                             anføres: 

                             »farlig for 

                             hovbærende 

                             dyr« 

                             foreløbig 

                             godkendt. 

 Bilag 1 side 6 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Mindste Største Bestemmelser 

     stoffer         mum   indhold indhold i øvrigt 

                 alder  mikrogram pr. g 

                     (ppm) af fuld- 

                     foderblanding 

   B. Antioksydanter Alle               Alle 

 E 300  L-Ascorbinsyre dyrearter             foderstoffer 

 E 301  Natrium-L- 

     ascorbat 

 E 302  Calsium-L- 

     ascorbat 

 E 303  5,6 Diacetyl- 

     L-ascorbunsyre 

 E 304  6-Palmityl-L- 

     ascorbinsyre 

 E 306  Stærkt 

     tokeferolholdige 

     ekstrakter af 

     naturlig 

     oprindelse 

 E 307  Syntetisk 

     alfa-tokefero 

 E 308  Syntetisk 

     gamma-tokeferol 

 E 309  Syntetisk 

     delta-tokeferol 

 E 310  Propylgallat 

                          100 

 E 311  Octylgallat                alene 

 E 312  Dodecylgallat               eller 

                          sammen 

 E 320  Buthylhydroxyanisol 

     (BHA) 

 E 321  Buthylhydroxytoluen            150 

     (BHT)                   alene 

 E 324  Ethoxyquinz                eller 

                          sammen 

 Bilag 1 side 7 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Mindste Største Bestemmelser 

     stoffer         mum   indhold indhold i øvrigt 

                 alder  mikrogram pr. g 

                     (ppm) af fuld- 

                     foderblanding 

     C. Aroma- og 

      appetitvækkende 

      stoffer 

      Alle naturligt 

      forekommende 

      produkter 

      og de til 

      disse svarende 

      syntetiske 

      produkter. 

 Bilag 1 side 8 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Mindste Største Bestemmelser 

     stoffer         mum   indhold indhold i øvrigt 

                 alder  mikrogram pr. g 

                     (ppm) af fuld- 

                     foderblanding 

     D. Coccidio- 

      statika og 

      andre 

      lægemidler 

 E 750   Amprolium  Fjerkræ       62,5  125  Anvendelse 

                             fra læggemo~ 

                             denhed samt 

                             til slagte~ 

                             fjerkræ de 

                             sidste 3 

                             døgn før 

                             slagtningen 

                             er forbudt. 

 E 751    Apromlium- Høns,        66,5  133  Anvendelse 

       Etopabat  kalkuner og           fra læggemo~ 

       (Blanding perlehøns            denhed samt 

       af 25 dele                 til slagte~ 

       Amprolium og                fjerkræ de 

       1,6 dele                  sidste 3 

       Etopabat)                  døgn før 

                             slagtningen 

                             er forbudt. 

 E 752    Dinitolmid Fjerkræ       62,5  125  Anvendelse 

       (DOT)                    fra læggemo~ 

                             denhed samt 

                             til slagte~ 

                             fjerkræ de 

                             sidste 3 

                             døgn før 

                             slagtningen 

                             er forbudt. 

 E 754    Dimetri-  Kalkuner      100  200  Anvendelse 

       dazol   Perlehøns      125  150  fra læggemo~ 

                             denhed samt 

                             til slagte 

                             fjerkræ de 

                             sidste 6 

                             døgn før 

                             slagtningen 

                             er forbudt. 

 E 755    Metiklor- Slagte-       125  125  Anvendelse 

       pindol  kyllinger            fra læggemo~ 

                             til slagte~ 

                             fjerkræ de 

                             sidste 5 

                             døgn før 

                             slagtningen 

                             er forbudt. 

            Kaniner       125  200  Anvendelse 

                             de sidste 

                             5 døgn før 

                             slagtningen 

                             er forbudt. 

 Bilag 1 side 9 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Mindste Største Bestemmelser 

     stoffer         mum   indhold indhold i øvrigt 

                 alder  mikrogram pr. g 

                     (ppm) af fuld- 

                     foderblanding 

 E 756  Decoquinat   Slagte-       20   40   Anvendelse 

            kyllinger             de sidste 3 

                             døgn før 

                             slagtningen 

                             er forbudt 

 E 757  Monensin    Slagte-       100  125  Anvendelse 

     natrium    kyllinger             de sidste 3 

                             døgn før 

                             slagtningen 

                             er forbudt. 

                             I brugsan~ 

                             visningen 

                             anføres: 

                             Farlig for 

                             hovbærende 

                             dyr. 

            Hønniker 16 uger  100  120  I brugsan~ 

                             visningen 

                             anføres: 

                             Farlig for 

                             hovbærende 

                             dyr. 

            Kalkuner 16 uger  90   100  Anvendelse 

                             de sidste 3 

                             døgn før 

                             slagtningen 

                             er forbudt. 

                             I brugsan~ 

                             visningen 

                             anføres: 

                             Farlig for 

                             hovbærende 

                             dyr. 

 E 758  Robenidin   Slagte-      30    36   Anvendelse 

            kyllinger             de sidste 5 

            og slagte-             døgn før 

            kalkuner              slagtningen 

            Slagte-      50    66   er forbudt. 

            kaniner 

 E 759  Ronidazol  Kalkuner     60    90   Anvendelse 

                             fra læggemo~ 

                             denhed samt 

                             til slagte~ 

                             fjerkræ de 

                             sidste 6 

                             døgn før 

                             slagtningen 

                             er forbudt. 

 Bilag 1 side 10 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Mindste Største Bestemmelser 

     stoffer         mum   indhold indhold i øvrigt 

                 alder  mikrogram pr. g 

                     (ppm) af fuld- 

                     foderblanding 

 E 760  Ipronidazol   Kalkuner      50   85   Anvendelse 

                             fra læggemo~ 

                             denhed samt 

                             til slagte~ 

                             fjerkræ de 

                             sidste 6 

                             døgn før 

                             slagtningen 

                             er forbudt. 

 E 761  Metiklor-   Slagte-     110    110  Anvendelse 

     pindol-    kyllinger             de sidste 5 

     methylbenzoquat                 døgn før 

     (Blanding af                   slagtningen 

     100 dele                     er forbudt. 

     Metiklorpindol 

     og 8,35 dele 

     Methylbenzo-  Hønniker 16 uger 110    110  Anvendelse 

     quat)     Kalkuner 12 uger 110    110  de sidste 5 

                             døgn før 

                             slagtningen 

                             er forbudt. 

 E 762  Arprinocid   Slagte-       60   60   Anvendelse 

            kyllinger             de sidste 

                             5 døgn før 

                             slagtningen 

                             er forbudt. 

            Hønniker 16 uger  60   60 

 E 763  Lasalocid   Slagte-       75   125  Anvendelse 

            kyllinger             de sidste 5 

                             døgn før 

                             slagtningen 

                             er forbudt. 

            Hønniker 16 uger  75   125 

 E 764  Halofuginon  Slagte-       2    3  Anvendelse 

            kyllinger             de sidste 5 

                             døgn før 

                             slagtningen 

                             er forbudt. 

            Kalkuner 12 uger   2    3  Anvendelse 

                             de sidste 5 

                             døgn før 

                             slagtningen 

                             er forbudt. 

 Bilag 1 side 11 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Mindste Største Bestemmelser 

     stoffer         mum   indhold indhold i øvrigt 

                 alder  mikrogram pr. g 

                     (ppm) af fuld- 

                     foderblanding 

 E765  Narasin    Slagte        60  70   Anvendelse 

            kyllinger             de sidste 5 

                             døgn før 

                             slagtningen 

                             er forbudt. 

                             I brugs~ 

                             anvisningen 

                             anføres: 

                             Farlig for 

                             hovbærende 

                             dyr. 

 E 766  Salinomycin  Slagte-       50   70   Anvendelse 

     natrium    kyllinger             de sidste 5 

                             5 døgn før 

                             slagtningen 

                             er forbudt. 

                             I brugs~ 

                             anvisningen 

                             anføres: 

                             Farlig for 

                             hovbærende 

                             dyr. 

 E 768  Nicarbazin   Slagte- 4 uger   100  125  Avendelse 

                             de sidste 9 

                             døgn før 

                             slagtningen 

                             er forbudt 

 Bilag 1 side 12 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Mindste Største Bestemmelser 

     stoffer         mum   indhold indhold i øvrigt 

                 alder  mikrogram pr. g 

                     (ppm) af fuld- 

                     foderblanding 

     E. Emul-    Alle               Alle 

      gatorer,  dyrearter             foderstoffer 

     stabilisatorer, 

     fortyknings- og 

     geleringsmidler 

 E 322  Lecithin 

 E 400  Alginsyre 

 E 401  Natriumalginat 

 E 402  Kaliumalginat 

 E 403  Ammonoumalginat 

 E 404  Calciumalginat 

 E 405  Propylenglycol- 

     alginat (alginat 

     af 1,2-propandiol 

 E 406  Agar 

 E 407  Carrageenan 

 E 408  Furcelleran 

     (furcellaran) 

 E 410  Johannesbrød- 

     kernemel 

 E 411  Tamarinkærnemel 

 E 412  Guar gummi, 

     guarkærnemel 

 E 413  Tragakanth 

 E 414  Arabisk gummi 

 E 415  Xanthan gummi 

 E 420  Sorbitol 

 E 421  Mannitol 

 E 422  Glycerol 

 E 440  Pectiner 

 E 450  Pentanatrium- Hunde og          5000 

 (b) (i) fosfat     katte 

 Bilag 1 side 13 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Mindste Største Bestemmelser 

     stoffer         mum   indhold indhold i øvrigt 

                 alder  mikrogram pr. g 

                     (ppm) af fuld- 

                     foderblanding 

 E 460  Mikro-     Alle               Alle 

     krystallinsk  dyrearter             foderstoffer 

     cellulose 

 E 461  Methylcellulose 

 E 462  Ethylcellulose 

 E 463  Hydroxypropyl- 

     cellulose 

 E 464  Hydroxypropyl- 

     methylcellulose 

 E 465  Methylethyl- 

     cellulose 

 E 466  Natriumcarboxy- 

     methylcellulose 

 E 470  Natrium-, kalium- 

     og calciumsalte 

     af spisefedtsyrer, 

     alene eller 

     blandede; disse 

     salte fremstilles 

     enten af spiselige 

     fedtstoffer eller 

     af destillerede 

     spisefedtsyrer 

 E 471  Mono- og diglycerider 

     af spisefedtsyrer 

 E 472  Mono- og diglycerider 

     af spisefedtsyrer 

     foresteret med 

     følgende 

     a) Eddikesyre 

     b) Mælkesyre 

     c) Citronsyre 

     d) Vinsyre 

     e) Mono- 

      og diacethylvinsyre 

 E 473  Saccharoseestere 

     af fedtsyrer 

     (estere af saccharose 

     og spisefedtsyrer) 

 Bilag 1 side 14 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Mindste Største Bestemmelser 

     stoffer         mum   indhold indhold i øvrigt 

                 alder  mikrogram pr. g 

                     (ppm) af fuld- 

                     foderblanding 

 E 474  Saccharose-  Alle               Alle 

     glycerider   dyrearter             foderstoffer 

     (blanding 

     af estere af 

     saccharose og 

     mono- og 

     diglycerider af 

     spisefedtsyre) 

 E 475  Polyglycerolestere 

     af ikke-poly- 

     meriserede 

     spisefedtsyrer 

 E 477  Monoestere af 

     propylenglycol 

     (1,2-propandiol) 

     og spisefedt- 

     syrer, alene 

     eller blandet 

     med diestere 

 E 480  Stearoyl-2-lactylat 

 E 481  Natriumstearoyl- 

     2-lactylat 

 E 482  Calciumstearoyl- 

     2-lactylat 

 E 483  Stearoyltartrat 

 E 484  Polyethylenglycol- 

     glycerinricinoleat 

 E 486  Dextraner 

 E 487  Polyethylen-  Kalve           6000  Kun i mælke~ 

     glycolestere                   erstatninger 

     af sojaolie- 

     fedtsyre 

 E 488  Glycerin-   Kalve           5000 

     polyethylen- 

     glycolestere 

     af talgfedtsyre 

 E 489  Ethere af   Kalve           5000 

     polyglycerol 

     og alkohol 

     fremstillet 

     ved reduktion 

     af oliesyre 

     og palmitinsyre 

 Bilag 1 side 15 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Mindste Største Bestemmelser 

     stoffer         mum   indhold indhold i øvrigt 

                 alder  mikrogram pr. g 

                     (ppm) af fuld- 

                     foderblanding 

 E 490  1,2-Propandiol Malkekøer         12000  Alle foder~ 

            Slagtekvæg,        36000  stoffer 

            kalve, lam, 

            gedekid, svin 

            og fjerkræ 

 E 491  Sorbitan-   Alle dyrearter       300 

     monostearat                 50 

 E 492  Sorbitan- 

     tristearat 

 E 493  Sorbitan- 

     monolaurat 

 E 494  Sorbitan- 

     monooleat 

 E 495  Sorbitan- 

     monopalmitat 

 E 496  Polyethylen- 

     glycol 6000 

 E 497  Polymerer af 

     polyoxy- 

     propylen- 

     polyoxyethylen 

     (M. 6800-9000) 

 E 498  Polyglycerol- Hunde 

     polyricinoleat 

 E 432  Polyoxyethylen Alle           5000:  Kun i mælke~ 

     (20)      dyrearter         alene  erstatnings~ 

     sorbitan                 eller  foder 

     monolaurat                sammen 

 E 433  Polyoxyethylen              med 

     (20)                   andre 

     sorbitan                 poly- 

     mono-oleat                sorbater 

 E 434 Polyoxye-    Alle 

    thylen (20)   dyrearter 

    Sorbitan- 

    monopalmitat 

 E 435 Polyoxyethylen 

    (20) 

    sorbitan- 

    monostearat 

 E 436 Polyethylen 

    (20) 

    sorbitan- 

    tristerat 

 Bilag 1 side 16 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Mindste Største Bestemmelser 

     stoffer         mum   indhold indhold i øvrigt 

                 alder  mikrogram pr. g 

                     (ppm) af fuld- 

                     foderblanding 

     F. farve- 

     stoffer 

     herunder 

     pigmenter 

     1. Karo- 

     tinoider 

     og Xantofyler: 

 E 160c Capsantin   Fjerkræ          80 alene 

 E 160e Beta-Apo-8'-               eller 

     karotinal                 sammen 

 E 160f Beta-Apo-8'-               med andre 

     karotinsyre-               karotinoider 

     etylester                 og xan~ 

 E 161b Lutein                  tofyler. 

 E 161c Krytoxantin 

 E 161e Violaxantin 

 E 161g Cantaxantin  a) Fjerkræ 

            b) Hunde og 

              katte 

 E 161h Zeaxantin   Fjerkræ          80 alene 

 E 161i Citranaxatin  Æglæggende         eller 

            høner           sammen 

                          med andre 

                          karotinoider 

                          og xan~ 

                          tofyler. 

 Bilag 1 side 17 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Mindste Største Bestemmelser 

     stoffer         mum   indhold indhold i øvrigt 

                 alder  mikrogram pr. g 

                     (ppm) af fuld- 

                     foderblanding 

 E 131  2.1 Patent   a) Alle              Kun godkendt 

       blue V    dyre-             til foder~ 

              arter             stoffer i 

 E 142  2.2 Green S    undtagen            produkter 

     (Lissamingrøn)  hunde og            forarbejdet 

              katte             på grundlag 

                             af: 

                             i) levneds~ 

                             middelaffald 

                             ii) dena~ 

                             tureret korn 

                             eller 

                             tapiokamel 

                             iii) andre 

                             basis~ 

                             materialer, 

                             som er 

                             denatureret 

                             med disse 

                             stoffer 

                             eller 

                             farvet under 

                             den tekniske 

                             behandling 

                             for at sikre 

                             den 

                             nødvendige 

                             identifi~ 

                             kation under 

                             fabrika~ 

                             tionen. 

            b) Hunde og 

              katte 

 Bilag 1 side 18 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Mindste Største Bestemmelser 

     stoffer         mum   indhold indhold i øvrigt 

                 alder  mikrogram pr. g 

                     (ppm) af fuld- 

                     foderblanding 

     3. Alle andre a) Alle              Kun godkendt 

     farvestoffer,   dyre-             til foder~ 

     der i fælles-   arter             stoffer i 

     skabsbestem-   undtagen            produkter 

     melserne er    hunde og            forarbejdet 

     godkendt til   katte             på grundlag 

     farvning af                   af: 

     levnedsmidler                  i) levneds~ 

                             middelaffald 

                             ii) andre 

                             basis~ 

                             materialer, 

                             undtagen 

                             korn og 

                             tapiokamel, 

                             som er 

                             denatureret 

                             med disse 

                             stoffer 

                             eller farvet 

                             under den 

                             tekniske 

                             behandling 

                             for at sikre 

                             den nød~ 

                             vendige 

                             identifika~ 

                             tion under 

                             fabrika~ 

                             tionen. 

            b) Hunde og 

              katte 

 Bilag 1 side 19 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Mindste Største Bestemmelser 

     stoffer         mum   indhold indhold i øvrigt 

                 alder  mikrogram pr. g 

                     (ppm) af fuld- 

                     foderblanding 

     G. Konserve- 

      rings- 

      stoffer 

 E 200  Sorbinsyre   Alle               Alle 

 E 201  Natriumsorbat dyrearter             foderstoffer 

 E 202  Kaliumsorbat 

 E 203  Calciumsorbat 

 E 214  Ethyl-4-    Selskabsdyr 

     hydroxy- 

     benzoat 

 E 215  Natriumethyl-4- 

     hydroxybenzoat 

 E 216  Propyl-4-hydroxy- 

     benzoat 

 E 217  Natriumpropyl-4- 

     hydroxybenzoat 

 E 218  Methyl-4-hydroxy- 

     benzoat 

 E 219  Natriummethyl-4- 

     hydroxybenzoat 

 E 222  Natriumbi-   Hunde og         Enkelt- Alle foder~ 

     sulfit     katte          vis   stoffer 

 E 223  Natriummeta-              eller  undtagen 

     bisulfit                samlet: rå fisk 

                         500 be- og råt kød 

                         regnet 

                         som SO2 

 Bilag 1 side 20 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Mindste Største Bestemmelser 

     stoffer         mum   indhold indhold i øvrigt 

                 alder  mikrogram pr. g 

                     (ppm) af fuld- 

                     foderblanding 

 E 236  Myresyre    Alle               Alle 

 E 237  Natrium-    dyrearter             foderstoffer 

     formiat 

 E 238  Calciumformiat 

 E 240  Formaldehyd  Svin   6 måneder        Kun i 

                             skummetmælk. 

                             Største~ 

                             indhold 

                             600 ppm 

            Alle               Kun til 

            dyrearter             ensilering 

 E 250  Natrium-    Hunde og          100  Kun foder i 

     nitrit     katte               konserves~ 

                             dåser 

 E 260  Eddikesyre   Alle               Alle 

 E 261  Kaliumacetat  dyrearter             foderstoffer 

 E 262  Natriumdiacetat 

 E 263  Calciumacetat 

 E 270  Mælkesyre 

 E 280  Propionsyre 

 E 281  Natriumpropionat 

 E 282  Calciumpropionat 

 E 283  Kaliumpropionat 

 E 284  Ammoniumpropionat 

 E 295  Ammoniumformiat 

 E 296  DL-Æblesyre 

 E 297  Fumarsyre 

 E 325  Natriumlactat 

 E 326  Kaliumlactat 

 E 327  Calciumlactat 

 E 330  Citronsyre 

 E 331  Natriumcitrat 

 E 332  Kaliumcitrat 

 E 333  Calciumcitratz 

 Bilag 1 side 21 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Mindste Største Bestemmelser 

     stoffer    eller  mum   indhold indhold i øvrigt 

            dyre-  alder  mg/kg af fuld- 

            kategori     foderret 

 E 334  L-Vinsyre   Alle               Alle 

 E 335  Natrium-L-   dyrearter             foderstoffer 

     tartrat    eller 

 E 336  Kalium-L-   dyre- 

     tartrat    kategorier 

 E 337  Natrium- og 

     kalium- 

     dobbelt-L- 

     tartrat, 

     tetrahydrat 

 E 338  Orthofosfor- 

     syre 

 E 507  1,2-Propan- 

     diol      Hunde           53.000 

            katte           75.000 

 E 490  Saltsyre    Alle               Kun til 

 E 513  Svovlsyre   eller               ensilering 

            dyre- 

            kategorier 

 Bilag 1 side 22 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Største indhold Bestemmelser 

     stoffer         mum   I. E. pr. g af  i øvrigt 

                 alder  fuldfoder- 

                     blanding eller 

                     daglig ration 

     H Vitaminer, 

      provitaminer 

      og lignende 

      virkende 

      stoffer, som 

      er beskrevet 

      kemisk entydigt 

     1. Vitamin D 

 E 670  Vitamin D2   Smågrise       10    Kun  Samtidig 

                            i   anven~ 

                            mælke- delse 

                            er-  af 

                            stat- vitamin 

                            ninger D3 

                               forbudt 

            Svin          2 

            Kalve         10    Kun i 

                            mælke~ 

                            erstat~ 

                            ninger 

            Kvæg          4 

            Får          4 

            Hovbærende 

            dyr          4 

            Øvrige dyrearter    2 

            (undtagen fjerkræ) 

 Bilag 1 side 23 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Største indhold Bestemmelser 

     stoffer         mum   I. E. pr. g af  i øvrigt 

                 alder  fuldfoder- 

                     blanding eller 

                     daglig ration 

 E 671  Vitamin D3   Smågrise       10    Kun i Samtidig 

                            mælke- anven~ 

                            er-  delse af 

                            stat- vitamin 

                            ninger D2 

                               forbudt 

            Svin         2 

            Kalve        10    Kun i 

                            mælke~ 

                            erstat~ 

                            ninger 

            Kvæg         4 

            Får          4 

            Hovbærende dyr    4 

            Slagtekyllinger    5 

            Kalkuner       5 

            Fjerkræ i øvrigt   3 

            Øvrige dyrearter   2 

     2. Alle    Alle dyrearter         Alle foder~ 

      stoffer i                 stoffer 

      gruppen 

      undtagen 

      D-vitaminer 

 Bilag 1 side 24 

 EØF-Nr. Grundstoffer  Tilsætnings-  Kemisk     Største indhold 

            stoffer    betegnelse   af grundstoffet 

                    Beskrivelse   i mikrogram pr. 

                            g (ppm) af 

                            fuldfoder~ 

                            blandingen 

     I Mikromineralstoffer 

 E 1   Jern-Fe                    1250 (total) 

            Jern-(II)-   FeC4H2O4 

            fumarat 

            Jern-(II)-   Fe3(C6H5O7) 

            citrat,    2.6H2O 

            hexahydrat 

            Jern-(II)-   FeCo3 

            karbonat 

            Jern-(II)-   FeC12.4H2O 

            klorid, 

            tetrahydrat 

            Jern-(III)-  FeC13.6H2O 

            klorid, 

            hexahydrat 

            Jern-(III)-  Fe2O3 

            oxid 

            Jern-(II)-   FeSO4.7H2O 

            sulfat, 

            heptahydrat 

            Jern-(II)-   Fe(C3H5O3)2 

            laktat,    .3H2O 

            trihydrat 

 E 2   Jod-J                     40 (total) 

            Calciumjodat, Ca(JO3)2 

            hexahydrat   .6H2O 

            Calciumjodat, Ca(JO3)2 

            vandfrit 

            Natriumjodid  NaJ 

            Kaliumjodid  KJ 

 E 3   Kobolt-Co                   10 (total) 

            Kobolt-(II)-  Co(CH3COO)2 

            acetat,    .4H3O 

            tetrahydrat 

            Basisk kobolt- 2 CoCO3 

            (II)-     .3Co(OH)2.H2O 

            karbonat, 

            monohydrat 

            Kobolt-(II)-  CoC12.6H2O 

            klorid, 

            hexahydrat 

            Kobolt-(II)-  CoSO4.7H2O 

            sulfat, 

            heptahydrat 

            Kobolt-(II)- 

            sulfat-mono- 

            hydrat     CoSO4.H2O 

            Kobolt-(II)-  Co(NO3)2 

            nitrat,    .6H2O 

            hexahydrat 

 Bilag 1 side 25 

 EØF-Nr. Grundstoffer  Tilsætnings-  Kemisk     Største indhold 

            stoffer    betegnelse   af grundstoffet 

                    Beskrivelse   i mikrogram pr. 

                            g (ppm) af 

                            fuldfoder~ 

                            blandingen 

 E 4   Kobber-Cu 

            Kobber-(II)-  Cu(CH3COO)2   Slagtesvin: 

            acetat,    .H2O      - indtil 16 

            monohy-             uger 175 

            drat               (total) 

            Kobber-(II)-  Cu(C5H10NO2S)2 - fra 17. uge 

            methionat            indtil 

            Basisk kobber- CuCO3.Cu(OH)2   slagtning 

            (II)-karbonat, .H2O       35 (total) 

            monohydrat           Avlssvin: 35 

            Kobber-(II)-  CuCI2.2H2O    (total) 

            klorid,            Kalve: 

            dihydrat            - i mælke~ 

            Kobber-(II)-  CuO        erstatnin~ 

            oxid               ger 30 

            Kobber-(II)-  CuSO4.5H2O    (total) 

            sulfat,            - i andre 

            pentahydrat           fuldfoder~ 

                             blandinger 

                             50 (total) 

                            Får: 15 (total) 

                            Øvrige 

                            dyrearter: 

                            35 (total) 

 E 5   Mangan-Mn                   250 (total) 

            Mangan-(II)-  MnCO3 

            karbonat 

            Mangan-(II)-  MnCI2.4H2O 

            klorid, 

            tetrahydrat 

            Mangan-(II)-  MnHPO4.3H2O 

            hydrogen- 

            fosfat, 

            trihydrat 

            Mangan-(II)-  MnO 

            oxid 

            Mangan-(III)- Mn2O3 

            oxid 

            Mangan-(II)-  MnSO4.4H2O 

            sulfat 

            tetrahydrat 

            Mangan-(II)-  MnSO4.H2O 

            sulfat, 

            monohydrat 

 Bilag 1 side 26 

 EØF-Nr. Grundstoffer  Tilsætnings-  Kemisk     Største indhold 

            stoffer    betegnelse   af grundstoffet 

                    Beskrivelse   i mg/kg 

                            af fuldfoder~ 

                            blandingen 

 E 6   Zink-Zn                    250 (total) 

            Zinklaktat,  Zn(C3H5O3)2 

            trihydrat   .3H2O 

            Zinkacetat,  Zn(CH3.COO)2 

            dihydrat    .2H2O 

            Zinkkarbonat  ZnCO3 

            Zinkklorid,  ZnCI2.H2O 

            monohydrat 

            Zinkoxid    ZnO 

            Zinksulfat,  ZnSO4.7H2O 

            heptahydrat 

            Zinksulfat,  ZnSO4.H2O 

            monohydrat 

 E 7   Molybden-Mo                  2,5 (total) 

            Ammonium    (NH4)6 

            molybdat,   Mo7O24.4H2O 

            Natrium    Na2MoO4 

            molybdat,   .2H2O 

 E 8   Selen-Se                   0,5 (total) 

            Natrium-    Na2SeO3 

            selenit 

            Natrium-    Na2SeO4 

            selenat 

 Bilag 1 side 27 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Mindste Største Bestemmelser 

     stoffer         mum   indhold indhold i øvrigt 

                 alder  mikrogram pr. g 

                     (ppm) af fuld- 

                     foderblanding 

     J Vækstfremmende 

      stoffer 

 1.    Nitrovin   Slagte-       10   15      Fore~ 

            kyllinger                løbig 

                                 god~ 

                                 kendt 

            Kalkuner 26 uger  10   15 

            Andet  16 uger  10   15 

            fjerkræ 

            (undtagen 

            ænder, 

            gæs, 

            æglæggende 

            høner, duer) 

            Smågrise 10 uger  10   25   Kun i 

                      20   10   mælke~ 

                             erstat~ 

                             ninger 

            Slagte- 11 uger 

            svin   til 

                 6 måneder 

            Kalve  6 måneder 20   40   Kun i 

                      40   80   mælke~ 

                             erstat~ 

                             ninger 

 Bilag 1 side 28 

 EØF- 

 Nr. Tilsæt- Kemisk  Dyreart Maksimum-  Mind- Stør-  Bestemmelser 

   nings-  beteg-  eller  alder    ste  ste   i øvrigt 

   stoffer nelse,  dyre-        ind- ind- 

       Beskri- kategori       hold hold 

       velse 

 E 

 850 Carbadox Methyl- Smågrise 4 måneder  20  50   Anvendelse 

       3(2-quino-                 de sidste 

       xalinyl-                  fire uger 

       methylen)                  før slagt~ 

       carbazat-N1,                ning er 

       N4-dioxid                  forbudt 

       Mindste 

       renhed: 

       96 % 

       Den til- 

       ladte 

       tilbedred- 

       nings- 

       karak- 

       teristika: - 

       indhold 

       af 

       carbadox; 

       højst 10 % 

       - mindste 

       stabilitet: 

       24 

       måneder 

       - calcium- 

       priopionat: 

       01-0,5 % 

       - calcium- 

       silicat: 5 % 

       - bærestof: 

       sojamel 

       indeholdende 

       7 % sojaolie 

 E 

 851 Olaqu- 

   indox  2-ØN-2' Smågrise 4 måneder  15   50  Anvendelse 

       -(hydro-      4 måneder  50(1) 100(1) de sidste 

       xyethyl)-                  fire uger 

       carba-                   før slagt~ 

       moylø-3-                  ning er 

       methyl-                   forbudt 

       qu-inox- 

       alin-N1, 

       N4-dioxid 

       Mindste 

       renhed: 98 % 

       Den tilladte 

       tilbered- 

       ningskarak- 

       teristika: 

       - indhold 

       af olaqu- 

       indox: 

       højst 10 % 

       - mindst 

       stabilitet: 

       24 måneder 

       - bærestof: 

       calcium- 

       carbonat 

       indeholdende 

       1,5 % poly- 

       ethylen- 

       glycogly- 

       cerinri- 

       cinoleat 

 Bilag 1 side 29 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Mindste Største Bestemmelser 

     stoffer         mum   indhold indhold i øvrigt 

                 alder  mikrogram pr. g 

                     (ppm) af fuld- 

                     foderblanding 

     L. Bindemidler, 

      antiklump- 

      ningsmidler 

      og koagule- 

      ringsmidler 

 E 330  Citronsyre   Alle               Alle foder~ 

 E 470  Natrium-,   dyrearter             stoffer 

     kalium- og 

     calciums- 

     tearater 

 E 516  Calciumsulfat               30.000 

     dihydrat 

 E 551a Kiselsyre, 

     bundfældet og 

     tørret 

 E 551b Siliciumdioxid 

 E 551c Kieselgur 

     (diatomejord), 

     renset 

 E 552  Calciumsilikat, 

     syntetisk 

 E 554  Natrium- 

     aluminium- 

     silikat, 

     syntetisk 

 Bilag 1 side 30 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Mindste Største Bestemmelser 

     stoffer    eller  mum   indhold indhold i øvrigt 

            dyre-  alder  mg/kg af 

            kategori     fuldfodret 

 E 558  Bentonit og  Alle 

     Montmorillonit dyrearter         20.000 - Alle 

            eller               foder~ 

            dyre-               stoffer 

            kategorier            Blanding 

                             med »anti~ 

 biotika«,» 

                             vækst~ 

                             fremmende 

 stoffer«,» 

                             coccidio~ 

                             statika og 

                             andre læge~ 

                             midler« er 

                             forbudt 

                             bortset fra: 

                             Tylosin, 

                             monensin 

                             natrium, 

                             narasin, 

                             ipronidazol, 

                             lasalocid 

                             natrium, 

                             avoparcin, 

                             flavophos~ 

                             pholipol, 

                             salinomycin 

                             natrium, 

                             ronidazol og 

                             virginia~ 

                             mycin 

                             - Tilsæt~ 

                             ningstoffets 

                             specifikke 

                             navn 

                             anføres på 

                             etiketten. 

 Bilag 1 side 31 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Mindste Største Bestemmelser 

     stoffer         mum   indhold indhold i øvrigt 

                 alder  mikrogram pr. g 

                     (ppm) af fuld- 

                     foderblanding 

 E 559  Kaolinler,   Alle               Alle 

     asbestfri   dyrearter             foderstoffer 

     (Naturlige 

     mineral- 

     blandinger 

     indeholdende 

     mindst 65 pct. 

     hydrerede 

     aluminium- 

     silikater med 

     kaolinit som 

     den vigtigste 

     bestanddel). 

 E 560  Naturlig 

     blanding af 

     steatit og 

     chlorit, 

     asbestfri 

     (Renhed af 

     blandingen 

     steatit og 

     chlorit mindst 

     85 pct.) 

 E 561  Vermiculit 

     (Naturligt 

     magnesium- 

     aluminium- 

     jernsilikat, 

     termisk 

     ekspanderet, 

     asbestfrit. 

     Maksimalt 

     fluorindhold: 

     0,3 pct.) 

 E 565  Ligninsulfonater 

 Bilag 1 side 32 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Mindste Største Bestemmelser 

     stoffer         mum   indhold indhold i øvrigt 

                 alder  mikrogram pr. g 

                     (ppm) af fuld- 

                     foderblanding 

     M. pH-regu- 

      latorer   Hunde og 

 E 170  Calcium-    katte 

     carbonat 

 E 296  D,L- og 

     L-æblesyrer 

     Ammoniumdi- 

     hydrogen- 

     orthofosfat 

     Diammonium- 

     hydrogen- 

     orthofosfat 

 E 339  Natriumdi- 

 (i)   hydrogen- 

     orthofosfat 

 E 339  Dinatrium- 

 (ii)  hydrogen- 

     orthofosfat 

 E 339  Trinatrium- 

 (iii)  orthofosfat 

 E 340  Kaliumdi- 

 (i)   hydrogen- 

     orthofosfat 

 E 340  Dikalium- 

 (ii)  hydrogen- 

     orthofosfat 

 E 340  Trikalium- 

 (iii)  hydrogen- 

     orthofosfat 

 E 341  Calcium- 

 (i)   treta- 

     hydrogendi- 

     orthofosfat 

 E 341  Calciumhydrogen- 

 (ii)  orthofosfat 

 E 350  Natriummalat 

 (i)   (salt af D,L- 

     æblesyre eller 

     L-æblesyre) 

 E 450  Dinatriumdi- 

 (a)(i) hydrogen- 

     difosfat 

 E 450  Tetranatrium- 

 (a)(iii)difosfat 

 Bilag 1 side 33 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Mindste Største Bestemmelser 

     stoffer         mum   indhold indhold i øvrigt 

                 alder  mikrogram pr. g 

                     (ppm) af fuld- 

                     foderblanding 

 E 450  Tetrakalium  Hunde og 

 (a)(iv) difosfat    katte 

 E 450  Pentanatrium- 

 (b)(i) trifosfat 

 E 450  Pentakalium- 

 (b)(ii) trifosfat 

 E 500  Natrium- 

 (i)   carbonat 

 E 500  Natrium- 

 (ii)  hydrogen- 

     carbonat 

 E 500  Natrium- 

 (iii)  sesquicar- 

     bonat 

 E 501  Kalium- 

 (ii)  hydrogen- 

     carbonat 

 E 503  Diammonium- 

 (i)   carbonat 

 E 503  Ammonium- 

 (ii)  hydrogen- 

     carbonat 

 E 507  Saltsyre 

 E 510  Ammonium- 

     klorid 

 E 513  Svovlsyre 

 E 524  Natriumhydroxid 

 E 529  Calciumoxid 

 E 540  Dicalciumdi- 

     fosfat 

Bilag 2

Minimumsbetingelser, som de i § 7 omhandlede fabrikanter m.fl. af tilsætningsstoffer af grupperne antibiotika, coccidiostatika og andre lægemidler, vækstfremmende stoffer, selen, samt af forblandinger og foderblandinger med indhold af sådanne tilsætningsstoffer skal opfylde:

Rådets Direktiv af 29. november 1984 om ændring af Direktiv 70/524 EØF om tilsætningsstoffer til foderstoffer (84/587 EØF).

1. Fabrikanten skal råde over anlæg og teknisk udstyr, som er egnet til fremstilling og oplagring af tilsætningsstoffer, forblandinger eller foderblandinger, som indeholder disse forblandinger.

2. Fabrikanten eller dennes personale skal have de nødvendige kvalifikationer til fremstilling af tilsætningsstoffer, forblandinger eller foderblandinger.

3. Fabrikanten skal råde over egnede hjælpemidler, som sætter ham i stand til at garantere

 • a) for tilsætningsstoffer: Disses overensstemmelse med foranstående bekendtgørelse,
 • b) for forblandinger: Arten og indholdet af de forskellige tilsætningsstoffer, homogeniteten og stabiliteten af tilsætningsstofferne i forblandingerne,
 • c) for foderblandinger: Arten, indholdet af tilsætningsstofferne og den homogene blanding af disse tilsætningsstoffer i foderblandingerne.

4. Tilsætningsstoffer bestemt til fremstilling af forblandinger og forblandinger bestemt til at indgå i foderblandinger skal oplagres således, at de let kan identificeres, og således at det undgås, at der kan ske forveksling med andre tilsætningsstoffer, forblandinger, lægemidler eller foderstoffer. De skal oplagres på egnede steder, som kan aflåses, og som er bestemt til opbevaring af disse produkter.

5. Fabrikanten eller dennes repræsentant i Fælleskabet, når den pågældende er etableret i et tredieland, har pligt til at registrere følgende oplysninger:

 • a) for tilsætningsstoffer: Art og mængde af de producerede tilsætningsstoffer og de respektive fremstillingsdatoer, navn og adresse på de fabrikanter af forblandinger eller de mellemhandlere, som tilsætningsstofferne er leveret til, med angivelse af arten og mængden af de leverede tilsætningsstoffer,
 • b) for forblandinger: Fabrikanternes eller leverandørernes navne, art og mængde af de anvendte tilsætningsstoffer, fremstillingsdato, navn og adresse på de fabrikanter af foderblandinger eller de mellemhandlere, som forblandingerne leveres til, samt art og mængde af de leverede forblandinger,
 • c) for foderblandinger: Navn og adresse på leverandørerne af forblandingerne, samt på fabrikanterne, hvis disse ikke er leverandører, samt art, mængde og den brug, der er gjort af forblandingerne.

6. Hvis tilsætningsstoffer eller forblandinger leveres til en person, der ikke er fabrikant af henholdsvis forblandinger og foderblandinger, er denne person, samt eventuelle senere mellemhandlere underkastet samme registreringspligt som fastsat i pkt. 5, litra a) og b).

Foranstående betingelser anses for opfyldt, såfremt vedkommende virksomhed dokumenterer, at den:

I. Til fremstilling af nævnte tilsætningsstoffer og af forblandinger med indhold af disse:

 • a) råder over anlæg og teknisk udstyr, der sikrer nøjagtig afvejning og ensartet opblanding samt at tilsætning af tilsætningsstoffer i forblandinger sker uden forurening.
 • b) råder over egne laboratoriefaciliteter til kontrol med, at de anvendte tilsætningsstoffer og forblandinger med indhold af disse opfylder gældende bestemmelser,
 • c) for hver fremstillet forblandingstype med indhold af tilsætningsstoffer inden for grupperne antibiotika, coccodiostatika og andre lægemidler samt vækstfremmende stoffer udtager prøve for mindst hvert 10. parti, der hvert for sig er fremstillet i en og samme blandingsproces, til laboratorieundersøgelser til sikring af, at indholdet af tilsætningsstoffer er i overensstemmelse med den garanterede mængde,
 • d) for hvert parti fremstillet forblanding med indhold af selen, fremstillet i en og samme blandingsproces, dog mindst for hver 1000 gram anvendt selen, udtager prøve til laboratorieundersøgelse til sikring af, at indholdet af selen er i overensstemmelse med den garanterede mængde,
 • e) for de nævnte produktioner fører journal med oplysninger om:

- partimærke,

-dato for fremstilling,

-partiets størrelse,

-mængde af indblandet aktivt stof,

-dato for prøveudtagning, og

-undersøgelsesresultatet,

 • f) for ovennævnte produktion samt for kontrollen med denne har en ansvarlig person med et teoretisk og praktisk kendskab til de anvendte tilsætningsstoffer, deres egenskaber, analysering og behandling i forbindelse med fremstilling af forblandinger,
 • g) over produktionen føres et regnskab, der mindst udviser følgende:

-fabrikant/leverandør,

-art og mængde af leverede tilsætningsstoffer

-indholdet af aktivt stof,

-art og mængde af fremstillede forblandinger samt indholdet i disse af aktivt stof,

-art og mængde af udleverede forblandinger samt navn og adresse på de fabrikanter af foderblandinger eller mellemhandlere, som forblandingerne leveres til.

Regnskabet over indkøbte tilsætningsstoffer skal føres dagligt, og regnskabet med produktion og udlevering mindst en gang månedligt.

Statens Foderstofkontrol kan dog meddele dispensation fra den under I.b. nævnte betingelse, såfremt virksomheden har indgået en bindende kontrakt med et statsautoriseret laboratorium, der forpligter sig til for virksomheden at udføre de krævede laboratorieundersøgelser. I kontrakten skal laboratoriet endvidere forpligte sig til at give foderstofkontrollen adgang til analyseresultaterne, der tillige skal være tilgængelige på virksomheden.

II. Til fremstilling af foderblandinger med indhold af nævnte tilsætningsstoffer:

 • a) råder over anlæg og teknisk udstyr, der sikrer nøjagtig afvejning og ensartet opblanding,
 • b) regelmæssigt kontrollerer arten og indholdet af tilsætningsstoffer samt den ensartede opblanding i foderblandinger,
 • c) har fornødent kendskab til fremstilling af foderblandinger,
 • d) over ovennævnte produktion, bortset fra anvendelsen af selen, fører et regnskab, som mindst udviser følgende:

- navn og adresse på leverandør af forblandinger samt på fabrikanten, såfremt denne ikke er leverandør,

-art og mængde af modtagne forblandinger samt indholdet af tilsætningsstoffer i disse,

-den anvendelse, der er gjort af forblandingerne,

-ved eventuelt videresalg navn og adresse på modtager.

Regnskabet over indkøbte forblandinger skal føres dagligt, og regnskabet over anvendelsen mindst en gang månedligt.

III. Enhver virksomhed eller person, der alene forhandler tilsætningsstoffer inden for grupperne antibiotika, coccidiostatika og andre lægemidler, vækstfremmende stoffer samt selen eller forblandinger med sådanne stoffer, skal gøre anmeldelse herom til Statens Foderstofkontrol.

Virksomheden skal føre et regnskab, som mindst udviser:

 • a) fabrikant/leverandør af indkøbte tilsætningsstoffer og forblandinger,
 • b) art og mængde af indkøbte tilsætningsstoffer og forblandinger samt indholdet af aktivt stof i disse,
 • c) art og mængde af videresolgte tilsætningsstoffer og forblandinger samt navn og adresse på de fabrikanter af forblandinger og foderblandinger eller de mellemhandlere, som tilsætningsstofferne eller forblandingerne sælges til.

IV. Landmænd, der ønsker at fremstille foderblandinger til brug i egen besætning på grundlag af forblandinger med indhold af antibiotika, coccidiostatika og andre lægemidler samt vækstfremmende stoffer og selen, vil kunne godkendes på samme vilkår som fastsat for fabrikanter af foderblandinger, jf. ovennævnte pkt. II. Det skal være muligt for foderstofkontrollen stikprøvevis at kunne kontrollere færdige blandinger. For fremstillingen erlægges en afgift efter samme regler som for fabrikanter og importører af foderstoffer.

De under I, II, III og IV nævnte virksomheder eller personer skal ved kalenderårets afslutning på grundlag af det førte regnskab indberette til Statens Foderstofkontrol mængde af aktivt stof i de enkelte tilsætningsstoffer, som er indkøbt, videresolgt og anvendt.

Indberetning skal ske på skemaer udsendt af Statens Foderstofkontrol.

Bilag 3

Rådets Direktiv af 16. februar 1987 om fastlæggelse af retningslinier for vurdering af tilsætningsstoffer til foderstoffer (87/153 EØF).

Generelle betragtninger

Disse retningslinjer er tænkt som en vejledning ved udarbejdelse af dokumentation om stoffer og præparater, der vil kunne godkendes som tilsætningsstof til foderstoffer. Denne dokumentation om stoffer skal gøre det muligt at vurdere tilsætningsstofferne i lyset af den nuværende viden samt sikre deres overensstemmelse med de grundlæggende principper for godkendelse og med artikel 7, stk, 2, i Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer.

Alle de undersøgelser, der er anført i disse retningslinjer, vil kunne kræves, og om nødvendigt kan der anmodes om yderligere oplysninger. I almindelighed skal der fremlægges undersøgelser med henblik på for tilsætningsstoffet at fastslå identitet, anvendelsesbetingelser, fysisk-kemiske egenskaber, kontrolmetoder og effektivitet samt dets omsætning i organismen og dets biologiske og toksikologiske virkninger på målbestemte dyrearter. De nødvendige undersøgelser for bedømmelse af risikoen for menneskers helbred og for miljøet vil hovedsagelig afhænge af tilsætningsstoffets art og omstændighederne ved dets anvendelse. I denne forbindelse gælder der ikke nogen fast regel.

Det vil ikke altid være berettiget, at tilsætningsstoffer, der udelukkende er bestemt til foder til selskabsdyr, underkastes lige så omfattende toksicitets-, mutagenitets- og cancerogenitetsprøver som tilsætningsstoffer bestemt til foder til brugsdyr, hvis produkter anvendes som menneskeføde. Til bestemmelse af den kroniske toksicitet er undersøgelser på to målbestemte dyrearter, respektive en målbestemt dyreart og rotter, af et års varighed normalt tilstrækkelige. I almindelighed vil der ikke være behov for at gennemføre mutagenitets- og cancerogenitetsundersøgelse, når hverken den kemiske sammensætning, erfaringer i forbindelse med anvendelsen eller andre faktorer udviser tegn på forandringer. For så vidt angår selskabsdyr er det ikke nødvendigt at analysere reststoffer.

Kendskabet til tilsætningsstoffets omsætning i organismen og til dets reststoffer og biotilgængelighed hos brugsdyr er væsentligt. Navnlig skal det gøre det muligt at bestemme omfanget af de toksikologiske undersøgelser, der skal udføres på laboratoriedyr med henblik på at bedømme eventuelle risici for forbrugeren. Denne bedømmelse kan ikke foretages udelukkende på grundlag af oplysninger, der er begrænset til de direkte virkninger af tilsætningsstoffet på laboratoriedyr. Sådanne oplysninger angiver ikke noget specifikt om de rent faktiske virkninger af reststoffet fra stoftskiftet hos de dyrearter, til hvilke tilsætningsstoffet er bestemt.

Alle ansøgninger om godkendelse af et tilsætningsstof eller en ny anvendelse af et tilsætningsstof skal understøttes af en dokumentation, der omfatter detaljerede rapporter fremlagt i den orden og med den nummerering, der er angivet i retningslinjerne. Hvis nogle af de foreskrevne oplysninger mangler i dokumentationen, skal dette begrundes. De som reference citerede publikationer vedlægges. Forsøgsrapporterne skal indeholde forsøgsplanen og forsøgets referencenummer, en detaljeret beskrivelse af undersøgelserne, resultater og analyse heraf samt den for undersøgelsen ansvarlige persons navn, adresse og underskrift. Der bør til rapporterne knyttes en erklæring fra den person, der er pålagt overvågningen af god laboratoriepraksis for så vidt angår overholdelsen af denne praksis.

De fysisk-kemiske, toksikologiske og økotoksikologiske egenskaber bestemmes ved hjælp af de metoder, der er fastsat i Kommissionens direktiv 84/449/EØF af 25. april 1984 om sjette tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering,emballering, etikettering af farlige stoffer, eller ved hjælp af metoder, der er internationalt anerkendt i videnskabelige kredse. Anvendelse af andre metoder skal begrundes.

Hver enkelt dokumentation skal indeholde et passende resume. Dokumentation vedrørende antibiotika, coccidiostatika og andre lægemidler samt vækstfremmende stoffer skal desuden vedlægges en monografi, der er i overensstemmelse med den i kapitel V anførte model, og som gør det muligt at identificere og karakterisere det pågældende tilsætningsstof i henhold til artikel 8, stk. 1, i direktiv 70/524/EØF.

I disse retningslinjer henviser udtrykket »tilsætningsstof« til aktive stoffer eller præparater, der indeholder aktive stoffer, i den tilstand, hvori de vil indgå i forblandinger og foderstoffer.

Ved enhver ændring i fremstillingsprocessen eller sammensætningen af et tilsætningsstof, i dets anvendelsesområde eller anvendelsesbetingelser skal den medlemsstat, der har fremsendt dokumentation til Kommissionen, inden for rimelige frister underrette Kommissionen derom. Dette kan nødvendiggøre, at der forelægges et passende materiale med henblik på en ny vurdering. Disse krav er navnlig påkrævet for produkter baseret på mikroorganismer, hvis arveegenskaber er blevet ændret eller som opstår i form af naturlige mutanter.

Afsnit I

Resume af Dokumentation

Afsnit II

Tilsætningsstoffets identitet, karakteristika og

anvendelsesbetingelser. Kontrolmetoder

1. Tilsætningsstoffets identitet

1.1. De anvendte varemærker med henblik på markedsføring.

1.2. Tilsætningsstoffets type i henhold til hovedvirkning (f.eks. antibiotika, coccidiostatika, histomonostatika, konserveringsmiddel osv.).

1.3. Fysisk tilstand, partikelstørrelse.

1.4. Kvalitiativ og kvantitativ sammensætning (aktiv stof, andre bestanddele, urenheder).

1.5. Fremstillingsproces. Eventuel særlig forarbejdning.

2. Specifikationer vedrørende det aktive stof.

2.1. Generisk navn, kemisk navn i henhold til IUPAC-nomenklaturen, andre generiske navne og forkortelser. Chemical Abstracts Service nummer (CAS).

2.2. Sum- og strukturformel samt molekylevægt. For gæringsprodukter, kvalitativ og kvantitativ sammensætning af hovedbestanddelene.

2.3. Renhedsgrad. Kvalitativ og kvantitativ sammensætning af urenhederne.

2.4. Elektrostatiske egenskaber, smeltepunkt, kogepunkt, spaltningstemperatur, massefylde, damptryk, opløselighed i vand og organiske opløsningsmidler, masse- og absorptionsspektre samt andre relevante fysiske egenskaber.

2.5. Fremstillings- og rensningsprocesser. Variation i batch-sammensætningen under produktionsforløbet.

NB. Hvis stoffet er en blanding af aktive forbindelser, skal hver kemisk definerbar hovedforbindelse beskrives separat med angivelse af, med hvilken mængde den indgår i blandingen.

3. Tilsætningsstoffets fysisk-kemiske og teknologiske egenskaber.

3.1. Stabilitet over for luftens påvirkning (lys, temperatur, fugtighed, ilt osv.)

3.2. Stabilitet under fremstilling af forblandinger og foderstoffer, navnlig over for varme, tryk og fugtighed. Eventuelle spaltningsprodukter.

3.3. Stabilitet under opbevaring af forblandinger og foderstoffer (holdbarhedstid).

3.4. Andre relevante fysisk-kemiske og teknologiske egenskaber, navnlig evnen til at danne homogene blandinger i forblandinger og foderstoffer, støvdannede egenskaber.

3.5. Fysisk-kemiske vekselvirkninger (uforenelighed med foderstoffer, andre tilsætningsstoffer eller med lægemidler osv.).

4. Tilsætningsstoffets anvendelsesbetingelser.

4.1. Påtænkt anvendelse i dyrefoder (dyreart eller dyrekategori, fodermiddel-kategori, indgivelsesperiode, tilbageholdelsestid osv.).

4.2. Kontra-indikationer.

4.3. Forventede koncentrationer i forblandinger og foderstoffer (indhold af aktivt stof, udtrykt som vægtprocent for forblandinger, som mg/kg for foderstoffer).

4.4. Andre kendte anvendelser af det aktive stof eller præparatet (i foderstoffer, i lægemidler til mennesker og dyr, i landbruget osv.). For hver enkelt anvendelse anføres varemærker, indikationer og kontra-indikationer for produktet.

4.5. Om nødvendigt foranstaltninger til forebyggelse af risici og beskyttelsesmidler ved fremstilling og håndtering.

5. Kontrolmetoder.

5.1. Beskrivelse af de metoder, der er anvendt til bestemmelsen af de under punkt 1.4, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 og 4.3 anførte kriterier.

5.2. Beskrivelse af kvalitative og kvantitative analysemetoder til rutinemæssig kontrol af tilsætningsstoffet i forblandinger og foderstoffer.

5.3. Beskrivelse af kvalitative og kvantitative analysemetoder til påvisning af reststoffer af tilsætningsstoffer i animalske produkter.

NB. Beskrivelsen af disse metoder skal ledsages af oplysninger om genfindingsprocent, specificitet, sensitivitet, eventuel interferens, detektionsgrænse, reproducerbarhed og om den anvendte prøveudtagningsmetode. Referencestandard for præparatet og det aktive stof skal foreligge.

Afsnit III

Undersøgelser vedrørende tilsætningsstoffets effektivitet

1. Undersøgelser vedrørende forbedring af foderstoffernes kvalitet:

Disse undersøgelser drejer sig om teknologiske tilsætningsstoffer såsom antioxidanter, konserverings-, emulgerings- og fortykkelsesmidler osv., som skal forbedre kvaliteten af forblandinger og foderstoffer eller forlænge deres holdbarhed.

Tilsætningsstoffets sandsynlige virkning skal godtgøres ud fra passende kriterier, idet foderstoffer, der er tilsat tilsætningsstoffer under de fastlagte anvendelsesbetingelser, sammenlignes med negative kontrolfoderstoffer og eventuelt med foderstoffer indeholdende teknologiske tilsætningsstoffer med kendt virkning.

For hvert forsøg præciceres den nøjagtige art af de aktive stoffer, præparaterne, forblandingerne og foderstofferne tillige med batchnummer, koncentration af det aktive stof i forblandinger og foderstoffer, forsøgsbetingelser (temperatur, fugtighed osv.), datoer og varighed for testperioden samt negative virkninger og andre iagttagelser under forsøgene.

2. Undersøgelser vedrørende tilsætningsstoffernes påvirkning af den animalske produktion:

Disse undersøgelser drejer sig om zootekniske tilsætningsstoffer såsom antibiotika, vækstfremmende stoffer, coccidiostatika og andre lægemidler osv., som indvirker på den animalske produktion. Følgende undersøgelser skal gennemføres for hver målbestemt dyreart ved sammenligning med negative kontroldyregrupper og eventuelt med dyregrupper, som får foderstoffer indeholdende tilsætningsstoffer med kendt virkning.

2.1. Med hensyn til antibiotika og vækstfremmende stoffer, undersøgelse af virkningerne på næringsværdi, på dyrets vækst og på størrelsen af den animalske produktion. Bestemmelse af forholdet mellem dosis og virkning.

2.2. Med hensyn til cocccidiostatika og andre lægemidler skal der i første række lægges vægt på at påvise den specifikke virkning, navnlig profylaktiske egenskaber (f.eks. sygelighed, antallet af oocyster, vurdering af beskadigelser osv.). Der bør vedlægges oplysninger om indvirkningen på foderudnyttelsen, dyrenes vækst samt mængden og salgskvaliteten af de animalske produkter.

2.3 Forsøgsomstændigheder.

Der gives en detaljeret beskrivelse af hvert enkelt forsøg. Forsøgsprotokollen skal gøre det muligt at foretage en statistisk analyse af resultaterne. Følgende data angives nøjagtigt:

2.3.1. Dyreart, race, alder og køn samt identifikationsprocedure.

2.3.2. Antal forsøgs- og kontrolgrupper og antal dyr i hver gruppe. Antallet af udvalgte forsøgsdyr af begge køn skal være tilstrækkeligt med henblik på statistiske formål.

2.3.3. Koncentration af det aktive stof i foderstofferne påvist ved en kontrolanalyse. Batchnummer. Ernæringsteknisk kvalitativ og kvantitativ sammensætning af den daglige ration.

2.3.4. Det sted, hvor forsøgene foretages, dyrenes fysiologiske og sundhedsmæssige tilstand samt fodrings- og opvækstsomstændigheder i henhold til gældende praksis i Fællesskabet.

2.3.5. Dato og nøjagtig periode for forsøgene; dato for analysernes udførelse.

2.3.6. Negative virkninger og andre iagttagelser under forsøgene og tidspunktet for deres forekomst.

3. Undersøgelse af de animalske produkters kvalitet.

Undersøgelse af organoleptiske, ernæringsmæssige, hygiejniske og teknologiske egenskaber ved spiselige produkter fra dyr, der har fået foder indeholdende det pågældende tilsætningsstof.

Afsnit IV

Undersøgelser vedrørende sikkerheden ved anvendelse af

tilsætningsstoffet

De i dette afsnit anførte undersøgelser har til formål at muliggøre en vurdering af:

- sikkerheden i forbindelse med anvendelse af tilsætningsstoffet til målbestemte dyrearter,

- de risici for forbrugeren, som indtagelsen af fødevarer indeholdende rester af tilsætningsstoffet vil kunne medføre,

- risici ved indånding eller hudkontakt for personer, som skal håndtere tilsætningsstoffet ublandet eller som bestanddel af forblandinger eller foderstoffer,

- risici for miljøforurening fra tilsætningsstoffets omdannelsesprodukter i dyrenes afføring.

Disse undersøgelser kræves gennemført i deres helhed eller delvis afhængigt af tilsætningsstoffets art og den foreslåede anvendelse. Kendskab til det aktive stofs omsætning i organismen for så vidt angår forskellige målbestemte dyrearter og til sammensætningen og biotilgængeligheden af reststoffer i væv vil være af afgørende betydning for fastlæggelse af omfanget af undersøgelser, der skal iværksættes med forsøgsdyr, med henblik på vurdering af risici for forbrugeren. Endvidere vil viden om sammensætningen af og fysisk-kemiske og biologiske egenskaber ved de udskilte reststoffer stammende fra tilsætningsstoffet være nødvendig for at fastlægge omfanget af de undersøgelser, der skal foretages til vurdering af risiciene for miljøforurening.

1. Undersøgelser på målbestemte dyrearter.

1.1. Toksikologiske undersøgelser af tilsætningsstoffet.

Toleranceforsøg. Undersøgelse af de biologiske, toksikologiske, makroskopiske og histologiske virkninger. Bestemmelse af sikkerhedsfaktoren (margenen mellem den foreslåede maksimale dosis og den dosis, der giver negative virkninger). Denne faktor kan angives som et minimum eller som en tilnærmelsesvis størrelse, hvis det bevises, at den dosis, der medfører negative virkninger, langt overstiger den maksimale dosis, der foreslås anvendt.

1.2. Mikrobiologiske undersøgelser af tilsætningsstoffet.

1.2.1. Undersøgelse af stoffets mikrobiologiske virkningsspektrum ved bestemmelse af den minimale inhibitorkoncentration i patogene og apatogene gramnegative og grampositive bakteriearter.

1.2.2. Undersøgelse af krydsresistens over for terapeutiske antibiotika ved bestemmelse af den minimale inhibitorkoncentration i mutanter, der er fremstillet in vitro, og som udviser kromosomal resistens over for det aktive stof.

1.2.3. Undersøgelser til påvisning af, om tilsætningsstoffet kan selektere resistensfaktorer. Disse undersøgelser skal gennemføres under praksisbetonede betingelser på den dyreart, til hvilken tilsætningsstoffet først og fremmest skal anvendes. Derefter skal det undersøges, om de eventuelt fundne R- faktorer er multiresistente og kan overføres.

1.2.4. Undersøgelser med henblik på at vurdere tilsætningsstoffets virkning på den normale tarmflora samt på koloniseringen af fordøjelseskanalen og udskillelsen af patogene mikroorganismer.

1.2.5. Praksisbetonede undersøgelser til bestemmelse af den procentdel af bakterier, der er resistente over for tilsætningsstoffet. Disse undersøgelser skal gennemføres med længere intervaller før og under anvendelsen af tilsætningsstoffet (overvågning).

1.3. Undersøgelse af det aktive stofs omsætning i organismen og af reststoffer stammende fra dette stof(* 1)(* 2).

1.3.1. Undersøgelse af stofskiftebalance: hastighed og omfang af udskillelsen af det aktive stof i urin og afføring og eventuelt ved udånding; mængde af reststoffer i organismen.

1.3.2. Undersøgelse af stofskifte: absorption, fordeling, biotransformation og elimination. Eventuelt oplysninger om udskillelse via galde, tilstedeværelse af en enterohepatisk cyklus, indvirkning. fra coecotrofi.

1.3.3. Analytisk undersøgelse af reststoffer: reststoffernes kvalitative og kvantitative sammensætning (aktivt stof, stofskifteprodukter) i dyrets forskellige organer og væv og i spiselige produkter stammende fra dyret, når stofteskifteligevægt er opnået og under praktiske anvendelsesomstændigheder for tilsætningsstoffet.

1.3.4. Farmakokinetisk undersøgelse af reststoffer (efter gentagen indgivelse af tilsætningsstoffet i overensstemmelse med den foreslåede anvendelse); det aktive stofs persistens og de vigtigste stofskifteprodukter i de forskellige organer og væv efter tilbageholdelse af foder tilsat det pågældende stof.

1.3.5. Undersøgelse af biotilgængelighed af reststoffer i væv og produkter fra de pågældende målbestemte dyrearter (jf. punkt 3.8).

1.3.6. Kontrolmetoder: beskrivelse af de kvalitative og kvantitative bestemmelsesmetoder, der er anvendt i de under punkt 1.3.1. til 1.3.5. nævnte undersøgelser med oplysninger om genfindingsprocent, specificitet og påvisningsgrænser. Analysemetoderne for reststofferne skal være tilstrækkelig følsomme til at muliggøre påvisning af rester på niveauer, der er uden betydning i toksikologisk henseende.

2. Undersøgelse af udskilte reststoffer:

2.1. Art og koncentration af reststoffer fra tilsætningsstoffet (aktivt stof, stofskifteprodukter) i afføringen.

2.2. Persistens (halveringstid) og kinetik for eliminering af disse produkter i alje, gødning og strøelse.

2.3. Indvirkning på dannelsen af methan.

2.4. Nedbrydning, persistens (halveringstid) og kinetik for eliminering i jord (forskellige jordarter).

2.5. Virkninger på jordfauna og mikrobielle omdannelsesprocesser (nedbrydning af plante- og dyrerester, nitrogenomdannelse osv.).

2.6. Virkninger på planter (spiring, plantevækst, optagelse i planter osv.). Disse undersøgelser skal gennemføres på forskellige plantearter både i beskyttet miljø og under praksisbetonede betingelser.

2.7. Opløselighed og stabilitet i vand af omdannelsesprodukter fra tilsætningsstoffet (aktivt stof, stofskifteprodukter).

2.8. Indvirkning af levende organismer i vand:

2.8.1. Indvirkning på floraen (f.eks. Chlorella).

2.8.2. Toksicitet hos hvirvelløse dyr (f. eks. Daphnia magna).

2.8.3. Toksicitet hos fisk (mindst to arter udvalgt blandt vilde arter inden for Fællesskabets område).

3. Undersøgelser på forsøgsdyr:

Disse undersøgelser skal gennemføres med det aktive stof og dets vigtigste stofskifteprodukter, hvis de sidstnævnte også er til stede i spiselige animalske produkter og er biotilgængelige. Så vidt muligt skal det tilstræbes at vælge forsøgsdyr med et stofskifte, der med hensyn til tilsætningsstoffet kan forventes at ligne menneskets.

Der skal gives fuldstændig beskrivelse af de gennemførte forsøg med præcisering af de anvendte dyrearter og -stammer, størrelse og antal af forsøgs- og kontrolgrupper, de anvendte dosisniveauer, diætsammensætning og resultater af foderanalyser, opdrætningsomstændigheder, de nøjagtige forsøgsperioder, datoerne for de forskellige gennemførte undersøgelser samt dødelighed. Alle enkeltheder oplyses om de patologiske makroskopiske og histopatologiske fænomener, der er observeret hos forsøgsdyrene med angivelse af tidspunktet for fremkomsten af alle patologiske læsioner. Resultaterne herunder statisk vurdering, skal fremlægges i enkeltheder.

3.1. Akut toksicitet

3.1.1. Undersøgelser af akut oral toksicitet skal udføres på to dyrearter, hvoraf den ene helst skal være rotter. Den maksimale dosis må ikke overstige 2 000 mg/kg legemsvægt. Der anføres detaljerede observationer af de biologiske virkninger i en periode på mindst to uger efter indtagelsen.

3.1.2. Der gennemføres undersøgelser af akut toksicitet ved indånding, hudirritation og om nødvendigt slimhindeirritation samt stoffets allergifremkaldende virkning ved passende forsøg til vurdering af eventuelle risici ved håndtering af tilsætningsstoffet.

3.2. Mutagenitet

For at identificere aktive stoffer eller stofskifteprodukter heraf, som har mutagenitetsegenskaber, skal der gennemføres en udvalgt kombination af mutagenitetsforsøg baseret på forskellige genetiske mekanismer. Disse forsøg gennemføres med og uden tilstedeværelse af et mikrosomalt pattedyrspræparat til aktivering af stofskiftet.

Følgende tre forsøg anbefales:

 • a) et forsøg for genmutationer i et prokaryotisk system.
 • b) et forsøg for genmutationer i et in vitro eukaryotisk system eller et kønsbestemt recessiv letal forsøg i Drosophilia melanogaster.
 • c) et forsøg for kromosombeskadigelse in vitro og in vivo.

Den ovenfor foreslåede forsøgsrække er dog ikke udtryk for, at andre forsøg er uegnede, eller at resultater fra andre forsøg, især in vivo-forsøg, ikke vil være acceptable som alternativer.

I alle tilfælde skal begrundelsen for valget af forsøg anføres. De pågældende forsøg skal udføres i overensstemmelse med anerkendte og afprøvede fremgangsmåder. Afhængigt af de opnåede resultater og under hensyntagen til stoffets generelle toksicitetsprofil såvel som til den påtænkte anvendelse vil yderligere undersøgelser kunne være tilrådelige.

3.3. Stofskiftemæssige og farmakokinetiske aspekter.

Balanceundersøgelser og identifikation af stofskifteprodukter bør gennemføres med anvendelse af molekyler, mærket på egnet måde, og bør omfatte både enkelt- og flerdosisindgivelse af det aktive stof over passende tidsrum.Stofskifteundersøgelserne skal omfatte farmakokinetiske undersøgelser af det aktive stof og de vigtigste stofskifteprodukter. Ved udvælgelsen af den mest hensigtmæssige art til senere toksikologiske undersøgelser bør der tages hensyn til artsbestemte forskelle i omsætningen af det aktive stof i organismen.

3.4. Langtidstoksicitet

I almindelighed skal disse undersøgelser udføres på to dyrearter, hvoraf den ene helst skal være rotter. Den anden dyreart kan i visse tilfælde være en målbestemt dyreart. Stoffet skal indgives oralt, og forholdet mellem dosis og virkning skal konstateres. Forsøgsperioden for gnavere skal være mindst 90 dage.

I visse tilfælde kan undersøgelser, som strækker sig over seks måneder til to år på hunde eller andre ikke-gnavere, være ønskelige for at fastslå følsomhedsvariationen hos forskellige dyrearter over for det pågældende stof.

3.5. Kronisk toksicitet/carcinogenitet

Undersøgelser af kronisk toksicitet skal udføres på en gnaverart (helst rotte) og carcinogenitetsundersøgelser helst på to gnaverarter. Stoffet skal indgives oralt i flere forskellige dosisniveauer. En kombineret kronisk toksicitets-carcinogenitetsundersøgelse med påvirkning in utero er ligeledes acceptabel. Forsøgene skal strække sig over mindst to år på rotter og 80 uger på mus. Fortsættes undersøgelsen ud over den fastsatte minimumsperiode, sluttes den, når antallet af overlevende dyr i hver gruppe bortset fra den, der har fået den højeste dosis, er faldet til 20 pct. Fuldstændige klinisk-kemiske og hæmatologiske undersøgelser samt urinundersøgelser skal gennemføres med passende mellemrum under hele forsøgsperioden. Fuldstændige makroskopiske og histologiske undersøgelser skal gennemføres på alle dyr, som dør under forsøget, og på alle overlevende dyr ved undersøgelsens slutning.

3.6. Reproduktionstoksicitet

Produktionsundersøgelser bør helst udføres på rotter. De skal strække sig over mindst to filialgenerationer og kan kombineres med undersøgelse af embryotoksicitet, herunder teratogenitet. Alle parametre vedrørende frugtbarhed, svangerskab og fødsel samt den peri- og postnatale situation observeres omhyggeligt og rapporteres. Specifikke teratogenisitetsundersøgelser gennemføres på mindst to egnede dyrearter.

3.7. Biotilgængelighed

En undersøgelse af den videre skæbne af reststoffer stammende fra det mærkede aktive stof i væv og produkter fra den målbestemte dyreart vil kræve biotilgængelighedsundersøgelser omfattende i det mindste en balanceundersøgelse af reststofferne efter indgift på forsøgsdyr.

3.8. Stofskifteprodukternes toksikologi

Materiale vedrørende beregning af restkoncentrationen skal fremlægges som grundlag for en vurdering af risikoen for mennesker.

De data, på grundlag af hvilke den foreslåede tilbageholdelsestid er beregnet, skal angives.

3.9. Andre relevante undersøgelser

Enhver anden undersøgelse, som vil kunne give yderligere oplysninger til nytte ved vurderingen af det pågældende stof, kan fremlægges, f.eks. undersøgelser af relaytoksicitet.

Afsnit V

Model til en Monografi

1. Tilsætningsstoffets identitet

1.1. Tilsætningsstoffets type i henhold til hovedvirkning (antibiotika, coccidiostatika, histomonostatika, vækstfremmende stof osv.).

1.2. Fysisk tilstand, partikelstørrelse.

1.3. Kvalitiativ og kvantitativ sammensætning (aktivt stof, andre bestanddele, urenheder).

1.4. Eventuel særlig forarbejdning.

2. Specifikationer vedrørende det aktive stof:

2.1. Generisk navn, kemisk navn i henhold til IUPAC-nomenklaturen, andre generiske navne og forkortelser. Chemical Abstract Service nummer (CAS).

2.2. Sum- og strukturformel samt molekylevægt. For gæringsprodukter, kvalitativ og kvantitativ sammensætning af hovedbestanddelene.

2.3. Renhedsgrad. Kvalitativ og kvantitativ sammensætning af urenhederne.

2.4. Relevante fysiske egenskaber såsom elektrostatiske egenskaber, smeltepunkt, kogepunkt, spaltningstemperatur, massefylde, damptryk, opløselighed i vand og organiske opløsningsmidler, masse- og absorptionsspektrum osv.

NB. Hvis stoffet er en blanding af aktive forbindelser, skal hver kemisk definerbar hovedforbindelse beskrives separat med angivelse af, med hvilken mængde den indgår i blandingen.

3. Tilsætningsstoffets fysisk-kemiske og teknologiske egenskaber:

3.1. Stabilitet over for luftens påvirkning (lys, temperatur, fugtighed, ilt osv.)

3.2. Stabilitet under fremstilling af forblandinger og foderstoffer, navnlig over for varme, tryk og fugtighed. Eventuelle spaltningsprodukter.

3.3. Stabilitet under opbevaring af forblandinger og foderstoffer (holdbarhedstid).

3.4. Andre relevante fysisk-kemiske og teknologiske egenskaber, navnlig evnen til at danne homogene blandinger i forblandinger og foderstoffer, støvdannede egenskaber.

3.5. Fysisk-kemiske vekselvirkninger (uforenelighed med foderstoffer, andre tilsætningsstoffer eller med lægemidler osv.).

4. Kontrolmetoder:

4.1. Beskrivelse af de metoder, der er anvendt til bestemmelsen af de under punkt 1.3, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3 og 3.4 i dette afsnit anførte kriterier.

4.2. Beskrivelse af kvalitative og kvantitative analysemetoder til påvisning af reststoffer af tilsætningsstoffet i animalske produkter.

4.3. Hvis de pågældende metoder har været offentliggjort, er angivelse af litteraturhenvisninger tilstrækkelig.

5. Tilsætningsstoffets biologiske egenskaber:

5.1. For coccidiostika og andre lægemidler, angivelse af de profylaktiske virkninger (sygelighed, oocystetællinger, osv.).

5.2. For antibiotika og vækstfremmende stoffer, angivelse af indvirkninger på udnyttelsen af ernæringen, dyrenes vækst og kvaliteten af de animalske produkter.

5.3. Eventuelle kontraindikationer eller advarsler, herunder biologisk uforenelighed med begrundelse herfor.

6. Kvalitative og kvantitative angivelser vedrørende eventuelle reststoffer fundet i animalske produkter efter den pågældende anvendelse af tilsætningsstoffet.

7. Andre relevante karakteristika til identifikation af tilsætningsstoffet.

Officielle noter

Ingen

(* 1) De under punkt 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4 og 1.3.5 nævnte undersøgelser skal så vidt muligt udføres med mærkede molekyler. Mærkningen bør være egnet til det pågældende formål.

(* 2) Er det aktive stof et gæringsprodukt, skal disse undersøgelser udstrækkes til biprodukter fra det aktive stof, fremkommet under fremstillingsprocessen.