Den fulde tekst

Lov om ændring af vurderingsloven og af forskellige skatte- og afgiftslove (Ny vurderingsorganisation og årlige vurderinger)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 550 af 9. juli 1991, som ændret ved lov nr. 427 af 25. juni 1993, foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

»§ 1. Almindelig vurdering af landets faste ejendomme bortset fra dem, der efter § 7 er undtaget fra vurdering, skal finde sted i 1996, i 1998 og derefter hvert år.«

2. §§ 2 og 2 A ophæves.

3. § 3 affattes således:

»§ 3. Ved de almindelige vurderinger er vurderingsterminen den 1. januar. Ejendommens tilstand og prisforholdene pr. 1. januar skal lægges til grund ved ansættelsen, jf. dog § 12 og § 14, stk. 3.«

4. I § 4, stk. 1, 1. pkt., udgår »og årsomvurderingerne«.

5. I § 4 A, 2. pkt., udgår ordene »og årsomvurderinger«.

6. § 5, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Hvor der i den øvrige lovgivning bruges udtrykket vurderingssummen til ejendomsskyld eller ejendomsskyldværdien, træder ejendomsværdien i stedet herfor.«

7. I § 8, stk. 3, 1. pkt., udgår »en årsomvurdering eller«.

8. § 15, stk. 3, 3. pkt., affattes således:

»Den nævnte procent fastsættes årligt af Ligningsrådet.«

9. § 22, stk. 2, ophæves.

10. § 23 affattes således:

»§ 23. For hver vurderingskreds udnævner skatteministeren et vurderingsråd bestående af en vurderingsformand og to vurderingsmænd. Skatteministeren udnævner endvidere en suppleant for hver vurderingsmand. Forud for udnævnelsen indhentes indstilling fra vedkommende amtsråd, for vurderingskredse inden for Københavns og Frederiksberg Kommuner dog fra vedkommende kommunalbestyrelse. Der skal indstilles 3 personer sideordnet for hvert hverv i vurderingsrådet. Indstillingen skal være ledsaget af en angivelse af de pågældendes kvalifikationer til at bestride hvervet. Udnævnelse sker for fire år ad gangen. Genudnævnelse kan finde sted. Opfylder den hidtidige vurderingsformand betingelserne for at kunne fortsætte i hvervet, skal den pågældende være en af de tre indstillede personer. Medlemmer af vurderingsråd skal være bosat i vurderingskredsen eller en af de kommuner, som vurderingskredsen omfatter. Skatteministeren kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bopælskravet. Valgene gælder for en periode på 4 år, således at funktionsperioden for et medlem af et vurderingsråd starter den 1. maj i det år, hvor den kommunale valgperiode starter.

Stk. 2. Et medlem af vurderingsrådet må på tidspunktet for sin tiltræden ikke være fyldt 66 år. Medlemmer af kommunalbestyrelser samt af Ligningsrådet, Landsskatteretten og skatteankenævn kan ikke udnævnes som medlemmer af vurderingsrådet. Et medlem af vurderingsrådet, der indvælges i en kommunalbestyrelse eller bliver medlem af Ligningsrådet, Landsskatteretten eller et skatteankenævn, skal fratræde.

Stk. 3. Afgår et medlem af vurderingsrådet i løbet af funktionsperioden, udnævnes en efterfølger for den tilbageværende del af perioden. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Har en vurderingsformand midlertidigt forfald, fungerer en anden vurderingsformand inden for skyldkredsen, jf. § 24, efter skyldrådsformandens bestemmelse i den forhindredes sted. Har en vurderingsmand midlertidigt forfald, kan skyldrådsformanden beslutte, at den pågældendes suppleant fungerer i stedet.

Stk. 5. Medlemmer af vurderingsrådet kan, dersom deres vandel eller den måde, hvorpå de udfører deres arbejde, giver anledning dertil, afskediges af skatteministeren.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte regler for vurderingsrådenes virksomhed.«

11. § 24, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Skyldrådet vælger mellem en og tre næstformænd.«

12. I § 24 indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. Skatteministeren kan bestemme, at ikke alle vurderingsformænd skal være medlem af skyldrådet.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte regler for skyldrådenes virksomhed.«

13. § 27, 1. pkt., affattes således:

»Bestemmelser om vederlæggelse af vurderingsmænd, vurderingsformænd, skyldrådsmedlemmer og skyldrådsformænd fastsættes på finansloven.«

14. § 28 affattes således:

»§ 28. Skyldrådet kan opdele sig i besluttende led bestående af mindst tre medlemmer, deriblandt formand eller en af næstformændene. Ved opdelingen skal de besluttende led så vidt muligt sikres en alsidig sammensætning.

Stk. 2. For at et skyldråd kan træffe en afgørelse, skal mindst halvdelen af rådets medlemmer være til stede. For at et besluttende led kan træffe en afgørelse, skal mindst tre medlemmer være til stede. Formanden eller en af næstformændene skal deltage i alle afgørelser. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller en af næstformændenes stemmer afgørende. Ethvert medlem kan kræve en sag forelagt for det samlede skyldråd.

Stk. 3. Selv om skyldrådet er opdelt i besluttende led, har alle rådets medlemmer ret til at deltage i ethvert møde, jf. dog stk. 4. Et medlem kan over for formanden fremsætte begæring om at få tilsendt indkaldelser i besluttende led, hvoraf vedkommende ikke selv er medlem. De skyldrådsmedlemmer, der ikke er medlem af det besluttende led, har ikke stemmeret, men har ret til at udtale sig.

Stk. 4. Et medlem af et skyldråd kan ikke deltage i behandlingen af klagesager, som medlemmet tidligere som vurderingsformand har deltaget i behandlingen af.«

15. I § 29 A ændres »§§ 152 og 264 b« til: »§§ 152-152 f«.

16. § 31, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

17. § 31, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»I tilfælde af uenighed træffer vurderingsrådet afgørelse ved stemmeflerhed.«

18. I § 31 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Vurderingsrådet kan bemyndige vurderingssekretariatet til at udføre særligt afgrænsede opgaver på vurderingsrådets vegne.«

19. § 35, stk. 1, litra b, ophæves.

Litra c bliver herefter litra b.

20. I § 36, 1. pkt., udgår »og varetager ekspeditionen af skyldrådets afgørelser«.

21. § 40, stk. 1, 2. pkt., udgår »årsomvurderinger og ved«.

22. § 40, stk. 1, sidste pkt., ophæves.

23. § 40, stk. 2, 1. og 2. pkt., affattes således:

»Når en almindelig vurdering er afsluttet, udfærdiger kommunerne en fortegnelse over de foretagne ansættelser. Endvidere udarbejdes en fortegnelse over de vurderinger, der er foretaget i henhold til § 4 eller § 4 A i tiden mellem sidste almindelige vurdering og pågældende 1. januar.«

24. Efter § 40 indsættes:

» § 41. Vurderingsmyndigheden kan genoptage en ansættelse af en fast ejendom, når en klageberettiget fremlægger nye oplysninger, der kan medføre en ændret ansættelse. Begæring om genoptagelse skal indgives inden 3 år efter udløbet af det pågældende vurderingsår.«

25. § 42, stk. 1, affattes således:

»Klager over vurderingsrådets ansættelser samt over vurderingsrådets afgørelser og fordelinger efter § 33 indgives til vurderingsrådet af ejerne. Er en vurdering foretaget efter begæring af en anden end ejeren, kan klage desuden indgives af den, der har begæret vurderingen. I de i § 8, stk. 3, 3. pkt., omhandlede tilfælde kan både køber og sælger påklage vurderingen. En ejer kan også påklage vurderingen af andres ejendom, når ejeren har en retlig og økonomisk interesse deri. En kommune kan påklage vurderingen af fast ejendom, når kommunen har en særlig retlig eller økonomisk interesse deri. Vurderingsrådet videresender klagen tillige med en udtalelse om sagen til skyldrådet. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Hvis vurderingsrådet på grundlag af klagen finder anledning til at genoptage ansættelsen og i den forbindelse opnår enighed med klageren om at fastholde eller ændre ansættelsen, kan vurderingsrådet undlade at videresende klagen til skyldrådet.«

26. § 42, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Ved de almindelige vurderinger skal klage være indgivet senest den 1. juli i vurderingsåret.«

27. I § 43 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Forinden skyldrådet træffer en afgørelse, der ikke fuldt ud imødekommer klagerens påstand, skal rådet udarbejde en sagsfremstilling. Denne skal indeholde en redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som påtænkes tillagt betydning ved afgørelsen. Fremstillingen sendes til klageren med opfordring til at fremkomme med bemærkninger til fremstillingen inden for en frist, der fastsættes af skyldrådet.«

28. § 44, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

29. § 45, stk. 2, ophæves.

§ 2

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 809 af 7. oktober 1993, som senest ændret ved lov nr. 176 af 16. marts 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 B udgår to steder », reguleret efter vurderingslovens § 2 A,».

2. I § 15 B, stk. 1, § 15 L, 1. pkt., § 18 B, stk. 1-3, og § 18 C udgår », reguleret efter vurderingslovens § 2 A«.

§ 3

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 754 af 15. september 1993, som ændret ved lov nr. 1117 af 22. december 1993, foretages følgende ændring:

I § 9, stk. 3, sidste pkt., udgår », reguleret efter vurderingslovens § 2 A«.

§ 4

I lov om realrenteafgift af visse pensionskapitaler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 2. september 1993, foretages følgende ændring:

I § 4 b, stk. 1, 2. pkt., udgår to steder »eller årsregulering«.

§ 5

I lov om skattemæssige afskrivninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 2. december 1993, som senest ændret ved lov nr. 1117 af 22. december 1993, foretages følgende ændring:

1. § 21, stk. 3, 4. pkt., ophæves.

§ 6

I lov om frigørelsesafgift af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 9. juli 1991, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, 4. pkt, udgår », reguleret i henhold til vurderingslovens § 2 A«.

2. I § 6, stk. 3, 2. pkt., udgår », reguleret i henhold til vurderingslovens § 2 A«.

§ 7

I lov om stempelafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 538 af 30. juni 1993, foretages følgende ændringer:

1. § 34, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Såfremt den overdragne ejendom ikke er selvstændigt vurderet på tidspunktet for dokumentets oprettelse, eller såfremt der i tiden mellem den sidste vurdering og dokumentets oprettelse er sket væsentlige forandringer med hensyn til ejendommen, skal parterne, i tilfælde af tvangsauktion erhververen, i dokumentet angive ejendommens værdi efter bedste skøn, og stemplet skal da mindst beregnes på grundlag af den angivne værdi.«

2. I § 34, stk. 4, udgår »eller § 2, stk. 2, nr. 10,».

3. § 34 A ophæves.

4. I § 62, stk. 1, nr. 3, udgår »eller årsregulering«.

§ 8

I lov nr. 823 af 19. december 1989 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove. (Kommuneaftalen) ophæves § 14.

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 2-8, nr. 21-23 og nr. 26, træder dog i kraft den 1. januar 1998.

Stk. 3. § 1, nr. 9-14, nr. 16-20, nr. 24, nr. 28 og nr. 29, træder i kraft den 1. januar 1996. Skatteministeren kan efter den 1. maj 1994 udnævne medlemmer af vurderingsråd, således at de kan deltage i forberedelsen til den almindelige vurdering i 1996. Honorering for de udpegede medlemmer af vurderingsrådet vil blive fastsat på finansloven for 1995. For vurderingsrådsmedlemmer og skyldrådsmedlemmer, der er udnævnt efter lovens ikrafttræden, løber funktionsperioden frem til den 30. april 1998. Et medlem af et vurderingsråd, der ved lovens ikrafttræden er medlem af et skatteankenævn, kan frem til den 30. april 1998 både være medlem af et skatteankenævn og et vurderingsråd. Uanset bestemmelserne i vurderingslovens § 23, stk. 2, 2. og 3. pkt., som affattet ved § 1, nr. 10, kan en vurderingsformand, der første gang er udnævnt før 1. januar 1976, frem til den 30. april 1998 fortsat være medlem af den kommunalbestyrelse, hvis vurderingsformanden senest er indtrådt i året 1975.

Stk. 4. § 2 har virkning for indkomst- og formueopopgørelsen for indkomståret 1998 og senere indkomstår.

Stk. 5. § 3 har virkning for ejendomsafståelser efter 1. januar 1998.

Stk. 6. § 4 har virkning for afgiftsåret 1999 og senere afgiftsår.

Stk. 7. § 5 har virkning for ombygninger eller forbedringer, der foretages i indkomståret 1999 eller senere indkomstår.

Stk. 8. § 6 har virkning for ejendomme, der inddrages under byzone eller et sommerhusområde efter 1. januar 1998.

Stk. 9. § 7, nr. 1, 2 og 4, har virkning for dokumenter, hvis stempelpligt indtræder den 1. januar 1998 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. maj 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/ Ole Stavad

Officielle noter

Ingen