Den fulde tekst

Lov om ændring af tinglysningsloven og retsafgiftsloven m.v.

(Edb i tinglysningen og registrering af visse rettigheder i biler

m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 622 af 15. september 1986, som senest ændret ved lov nr. 322 af 31. maj 1991, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, ændres »underretsdommeren« til: »byretsdommeren«.

2. § 7, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

3. § 8, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

4. I § 9, stk. 3, 1. pkt., ændres ordene »eller blad i tingbogen efter justitsministerens bestemmelse samt anmelderens navn og bopæl« til: »samt anmelderens navn, adresse og eventuelle telefonnummer«.

5. I § 10, stk. 2, 1. pkt., ændres »sagfører« til: »advokat«.

6. I § 14, stk. 1, tilføjes efter 2. pkt. som 3. pkt.:

»Begæres flere rettigheder tinglyst ved samme dokument, indføres dokumentet i dagbogen for hver af disse rettigheder for sig.«

7. § 14, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Mangler dokumentet angivelse af ejendommens matrikelbetegnelse, anmelderens navn, adresse og eventuelle telefonnummer, pantedebitors eller pantekreditors adresse, for så vidt denne ikke må anses for almindeligt bekendt, eller navn og adresse for en fuldmægtig, jf. § 9, stk. 3, eller er angivelsen forkert, afvises det, medmindre fejlen eller mangelen rettes af anmelderen. Justitsministeren kan bestemme, at andre fejl og mangler ved dokumentet skal have samme virkning. Mangler dokumentet underskrift af udsteder og ved skøder og pantebreve af vitterlighedsvidner, eller er genpart ikke vedlagt, afvises det.«

8. § 14, stk. 3, 1. pkt., ophæves.

9. § 14, stk. 4, ophæves.

10. I § 15, stk. 2, 1. pkt., udgår ordene », ligesom det slettes af dagbogen«.

11. I § 15, stk. 5, 2. pkt., ændres ordene »et pantebrev« til: »et dokument vedrørende panteret, bortset fra retspant og lovbestemt pant,».

12. § 16, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. Når dokumentet er indført i tingbogen, forsynes det og genparten med oplysning om, at det er tinglyst, om den dag, det er indført i dagbogen, samt om dagbogsnummer.«

13. I § 16, stk. 3, 2. pkt., ændres ordene »såvel i dagbog som tingbog« til: »i tingbogen«.

14. I § 16, stk. 4, 2. pkt., udgår ordene »ved anbefalet brev«.

15. § 16, stk. 4, 4. pkt., ophæves.

16. § 16, stk. 5, affattes således:

» Stk. 5. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om fremgangsmåden ved tilbagesendelse af dokumenter.«

17. § 17 affattes således:

» § 17. I tingbogen har hver ejendom i retskredsen sit blad (ejendomsblad).

Stk. 2. Dokumenterne indføres kort ved angivelse af dokumentets karakter og den, til hvem det er udstedt, den dag, dokumentet er indført i dagbogen, samt dagbogsnummer. Ved rettigheder, der er knyttet til en tidsfrist, anføres denne. Er rettigheden betinget, anføres dette.

Stk. 3. Ved brugskontrakter anføres tidsvilkår. Ved panterettigheder anføres pantesum, rentefod og prioritetsstilling. Prioritetsstilling kan anføres ved nummerering.

Stk. 4. Ved aflysning og udsletning af rettigheder slettes indførelsen i tingbogen og overføres til et særligt register, jf. § 50 c, stk. 4.

Stk. 5. Der udstedes efter anmodning udskrift af ejendomsbladet. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om bekræftelse samt om udskrifters udformning og forsendelse.«

18. § 18, stk. 2 og 3, ophæves.

19. § 19, stk. 2, ophæves.

20. I § 19, stk. 3, der bliver stk. 2, udgår ordene »og der ikke er indrettet et fælles ejendomsblad,».

21. § 20 affattes således:

» § 20. Dommeren sletter rettigheder, der åbenbart er ophørt.

Stk. 2. Findes der i tingbogen uudslettede rettigheder, der må antages at have mistet deres betydning, eller som sandsynligvis er ophørt, eller hvortil der efter al rimelighed ikke længere findes nogen berettiget, indkalder dommeren mulige indehavere af rettighederne. Indkaldelse skal ske ved offentliggørelse i Statstidende og et på stedet udbredt dagblad med et varsel på ikke under 3 uger. Endvidere sendes der så vidt muligt indkaldelse til den, der i tingbogen er anført som den berettigede. Melder der sig ingen inden fristens udløb, udslettes rettigheden af tingbogen.

Stk. 3. Bliver dommeren opmærksom på fejl i tingbogens gengivelse af aktens dokumenter eller i dens oplysninger om ejendommen, skal disse straks rettes.«

22. § 21, stk. 4, affattes således:

» Stk. 4. Når sammenlægningen er sket, anføres de gældende rettigheder på eet ejendomsblad. På ejendomsbladet må herefter alene anføres sådanne rettigheder, for hvilke hele den nye ejendom hæfter.«

23. § 21, stk. 5, ophæves.

24. I § 22, stk. 3, ændres »§ 20, stk. 2« til: »§ 20«.

25. § 22, stk. 4-8, affattes således:

» Stk. 4. Modtages der meddelelse om en udstykning eller matrikulering efter de herom gældende regler, opretter dommeren straks ejendomsblade for de nye ejendomme. Udstykning noteres på den udstykkede ejendoms blad.

Stk. 5. På de nye ejendomsblade anføres i adkomst-, byrde- og hæftelsesrubrikken en kort henvisning til hovedejendommens blad.

Stk. 6. Senest ved første tinglysning af skøde anføres de byrder og hæftelser, der hviler på den enkelte nye ejendom. Er den nye ejendom ikke frigjort for de hæftelser, der hviler på hovedejendommen, anføres disse samtidig.

Stk. 7. Reglen i § 23, stk. 3, finder også anvendelse i disse tilfælde.

Stk. 8. Reglerne i stk. 1-7 finder tilsvarende anvendelse ved opdeling i ejerlejligheder.«

26. I § 34, stk. 2, 2. pkt., tilføjes efter ordene »arealets størrelse,»: »af ejendommens adresse, eller«.

27. I § 37 indsættes efter stk. 2 som stk. 3:

»Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2 gælder ikke for de i § 42 c nævnte køretøjer.«

28. Efter § 42 b indsættes i afsnit II:

»Kapitel 6 a

Tinglysning i bilbogen

§ 42 c. Reglerne i dette kapitel gælder for motorkøretøjer, påhængs- og sættevogne til biler samt campingvogne.

§ 42 d. Ejendomsforbehold og underpant i de i § 42 c nævnte køretøjer skal tinglyses for at opnå beskyttelse mod aftaler, der i god tro indgås om køretøjet, og mod retsforfølgning. Det samme gælder retsforfølgning i sådanne køretøjer, for så vidt skyldneren ikke er berøvet rådigheden over køretøjet.

Stk. 2. Når de i stk. 1 nævnte rettigheder er tinglyst, behøver overdragelse eller anden overførelse heraf ingen tinglysning.

§ 42 e. Tinglysning af de i § 42 d nævnte rettigheder sker i bilbogen, der for hele landet føres ved retten i Århus.

Stk. 2. Som grundlag for tinglysningen kræves et dokument, der anmeldes til tinglysning. Dokumentet skal efter sit indhold gå ud på at fastslå, stifte, forandre eller ophæve en ret over et bestemt køretøj. § 9, stk. 4 og 5, og § 10, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Ved dokumenter om ejendomsforbehold og ved pantebreve finder § 10, stk. 2, 1. og 3.-5. pkt., og ved pantebreve tillige § 11, stk. 2, tilsvarende anvendelse. Ved tinglysning af retsforfølgning skal der fremlægges erklæring fra den myndighed, der har foretaget handlingen, eller bekræftet udskrift af dens bøger.

§ 42 f. Ved anmeldelsen til tinglysning indføres dokumentet i dagbogen. § 8, stk. 2 og 3, § 14, stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 3, og § 15, stk. 1-3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Dokumenter om ejendomsforbehold og pantebreve skal angive de enkelte foranstående hæftelser og disses beløb. § 15, stk. 4, og stk. 5, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Er køretøjet ikke registreret i Centralregisteret for Motorkøretøjer, er den registrerede ejer en anden end den på dokumentet angivne, eller er det til stelnummeret svarende registreringsnummer et andet end det på dokumentet angivne, skal der gives anmærkning herom. Afviger dokumentets indhold i øvrigt væsentligt fra det nævnte registers oplysninger, kan der gives anmærkning herom.

Stk. 3. Foreligger der ingen hindring for tinglysningen, eller kan dokumentet tinglyses med anmærkning, indføres det i bilbogen. En eventuel anmærkning indføres kort i bilbogen. § 16, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2-4, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om tinglysningsmåden.

§ 42 g. Et dokument anses for tinglyst, når det er indført i bilbogen og udleveret eller afsendt fra tinglysningskontoret. Tinglysningens retsvirkninger regnes fra den dag, da dokumentet anmeldes til tinglysning. Dokumenter, der anmeldes til tinglysning samme dag, ligestilles.

Stk. 2. Tinglyste rettigheder udslettes af bilbogen, når der er forløbet 10 år efter dokumentets tinglysning og der ikke inden udløbet af denne frist er anmeldt fornyet tinglysning.

Stk. 3. §§ 34 og 35 finder tilsvarende anvendelse.

§ 42 h. Bestemmelserne i § 42 a finder tilsvarende anvendelse på pantebreve i de køretøjer, der er nævnt i § 42 c.«

29. Overskriften til kapitel 7 affattes således:

»Kapitel 7

Tinglysning i personbogen«.

30. § 43 affattes således:

» § 43. Dokumenter, der ikke skal tinglyses efter reglerne i kapitel 6 a, og som enten angår en persons rådighed over løsøre eller over en persons formue i almindelighed, skal tinglyses i de tilfælde, der er nævnt nedenfor, samt hvor det i øvrigt er bestemt i lovgivningen.«

31. Efter § 43 indsættes:

» § 43 a. Tinglysning af de i § 43 nævnte dokumenter sker i personbogen, der for hele landet føres ved retten i Århus.

Stk. 2. Personbogen kan deles i særskilte afdelinger for de forskellige arter af dokumenter.

§ 43 b. Dokumenter, der anmeldes til tinglysning, skal angå en bestemt person, forening, selskab, selvejende institution el. lign. og skal øverst på første side angive anmelderens navn, adresse og eventuelle telefonnummer.

Stk. 2. § 9, stk. 1, 1. og 3. pkt., stk. 4-6, § 10, stk. 1-3, og § 11, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse ved tinglysning af de her nævnte dokumenter. Ved tinglysning af ægtepagter finder endvidere § 9, stk. 1, 2. pkt., tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Hvad der i §§ 15 og 16 er fastsat om en prøvelse ud fra og indførelse i tingbogen, finder tilsvarende anvendelse.«

32. § 44 affattes således:

» § 44. Ved anmeldelsen til tinglysning indføres dokumentet i dagbogen.

Stk. 2. Dokumentet skal indføres i personbogen senest 10 dage efter indførelsen i dagbogen. I øvrigt finder § 14 tilsvarende anvendelse.«

33. § 45 ophæves.

34. § 46 affattes således:

» § 46. Et dokument anses for tinglyst, når det er indført i personbogen og udleveret eller afsendt fra tinglysningskontoret. Med hensyn til tinglysningens retsvirkninger finder § 42 g, stk. 1, 2. og 3. pkt., tilsvarende anvendelse.«

35. I § 47, stk. 1, indsættes efter »løsøre,»: »som ikke er nævnt i § 42 c,».

36. § 47, stk. 2 og stk. 6, ophæves.

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4.

37. § 47, stk. 4, der bliver stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Reglen i § 42 g, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse med hensyn til pantebreve som nævnt i stk. 1.«

38. I § 47, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »stk.

1-3« til: »stk. 1 og 2«.

39. I § 47 b, stk. 2, indsættes efter 2. pkt. som 3. pkt.:

»Reglerne i 1. og 2. pkt. gælder ikke for de i § 42 c nævnte køretøjer.«

40. Efter § 49 indsættes:

» § 49 a. Ved udsletning af andre dokumenter end pantebreve som nævnt i § 47, stk. 1, finder § 20 tilsvarende anvendelse.«

41. Overskriften til afsnit III affattes således:

»III. Administrative bestemmelser, gebyr- og strafbestemmelser

m.v.«

42. § 50 affattes således:

»§ 50. Alle adkomstdokumenter og pantebreve vedrørende fast ejendom, der anmeldes til tinglysning, skal snarest muligt gøres offentligt tilgængelige. Det samme gælder pantebreve, der anmeldes til tinglysning i bilbogen, samt dokumenter, der anmeldes til tinglysning i personbogen. Justitsministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 2. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om grundlaget for tinglysning, herunder eventuelt om oplysning om personnumre ved tinglysning i bilbog eller personbog, indleveringstid for dokumenter og indretning og førelse af dagbog, tingbog, bilbog og personbog samt videregivelse af oplysninger, herunder efter § 50 c.

Stk. 3. Dagbogen, tingbogen, bilbogen og personbogen kan føres ved hjælp af edb. Anvendes edb i tinglysningen, gælder reglerne i § 50 a-e.«

43. Efter § 50 indsættes:

» § 50 a. Formålet med edb-registrering efter § 50, stk. 3, er at tilvejebringe et arbejdsregister for tinglysningsvæsenet og et grundlag for formidling af tinglysningsoplysninger til offentligheden samt for udarbejdelse af statistik.

§ 50 b. Der må kun registreres oplysninger, der har betydning for varetagelsen af tinglysningsopgaverne, samt oplysninger, der har væsentlig betydning for de i § 50 c, stk. 3, nr. 1 og 2, nævnte myndigheders og erhvervsdrivendes brug af tinglysningsoplysninger.

§ 50 c. Oplysninger i edb-registrene om personnumre må ikke videregives.

Stk. 2. Oplysninger i edb-registrene i øvrigt er tilgængelige for enhver ved personlig henvendelse til tinglysningskontoret. Oplysningerne kan gives via terminaler, der opstilles på tinglysningskontorerne eller andre steder efter justitsministerens bestemmelse.

Stk. 3. Oplysninger i edb-registrene kan ved terminaladgang i øvrigt (ekstern terminaladgang) kun videregives til

  • 1) offentlige myndigheder, såfremt tinglysningsoplysninger har betydning for udøvelsen af myndighedens virksomhed,
  • 2) kreditinstitutter, ejendomsmæglere og ejendomshandlere, advokater, forsikringsselskaber, landinspektører og andre, der i erhvervsmæssigt øjemed udfører opgaver vedrørende overdragelse, forsikring, retsforfølgning, retsforhold i øvrigt, belåning af fast ejendom og løsøre samt fysisk råden over fast ejendom, og
  • 3) organisationer, der varetager forbruger- eller brancheinteresser med henblik på rådgivning vedrørende de i nr. 2 nævnte forhold.

Stk. 4. Oplysninger, der slettes eller aflyses, overføres til et særligt register (historisk register). Adkomstoplysninger fra dette register kan videregives efter reglerne i stk. 2 og 3. Andre oplysninger fra det særlige register kan kun videregives til brug i konkrete retsforhold. Fuldstændige oplysninger skal dog efter anmodning videregives til den, som oplysningerne angår.

Stk. 5. Tinglysningsregistrene må ikke samkøres med private eller andre offentlige edb-registre, medmindre andet er fastsat ved lov. Der kan dog foretages samkøring med offentlige registre med henblik på overførelse af oplysninger til tinglysningsregistrene som led i etableringen af disse eller som led i tinglysningsregistrenes løbende ajourføring samt til statistiske og videnskabelige formål. Endvidere kan der ske sammenstilling via terminal med offentligt tilgængelige oplysninger fra andre offentlige registre vedrørende faste ejendomme.

Stk. 6. Der må ikke videregives masseoplysninger, jf. dog § 50, stk. 1.

Stk. 7. Videregivelse efter § 50, stk. 1, af oplysninger vedrørende bestemt angivne faste ejendomme og løsøregenstande kan ske løbende til de myndigheder og erhvervsdrivende, der er nævnt i stk. 3, nr. 1 og 2. Sådanne oplysninger må ikke udleveres på edb.

Stk. 8. Oplysninger, der videregives efter stk. 2-7, må ikke anvendes med henblik på at skaffe nye kunder eller i øvrigt med henblik på andre formål end overdragelse, forsikring, retsforfølgning og retsforhold i øvrigt, belåning af fast ejendom og løsøre, kreditvurdering, fysisk råden over fast ejendom samt rådgivning i forbindelse med disse formål.

Stk. 9. Afgørelser vedrørende terminaladgang og anden videregivelse efter stk. 3 og stk. 5-7 træffes ved retten i Århus. Kære af dommerens afgørelser sker til den landsret, i hvis kreds den, som anmoder om videregivelse, har hjemting.

§ 50 d. Justitsministeren fastsætter efter drøftelse med Registertilsynet nærmere regler med henblik på at sikre, at oplysninger i tinglysningsregistrene ikke tilintetgøres, forvanskes eller uberettiget indføjes, slettes eller ændres, jf. §§ 20, 42 g, stk. 2, og 49, samt med henblik på at sikre, at oplysningerne ikke misbruges eller kommer til uvedkommendes kendskab.

Stk. 2. Landsretternes præsidenter fører tilsyn med tinglysningsregistrene. Præsidenternes afgørelser er endelige.

Stk. 3. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om dette tilsyn efter forhandling med landsretternes præsidenter og Registertilsynet.

§ 50 e. Med bøde straffes den, der anvender en oplysning i strid med bestemmelsen i § 50 c, stk. 8. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, anpartsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.«

§ 50 a bliver herefter § 50 f.

44. I § 50 a, der bliver § 50 f, indsættes efter stk. 1 som stk. 2-4:

»Stk. 2. Justitsministeren kan bestemme, at andre dokumenter, der anmeldes til tinglysning, skal være oprettet på blanketter, som er godkendt af justitsministeren.

Stk. 3. Justitsministeren kan bestemme, at dokumenter, der anmeldes til tinglysning i bilbogen eller personbogen, skal være oprettet således, at de kan aflæses maskinelt.

Stk. 4. Justitsministeren kan uanset bestemmelserne i § 50 c, stk. 5-7, fastsætte regler om forsøg med tinglysning på grundlag af elektronisk overførelse af oplysninger samt om forsøg med elektronisk videregivelse af oplysninger til et realkreditinstitut. Det kan i disse regler fastsættes, at tinglysning af elektroniske dokumenter skal have samme retsvirkning som tinglysning af andre dokumenter.«

45. Efter § 50 a, der bliver § 50 f, indsættes:

» § 50 g. Justitsministeren kan fastsætte regler om betaling for elektroniske forespørgsler til tinglysningskontorets bøger m.v. Krav på betaling kan i reglerne tillægges udpantningsret.«

46. § 52, stk. 4, ophæves.

§ 2

I lov om ægteskabets retsvirkninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 149 af 8. marts 1991, foretages følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 3, ændres ordene »indtegnes i ægtepagtsbogen« til: »tinglyses i personbogen«.

2. § 37 affattes således:

» § 37. Ægtepagt må for at blive gyldig tinglyses i personbogen, jf. kapitel 6.«

3. I § 43 ændres ordene »indtegning i ægtepagtsbogen« til: »tinglysning i personbogen«.

4. § 49 affattes således:

» § 49. Enhver af ægtefællerne har ret til at begære ægtepagten tinglyst i personbogen.«

5. §§ 50 og 51 ophæves.

6. I § 53, stk. 2, ændres »ægtepagtsbogen« til: »personbogen«.

§ 3

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 748 af 1. december 1989, som ændret bl.a. ved lov nr. 941 af 27. december 1991 og senest ved § 2 i lov nr. 6 af 3. januar 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 2, ændres »13« til: »14«.

2. I § 526 indsættes efter stk. 4:

» Stk. 5. Reglerne i stk. 1-4 gælder ikke for udlæg i biler m.v., som skal tinglyses efter reglerne i tinglysningslovens kapitel 6 a.«

§ 4

I lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 460 af 27. juni 1989, som senest ændret ved lov nr. 943 af 27. december 1991, foretages følgende ændringer:

1. I § 41 b, stk. 1, udgår ordene », og som skal indføres i dagbogen«.

2. § 43 affattes således:

» § 43. For notarens bekræftelse af, at en afskrift eller en kopi, der ikke er omfattet af § 48, er i overensstemmelse med det originale dokument, svares en afgift på 100 kr.«

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft efter justitsministerens nærmere bestemmelse. Bestemmelserne i § 1, nr. 13, 17, 20, 22 og 25, kan alene sættes i kraft for retskredse, hvor tinglysning sker ved anvendelse af edb.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 1, nr. 1-12, 14-16, 21, 24, 26 og 42-44, træder dog i kraft den 1. juli 1992.

Stk. 3. § 4 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 6

Stk. 1. Justitsministeren kan fastsætte regler vedrørende overførelse af tingbogens oplysninger til elektronisk tingbog og om overførelse af personbogens oplysninger til elektronisk bilbog og personbog.

Stk. 2. Afgørelser vedrørende overførelse, herunder om udsletning, anførelse af prioritetsorden m.v., træffes ved retten i Århus. Dommerens afgørelser kan kæres efter reglerne i tinglysningslovens § 36. Kære sker til den landsret, i hvis kreds det pågældende dokument er tinglyst.

§ 7

Stk. 1. Pantebreve i biler m.v., som inden lovens ikrafttræden er tinglyst efter reglerne i tinglysningslovens § 47, bevarer uden tinglysning i bilbogen deres gyldighed mod aftaler, der i god tro indgås med pantets ejer, og mod retsforfølgning i overensstemmelse med de hidtidige regler.

Stk. 2. Det kan i regler, der fastsættes efter § 6, stk. 1, bestemmes, at fordringshaveren eller den, der skal have meddelelse efter retsplejelovens § 544, har pligt til efter dommerens anmodning at afgive de oplysninger, herunder personnummer, der er nødvendige for at indføre de i stk. 1 nævnte pantebreve i bilbogen, og at det i sådanne anmodninger uanset reglen i stk. 1 kan bestemmes, at pantebrevet udslettes af personbogen, såfremt oplysningerne ikke modtages inden en frist, der fastsættes i anmodningen.

Stk. 3. Skyldnere har pligt til at give fordringshavere de oplysninger, der er nødvendige, for at disse kan få indført deres rettigheder i bilbogen. Overtrædelse af 1. pkt. straffes med bøde og er undergivet privat påtale.

Stk. 4. Udgifter, som en fordringshaver med føje har afholdt med henblik på at give de oplysninger, der efter stk. 2 og 3 er nødvendige for at få indført fordringshaverens rettigheder i bilbogen, kan af denne kræves erstattet hos skyldneren. Det beløb, der kan kræves efter 1. pkt., kan dog ikke overstige 200 kr.

Stk. 5. Godtroende erhververe af rettigheder over biler m.v. har ret til erstatning af statskassen, hvis aftalen er indgået mere end 2 år efter lovens ikrafttræden, og hvis de lider tab som følge af reglen i stk. 1 i tilfælde, hvor pantebrevet ikke er indført i bilbogen eller er indført fejlagtigt. Tinglysningslovens §§ 34 og 35 finder herved tilsvarende anvendelse.

§ 8

Stk. 1. Ejendomsforbehold og udlæg, som efter de herom gældende regler har opnået beskyttelse mod aftaler og mod retsforfølgning, og som kræves tinglyst efter denne lov, bevarer kun deres beskyttelse i overensstemmelse med de for disse rettigheder gældende regler i 2 år fra lovens ikrafttræden, medmindre de forinden er tinglyst efter reglerne i tinglysningslovens kapitel 6 a, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 28. Ved tinglysning af sådanne rettigheder inden for den nævnte frist betales ikke tinglysningsafgift.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om tinglysning af de i stk. 1 nævnte rettigheder. Det kan i disse regler fastsættes, at der i forbindelse med anmeldelsen til tinglysning skal anvendes en særlig blanket. Denne lovs § 7, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Fristen i tinglysningslovens § 42 f, stk. 3, jf. § 16, stk. 4, gælder ikke for tinglysning af de i stk. 1 nævnte rettigheder.

§ 9

Stk. 1. Rettigheder over biler m.v. i medfør af reglerne i tinglysningslovens §§ 37 og 47 b, stk. 2, og retsplejelovens § 518, stk. 2, som inden lovens ikrafttræden har opnået gyldighed mod aftaler og mod retsforfølgning efter de herom gældende regler, bevarer deres gyldighed i overensstemmelse med de hidtidige regler.

Stk. 2. Indehavere af de i stk. 1 nævnte rettigheder, der er sikret inden lovens ikrafttræden, kan uden tinglysningsafgift og uden stempelafgift få tinglyst pantebreve i bilerne m.v. i bilbogen. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilken dokumentation der skal ledsage sådanne begæringer om afgiftsfri tinglysning.

Stk. 3. Denne lovs § 7, stk. 3 og 4, og § 8, stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Givet på Christiansborg Slot, den 29. april 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Hans Engell

Officielle noter

Ingen