Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove m.v.

(Klageafkortning)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om skattemæssige afskrivninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 758 af 12. december 1988, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 888 af 29. december 1989, indsættes efter § 44:

»§ 44 A. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 2

I lov nr. 228 af 22. april 1987 om afgift ved overdragelse af aktier m.v. (aktieafgiftsloven) foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 1, ændres »Statsskattedirektoratet« til: »skatteministeren«.

2. I kapitel 4 indsættes efter § 12:

»§ 12 A. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 3

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 5. november 1987, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 763 af 14. december 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 13 a, stk. 5, 1. pkt., ændres »Amtsskatteinspektoratet, i Københavns og Frederiksberg Kommuner dog skattedirektoratet,» til: »Skatteministeren«.

2. § 13 a, stk. 6, ophæves.

Stk. 7-12 bliver herefter stk. 6-11.

3. I § 13 a, stk. 8, 1. pkt., stk. 11, 1. pkt., og stk. 12, 1. pkt., ændres »stk. 7« til: »stk. 6«.

4. I § 13 a, stk. 10, og stk. 11, 1. pkt., ændres »stk. 9« til: »stk. 8«.

5. I § 13 a, stk. 11, 1. pkt., ændres »8« til: »7«.

6. Efter § 13 c indsættes:

»§ 13 d. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 4

I lov om afgift af arv og gave, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 6. februar 1987, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 888 af 29. december 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 4, 1. pkt., ændres »Ministeriet for skatter og afgifter« til: »Skatteministeren«.

2. I § 9, stk. 2, 1. pkt., § 13, stk. 2, § 35, stk. 1, og § 36, stk. 3, ændres »ministeriet for skatter og afgifter« til: »skatteministeren«.

3. I § 32, stk. 1, ændres »ministeriet for skatter og afgifter« til: »skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger til at træffe afgørelse«.

4. I § 32, stk. 2, ændres »den afgørelse, ministeriet for skatter og afgifter træffer,» til: »den efter stk. 1 trufne afgørelse«, og »ministeriets afgørelse« ændres til: »afgørelsen«.

5. I § 32, stk. 3, 2. pkt., ændres »De af ministeriet for skatter og afgifter med hensyn til afgiftsberegningen trufne afgørelser« til: »De efter stk. 1 trufne afgørelser vedrørende afgiftsberegningen«.

6. I § 36, stk. 3, ændres »ministeriet« til: »ministeren«.

7. Efter § 48 indsættes i afsnit IV :

»§ 48 A. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 5

I lov nr. 137 af 6. april 1985 om bunden opsparing foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, ændres »Amtsskatteinspektoratet, i Københavns og Frederiksberg Kommuner dog skattedirektoratet,» til: »Skatteministeren«.

2. § 6, stk. 2 og 3, ophæves.

3. Efter § 9 indsættes:

»§ 9 a. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 6

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 558 af 16. september 1988, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 888 af 29. december 1989, indsættes efter § 14:

»§ 14 a. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 7

I lov om indskud på etableringskonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 12. december 1988, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 888 af 29. december 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 11 C, stk. 1, ændres »Statsskattedirektoratet« til: »skatteministeren«.

2. Efter § 14 indsættes:

»§ 14 A. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 8

I lov om beskatning af fonde, visse foreninger og institutter (fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 528 af 2. august 1989, som ændret ved § 2 i lov nr. 889 af 29. december 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 6, 1. pkt., ændres »Statsskattedirektoratet« til: »Skatteministeren«.

2. § 4, stk. 6, 2. pkt., ophæves.

3. Efter § 15 indsættes:

»§ 15 A. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 9

I lov om frigørelsesafgift m.v. af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 441 af 26. september 1985, som ændret ved § 3 i lov nr. 393 af 10. juni 1987, indsættes efter § 18:

»§ 18 A. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 10

I lov om beskatning ved fusion af aktieselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 527 af 2. august 1989, indsættes efter § 15:

»§ 15 a. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 11

I lov om investeringsfonds, jf. lovbekendtgørelse nr. 760 af 12. december 1988, som ændret bl.a. ved § 8 i lov nr. 823 af 19. december 1989 og senest ved § 5 i lov nr. 889 af 29. december 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 11 A, stk. 1, ændres »den centrale told- og skatteforvaltning« til: »skatteministeren«.

2. Efter § 17 indsættes:

»§ 17 A. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 12

I lov om kapitaltilførselsafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 761 af 12. december 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »skatteministeren«: »eller den, ministeren bemyndiger til at træffe afgørelse,».

2. I § 14, stk. 1, 2. pkt., ændres »Skatteministeren« til: »Der«, og »se« ændres til: »ses«.

3. I § 14, stk. 2, ændres »Skatteministerens afgørelser« til: »Afgørelser efter stk. 1«.

4. Overskriften til kapitel 6 affattes således:

»Kapitel 6

Andre bestemmelser«

5. Efter § 16 indsættes i kapitel 6 :

»§ 16 A. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 13

I lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 662 af 19. oktober 1989, som ændret ved § 2 i lov nr. 823 af 19. december 1989, ved § 1 i lov nr. 825 af 19. december 1989 og senest ved § 10 i lov nr. 888 af 29. december 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 22, stk. 2, 3. pkt., og stk. 3, sidste pkt., ændres »Den centrale told- og skatteforvaltning« til: »Skatteministeren«.

2. I § 22, stk. 2, 4. pkt., ændres »den centrale told- og skatteforvaltning« til: »skatteministeren«.

3. I § 73 B, stk. 1, ændres »Skattebeløb« til: »Skatteministeren kan eftergive skattebeløb«, og ordene »kan eftergives« udgår.

4. § 73 B, stk. 7 og 8, ophæves.

5. I § 73 D ændres »De i § 73 B, stk. 2, nævnte myndigheder« til: »Skatteministeren«, og »og § 73 B, stk. 8,» udgår.

6. I afsnit IX indsættes efter § 89 A:

»§ 89 B. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 14

I lov nr. 519 af 19. december 1942 om afgift af gevinster i klasselotteriet, som ændret ved lov nr. 77 af 28. marts 1956, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 A. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

2. I § 5, stk. 3, 1. pkt., ændres »Finansministerens« til: »skatteministerens«.

3. I § 5, stk. 3, 3. pkt., og § 6, 1. pkt., ændres »Finansministeren« til: »skatteministeren«.

§ 15

I lov af 6. marts 1869 om klasselotteriet og forbud mod andet lotteri m.m., som ændret ved lov nr. 627 af 22. december 1976, indsættes efter § 5:

»§ 5 A. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 16

I lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, jf. lovbekendtgørelse nr. 740 af 20. november 1987, som ændret ved § 6 i lov nr. 823 af 19. december 1989, indsættes efter § 13:

»§ 13 A. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 17

I lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 20. november 1987, indsættes i kapitel 4 efter § 22:

»§ 22 A. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 18

I lov nr. 270 af 8. juni 1983 om landsspil i forbindelse med hestevæddeløb (V6-spil), som ændret ved lov nr. 613 af 19. december 1984, indsættes efter § 6:

»§ 6 A. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 19

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 19. oktober 1989, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 823 af 19. december 1989, ved § 8 i lov nr. 888 af 29. december 1989 og senest ved § 6 i lov nr. 889 af 29. december 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 3, 1. pkt., ændres »den centrale told- og skatteforvaltning« til: »skatteministeren«.

2. § 12, stk. 3, sidste pkt., ophæves.

3. I § 16 A, stk. 2, 1. pkt., ændres »Den regionale told- og skatteforvaltning, for Københavns og Frederiksberg Kommuners vedkommende dog skattedirektoratet,» til: »Skatteministeren«.

4. I § 16 A, stk. 3, 1. pkt., ændres »den regionale told- og skatteforvaltning, for Københavns og Frederiksberg Kommuners vedkommende dog skattedirektoratet,» til: »skatteministeren«.

5. § 16 A, stk. 4, ophæves.

6. Efter § 32 D indsættes:

»§ 32 E. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 20

I lov nr. 23 af 27. januar 1956 om afgift af gevinster ved lotterispil m.v., som ændret senest ved lov nr. 247 af 9. juni 1967, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, § 6, stk. 3, 2. pkt., og stk. 4, to steder i § 7 og i § 10 ændres »finansministeren« til: »skatteministeren«.

2. Efter § 9 indsættes:

»§ 9 A. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 21

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 569 af 26. august 1987, som ændret ved § 5 i lov nr. 823 af 19. december 1989 og ved § 1 i lov nr. 826 af 19. december 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 19 E, stk. 1, ændres »Den regionale told- og skatteforvaltning, i Københavns og Frederiksberg Kommuner dog skattedirektoratet,» til: »Skatteministeren«.

2. § 19 E, stk. 2 og 3, ophæves.

3. § 21 A, stk. 3, 2.-4. pkt., og stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

4. Efter afsnit IV indsættes som nyt afsnit:

»Afsnit IV A

Klagebestemmelser

§ 61 A. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 22

I lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 661 af 19. oktober 1989, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 888 af 29. december 1989, indsættes efter § 24 som nyt afsnit:

»Klagebestemmelser

§ 24 A. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 23

I lov om en realrenteafgift af visse pensionskapitaler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 762 af 12. december 1988, som ændret ved § 11 i lov nr. 823 af 19. december 1989 og ved § 3 i lov nr. 889 af 29. december 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 20, stk. 4, 1. pkt., og § 22, stk. 1, ændres »den centrale told- og skatteforvaltning« til: »skatteministeren«.

2. § 20, stk. 4, 2. pkt., ophæves.

3. Efter § 28 indsættes:

»§ 28 a. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 24

I lov om omkostningsdækning af udgifter til sagkyndig bistand i skattesager, jf. lovbekendtgørelse nr. 518 af 8. august 1986, som ændret ved § 4 i lov nr. 889 af 29. december 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

» Stk. 5. Fastsætter skatteministeren regler om klageadgang, kan ministeren bestemme, at afgørelser, der er truffet af en statslig eller kommunal skattemyndighed, ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7.

2. I § 5, stk. 1, ændres »statsskattedirektoratet« til: »skatteministeren«.

§ 25

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 30. september 1988, som ændret bl.a. ved § 7 i lov nr. 823 af 19. december 1989 og senest ved § 1 i lov nr. 889 af 29. december 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 2, 1. pkt., og § 5 A, stk. 2, 1. pkt., ændres »den centrale told- og skatteforvaltning« til: »skattemyndighederne«.

2. I afsnit VI indsættes efter § 34:

»§ 34 A. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 26

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 11. januar 1988, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 823 af 19. december 1989 og senest ved § 2 i lov nr. 833 af 19. december 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 A, stk. 2, sidste pkt., indsættes efter »skatteministeren«: »eller den, ministeren bemyndiger til at træffe afgørelse,».

2. Efter afsnit III indsættes som nyt afsnit:

» Afsnit III A

§ 23 A. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 27

I lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomst- og formueskat til staten, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 825 af 19. december 1989, indsættes efter § 49:

»§ 50. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 28

I lov om stempelafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 805 af 1. december 1986, som ændret senest ved § 12 i lov nr. 823 af 19. december 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 26, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »ministeren for skatter og afgifter«: »eller den, ministeren bemyndiger til at træffe afgørelse,».

2. I § 26, stk. 1, 2. pkt., ændres »Ministeren for skatter og afgifter« til: »Der«, og »se« ændres til: »ses«.

3. I § 26, stk. 2, ændres »Ministeren for skatter og afgifters afgørelse« til: »Afgørelser efter stk. 1«.

4. Efter afsnit IV indsættes som nyt afsnit:

»Afsnit IV A

Klagebestemmelser

Kapitel 17 A

§ 89 A. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 29

I lov om særlig indkomstskat m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 900 af 21. december 1987, som ændret ved § 9 i lov nr. 888 af 29. december 1989, indsættes efter § 18 C:

»§ 18 D. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 30

I lov nr. 362 af 1. juli 1988 om særlige fradrag til sømænd m.v. indsættes efter § 6:

»§ 6 A. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 31

I lov om tipning og lotto, jf. lovbekendtgørelse nr. 187 af 16. marts 1989, indsættes efter § 15:

»§ 15 A. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 32

I lov om totalisatorspil, jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 16. marts 1989, indsættes efter § 11:

»§ 11 A. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 33

I lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 437 af 14. august 1984, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 827 af 19. december 1989, indsættes efter § 47:

»§ 48. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 34

Loven træder i kraft den 1. april 1990.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. februar 1990

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Thor Pedersen

Officielle noter

Ingen