Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om inspektion af konventionelle væbnede styrker i Danmark (* 1)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


     § 1. Inspektører fra lande, der har tiltrådt traktat af 19.

november 1990 om konventionelle væbnede styrker i Europa, har ret

til at foretage inspektion her i landet med det formål at

kontrollere, om Danmark opfylder forpligtelserne i henhold til

traktaten.

     Stk. 2. Inspektørerne skal være godkendt af forsvarsministeren og skal under en inspektion være ledsaget af en eller flere officerer fra det danske forsvar.

     § 2. Inspektørerne og deres danske ledsagere har i forening mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til enhver ejendom, enhver bygning eller ethvert område inden for en bygning med henblik på at udøve kontrol efter § 1, stk. 1.

     Stk. 2. Inspektørerne og deres danske ledsagere har med de begrænsninger, der følger af traktaten, ret til at foretage fotografiske optagelser med henblik på at registrere tilstedeværelsen af traktatomfattet materiel.

     Stk. 3. Ejeren eller brugeren af den ejendom, hvor inspektion agtes foretaget, skal af forsvarsministeren eller den, der bemyndiges hertil, have meddelelse om inspektionen snarest og så vidt muligt senest 6 timer forinden. Såfremt inspektion foretages uden forudgående meddelelse, skal oplysning herom gives efterfølgende.

     Stk. 4. Politiet yder fornøden bistand til gennemførelse af inspektionen.

     § 3. For skade, som en inspektør forvolder under udførelsen af sine opgaver her i landet, hæfter den danske stat efter de regler, som ville gælde, hvis skaden var forvoldt af en person, der var ansat i den danske stat.

     § 4. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

     § 5. Loven gælder ikke for Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 3. januar 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Hans Engell

Officielle noter

Særlige noer:

(* 1) Loven er sat i kraft den 17/07/1992 ved bekendtgørelse nr. 618

af 13/07/1992