Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige love (Brugerbetaling for visse forvaltningsafgørelser inden for Justitsministeriets område)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov af 6. marts 1869 om klasselotteriet og forbud mod andet lotteri m.m., som ændret ved lov nr. 627 af 22. december 1976, indsættes i § 2 som stk. 3:

»Stk. 3. For indgivelse af ansøgning om tilladelse efter stk. 2 betales 1.000 kr.«

§ 2

I våbenloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 11. december 1985, som ændret ved lov nr. 861 af 23. december 1987, udgår § 6 b, og i stedet indsættes:

» § 6 b. For indgivelse af ansøgning om tilladelse efter denne lov betales en afgift på 840 kr. Justitsministeren kan dog fastsætte regler om, at tilladelser til indkøb m.v. af særlige våben, ammunition m.v. er fritaget for afgift.

Stk. 2. Afgiften nedsættes til det halve, hvis ansøgeren i forvejen har en våbentilladelse, for hvilken der er betalt fuld afgift.

Stk. 3. En våbentilladelse kan kun omfatte eet våben. Justitsministeren kan dog fastsætte regler om, at visse tilladelser kan omfatte flere våben.

Stk. 4. Såfremt indehaveren af en våbentilladelse til et bestemt våben udskifter våbenet, skal der udstedes ny tilladelse.

Stk. 5. Skifter indehaveren af en våbentilladelse navn, adresse eller skytteforening, kan der afgiftsfrit udstedes ny våbentilladelse med samme gyldighed som den oprindelige tilladelse.

§ 6 c. Justitsministeren kan fastsætte regler om gebyr for meddelelse af samtykke efter loven eller de i medfør af denne udfærdigede bestemmelser.«

§ 3

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 17. februar 1986, foretages følgende ændringer:

1. I § 37, stk. 5, indsættes som 1. pkt.:

»For indgivelse af ansøgning efter stk. 1-3 betales 1.000 kr.«

2. I § 60, stk. 4, ændres »herunder om inddragelse af førerretten i medfør af stk. 3.« til: »herunder om inddragelse af førerretten i medfør af stk. 3 og om gebyr for prøven.«

3. I kapitel 13 indsættes efter § 86:

» § 86 a. Justitsministeren kan fastsætte regler om gebyr for indgivelse af ansøgning om tilladelse efter §§ 84-86.«

§ 4

I lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 25. marts 1988, indsættes i § 22, stk. 1, som 2. pkt.:

»For indgivelse af ansøgning om tilladelse efter 1. pkt. betales 500 kr.«

§ 5

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. februar 1990

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Hans Engell

Officielle noter

DSK nr 11100 vedrører våbenloven