Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om apotekernes bruttoavance i 1993

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Apotekernes bruttoavance for 1993 fastsættes til 1.660 mio. kr. i 1993-prisniveau.

§ 2. Apotekerne yder varigt den offentlige sygesikring en rabat på 1,17 pct. af sygesikringens udgifter, ekskl. moms, til tilskudsberettigede lægemidler. Statens generelle tilskud til amtskommunerne og Københavns og Frederiksberg Kommuner for 1993 reduceres med 30 mio. kr. i 1993-prisniveau.

§ 3. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ester Larsen

Officielle noter

Ingen