Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder


I medfør af § 15, § 28, stk. 3, og § 30, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 495 af 29. juni 1990, fastsættes:

Kapitel 1

Tilrettelæggelse af lovpligtigt skorstensfejerarbejde

§ 1. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at lovpligtigt skorstensfejerarbejde tilbydes kommunens borgere.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvorledes pligten til at tilbyde borgerne det lovpligtige skorstensfejerarbejde nærmere skal tilrettelægges. Der kan herunder træffes aftaler om samarbejde mellem flere kommuner.

Stk. 3. Lovpligtigt skorstensfejerarbejde skal udføres af faglærte personer, der har bestået skorstensfejerfagets svendeprøve eller mesterskole eller anden tilsvarende uddannelse.

Kapitel 2

Rensning af skorstene m.v.

§ 2. Skorstene tilsluttet oliefyrede anlæg med en større indfyret effekt end 120 kW skal renses 2 gange årligt.

Stk. 2. Fejningsterminerne for skorstene tilsluttet fueloliefyrede anlæg med en større indfyret effekt end 120 kW fastsættes af skorstensfejeren efter forhandling med ejeren ud fra en konkret vurdering af anlæggenes drifts- og vedligeholdelsestilstand, anvendelseshyppighed og omfanget af de aflejrede sodmængder.

§ 3. Skorstene tilsluttet oliefyrede anlæg med en mindre indfyret effekt end 120 kW skal renses 1 gang årligt.

§ 4. Skorstene tilsluttet pejse, brændeovne eller lignende ildsteder for fast brændsel skal renses 1 gang årligt.

Stk. 2. Fejningsterminerne for skorstene tilsluttet halm-, flis-, træspåns-, træforbrændings- eller lignende anlæg fastsættes af skorstensfejeren efter forhandling med ejeren på grundlag af en konkret vurdering af anlæggenes drifts- og vedligeholdelsestilstand, anvendelseshyppigheden og omfanget af de aflejrede sodmængder.

§ 5. Fritstående skorstene med en lysningsåbning på indtil 75 cm skal renses efter de bestemmelser, der er gældende for den pågældende anlægstype.

§ 6. Røgrør og røgkanaler fra ildsteder skal renses sammen med skorstenen og med samme fejningsterminer, som gælder for skorstenen.

§ 7. Skorstensfejeren skal fjerne den sod, der ved skorstensrensningen samler sig i ildstedet eller andre steder.

§ 8. Findes der i en skorsten glanssod, der ikke kan fjernes uden brug af mekanisk værktøj, skal skorstensfejeren sørge for, at skorstenen udfræses, inden laget af glanssod medfører brandrisiko.

Stk. 2. Skorstene, der er belagt med glanssod, som ikke kan udfræses, må ikke benyttes.

§ 9. Skorstensfejeren kan efter forhandling med ejeren eller brugeren

  • 1) fastsætte hyppigere fejningsterminer end de i § 2, stk. 1, og § 3 og § 4, stk. 1, fastsatte, såfremt det ud fra en konkret vurdering af anlæggets drifts- og vedligeholdelsestilstand, anvendelseshyppighed og omfanget af de aflejrede sodmængder er påkrævet, eller såfremt ejeren eller brugeren ønsker dette.
  • 2) fastsætte sjældnere fejningsterminer end de i § 2, stk. 1, og § 3 og § 4, stk. 1, fastsatte, såfremt det ud fra en konkret vurdering af anlæggets drifts- og vedligeholdelsestilstand, anvendelseshyppighed og omfanget af de aflejrede sodmængder er forsvarligt.

Kapitel 3

Brandpræventivt tilsyn

§ 10. Bliver skorstensfejeren under fejningsarbejdet som led i det brandpræventive tilsyn opmærksom på, at skorstene, ildsteder og røgrørstykker er behæftet med mangler, der bevirker særlig brandfare, skal der ske meddelelse herom til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Bliver skorstensfejeren under arbejdet opmærksom på ulovlige forhold i henhold til reglerne om ildsteder og skorstene i bygningsreglementerne, skal der ske meddelelse herom til kommunalbestyrelsen.

§ 11. Ved skorstensbrand skal skorstensfejeren efter anmodning fra ejer, bruger eller myndighed snarest give møde og foretage rensning af skorstenen eller afgøre, hvorvidt der skal nedlægges forbud mod fortsat brug af skorstenen. Skorstensfejeren skal meddele politiet alle oplysninger til brug for en eventuel efterforskning af sagen.

Kapitel 4

Forskellige bestemmelser

§ 12. Skorstensfejeren har fri adgang til de steder, hvor det er nødvendigt for at udføre lovpligtigt skorstensfejerarbejde. Legitimation skal forevises på forlangende.

§ 13. For militærets og civilforsvarets anlæg kan der være truffet en særlig ordning, så skorstensfejere ikke skal foretage rensning og brandpræventivt tilsyn.

§ 14. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at husejerne skal betale gebyr for lovpligtigt skorstensfejerarbejde. Kommunalbestyrelsen fastsætter beregningsmåden for gebyrerne, gebyrstørrelsen og forfaldstid. Efter kommunalbestyrelsens beslutning kan gebyrerne opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter.

Stk. 2. Gebyrer, som kommunalbestyrelsen har udredet forskudsvis, kan inddrives ved udpantning i den pågældende ejendom. Gebyrerne har samme fortrinsret i ejendommen som kommunale ejendomsskatter. Fortrinsretten for beløb, der er udredet forskudsvis, skal tinglyses på ejendommen. Tinglysningen er dog uden betydning for fortrinsrettens gyldighed.

§ 15. Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1994.

Stk. 2. I medfør af § 4, stk. 2, i lov nr. 270 af 2. maj 1990 om ændring af byggeloven, brandloven og kommuneplanloven bestemmes tillige, at § 1, nr. 7, for så vidt angår indsættelse af et nyt kapitel 3 om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder, træder i kraft den 1. januar 1994.

Stk. 3. Samtidig ophæves brandlovens kapitel 5 og § 33, stk. 1-2 samt stk. 4-8, § 34 og § 35 i brandloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 365 af 28. juli 1983, som ændret ved § 2 i lov nr. 270 af 2. maj 1990.

Bygge- og Boligstyrelsen, den 27. april 1993

H.E. Rasmussen

/ Ella Blousgaard

Officielle noter

Ingen