Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godkendelse af forsøgsordning med alternative pasningstilbud for grønlandske børn i Ålborg Kommune i medfør af bistandslovens § 138 b


I henhold til § 138 b i lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse

nr. 637 af 27. september 1989, meddeles:

§ 1. Socialministeren har den 3. september 1990 tilladt, at der i Ålborg Kommune gennemføres en forsøgsordning, således at der ansættes 2 grønlandske dagplejere, der udstationeres i et eksisterende grønlandsk fritidscenter »Iserit«.

§ 2. Forsøgsgodkendelsen indebærer, at § 64, jf. § 63, stk. 1, i bistandsloven ikke fuldt ud gælder i Ålborg Kommune.

§ 3. Forsøgsgodkendelsen har virkning fra den 15. september 1990 og gælder til og med den 30. september 1992.

Stk. 2. Forsøgsgodkendelsens nærmere indhold fremgår af Socialministeriets brev af 3. september 1990. Brevet kan rekvireres i Socialministeriet, Slotsholmsgade 6, 1216 Kbh. Tlf.

33 92 47 01.

Socialministeriet, den 3. september 1990

Aase Olesen

/ Lotte Mac

Officielle noter

Ingen