Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om hvalpesyge hos pelsdyr


I medfør af § 4, stk. 2, §§ 6-7, § 10, § 15, § 28 og § 35, stk. 2, i

lov om husdyrsygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 381 af 7. juni

1993, fastsættes:

     § 1. Den ansvarlige for et pelsdyrhold skal ved mistanke om, at hvalpesyge forekommer blandt dyrene, tilkalde en dyrlæge.

     Stk. 2. Tilkaldelse skal ske, når der hos et eller flere dyr optræder nedsat eller ophørt ædelyst, flåd fra øjne og næse, opsvulmede, røde og senere skorpedækkede læber og poter, eventuelt diarre og kramper. Dødeligheden blandt de angrebne dyr er i reglen stor, især blandt hvalpene.

     § 2. Tilkaldes en dyrlæge på grund af mistanke om hvalpesyge, eller får en dyrlæge iøvrigt i forbindelse med sit arbejde mistanke om forekomst af hvalpesyge, skal dyrlægen snarest foretage en undersøgelse af pelsdyrholdet. Kan mistanken ikke afvises, skal dyrlægen underrette kredsdyrlægen og indsende fornødent materiale til undersøgelse på Statens Veterinære Serumlaboratorium, Århus.

Mistænkte og smittede pelsdyrhold

     § 3. Et pelsdyrhold anses mistænkt for smittet med hvalpesyge, jf. §§ 1 og 2, indtil mistanken afkræftes, eller pelsdyrholdet konstateres smittet.

     Stk. 2. Som mistænkt anses endvidere pelsdyrhold, der har fået tilført dyr eller på anden måde har haft kontakt med dyr eller personer fra pelsdyrhold, der er smittet med hvalpesyge.

     § 4. Kredsdyrlægen kan påbyde udtagelse, indsendelse og undersøgelse på Statens Veterinære Serumlaboratorium af materiale fra dyr, der er mistænkt for at være smittet med hvalpesyge.

     § 5. Et pelsdyrhold anses for smittet med hvalpesyge, såfremt Statens Veterinære Serumlaboratorium har påvist hvalpesygevirus i materiale fra dyr i pelsdyrholdet.

     § 6. Dyr fra et pelsdyrhold, der er mistænkt for eller smittet med hvalpesyge, må kun flyttes fra ejendommen, såfremt de føres direkte til pelsningscentral eller destruktionsanstalt efter kredsdyrlægens nærmere anvisning.

     Stk. 2. Personer, der bor eller er beskæftiget på ejendommen, må ikke færdes i fremmede pelsdyrhold eller på udstillinger, skuer eller lignende med pelsdyr.

     Stk. 3. Hunde og katte skal holdes indespærret på ejendommen.

     § 7. Et pelsdyrhold, der er smittet med hvalpesyge, sættes under kredsdyrlægens tilsyn, og den ansvarlige for pelsdyrholdet kan påbydes at iværksætte foranstaltninger til sygdommens bekæmpelse, herunder

  • 1) vaccination,
  • 2) håndtering af selvdøde eller aflivede dyr og af skind og kroppe af dyr, der er pelset på ejendommen,
  • 3) håndtering af maskiner og materiel, herunder af bure, transportkasser og lignende,
  • 4) håndtering af foder og gødning og
  • 5) rensning og desinfektion.

     Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte tilsyn ophæves, når kredsdyrlægen vurderer, at sundhedstilstanden er normal.

     § 8. Personer, der har haft kontakt med et pelsdyrhold, der er smittet med hvalpesyge, har pligt til at oplyse kredsdyrlægen om forhold af betydning for konstatering af smitteveje.

Vaccination

     § 9. Ved udbrud af hvalpesyge kan kredsdyrlægen påbyde den ansvarlige for et pelsdyrhold, hvor dyrene befinder sig inden for en radius af 1 km fra det smittede pelsdyrhold, eller hvor der har været smittefarligt samkvem med det smittede pelsdyrhold, at lade dyrene vaccinere.

     Stk. 2. Pelsdyr må tidligst flyttes fra ejendommen 14 dage efter tidspunktet for vaccinationen. Undtaget er dog pelsdyr, der sendes direkte til destruktionsanstalt.

     Stk. 3. Når vaccinationen er afsluttet, må der i det følgende år kun indsættes vaccinerede pelsdyr på ejendommen. Dyrene skal være vaccineret inden for det seneste år, dog mindst 14 dage før indsættelsen.

     Stk. 4. De i stk. 2 og 3 nævnte pelsdyr skal ved flytningen eller indsættelsen være ledsaget af en vaccinationsattest, der er udstedt af en dyrlæge.

     Stk. 5. Vaccinationsattesten skal opbevares af modtageren af dyrene i mindst 2 år. Attesten skal på forlangende forevises for kredsdyrlægen.

     § 10. Enhver, som i forbindelse med et pelsdyrhold driver fodercentral eller pelsningscentral på ejendommen, skal sørge for, at ejendommens ræve vaccineres mod hvalpesyge hvert år i perioden fra den 16. august til den 31. august. Andre pelsdyr skal vaccineres hvert år i perioden fra den 16. juli til den 31. juli.

     § 11. Enhver, som i forbindelse med et pelsdyrhold har en pelsdyrstation, skal sørge for, at alle ejendommens pelsdyr vaccineres mod hvalpesyge en gang årligt.

     § 12. Der må kun indsættes vaccinerede pelsdyr på de i §§ 10 og 11 nævnte ejendomme. Vaccinationen skal være foretaget inden for det seneste år, dog mindst 14 dage før indsættelsen.

     Stk. 2. Pelsdyrene skal ved indsættelsen være ledsaget af en vaccinationsattest, der er udstedt af en dyrlæge.

     Stk. 3. Vaccinationsattesten skal opbevares af modtageren af dyrene i mindst 2 år. Attesten skal på forlangende forevises for kredsdyrlægen.

Betaling, straf og ikrafttræden

     § 13. Udgifterne ved Statens Veterinære Serumlaboratoriums undersøgelse af de i §§ 2 og 4 nævnte prøver afholdes af Veterinærdirektoratet, jf. § 5, stk. 1, i Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 239 af 12. april 1991 om udgifter og erstatning ved bekæmpelse og forebyggelse af husdyrsygdomme. Alle andre udgifter, som afholdes i medfør af denne bekendtgørelse, er Veterinærdirektoratet uvedkommende, jf. § 5, stk. 3, i førnævnte bekendtgørelse.

     § 14. Med bøde straffes den, der

  • 1) overtræder §§ 1-2, § 6, § 8, § 9, stk. 2-5, eller §§ 10-12, eller
  • 2) undlader at efterkomme påbud efter § 4, § 7, stk. 1, eller § 9, stk. 1.

     § 15. For overtrædelse, der begås af et aktieselskab, andelsselskab, anpartsselskab eller lignende, kan der i medfør af § 36 i lov om husdyrsygdomme pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der i medfør af samme bestemmelse pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

     § 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 1993.

     Stk. 2. Samtidig ophæves Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 75 af 16. februar 1987 om hvalpesyge hos pelsdyr og Landsbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 77 af 16. februar 1987 om tvungen vaccination af pelsdyr mod hvalpesyge og virus enteritis hos mink.

     § 17. Bekendtgørelsen gælder ikke for Grønland.

Veterinærdirektoratet, den 19. oktober 1993

Erik Stougaard

    / Sten Strømgren

Officielle noter

Ingen