Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelser om gymnasiet, studenterkursus og højere forberedelseseksamen (* 1)


§ 1

I bekendtgørelse nr. 589 af den 10. september 1987 om gymnasiet foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 1 formuleres således:

»Amtsrådet træffer beslutning om det samlede ugentlige lærerskematimetal til undervisning som anført i § 4 ved den enkelte skole. Det minimale ugentlige lærerskematimetal udgør dog:

a. For skoler med højst 9 klasser 32 x antal 1.g-klasser

+ 27 x antal 2.g-klasser

+ 17 x antal 3.g-klasser

+ 113.

b. For skoler med mere end 9, men højst 15 klasser 32 x antal 1.g-klasser

+ 27 x antal 2.g-klasser

+ 17 x antal 3.g-klasser

+ 0,4 x det samlede elevtal

+ 28.

c. For skoler med mere end 15 klasser 32 x antal 1.g-klasser

+ 27 x antal 2.g-klasser

+ 17 x antal 3.g-klasser

+ 0,2 x det samlede elevtal

+ 99.

Hertil lægges i alle tilfælde eventuelle ekstratimer i idræt som følge af den kønsadskilte undervisning. Hvis skolen har græskundervisning i 3.g tillægges 3 ugetimer til ovennævnte lærerskematimetal. Hvis skolen har klasser, der omfatter elever fra såvel den sproglige som den matematiske linje, tillægges 14 timer for hver 1.g-klasse og 12 timer for hver 2.g-klasse af denne type.

For skoler med færre end 9 klasser kan direktoratet i særlige tilfælde godkende et lavere minimalt timetal.«.

2. § 10, stk. 2 formuleres således:

»Stk. 2. Rektor træffer afgørelse om, hvorledes den samlede timeramme efter stk. 1 skal anvendes til obligatoriske fag og til valgfag. Afgørelsen skal træffes med udgangspunkt i skolens undervisningstilbud og således, at elevernes ønsker opfyldes bedst muligt.«.

3. Som nyt stykke i § 10 indsættes:

» Stk. 6. Til beregningen efter stk. 1 fastsættes pr. 15. april et forventet elevantal det følgende skoleår. Timetallet kan ikke reduceres efter dette tidspunkt.«

4. § 14, stk. 2, næstsidste punktum formuleres således:

»Elever, der har valgt et valgfag som tillige er obligatorisk fag, og som er placeret i umiddelbar forlængelse af det obligatoriske fag, aflægger kun prøve i valgfaget.«.

5. § 33, stk. 1, sidste afsnit formuleres således:

»Karaktererne for terminsprøverne indgår i grundlaget for fastsættelsen af standpunktskarakterer og årskarakterer.«.

6. I § 37 formuleres første sætning således:

»Årskaraktererne fra det klassetrin, hvor faget afsluttes, indgår i studentereksamen, jf. § 40, idet dog årskarakteren i billedkunst som obligatorisk fag ikke indgår for de elever, der har valgt billedkunst som valgfag på mellemniveau.«.

7. Som ny § 45 a indsættes:

»Skoleåret omfatter 199 dage incl. eksamens- og årsprøveperioden.«

8. Som ny § 45 b indsættes:

»Udgifter til undervisningsmidler, herunder lærebøger, apparatur og materialer ved offentlige gymnasieskoler afholdes af vedkommende amtskommune, henholdsvis Københavns og Frederiksberg kommune, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Amtskommunen, henholdsvis Københavns og Frederiksberg kommune kan dog kræve, at eleverne på de i stk. 1 nævnte skoler selv afholder udgifter til følgende undervisningsmidler: ordbøger til dansk og 2 sprogfag, lommeregnere samt papir o.l. til eget brug. Endvidere kan amtskommunen, henholdsvis kommunen lade eleverne betale op til 100 kr. pr. år for fotokopier.

Stk. 3. Materialer, for hvilke eleverne selv har afholdt udgifterne, forbliver elevernes ejendom.

Stk. 4. Der skal normalt gives eleverne mulighed for at købe de bøger, der anvendes i undervisningen.

Stk. 5. Amtskommunen henholdsvis Københavns og Frederiksberg kommune fastsætter selv nærmere retningslinjer for udformningen af købsordninger.

Stk. 6. For Sorø Akademis skoles vedkommende træder direktoratet i amtskommunens sted.«

§ 2

I bekendtgørelse nr. 694 af 4. november 1987 om fagene m.v. i gymnasiet som ændret ved bekendtgørelse nr. 261 af den 21. marts 1988 og bekendtgørelse nr. 320 af 14. juni 1988 foretages følgende ændringer:

1. § 7 formuleres således:

»Edb-undervisningen er fagintegreret og strækker sig fra 1. til 3. gymnasieklasse.

Edb-undervisningen kan tilrettelægges med indslag af såvel tværfaglig som særfaglig art.

Formål:

Formålet med undervisningen er,

- at eleverne opnår fortrolighed med at anvende datamater,

- at eleverne får kendskab til anvendelse af datalogiske begreber og metoder i forskellige faglige sammenhænge, og

- at eleverne får indblik i samspillet mellem edb, individ og samfund og mellem edb, menneske og kultur, samt får mulighed for at tilegne sig synspunkter og holdninger og danne sig en mening herom.

Undervisningen:

Undervisningen indledes med et kort brugerkursus i 1. gymnasieklasse. Edb-undervisningen skal foregå inden for såvel det humanistiske, det samfundsvidenskabelige som det naturvidenskabelige fagområde og kan integreres i undervisningen i alle gymnasiets fag.

De anførte formål kan næppe tilgodeses ligeligt i hvert enkelt fag, men der skal ved tilrettelæggelsen af undervisningen tages hensyn til dem alle tre.

Edb skal i øvrigt inddrages i undervisningen i den udstrækning, det naturligt kan medvirke til at opfylde fagspecifikke formål.

Eksamen:

Det gennemgåede stof indgår i læsepensum i de fag, hvori det er læst, og opgives til eksamen efter de pågældendes fags bestemmelser.«

2. I § 32 indføjes som nyt stk. 2:

»Stk. 2. Stk. 2. Aktiviteter efter stk. 1 skal fortrinsvis finde sted inden for samme tidsperiode i året for alle skolens elever.«

§ 3

I bekendtgørelse nr. 268 af 25. maj 1984 om undervisningen m.v. i gymnasiet foretages følgende ændringer:

1. Som ny § 31 a indsættes:

»Skoleåret omfatter 199 dage incl. eksamens- og årsprøveperioden.«

2. Som ny § 31 b indsættes:

»Udgifter til undervisningsmidler, herunder lærebøger, apparatur og materialer ved offentlige gymnasieskoler afholdes af vedkommende amtskommune, henholdsvis Københavns og Frederiksberg kommune, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Amtskommunen, henholdsvis Københavns og Frederiksberg kommune kan dog kræve, at eleverne på de i stk. 1 nævnte skoler selv afholder udgifter til følgende undervisningsmidler: ordbøger, lommeregnere samt papir o.l. til eget brug. Endvidere kan amtskommunen, henholdsvis kommunen lade eleverne betale op til 100 kr. pr. år for fotokopier.

Stk. 3. Materialer, for hvilke eleverne selv har afholdt udgifterne, forbliver elevernes ejendom.

Stk. 4. Der skal normalt gives eleverne mulighed for at købe de bøger, der anvendes i undervisningen.

Stk. 5. Amtskommunen henholdsvis Københavns og Frederiksberg kommune fastsætter selv nærmere retningslinjer for udformningen af købsordninger.

Stk. 6. For Sorø Akademis skoles vedkommende træder direktoratet i amtskommunens sted.«

§ 4

I bekendtgørelse nr. 689 af den 2. november 1987 om højere forberedelseseksamen foretages følgende ændringer:

1. § 12, stk. 1 formuleres således:

»På enkeltfagskurserne gælder nedenstående timetal i de enkelte fag:

 

 Religion         95 

 Dansk          223 

 Engelsk fællesfag    239 

 Engelsk tilvalgsfag   350 

 Tysk fællesfag      95 

 Tysk tilvalgsfag     159 

 3. fremmedsprog     175 

 Historie         191 

 Samfundsfag fællesfag   64 

 Samfundsfag tilvalgsfag  95 

 Geografi         80 

 Biologi fællesfag     80 

 Biologi tilvalgsfag   127 

 Kemi           159 

 Fysik          223 

 Matematik fællesfag   159 

 Matematik tilvalgsfag  191 

 Datalære tilvalgsfag   127 

 Psykologi         95 

 Musik tilvalgsfag    159 

 Formning tilvalgsfag   159 

 Idræt tilvalgsfag    159 

2. Som ny § 39 a indsættes:

»Skoleåret omfatter 199 dage incl. eksamensperioden.«

3. Som ny § 39 b indsættes:

»Udgifter til undervisningsmidler, herunder lærebøger, apparatur og materialer ved offentlige 2-årige kurser til højere forberedelseseksamen afholdes af vedkommende amtskommune, henholdsvis Københavns og Frederiksberg kommune, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Amtskommunen, henholdsvis Københavns og Frederiksberg kommune kan dog kræve, at kursisterne på de i stk., 1 nævnte kurser selv afholder udgifter til følgende undervisningsmidler: ordbøger til dansk og 2 sprogfag, lommeregnere samt papir o.l. til eget brug. Endvidere kan amtskommunen, henholdsvis kommunen lade kursisterne betale op til 100 kr. pr. år for fotokopier.

Stk. 3. Materialer, for hvilke kursisterne selv har afholdt udgifterne, forbliver kursisternes ejendom.

Stk. 4. Der skal normalt gives kursisterne mulighed for at købe de bøger, der anvendes i undervisningen.

Stk. 5. Amtskommunen henholdsvis Københavns og Frederiksberg kommune fastsætter selv nærmere retningslinjer og udformningen af købsordninger.

§ 5

I bekendtgørelse nr. 52 af 17. januar 1989 om studenterkursus foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 9 ophæves litra 1).

2. Som ny § 54 a indsættes:

»Skoleåret omfatter 199 dage incl. eksamensperioden.«

3. Som ny § 54 b indsættes:

»Udgifter til undervisningsmidler, herunder lærebøger, apparatur og materialer ved offentlige studenterkurser afholdes af vedkommende amtskommune, henholdsvis Københavns og Frederiksberg kommune, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Amtskommunen, henholdsvis Københavns og Frederiksberg kommune kan dog kræve, at kursisterne på de i stk. 1 nævnte kurser selv afholder udgifter til følgende undervisningsmidler: ordbøger til dansk og 2 sprogfag, lommeregnere samt papir o.l. til eget brug. Endvidere kan amtskommunen, henholdsvis kommunen lade kursisterne betale op til 100 kr. pr. år for fotokopier.

Stk. 3. Materialer, for hvilke kursisterne selv har afholdt udgifterne, forbliver kursisternes ejendom.

Stk. 4. Der skal normalt gives kursisterne mulighed for at købe de bøger, der anvendes i undervisningen.

Stk. 5. Amtskommunen henholdsvis Københavns og Frederiksberg kommune fastsætter selv nærmere retningslinjer for udformningen af købsordninger.«

§ 6

Bekendtgørelse nr. 245 af 26. juni 1954 om gratis læremidler i de offentlige højere almenskoler, cirkulæreskrivelse af 19/6 1954 og cirkulæreskrivelse af 22. september 1955 vedrørende gratis læremidler til eleverne ophæves.

§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 1989 og har virkning fra og med skoleåret 1989/90.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 12. april 1989

BERTEL HAARDER

/Steffen Jensen

Redaktionel note
 • (* 1) Med ophævelsen af Bekendtgørelse nr. 689 af 2. november 1987 om højere forberedelseseksamen er alle de ændrede bekendtgørelser ophævet og erstattet af nye. Bekendtgørelse nr. 236 af 12. april 1989 har dermed udspillet sin rolle