Den fulde tekst

Lov om ophævelse af visse love inden for Industriministeriets område og om ændring af forskellige lovbestemmelser (Afbureaukratisering)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

Følgende love ophæves:

  • 1) Lov nr. 728 af 29. oktober 1986 om marginspekulation.
  • 2) Lov nr. 71 af 15. marts 1967 om Søfartens Fællesråd.
  • 3) Lov om skibsmæglere og varemæglere, jf. lovbekendtgørelse nr. 183 af 25. marts 1988.
  • 4) Lov nr. 132 af 30. marts 1946 om konfiskation af tysk og japansk ejendom, som ændret ved lov nr. 146 af 13. maj 1959.

§ 2

I lov om køb, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 21. januar 1980, som ændret ved § 3 i lov nr. 733 af 7. december 1988, foretages følgende ændringer:

1. § 25, sidste pkt., affattes således:

»Foretager køberen dækningskøb på forsvarlig måde og inden for rimelig tid efter ophævelsen, lægges den ved købet opnåede pris til grund ved beregning af prisforskellen.«

2. § 30, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. Foretages salg af genstanden på forsvarlig måde og inden for en rimelig tid efter ophævelsen, lægges den ved salget opnåede pris til grund ved beregning af prisforskellen.«

3. § 34, 3. pkt., affattes således:

»Foretages salg af genstanden ved en forsvarligt bekendtgjort og afholdt auktion eller på anden forsvarlig måde, kan køberen ikke gøre indsigelse mod den opnåede pris.«

§ 3

I lov om kommission, handelsagentur og handelsrejsende, jf. lovbekendtgørelse nr. 636 af 15. september 1986, foretages følgende ændringer:

1. § 34, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Foregår salget ved en forsvarligt bekendtgjort og afholdt auktion eller på anden forsvarlig måde, kan kommittenten ikke gøre nogen indsigelse mod den opnåede pris.«

2. § 38, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Stk. 3. Foregår salget ved en forsvarligt bekendtgjort og afholdt auktion eller på anden forsvarlig måde, kan kommittenten ikke gøre nogen indsigelse mod den opnåede pris.«

§ 4

I sømandsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 6. januar 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, ændres »Søfartens Fællesråd« til: »de berørte rederes og søfarendes organisationer«.

2. I § 3, stk. 1, ændres »Søfartens Fællesråd« til: »redernes og de søfarendes organisationer«.

3. I § 52, stk. 2, ændres »Søfartens Fællesråd« til: »de berørte rederes og søfarendes organisationer«.

§ 5

I ferieloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 13. november 1984, som ændret ved lov nr. 204 af 22. maj 1985, ændres i § 25, stk. 2, »Søfartens Fællesråd« til: »redernes og de søfarendes organisationer«.

§ 6

Loven træder i kraft 1. juli 1990.

Givet på Christiansborg Slot, den 2. maj 1990

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/ Anne Birgitte Lundholt

Officielle noter

Ingen