Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om sterilisation og kastration

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om sterilisation og kastration, jf. lovbekendtgørelse nr. 632 af 15. september 1986, som ændret ved lov nr. 389 af 7. juni 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 2, 1. pkt., ændres »et sygehus« til: »sterilisationsbehandling«, og », jf. § 10« udgår.

2. § 10 ophæves.

3. I § 11, 1. pkt., ændres »efter de gældende regler for almindelig sygebehandling« til: »af bopælsamtskommunen i henhold til lov om sygehusvæsenet eller lov om offentlig sygesikring«, og 2. pkt. ophæves.

4. I § 14, stk. 3, udgår »og § 10, stk. 1 og 3,».

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1994.

Givet på Christiansborg Slot, den 22. december 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Torben Lund

Officielle noter

Lov nr. 632 af 15. september 1986 ligger i Justitsministeriets base.