Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering af stoffer og materialer, som anses for at være kræftfremkaldende


I medfør af §§ 49a og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf.

lovbekendtgørelse nr. 646 af 18. december 1985 som ændret ved lov nr

220 af 22. april 1987 samt efter forhandling med miljøministeren

fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter stoffer optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer, som anses for at være kræftfremkaldende (kræftlisten) samt materialer, der indeholder sådanne stoffer i en mængde over 0,1%.

§ 2. Fremstillere og importører af stoffer og materialer, nævnt i § 1, skal indsende de oplysninger, der er angivet i bilag 1. Oplysningerne skal indsendes hvert 2. år inden den 1. oktober, første gang inden den 1. oktober 1990. Såfremt fremstilling eller import ophører, skal meddelelse herom indsendes til produktregistret.

Stk. 2. Undtaget er:

  • 1) Stoffer og materialer, der er omfattet af anden anmeldeordning og er anmeldt og tildelt produktregistreringsnummmer (PR-nr. eller At-nr.).
  • 2) Materialer, hvor det kræftfremkaldende stof findes bundet således, at den sundhedsskadelige effekt ikke er til stede.
  • 3) Krystallinsk siliciumdioxid, der ikke er respirabelt samt materialer med indhold af krystallinsk siliciumdioxid under 2 vægtprocent.
  • 4) Nærings- og nydelsesmidler, der er færdige til indtagelse, og lægemidler, der er gjort klar til indgivelse.

§ 3. Oplysningerne kan gives på særlige skemaer, der fås hos Arbejdstilsynet.

§ 4. Direktøren for Arbejdstilsynet kan, når særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 5. Direktørens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.

§ 6. Med bøde eller hæfte straffes den, der

  • 1) overtræder § 2,
  • 2) ikke efterkommer påbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen, eller
  • 3) tilsidesætter vilkår for tilladelser i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1990

Arbejdsministeriet, den 12. juli 1990

Knud Erik Kirkegaard

/ H. Grove

Bilag

Oplysninger til brug for registrering, jf. bekendtgørelsens § 2

Oplysningerne indsendes til Arbejdsmiljøinstituttet, produktregistret, postboks 850, 2100 København Ø, og skal indeholde følgende:

1. Oplysninger vedrørende virksomheden: - Firmanavn og adresse. - CIR-nr. - Kontaktperson (stilling og navn).

2. Oplysninger vedrørende stoffet/materialet/produktgruppen: - Handelsnavn eller beskrivelse af produktgruppen. - Andre betegnelser på materialet (forkortelser mv.).

3. Oplysninger om stoffets/materialets/produktgruppens indhold af stoffer opført på kræftlisten, jf. § 1, og som indgår i mængde over 0,1%: - CAs-nr. og kemisk navn fra kræftlisten, jf. § 1. - Det omtrentlige procentvise indhold (vægt-pct.). - Stoffets funktion i materialet (fx stabilisator, inhibitor, biocid). Forureninger angives med de oplysninger, anmelderen har kendskab til.

4. Oplysninger vedrørende stoffets/materialets anvendelse: - Stoffets/materialets tekniske funktion og anvendelse (håndtering). - Det faktiske anvendelsesområde (færdigvare elle råvare). - Brancher, hvor stoffet/materialet tænkes anvendt, herunder privat husholdning. - Samlet fremstillet og importeret mængde fordelt på hjemmemarkedet, eksport og eget brug.

5. Oplysninger om handelsvarens klassificering og mærkning, jf. Miljøministeriets regler: - Mærkningspligtige stoffer (kemiske navne, som anføres på etiketten). - Fareklasse (faresymboler). - Risikoangivelser (R-sætninger). - Sikkerhedsforskrifter (S-sætninger).

6. Oplysninger, der ønskes behandlet som fortrolige: (Begrundelse skal vedlægges som bilag). Oplysningerne behandles fortroligt efter gældende regler.

Officielle noter

Ingen