Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved videregående uddannelser


I henhold til

§ 11, stk. 3-6, i lov nr. 276 af 26. maj 1976 om tandlæger, som ændret senest ved § 21 i lov nr. 352 af 14. maj 1992, for så vidt angår tandplejere,

§ 2, stk. 4-6, i lov nr. 671 af 13. december 1978 om jordemødre, som ændret senest ved § 22 i lov nr. 352 af 14. maj 1992,

§ 2, stk. 4-6, i lov nr. 100 af 14. marts 1979 om kliniske tandteknikere, som ændret senest ved § 24 i lov nr. 352 af 14. maj 1992,

§ 34 i lov nr. 279 af 6. juni 1984 om apoteksvirksomhed, som ændret senest ved § 25 i lov nr. 352 af 14. maj 1992,

§§ 1 og 2 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering ved videregående uddannelser, § 2 i lov om videregående teknikeruddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 370 af 30. maj 1990,

§ 2, stk. 4-6, i lov om sygeplejersker, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 14. november 1990, som ændret senest ved § 23 i lov nr. 352 af 14. maj 1992,

§§ 4 og 18 i lov nr. 410 af 6. juni 1991 om uddannelse af lærere til folkeskolen,

§ 1, stk. 8-10, i lov om terapiassistenter, jf. lovbebendtgørelse nr. 631 af 30. august 1991, som ændret senest ved § 19 i lov nr. 352 af 14. maj 1992,

§ 29 i lov nr. 352 af 14. maj 1992 om ændring af forskellige uddannelseslove m.m., for så vidt angår hospitalslaboranter, økonomaer og radiografer,

§§ 6 og 6a i lov om teknika, jf. lovbekendtgørelse nr. 673 af 29. juli 1992,

§§ 14 og 14a i lov om Danmarks Journalisthøjskole, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 29. juli 1992,

§§ 8 og 8a i lov om handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 675 af 29. juli 1992, som ændret ved § 14, stk. 1, nr. 6, i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 334 af 27. maj 1993,

§§ 2 og 7a i lov om Den Grafiske Højskole, jf. lovbekendtgørelse nr. 676 af 29. juli 1992,

§§ 2 og 3 i lov om statens overtagelse af de sociale højskoler i København, Århus, Odense og Esbjerg, jf. lovbekendtgørelse nr. 679 af 29. juli 1992,

§§ 3 og 14a i lov om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom, jf. lovbekendtgørelse nr. 683 af 29. juli 1992,

§ 2, stk. 1, og § 11 i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 334 af 27. maj 1993,

§ 2, stk. 7, i lov nr. 508 af 30. juni 1993 om åben uddannelse,

§ 1, stk. 2, i lov om erhvervsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 20. juli 1994,

§§ 4 og 24 i lov om uddannelse af pædagoger, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 31. januar 1995, og

§§ 3 og 14a i lov om uddannelse til håndarbejdslærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 123 af 21. februar 1995, fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen vedrører adgangskrav, optagelse, indskrivning og orlov ved videregående uddannelser. Ved videregående uddannelser forstås i denne bekendtgørelse uddannelser, der som hovedregel bygger på mindst 12 års forudgående uddannelse.

Stk. 2. Bekendtgørelsens kapitel 2-7 om adgangskrav og § 58, §§ 60-64, §§ 69 og 70, stk. 2, gælder ikke:

 • 1) Kandidatuddannelser, der som adgangskrav forudsætter en videregående uddannelse på bachelorniveau.
 • 2) Videregående uddannelser, der som adgangskrav forudsætter en bestemt kort videregående teknikeruddannelse.

Adgangskravene til disse uddannelser fremgår af uddannelsernes studieordninger eller uddannelsesbekendtgørelser.

Stk. 3. §§ 54-59, om optagelseskapaciteten og optagelsen, kapitel 9 om indskrivning mv. og kapitel 10 om orlov og studieskift gælder ikke for studerende ved erhvervsskoler, økonomaskolen, sygeplejeskoler, radiografskoler og apoteksassistentskolen.

Stk. 4. Kapitel 8, § 66 og kapitel 10 gælder ikke for Åben Uddannelse.

Kapitel 2

Adgangskrav

§ 2. Når en erhvervsuddannelse er et adgangskrav til en videregående uddannelse, kan kravet opfyldes ved tilsvarende lærlingeuddannelse, erhvervsfaglig grunduddannelse, grundlæggende teknikeruddannelse eller tilsvarende fagligt niveau.

Stk. 2. Når et fag kræves på grundfagsniveau, skal ansøgerens niveau i faget mindst svare til det pågældende grundfags niveau i erhvervsuddannelser. Tx-niveau indeholder 80-100 lektioner i fortsættelse af grundfaget. Krav om tx-niveau er opfyldt ved folkeskolens udvidede afgangsprøve, almene voksenprøve II, fremmedsprog (C) på handelsskolerne eller gymnasialt niveau i samme fag. I det følgende vil bogstavsbetegnelserne (EUG eller tx) være angivet efter faget.

§ 3. Når en adgangsgivende eksamen angives som et adgangskrav til en videregående uddannelse, er kravet opfyldt ved en af følgende eksaminer:

 • 1) Studentereksamen (herunder færøsk studentereksamen eller eksamen fra DuborgSkolen).
 • 2) Højere forberedelseseksamen (herunder færøsk højere forberedelseseksamen, eller den grønlandske gymnasiale uddannelse).
 • 3) Højere handelseksamen (herunder færøsk højere handelseksamen).
 • 4) Højere teknisk eksamen (herunder færøsk højere teknisk eksamen).
 • 5) Særligt HF-forløb for fremmedsprogede.
 • 6) Udenlandsk eksamen m.v., som enten Danmark har anerkendt som ligestillet med en dansk adgangsgivende eksamen, eller som institutionen har vurderet som sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen.
 • 7) Dansk/Fransk Baccalaureat DFB, Europæisk Baccalaureat (EB), International Baccalaureat (IB) eller Option International du Baccalaureat (OIB).

Stk. 2. Ved flere uddannelser, jf. kap. 3-7, kræves bestemte fag fra den gymnasiale fagrække på henholdsvis A-, B- og C-niveau, jf. bekendtgørelse om fritagelse for undervisning og eksamen i forbindelse med studentereksamen og højere forberedelseseksamen (meritbekendtgørelsen). I det følgende vil bogstavbetegnelsen for niveauet være angivet efter faget, hvis dette findes på flere niveauer.

Stk. 3. Institutionen kan kræve, at den adgangsgivende eksamen er bestået med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at enkelte fag er bestået med en bestemt minimumskarakter. Institutionens beslutning herom skal være offentliggjort i sædvanligt vejledningsmateriale mindst 1 år før kravet træder i kraft, og forinden skal Undervisningsministeriet være orienteret herom.

Stk. 4. Den enkelte institution kan forlange, at udenlandske ansøgere eller ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag inden studiestart skal dokumentere kundskaber i dansk på et niveau fastsat af institutionen.

§ 4. Hvis ansøgeren har bestået flere gymnasiale adgangsgivende eksaminer, kan kun den først beståede eksamen benyttes som grundlag for optagelse, når eksamensgennemsnittet enten stilles som en del af adgangskrav eller anvendes som udvælgeskriterium.

Stk. 2. Ansøgere, der senest den 31. december 1990 har bestået eller påbegyndt ny adgangsgivende eksamen, kan dog vælge, hvilken af disse eksaminer de ønsker benyttet som adgangsgrundlag. Anden påbegyndte adgangsgivende eksamen skal være bestået senest den 31. december 1995.

Stk. 3. Institutionerne kan i særlige tilfælde dispensere herfra.

§ 5. Vejledende bedømmelse og omregning af udenlandske eksaminer, jf. § 3, stk. 1, nr. 6, kan foretages af et fællesnævn, som består af repræsentanter fra uddannelsesområderne i denne bekendtgørelse. Nævnet kan tage alle spørgsmål om udenlandske ansøgere og eksaminer op.

§ 6. Den enkelte institution kan give ansøgere tilladelse til at søge en uddannelse på et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav, hvis ansøgeren har kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, og institutionen skønner, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan betinges af, at ansøgeren består en kvalifikationsprøve eller anden form for individuel bedømmelse, der dokumenterer nødvendige kvalifikationer.

Stk. 3. Afgørelse efter stk. 1 og 2 omfatter kun den pågældende uddannelse ved den pågældende institution.

§ 7. Ansøgere, der skal til sygeeksamen, eller ansøgere, der af anden grund ikke har modtaget deres endelige eksamensbevis ved ansøgningsfristens udløb, skal søge om optagelse inden den ordinære ansøgningsfrists udløb og snarest muligt efter sygeeksamen m.v. indsende eksamensbeviset til den eller de søgte institutioner. Disse ansøgere får normalt svar senere end øvrige ansøgere.

Kapitel 3

De humanistiske, pædagogiske og hermed beslægtede uddannelser

§ 8. Ved de humanistiske uddannelser på universiteter er adgangskravet en adgangsgivende eksamen. Ved følgende uddannelser kræves endvidere:

 • 1) Engelsk: Engelsk B
 • 2) Tysk: Tysk B.
 • 3) Fransk og spansk: Det valgte sprog C.
 • 4) Italiensk: Latin C.
 • 5) Indiansk sprog og kultur: Spansk C.
 • 6) Musik og musikterapi: Bestået optagelsesprøve, der afholdes af institutionen.
 • 7) Erhvervssprog engelsk: Engelsk A.
 • 8) Erhvervssprog tysk, fransk og russisk: Det valgte sprog B.
 • 9) Erhvervssprog spansk: Spansk C.

§ 9. Ved uddannelserne på Danmarks Journalisthøjskole er adgangskravet en bestået optagelsesprøve, der afholdes af institutionen.

§ 10. Ved uddannelsen til lærer i folkeskolen og ved uddannelsen til ernærings- og husholdningsøkonom er adgangskravet en adgangsgivende eksamen.

§ 11. Ved pædagoguddannelsen og håndarbejdslæreruddannelsen er adgangskravet:

 • 1) En adgangsgivende eksamen, eller
 • 2) dansk A og et andet fag B samt mindst 2 års erhvervserfaring, eller
 • 3) erhvervsuddannelse af mindst 2 1/2 års varighed, eller
 • 4) for så vidt angår pædagoguddannelsen: Bestået adgangsprøve til de videregående social- og sundhedsuddannelser.

§ 12. Ved designuddannelsen er adgangskravet bestået optagelsesprøve til dokumentation af kunstneriske og kreative evner. Optagelsesprøven kan bestå af bedømmelse af indleverede arbejder og opgaver stillet af skolen. Optagelsesprøven tilrettelægges af skolen efter regler fastsat i bekendtgørelse om uddannelse inden for design for ansøgere med en faglig og teoretisk baggrund erhvervet gennem en periode på mindst 2 år og opnået gennem

 • 1) en erhvervsuddannelse eller dele af en erhvervsuddannelse indenfor et relevant brancheområde,
 • 2) anden relevant undervisning,
 • 3) beskæftigelse eller værkstedspraktik i en relevant branche,
 • 4) egen produktion og egne studier, eller
 • 5) kombinationer heraf, idet en adgangsgivende eksamen eller anden studieforberedende uddannelse kan udgøre en del af den faglige og teoretiske baggrund.

Kapitel 4

De samfundsvidenskabelige og hermed beslægtede uddannelser

§ 13. Ved de samfundsvidenskabelige uddannelser på universiteter er adgangskravet en adgangsgivende eksamen. Ved følgende uddannelser kræves endvidere:

 • 1) Samfundsvidenskabelige uddannelser på universiteter, bortset fra de uddannelser, der er nævnt i nr. 2-3 og §§ 14-16: Matematik C.
 • 2) Økonomi og sociologi: Matematik B.
 • 3) Jura og antropologi: Ingen supplerende krav.

§ 14. Ved de erhvervsøkonomiske uddannelser er adgangskravet en adgangsgivende eksamen. Ved følgende uddannelser kræves endvidere:

 • 1) Erhvervsøkonomi-matematik HA (mat.): Matematik A.
 • 2) Den erhvervsøkonomiske uddannelse (HA), erhvervsøkonomi-datalogi HA (dat.) og erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.): Matematik B.
 • 3) International business (IB): Engelsk A og Matematik B.
 • 4) Erhvervsøkonomi-erhvervssprog HA (int.) på HHÅ: Engelsk A, matematik B og tysk B/fransk B/spansk C.
 • 5) Den økonomisk-sproglige uddannelse (negot) på OU: Engelsk B, matematik C og tysk B/fransk C/spansk C afhængigt af det valgte sprog.
 • 6) Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (SPRØK) på HHK: Engelsk B, matematik C og tysk B/fransk C/spansk C/russisk C.
 • 7) Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (SPRØK) på HHS: Engelsk B, tysk B og matematik C.

§ 15. Ved det erhvervsøkonomiske diplomstudium (HD) er adgangskravet en adgangsgivende eksamen, med matematik B og regnskabslære og virksomhedsøkonomi B.

§ 16. Ved socialrådgiveruddannelsen er adgangskravet:

 • 1) En adgangsgivende eksamen, eller
 • 2) bestået adgangsprøve til de videregående social- og sundhedsuddannelser, eller
 • 3) ved de sociale højskoler endvidere: dansk A, engelsk B, matematik/samfundsfag/tysk/historie/psykologi B samt et andet af de nævnte fag C.

§ 17. Ved revisoruddannelsen på handelsskolerne er adgangskravet en adgangsgivende eksamen med matematik B og regnskabslære og virksomhedsøkonomi B.

§ 18. Ved grafonomuddannelserne inden for grafisk kommunikation, jf. dog stk. 2, og indenfor teknik og økonomi er adgangskravet:

 • 1) En adgangsgivende eksamen og 10 måneders relevant erhvervserfaring eller erhvervsuddannelse, eller
 • 2) en grafisk erhvervsuddannelse eller 3 års relevant erhvervserfaring samt almene kundskaber, der svarer til folkeskolens udvidede afgangsprøve.

Stk. 2. Ved uddannelsen indenfor grafisk kommunikation skal ansøgerne bestå en optagelsesprøve, der afholdes af institutionen.

§ 19. Ved markedsøkonomuddannelsen er adgangskravet en adgangsgivende eksamen med matematik B.

§ 20. Ved eksportteknikeruddannelsen er adgangskravet:

 • 1) En erhvervsuddannelse med engelsk C og et andet fremmedsprog C, eller
 • 2) en adgangsgivende eksamen.

§ 21. Ved de korte videregående uddannelser på handelsskolerne (handelsakademi) er adgangskravet:

 • 1) En erhvervsuddannelse indenfor handels- og kontorområdet, eller
 • 2) en adgangsgivende eksamen.

Stk. 2. Skolen kan i sin studieordning fastsætte yderligere krav, dels om relevant erhvervserfaring, dels om yderligere teoretiske kundskaber.

§ 22. Ved merkonomuddannelsen er adgangskravet:

 • 1) En erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, eller
 • 2) en adgangsgivende eksamen.

Stk. 2. Ved ejendomsmæglerkursus er adgangskravet erhvervsjura I og II, virksomhedsøkonomi og nationaløkonomi I ved merkonomkursus, samt forudgående eller sideløbende praktisk uddannelse indenfor faget.

Stk. 3. Ved kursus i ejendomsvurdering er adgangskravet ejendomsmæglerkursus.

§ 23. Ved teknonomuddannelsen er adgangskravet:

 • 1) En relevant erhvervsuddannelse eller erhvervserfaring af mindst 3 års varighed, eller
 • 2) en adgangsgivende eksamen.

§ 24. Ved diplomuddannelserne på erhvervsskolerne er adgangskravet:

 • 1) Merkonom- eller teknonomuddannelsen eller en videregående teknikeruddannelse, eller
 • 2) en adgangsgivende eksamen.

§ 25. Ved uddannelse af ledere af håndværksvirksomheder er adgangskravet:

 • 1) En erhvervsuddannelse, eller
 • 2) to års erhvervserfaring.

Endvidere skal ansøgeren være virksomhedsindehaver, have ledende opgaver eller på anden måde have praktiske erfaringer, der giver grundlag for at følge undervisningen.

Kapitel 5

De sundhedsvidenskabelige og hermed beslægtede uddannelser

§ 26. Ved de sundhedsvidenskabelige uddannelser på universiteter er adgangskravet en adgangsgivende eksamen. Ved følgende uddannelser kræves endvidere:

 • 1) Farmaceut: Matematik A, fysik B og kemi B.
 • 2) Biomekanik: Matematik B, fysik B og kemi B
 • 3) Medicin: Matematik B og fysik B samt kemi C/naturfag/fysik-kemi.
 • 4) Tandlæge: Matematik B, fysik B og kemi C/naturfag/fysik-kemi. Den adgangsgivende eksamen kan erstattes af en tandplejereksamen med samme fag- og niveaukrav.

Stk. 2. Studerende ved uddannelserne, der er nævnt i stk. 1, nr. 3 og 4, som har haft naturfag eller fysik-kemi, skal supplere i kemi efter optagelsen og inden studiestart.

§ 27. Ved jordemoderuddannelsen er adgangskravet, jf. dog § 73, stk. 2, nr. 1:

 • 1) En adgangsgivende eksamen med kemi C samt 9 måneders erhvervserfaring, eller
 • 2) bestået adgangsprøve til de videregående social- og sundhedsuddannelser med kemi C samt 9 måneders erhvervserfaring, eller
 • 3) en erhvervsuddannelse af mindst 21/2 års varighed og dansk A, engelsk B, kemi B og samfundsfag C.

§ 28. Ved ergoterapeut- og fysioterapeutuddannelserne er adgangskravet 9 måneders erhvervserfaring samt:

 • 1) En adgangsgivende eksamen, eller
 • 2) bestået adgangsprøve til de videregående social- og sundhedsuddannelser, eller
 • 3) dansk A, engelsk B og matematik B/fysik B/kemi B/ biologi B samt samfundsfag C/psykologi C/idræt C.

§ 29. Ved sygeplejerskeuddannelsen er adgangskravet:

 • 1) En adgangsgivende eksamen, eller
 • 2) bestået adgangsprøve til de videregående social- og sundhedsuddannelser, eller
 • 3) dansk A, engelsk B og matematik B/fysik B/kemi B/ biologi B og samfundsfag C/psykologi C/idræt C samt 9 måneders erhvervserfaring.

§ 30. Ved radiografuddannelsen er adgangskravet, jf. dog § 73, stk. 2, nr. 2:

 • 1) En adgangsgivende eksamen med matematik B og fysik B, eller
 • 2) bestået adgangsprøve til de videregående social- og sundhedsuddannelser, med matematik B og fysik B eller
 • 3) dansk A, matematik B, fysik B og engelsk C.

§ 31. Ved tandplejeruddannelsen er adgangskravet:

 • 1) En adgangsgivende eksamen, eller
 • 2) bestået adgangsprøve til de videregående social- og sundhedsuddannelser, eller
 • 3) folkeskolens udvidede afgangsprøve i dansk, matematik, fysik/kemi og engelsk, eller
 • 4) statsanerkendt klinikassistentuddannelse.

§ 32. Ved uddannelsen til klinisk tandtekniker er adgangskravet en gennemført erhvervsuddannelse til laboratorietandtekniker inden for området aftagelig protetik.

§ 33. Ved hospitalslaborantuddannelsen er adgangskravet:

 • 1) En adgangsgivende eksamen med matematik B, jf. dog § 73, stk. 3, eller
 • 2) bestået adgangsprøve til de videregående social- og sundhedsuddannelser, med matematik B eller
 • 3) dansk A, engelsk B, matematik B og fysik C/kemi C/ biologi C.

§ 34. Ved apoteksassistentuddannelsen er adgangskravet:

 • 1) En adgangsgivende eksamen, eller
 • 2) bestået adgangsprøve til de videregående social- og sundhedsuddannelser, eller
 • 3) folkeskolens udvidede afgangsprøve i dansk og matematik, samt folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi.

Kapitel 6

De naturvidenskabelige og hermed beslægtede uddannelser

§ 35. Ved de naturvidenskabelige uddannelser på universiteter er adgangskravet en adgangsgivende eksamen. Ved følgende uddannelser kræves endvidere:

 • 1) Fysik-kemi: Enten 1) matematik A, fysik A og kemi B eller 2) matematik A, fysik B og kemi A.
 • 2) Naturvidenskabelige uddannelser på RUC og OU, bortset fra datateknologi, jf. nr. 7, samt bioke mi/data-kemi/kemi/miljøkemi/kemi-bioteknologi/ matematik-kemi: Matematik A, fysik B og kemi B.
 • 3) Biofysik/astronomi/fysik/geofysik/geologi-geofysik på KU: Enten a) matematik A, fysik A og kemi C, eller b) matematik A, fysik B og kemi A.
 • 4) Matematik-fysik/datalogi-fysik på ÅU: Matematik A, fysik A og kemi C.
 • 5) Biologi/geologi på ÅU: Matematik A, fysik B og kemi C.
 • 6) Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvidenskab:

Matematik A, fysik B og kemi C. Den adgangsgivende eksamen kan erstattes af en videregående teknikeruddannelse inden for fagområdet med samme fag- og niveaukrav.

 • 7) Naturvidenskabelige uddannelser på AUC og datateknologi: Matematik A og fysik B.
 • 8) Matematik/matematik-økonomi/matematik-datalogi/ statistik/aktuar/jordbrugsøkonom: Matematik A. Ved jordbrugsøkonomuddannelsen kan den adgangsgivende eksamen erstattes af en videregående teknikeruddannelse inden for fagområdet med samme fag- og niveaukrav.
 • 9) Biologi/geologi/geografi på KU/landskabsarkitekt:

Matematik B, fysik B og kemi C. For landskabsarkitektuddannelsen kan den adgangsgivende eksamen erstattes af en videregående teknikeruddannelse inden for fagområdet med samme fag- og niveaukrav.

 • 10) Dyrlæge: Matematik B og fysik B samt kemi C/naturfag/fysik-kemi.
 • 11) Geoinformatik: Matematik B og fysik B og kemi C.
 • 12) Datalogi på KU: Matematik B.

Stk. 2. Studerende ved biofysik, geologi-geofysik jf. stk. 1 nr. 3, samt uddannelserne, der er nævnt i stk. 1, nr. 5, 6, 9 og 11, med kemi C skal supplere efter optagelsen og inden studiestart.

Stk. 3. Studerende ved dyrlægeuddannelsen, jf. stk. 1, nr. 10, med naturfag eller fysik-kemi skal supplere efter optagelsen og inden studiestart.

§ 36. Ved datamatikeruddannelsen er adgangskravet:

 • 1) Informatikassistentuddannelsen og matematik B, eller
 • 2) en adgangsgivende eksamen med matematik B.

§ 37. Ved datanomuddannelsen er adgangskravet:

 • 1) Informatikassistent- eller edb-assistentuddannelsen, eller
 • 2) en adgangsgivende eksamen.

§ 38. Ved økonomauddannelsen er adgangskravet et fremmedsprog EUG, dansk tx, naturfag/fysik-kemi og 6 måneders beskæftigelse eller praktik i et institutionskøkken godkendt af økonomaskolen samt:

 • 1) En gennemført erhvervsuddannelse med område- og specialefag, der giver fagligt grundlag for gennemførelse af økonomauddannelsen, eller
 • 2) en adgangsgivende eksamen.

§ 39. Ved laboratorietekniker-, kemotekniker- og miljøteknikeruddannelserne er adgangskravet naturfag, dansk tx og engelsk EUG samt:

 • 1) En erhvervsuddannelse med et speciale, der giver fagligt grundlag for at gennemføre den respektive uddannelse, eller
 • 2) en erhvervsuddannelse med andet speciale med tilknytning til det pågældende område og relevant faglig supplering i form af erhvervsmæssig beskæftigelse eller tif-kursus eventuelt efterfulgt af erhvervsmæssig beskæftigelse, eller
 • 3) en adgangsgivende eksamen, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller erhvervsuddannelse med procesteknik A eller tilsvarende tif-kursus og 1 års relevant erhvervserfaring.

§ 40. Ved levnedsmiddelteknikeruddannelsen er adgangskravet matematik tx, dansk tx og engelsk EUG samt:

 • 1) En erhvervsuddannelse med et speciale, der giver fagligt grundlag for at gennemføre levnedsmiddel teknikeruddannelsen, eller
 • 2) en erhvervsuddannelse med andet speciale med tilknytning til området og relevant faglig supplering i form af erhvervsmæssig beskæftigelse eller tif-kursus eventuelt efterfulgt af erhvervsmæssig beskæftigelse, eller
 • 3) en adgangsgivende eksamen, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller erhvervsuddannelse med procesteknik A eller tilsvarende tif-kursus samt 1 års relevant erhvervserfaring.

§ 41. Ved mejeriteknikeruddannelsen er adgangskravet matematik EUG, fysik EUG, kemi EUG og mikrobiologi/bioteknologi EUG samt:

 • 1) En erhvervsuddannelse med et speciale, der giver fagligt grundlag for at gennemføre mejeriteknikeruddannelsen, eller
 • 2) en gennemført erhvervsuddannelse med andet speciale med tilknytning til området og relevant faglig supplering i form af erhvervsmæssig beskæftigelse eller tif-kursus eventuelt efterfulgt af erhvervsmæssig beskæftigelse, eller
 • 3) en adgangsgivende eksamen, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller erhvervsuddannelse med procesteknik A eller tilsvarende tif-kursus, samt 1 års relevant erhvervserfaring.

§ 42. Ved jordbrugsteknikeruddannelsen er adgangskravet dansk tx, matematik tx, engelsk EUG/tysk EUG, biologi EUG og naturfag EUG, samt:

 • 1) Uddannelse til faglært landmand eller erhvervsuddannelse med et speciale, der giver fagligt grundlag for at gennemføre jordbrugsteknikeruddannelsen, eller
 • 2) en gennemført erhvervsuddannelse med andet speciale med tilknytning til området og relevant faglig supplering i form af erhvervsmæssig beskæftigelse eller tif-kursus eventuelt efterfulgt af erhvervsmæssig beskæftigelse, eller
 • 3) en adgangsgivende eksamen, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller erhvervsuddannelse samt mindst to års relevant erhvervsrettet undervisning og/eller erhvervsmæssig beskæftigelse. Heraf mindst 5 og højst 12 måneders skoleundervisning.

§ 43. Ved laborantuddannelsen er adgangskravet:

 • 1) Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne, eller
 • 2) en adgangsgivende eksamen med matematik B, biologi C og naturfag/fysik-kemi, eller
 • 3) gennemført 2. skoleperiode fra en erhvervsuddannelse der er godkendt efter htx-bekendtgørelsen samt optagelse til forkursus.

Kapitel 7

De tekniske og hermed beslægtede uddannelser

§ 44. Ved de tekniske uddannelser på universiteter, jf. dog §§ 45 og 47, er adgangskravet en adgangsgivende eksamen eller adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Ved følgende uddannelser kræves endvidere:

 • 1) Diplom- og civilingeniøruddannelserne i eksportteknologi: Matematik A, fysik B og engelsk A.
 • 2) Civilingeniøruddannelsen: Matematik A, fysik B og kemi C. Uddannelse inden for kemi kræver dog kemi B.
 • 3) Levnedsmiddeluddannelsen: Matematik A, fysik B og kemi C. Den adgangsgivende eksamen kan erstattes af en videregående teknikeruddannelse inden for fagområdet.
 • 4) Landinspektøruddannelsen: Matematik A.

Stk. 2. Studerende, ved uddannelserne, der er nævnt i stk. 1, nr. 2 og 3, med kemi C skal supplere i kemi efter optagelsen og inden studiestart.

§ 45. Ved diplomingeniøruddannelsen er adgangskravet matematik A, fysik B og kemi C, jf. dog stk. 2, samt:

 • 1) En adgangsgivende eksamen, eller
 • 2) adgangseksamen til ingeniøruddannelserne, eller
 • 3) en videregående teknikeruddannelse, eller
 • 4) laborantuddannelse, eller
 • 5) maskinmesteruddannelse eller skibsføreruddannelse.

Stk. 2. Ved diplomingeniøruddannelsen inden for kemi kræves kemi B i stedet for kemi C.

§ 46. Ved eksportingeniøruddannelsen er adgangskravet en adgangsgivende eksamen med engelsk A og tysk B/fransk B/ spansk B.

§ 47. Ved fiskeriteknologuddannelsens faglige trin er adgangskravet matematik B, fysik B og kemi B samt:

 • 1) En adgangsgivende eksamen og 1 års erhvervserfaring inden for fiskerierhvervet, eller
 • 2) eksamen efter fiskeriteknologuddannelsens indledende trin, eller
 • 3) levnedsmiddelteknikeruddannelse og 1 års erhvervserfaring indenfor fiskerierhvervet.

§ 48. Ved maskinteknikeruddannelsen er adgangskravet dansk tx, matematik tx og engelsk tx/ tysk tx samt:

 • 1) En erhvervsuddannelse med et speciale, der giver fagligt grundlag for at gennemføre maskinteknikeruddannelsen, eller
 • 2) en erhvervsuddannelse med andet speciale med tilknytning til området og relevant faglig supplering i form af erhvervsmæssig beskæftigelse eller tif-kursus eventuelt efterfulgt af erhvervsmæssig beskæftigelse, eller
 • 3) en adgangsgivende eksamen, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller en erhvervsuddannelse med maskinteknik A eller tilsvarende tif-kursus og 1 års relevant erhvervsmæssig beskæftigelse.

§ 49. Ved elektronikteknikeruddannelsen er adgangskravet dansk tx, engelsk tx og matematik tx samt:

 • 1) En erhvervsuddannelse med et speciale, der giver fagligt grundlag for at gennemføre elektronikteknikeruddannelsen, eller
 • 2) en gennemført erhvervsuddannelse med andet speciale med tilknytning til området og relevant faglig supplering i form af erhvervsmæssig beskæftigelse eller tif-kursus eventuelt efterfulgt af erhvervsmæssig beskæftigelse, eller
 • 3) en adgangsgivende eksamen, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller erhvervsuddannelse med el-teknik A eller til-

svarende tif-kursus og 1 års relevant erhvervsmæssig beskæftigelse.

§ 50. Ved produktudvikleruddannelsen, jf. dog stk. 2, modelteknikeruddannelsen og tekstil- og beklædningsteknikeruddannelsen er adgangskravet dansk tx, matematik tx og engelsk tx/tysk tx samt:

 • 1) En gennemført erhvervsuddannelse som beklædningshåndværker, eller
 • 2) en erhvervsuddannelse som beklædnings-, farveri-, strikke- eller tekstiloperatør og et relevant tif-kursus af normalt 5 måneders varighed, eller
 • 3) en erhvervsuddannelse med andet speciale med tilknytning til det pågældende område og relevant faglig supplering i form af erhvervsmæssig beskæftigelse eller tif-kursus eventuelt efterfulgt af erhvervsmæssig beskæftigelse, eller
 • 4) en adgangsgivende eksamen, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller erhvervsuddannelse samt et teknikfag A eller tilsvarende tif-kursus og 1 års relevant erhvervserfaring.

Stk. 2. Endvidere skal ansøgere til produktudvikleruddannelsen bestå en optagelsesprøve, der afholdes af institutionen, jf. bekendtgørelse om produktudvikleruddannelsen og modelteknikeruddannelsen.

§ 51. Ved kvalitets- og måleteknikeruddannelsen er adgangskravet dansk tx, matematik tx, fysik tx og et fremmedsprog EUG samt:

 • 1) En erhvervsuddannelse med et speciale, der giver fagligt grundlag for at gennemføre kvalitets- og måleteknikeruddannelsen, eller
 • 2) en gennemført erhvervsuddannelse med andet speciale med tilknytning til området og relevant faglig supplering i form af erhvervsmæssig beskæftigelse eller tif-kursus eventuelt efterfulgt af erhvervsmæssig beskæftigelse, eller
 • 3) en adgangsgivende eksamen, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller erhvervsuddannelse samt elteknik, maskinteknik eller procesteknik A eller tilsvarende tif-kursus og 1 års relevant erhvervsmæssig beskæftigelse.

§ 52. Ved træteknikeruddannelsen og byggeteknikeruddannelsen er adgangskravet dansk tx og matematik tx samt 1) engelsk tx/tysk tx for byggeteknikere og 2) et fremmedsprog EUG for træteknikere samt:

 • 1) En erhvervsuddannelse med et speciale, der giver fagligt grundlag for at gennemføre den respektive uddannelse, eller
 • 2) en gennemført erhvervsuddannelse med andet speciale med tilknytning til det pågældende område og relevant faglig supplering i form af erhvervsmæssig beskæftigelse eller tif-kursus eventuelt efterfulgt af erhvervsmæssig beskæftigelse, eller
 • 3) en adgangsgivende eksamen, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller erhvervsuddannelse med byggeteknik A eller til-

svarende tif-kursus samt 1 års relevant erhvervsmæssig beskæftigelse.

§ 53. Ved landmålingsteknikeruddannelsen og varme-, ventilations-, og sanitetsteknikeruddannelsen er adgangskravet dansk EUG, matematik EUG og naturfag EUG samt:

 • 1) En erhvervsuddannelse med et speciale, der giver fagligt grundlag for at gennemføre den respektive uddannelse, eller
 • 2) en gennemført erhvervsuddannelse med andet speciale med tilknytning til det pågældende område og relevant faglig supplering i form af erhvervsmæssig beskæftigelse eller tif-kursus eventuelt efterfulgt af erhvervsmæssig beskæftigelse, eller
 • 3) en adgangsgivende eksamen, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller erhvervsuddannelse med byggeteknik A eller tilsvarende tif-kursus og et års relevant erhvervserfaring.

§ 54. Ved elinstallatøruddannelsen og stærkstrømsteknikeruddannelsen er adgangskravet dansk tx, engelsk tx og matematik tx samt:

 • 1) En erhvervsuddannelse med et speciale, der giver fagligt grundlag for at gennemføre elinstallatør- eller stærkstrømsteknikeruddannelsen, eller
 • 2) en gennemført erhvervsuddannelse med andet speciale med tilknytning til det pågældende område og relevant faglig supplering i form af erhvervsmæssig beskæftigelse eller tif-kursus eventuelt efterfulgt af erhvervsmæssig beskæftigelse, eller
 • 3) en adgangsgivende eksamen, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller erhvervsuddannelse med el-teknik A eller tilsvarende tif-kursus og 1 års relevant erhvervserfaring.

Stk. 2. For studerende, der vælger specialet el-installatør, er det en yderligere adgangsbetingelse, at den studerendes adgangsgivende uddannelse både teoretisk og praktisk er gennemført inden for det stærkstrømstekniske område således, at de uddannelsesmæssige betingelser for at opnå autorisation vil være opfyldt ved beståelse af eksamen. Skolen skal over for alle, der søger optagelse, på begæring træffe bindende afgørelse om, hvorvidt denne betingelse er opfyldt.

Kapitel 8

Optagelse og optagelseskapaciteten

§ 55. Institutionen bestemmer selv, hvor mange studerende den vil optage, medmindre Undervisningsministeriet fastsætter et årligt minimums- eller maksimumstal for optagelseskapaciteten.

Stk. 2. På områder med frit optag kan institutionen optage de ansøgere, der er kvalificerede til at gennemføre den ønskede uddannelse, og som den har mulighed for at give en forsvarlig undervisning med de kvalificerede lærerkræfter og den bygningskapacitet, der kan tilvejebringes.

§ 56. Hvis kapacitetsforhold begrunder det, kan institutionen fastsætte regler om begrænset optagelse på en kandidatuddannelse, herunder på bestemte fag og linier. En eventuel begrænsning skal offentliggøres.

Stk. 2. Regler herom må ikke udelukke, at studerende med en bacheloruddannelse fra andre institutioner kan optages på kandidatuddannelsen.

§ 57. Ministeriet meddeler i forbindelse med den årlige optagelse, om antallet af udenlandske statsborgere skal begrænses til en bestemt procentdel af den samlede optagelseskapacitet. Begrænsningen gælder dog ikke for statsborgere fra Den Europæiske Union eller ansøgere, som er omfattet af §§ 7 og 8 i udlændingeloven (flygtninge) eller ansøgere fra lande, med hvem Danmark har indgået anden aftale.

Stk. 2. Begrænsningen gælder heller ikke statsborgere fra EFTA-lande, som er omfattet af EØS-aftalens bestemmelser om arbejdskraftens frie bevægelighed.

§ 58. Institutionen fastsætter samtidig med den ordinære optagelse et ekstra antal pladser (ventelistepladser), som kan søges samtidig med ansøgning om optagelse, jf. §§ 60 og 62-64. Ansøgerne til disse pladser opføres på en prioriteret venteliste efter samme kriterier som ved optagelse.

§ 59. Ansøgere, der i forvejen har afsluttet en kandidatuddannelse, kan kun optages, hvis der er ledige pladser. Det samme gælder for ansøgere, der to gange tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse uden at have erhvervet afsluttende eksamen.

Stk. 2. Institutionerne kan i særlige tilfælde dispensere herfra.

§ 60. Den enkelte institution fastsætter selv kvalifikationskriterierne for udvælgelse blandt kvalificerede ansøgere, jf. dog stk. 2. Kriterierne skal offentliggøres. Væsentlige ændringer i kriterier m.v. kan ske med 2 års varsel.

Stk. 2. Institutionen må ikke anvende lodtrækning eller alder som udvælgelseskriterium. Alder kan dog anvendes ved karakterlighed og ved fordeling på flere studiestarttidspunkter.

Stk. 3. Hvis en ansøger, der står på venteliste, jf. § 58, ikke inden for en frist fastsat af institutionen tager imod tilbud om optagelsesplads, bortfalder retten til optagelsespladsen. Hvis ansøgeren ikke har fået tilbud om optagelse ved fristens udløb, ændres ventelistepladsen til et tilsagn om optagelse senest det følgende år. Uanset at der er opnået tilsagn om optagelse, indsendes der påny ansøgning året efter.

Særligt om Danmarks Journalisthøjskole

§ 61. Der skal ved hver optagelse reserveres plads til følgende ansøgere, der har bestået optagelsesprøven:

 • 1) 2 ansøgere fra Færøerne,
 • 2) 2 ansøgere med islandsk statsborgerskab og
 • 3) 2 ansøgere fra det danske mindretal i Sydslesvig.

Den koordinerede tilmelding

§ 62. Der foretages en koordinering af tilmeldings- og optagelsesproceduren ved de videregående uddannelser.

§ 63. For uddannelser, der er omfattet af den koordinerede tilmelding, gælder:

 • 1) Ansøgningsfristen er 15. marts og/eller 1. juli efter institutionens bestemmelse.
 • 2) Der anvendes dels et særligt ansøgningsskema, som ansøgeren skal indsende sammen med dokumentation for adgangsgrundlaget til den eller de søgte uddannelsesinstitutioner, og dels et prioriteringsskema, som ansøgeren skal indsende til den højest prioriterede institution.
 • 3) Institutionen skal senest den 28. juli give de ansøgere, den ønsker at optage, tilbud om en plads.

Ansøgeren skal bekræfte tilbuddet inden for en frist fastsat af institutionen.

 • 4) Sekretariatet for den koordinerede tilmelding (Tilmeldingssekretariatet) skal senest den 28. juli give meddelelse til de ansøgere, der ikke kan optages ved nogen af de søgte uddannelser.

Stk. 2. Institutionerne kan i særlige tilfælde dispensere herfra.

§ 64. Hvis institutionen ikke er tilsluttet den koordinerede tilmelding, fastsætter institutionen selv ansøgningsprocedure, herunder frister.

Kapitel 9

Indskrivning m.v.

§ 65. De studerende indskrives administrativt på det relevante trin af uddannelsen til en af følgende kategorier:

 • 1) grunduddannelse/bacheloruddannelse
 • 2) kandidatuddannelse
 • 3) kortere studieforløb med henblik på merit i anden uddannelse
 • 4) gæstestuderende i øvrigt
 • 5) åben uddannelse.

Stk. 2. Indskrivning kan foregå på ethvert tidspunkt, jf. dog §§ 59, 62 og 63, og ved flere studiestarttidspunkter efter institutionens regler om fordeling af de studerende. Fordeling kan ske efter alder.

Stk. 3. Efter indskrivning er de studerende omfattet af de rettigheder og pligter, der følger af de regler, der gælder for studerende på den pågældende uddannelse på den pågældende institution.

§ 66. Studerende kan ikke være indskrevet ved mere end een heltidsuddannelse ad gangen, jf. dog § 65, stk. 3.

Stk. 2. Institutionerne kan i særlige tilfælde dispensere herfra.

§ 67. Indskrivning bringes til ophør, når den studerende har gennemført en uddannelse eller er afskåret fra at fortsætte uddannelsen. Institutionen kan herudover fastsætte regler om, hvornår indskrivning i øvrigt kan bringes til ophør.

Kapitel 10

Orlov og studieskift

§ 68. Studerende kan få orlov fra en uddannelse efter regler, der fastsættes af institutionen, fx. ved sygdom.

Stk. 2. Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisningen inden for den pågældende uddannelse. I et semester, hvor den studerende har haft orlov, kan vedkommende ikke indstille sig til eksaminer og prøver inden for uddannelsen.

§ 69. Orlov kan ikke meddeles, før den studerende har deltaget i prøverne efter 1. studieår eller, hvis sådanne ikke findes, efter 1. studieår, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Ansøgt orlov skal dog meddeles, hvis den er begrundet i barsel eller adoption.

Stk. 3. Studerende, der ved kontrakt med forsvaret stiller sig til rådighed for FN-tjeneste m.v., følger reglerne i § 5 i lov om ændring af lov om forsvarets personel, lov om hjemmeværnet, lov om Statens Uddannelsesstøtte og lov om værnepligtsorlov m.v.

Stk. 4. Institutionerne kan i særlige tilfælde dispensere herfra.

§ 70. Skift til ny uddannelse på samme institution eller på anden institution og overflytning til samme uddannelse ved anden uddannelsesinstitution sker efter den nye uddannelses/institutions regler, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Overflytning til samme uddannelse ved anden uddannelsesinstitution kan tidligst meddeles, når den studerende har deltaget i prøverne efter 1. studieår, eller, hvis sådanne ikke findes, efter 1. studieår.

Stk. 3. Institutionerne kan i særlige tilfælde dispensere herfra.

Kapitel 11

Dispensationer og klager

§ 71. Ministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg.

§ 72. Klager over institutionens afgørelser efter denne bekendtgørelse indsendes til institutionen.

Institutionens afgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Fristen for at indgive klager er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

Kapitel 12

Ikrafttræden m.v.

§ 73. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. marts 1995, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Følgende bestemmelser har først virkning fra optagelsen 1997:

 • 1) § 27, nr. 1 og 2: Kravet om kemi C.
 • 2) § 30, nr. 1 og 2: Kravene om matematik B og fysik B.

Stk. 3. Adgangskravet til hospitalslaborantuddannelsen, jf. § 33, nr. 1, er til og med optagelsen i 1997 en adgangsgivende eksamen med naturfag eller matematik C og fysik/kemi.

§ 74. Følgende regler ophæves:

 • 1) Bekendtgørelse nr. 233 af 7. juni 1979 om optagelse på håndarbejdsseminarierne.
 • 2) Bekendtgørelse nr. 35 af 21. januar 1987 om optagelse på seminarier, der uddanner lærere til folkeskolen.
 • 3) Bekendtgørelse nr. 317 af 26. maj 1987 om optagelse på ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne.
 • 4) Bekendtgørelse nr. 319 af 26. maj 1987 om optagelse ved tandlægeuddannelsen på Københavns og Århus tandlægehøjskoler.
 • 5) Bekendtgørelse nr. 320 af 26. maj 1987 om optagelse ved uddannelserne på handelshøjskolerne og handelshøjskoleafdelingerne.
 • 6) Bekendtgørelse nr. 321 af 26. maj 1987 om optagelse ved jordemoderuddannelsen på Danmarks Jordemoderskole.
 • 7) Bekendtgørelse nr. 322 af 26. maj 1987 om optagelse ved socialrådgiveruddannelsen på de sociale højskoler.
 • 8) Bekendtgørelse nr. 323 af 26. maj 1987 om optagelse ved farmaceutuddannelsen på Danmarks Farmaceutiske Højskole.
 • 9) Bekendtgørelse nr. 324 af 26. maj 1987 om optagelse ved uddannelserne på Roskilde og Aalborg universitetscentre.
 • 10) Bekendtgørelse nr. 325 af 26. maj 1987 om optagelse ved uddannelserne på Københavns, Aarhus og Odense universiteter.
 • 11) Bekendtgørelse nr. 326 af 26. maj 1987 om optagelse ved ingeniøruddannelserne på Danmarks Tekniske Højskole, Danmarks Ingeniørakademi og teknika.
 • 12) Bekendtgørelse nr. 327 af 26. maj 1987 om optagelse ved uddannelserne på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.
 • 13) Bekendtgørelse nr. 328 af 26. maj 1987 om adgangsbetingelser til det erhvervsøkonomiske diplomstudium (HD) på handelshøjskolerne, handelshøjskoleafdelingerne, Odense Universitet og Aalborg Universitetscenter.
 • 14) Bekendtgørelse nr. 446 af 24. juni 1987 om optagelse på husholdningsseminarierne.
 • 15) Bekendtgørelse nr. 117 af 12. februar 1988 om indskrivning m.v. og orlov ved videregående uddannelsesinstitutioner.
 • 16) Bekendtgørelse nr. 127 af 28. februar 1989 om højere teknisk eksamen (HTX) som adgangsgrundlag til videregående uddannelser.
 • 17) Bekendtgørelse nr. 814 af 21. november 1990 om adgangsregulering ved videregående uddannelser.
 • 18) Bekendtgørelse nr. 163 af 12. marts 1992 om adgangsbetingelser ved visse videregående uddannelser i 1992.
 • 19) § 4 i anordning nr. 31 af 29. januar 1979 om sygeplejerskeuddannelsen.
 • 20) §§ 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 729 af 28. december 1982 om korte videregående uddannelser på handelsskolerne.
 • 21) § 3, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 514 af 28. juli 1986 om den lægevidenskabelige kandidatuddannelse.
 • 22) § 4, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 515 af 29. juli 1986 om den odontologiske kandidatuddannelse ved Københavns Tandlægehøjskole og Århus Tandlægehøjskole.
 • 23) § 2 i bekendtgørelse nr. 773 af 12. november 1986 om uddannelse af apoteksassistenter.
 • 24) § 4 i bekendtgørelse nr. 490 af 11. august 1988 om den farmaceutiske kandidatuddannelse.
 • 25) § 3 i bekendtgørelse nr. 533 af 12. august 1987 om uddannelse af eksportteknikere.
 • 26) § 3, stk. 1-3, i bekendtgørelse nr. 424 af 16. juni 1989 om uddannelse inden for design.
 • 27) § 3 i bekendtgørelse nr. 350 af 23. maj 1990 om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom.
 • 28) § 3 i bekendtgørelse nr. 548 af 20. juli 1990 om ejendomsmæglerkursus og kursus i ejendomsvurdering.
 • 29) § 25, stk. 2, nr. 3 i bekendtgørelse nr. 624 af 3. september 1990 om uddannelse til håndarbejdslærer.
 • 30) § 30, stk. 2, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 694 af 30. august 1993 om de naturvidenskabelige uddannelser på universiteter m.fl. og § 3 i bekendtgørelse nr. 591 af 14. august 1991 om datamatikeruddannelsen.
 • 31) § 4 stk. 1 og 2 i bekendtgørelse nr 925 af 18. december 1991 om uddannelse til revisor.
 • 32) § 6, stk. 1-3 og 5, i bekendtgørelse nr. 622 af 10. juni 1992 om laborantuddannelsen.
 • 33) §§ 5 og 6 i bekendtgørelse nr. 654 af 24. juli 1992 om maskinteknikeruddannelsen.
 • 34) §§ 5 og 6 i bekendtgørelse nr. 655 af 24. juli 1992 om tekstil- og beklædningsteknikeruddannelsen.
 • 35) §§ 5 og 6 i bekendtgørelse nr. 656 af 24. juli 1992 om produktudvikleruddannelsen og modelteknikeruddannelsen.
 • 36) §§ 5 og 6 i bekendtgørelse nr. 657 af 24. juli 1992 om levnedsmiddelteknikeruddannelsen.
 • 37) §§ 5 og 6 i bekendtgørelse nr. 658 af 24. juli 1992 om laboratorieteknikeruddannelsen og kemoteknikeruddannelsen.
 • 38) §§ 5 og 6 i bekendtgørelse nr. 659 af 24. juli 1992 om byggeteknikeruddannelsen.
 • 39) § 23, stk. 2 nr. 1 i bekendtgørelse nr. 695 af 7. august 1992 om den integrerede uddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervssprog på Handelshøjskolen i København.
 • 40) § 3 i bekendtgørelse nr. 724 af 20. august 1992 om markedsøkonomuddannelsen.
 • 41) §§ 4 og 5 i bekendtgørelse nr. 729 af 24. august 1992 om merkonomuddannelsen og teknonomuddannelsen.
 • 42) §§ 5 og 6 i bekendtgørelse nr. 1157 af 15. december 1992 om kvalitets- og måleteknikeruddannelsen.
 • 43) §§ 5 og 6 i bekendtgørelse nr. 1158 af 15. december 1992 om træteknikeruddannelsen.
 • 44) §§ 5 og 6 i bekendtgørelse nr. 1159 af 15. december 1992 om landmålingsteknikeruddannelsen.
 • 45) §§ 5-7 i bekendtgørelse nr. 1160 af 15. december 1992 om uddannelsen til stærkstrømstekniker og elinstallatør.
 • 46) §§ 5 og 6 i bekendtgørelse nr. 1162 af 15. december 1992 om mejeriteknikeruddannelsen.
 • 47) §§ 5, 6 og 7 i bekendtgørelse nr. 1176 af 16.

december 1992 om varme-, ventilations- og sanitetsteknikeruddannelsen (vvs-teknikeruddannelsen) og gasteknikeruddannelsen.

 • 48) § 3 i bekendtgørelse nr. 286 af 3. maj 1993 om uddannelse af ledere af håndværksvirksomheder.
 • 49) §§ 5 og 6 i bekendtgørelse nr. 372 af 10. juni 1993 om miljøteknikeruddannelsen.
 • 50) § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 391 af 5. august 1993 om datanomkursus.
 • 51) §§ 5 og 6 i bekendtgørelse nr. 589 af 8. juli 1993 om jordbrugsteknikeruddannelsen (gartneritekniker og landbrugstekniker).
 • 52) §§ 5 og 6 i bekendtgørelse nr. 590 af 8. juli 1993 om elektronikteknikeruddannelsen.
 • 53) § 28, stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1193 af 23. december 1993 om uddannelser i sociologi.
 • 54) § 5 i bekendtgørelse nr. 60 af 24. januar 1994 om diplomuddannelserne på erhvervsskolerne.
 • 55) § 23, stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 695 af 21. juli 1994 om uddannelser i psykologi på universiteterne.
 • 56) § 21, stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 696 af 21. juli 1994 om uddannelser i økonomi.
 • 57) § 25, stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 697 af 21. juli 1994 om uddannelser i antropologi.
 • 58) § 23, stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 698 af 21. juli 1994 om uddannelser i jura på universiteterne.
 • 59) Kap. 2 i cirkulære af 11. maj 1973 om uddannelsen af klinisk-kemiske laboranter.
 • 60) Afsnit III i Indenrigsministeriets cirkulære af 21. juni 1978 om uddannelse af økonomaer.
 • 61) Kap. 2 i cirkulære nr. 184 af 3. september 1976 om uddannelsen af blodtypeserologiske hospitalslaboranter.
 • 62) Kap. 2 i cirkulære nr. 29 af 12. februar 1980 om uddannelse af patolog-anatomiske hospitalslaboranter (kombineret histo- og cytolaborantlinje)
 • 63) Afsnit 1.1 i retningslinjer af maj 1985 for uddannelse af radiografer.
 • 64) Cirkulære af 3. april 1990 om adgangen til læreruddannelsen for ansøgere med udenlandske eksaminer og for ansøgere, der ikke opfylder de almindelige optagelsesbetingelser.

Undervisningsministeriet, den 27. februar 1995

Ole Vig Jensen

/ Bodil Horn

 

 Adgangskrav til universitetsuddannelser.    Bilag A 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Uddannelse Adgangsgivende Bemærkninger Andet adgangs Henvisning 

       eksamen (stud.,        grundlag    til § i 

       hf, htx, hh)                 bek. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Aktuarudd. mat. A                    § 35, nr. 8 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Antropologi                       § 13, nr. 3 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Astronomi  1) mat. A,                  § 35, nr. 3 

        fysik A og 

        kemi C 

       2) mat. A, 

        fysik B og 

        kemi A 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Biofysik  1) mat. A,   Stud. med          § 35, nr. 3 

        fysik A og  kemi C skal         og stk. 2 

        kemi C    supplere 

       2) mat. A,   efter optag- 

        fysik B og  elsen 

        kemi A 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Biokemi   mat. A, fysik B               § 35, nr. 2 

       og kemi B 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Biologi   1) mat. A, fy- Stud. med kemi        § 35, nr. 5 

        sik B og   C skal supplere       og 9 og 

        kemi C på ÅU efter optagel-        stk. 2 

       2) mat. B, fy- sen 

        sik B og 

        kemi C på KU 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Biomekanik mat. B, fysik B               § 26, nr. 2 

       og kemi B 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Civil-   mat. A, fysik B Stud. med   adgangseksamen § 44, nr. 2 

 ingeniør-  og kemi C    kemi C skal  til ingeniør- og stk. 2 

 udd.    NB! Kemigrenen supplere   udd. med mat. 

       kræver kemi B  efter optag- A, fysik B og 

               elsen     kemi C 

                      NB! Kemigrenen 

                      kræver kemi B 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Datakemi  mat. A, fysik                § 35, nr. 2 

       B og kemi B 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Datalogi  mat. B                    § 35, 

 på KU                          nr. 12 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Datalogi-  mat. A, fysik                § 35, nr. 4 

 fysik på  A og kemi C 

 ÅU 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Datatekno- mat. A og                  § 35, nr. 7 

 logi    fysik B 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Diplom-   mat. A, fysik         1) adgangs-  § 45 

 ingeniør-  B og kemi C           eksamen til 

 udd.    NB! Kemigrenen          ingeniørudd. 

       kræver kemi B         2) videregåen- 

                       de teknik- 

                       erudd. 

                      3) laborant- 

                       udd. 

                      4) maskinmest- 

                       erudd. el- 

                       ler skibs- 

                       førerudd. 

                      Ad. 1-4: mat. 

                      A, fysik B og 

                      kemi C 

                      NB! Kemigrenen 

                      kræver kemi B 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Dyrlægeudd. mat. B, fysik  Stud. uden          § 35, 

       B og kemi C/  kemi C skal         nr. 10 og 

       naturfag/    supplere           stk. 3 

       fysik-kemi   efter optag- 

               elsen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Eksport-  mat. A, fysik         adgangseksamen § 44, nr. 1 

 teknologi, B og engelsk A        til ingeniør- 

 diplom- og                udd. med mat. 

 civil-                  A, fysik B og 

 ingeniør-                 engelsk A 

 udd. i 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk   engelsk B                  § 8, nr. 1 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Erhvervs-  engelsk A                  § 8, nr. 7 

 sprog, 

 Engelsk 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Erhvervs-  det valgte sprog B              § 8, nr. 8 

 sprog, 

 tysk, 

 fransk og 

 russisk 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Erhvervs-  spansk C                   § 8, nr. 9 

 sprog, 

 spansk 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Erhvervs-                        § 8 

 sprog, 

 italiensk 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Erhvervs-  1) engelsk B,                § 14, 

 økonomi-    mat. C, tysk               nr. 6 og 7 

 erhvervs-   B/fransk 

 sprog     C/ spansk 

 (SPRØK)    C/russisk 

        C på HHK 

       2) engelsk B, 

        tysk B og 

        mat C på HHS 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Erhvervs-  engelsk A, mat.               § 14, nr. 4 

 økonomi-  B og tysk B/ 

 erhvervs-  fransk 

 sprog HA  B/spansk C 

 (int.) på 

 HHÅ 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Farmaceut- mat. A, fysik B               § 26, nr. 1 

 udd.    og kemi B 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Fransk   fransk C                   § 8, nr 3 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Fysik på KU 1) mat. A,                  § 35, nr. 3 

        fysik A og 

        kemi C 

       2) mat. A, 

        fysik B og 

        kemi A 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Fysik-kemi 1) mat. A,                  § 35, nr. 1 

        fysik A og 

        kemi B 

       2) mat. A, 

        fysik B og 

        kemi A 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Geografi  mat. B, fysik  Stud. med kemi        § 35, 

 på KU    B og kemi C   C skal suppl-        nr. 9 og 

               ere efter op-        stk. 2 

               tagelsen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Geofysik  1) mat A, fysik               § 35, nr. 3 

 på KU     A og kemi C 

       2) mat. A, 

        fysik B og 

        kemi A 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Geoinfor-  mat. B, fysik  Stud. med kemi        § 35, 

 matik    B og kemi C   C skal suppl-        nr. 11 og 

               ere efter op-        stk. 2 

               tagelsen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Geologi   1) mat. A,   Stud. med kemi        § 35, 

        fysik B og  C skal suppl-        nr. 5 og 

        kemi C på  ere efter op-        9 og stk. 2 

        ÅU      tagelsen 

       2) mat B, fy- 

        sik B og 

        kemi C på KU 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Geologi-  1) mat. A, fy- Stud. med kemi        § 35, 

 geofysik    sik A og   (skal supplere        nr. 3 og 

        kemi C    efter optagel-        stk. 2 

       2) mat. A, fy- sen) 

        sik B og 

        kemi A 

 -------------------------------------------------------------------- 

 HA(* 1)   mat B                    § 14, nr. 2 

 -------------------------------------------------------------------- 

 HA (IB)   Engelsk A                  § 14, nr. 3 

       mat B 

 -------------------------------------------------------------------- 

 HA (mat.)  mat. A                    § 14, nr. 1 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Havebrugs- mat. A, fysik C Stud. med  relevant vid- § 35, 

 videnskab  B og kemi   kemi C skal  eregående tek- nr. 6 og 

              supplere    nikerudd. med stk. 2 

              efter optagel- mat. A, fysik 

              sen      B, og kemi C 

 -------------------------------------------------------------------- 

 HD     mat. B, regn-                § 15 

       skabslære og 

       virksomheds- 

       økonomi B 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Humanisti-                        § 8 

 ske univer- 

 sitetsud- 

 dannelser 

 (* 2) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Indiansk  spansk C                   § 8, nr. 5 

 sprog og 

 kultur 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Idræt på                         § 26 

 KU, bache- 

 lor 

 Idræt og 

 Sundhed på 

 OU bachelor 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Italiensk  latin C                   § 8, nr. 4 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Jordbrugs- mat. A                    § 35, nr. 8 

 økonomi 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Jura                           § 13, nr. 3 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Kemi    mat. A, fysik                § 35, nr. 2 

       B og kemi B 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Kemi-bio-  mat. A, fysik                § 35, nr. 2 

 teknologi  B og kemi B 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Landbrugs- mat. A, fysik  Stud. med   relevant vid- § 35, 

 videnskab  B og kemi C   kemi C skal  eregående tek- nr. 6 og 

               supplere   niker udd. med stk 2 

               efter optag- mat. A, fysik 

               elsen     B og kemi C 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Landin-   mat. A            adgangseksamen § 44, 

 spektørudd.                til ingeniør- nr. 4 

                      udd. med mat. A 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Landskabs- mat. B, fysik  Stud. med   relevant vid- § 35, 

 arkitekt-  B og kemi C   kemi C skal  eregående tek- nr. 9 og 

 udd.            supplere   nikerudd. med stk 2 

               efter op-   mat. B, fysik 

               tagelsen   B og kemi C 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Levneds-  mat A, fysik B Stud. med   1) adgangs-  § 44, nr. 3 

 middeludd. og kemi C    kemi C skal   eksamen til 

               supplere     ingeniør- 

               efter op-    udd. 

               tagelsen   2) relevant 

                       videregående 

                       teknikerudd. 

                      Ad. 1-2: mat. 

                      A, fysik B og 

                      kemi C 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Matematik  mat. A                    § 35, nr. 8 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Matematik- mat. A                    § 35, nr. 8 

 datalogi 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Matematik- mat. A, fysik A               § 35, nr. 4 

 fysik på  og kemi C 

 ÅU 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Matematik- mat. A, fysik B               § 35, nr. 2 

 kemi    og kemi B 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Matematik- mat. A                    § 35, nr. 8 

 økonomi 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Medicin   mat B, fysik B Stud. uden          § 26, 

       og kemi C/   kemi C skal         nr. 3 og 

       naturfag/    supplere           stk 2 

       fysik-kemi   efter optag- 

               elsen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Miljø-kemi mat. A, fysik                § 35, nr, 2 

       B og kemi B 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Musik og  bestået optag-                § 8, nr. 6 

 musikterapi elsesprøve 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Naturvid-  mat. A, fysik                § 35, nr. 2 

 enskablige B og kemi B 

 udddannel- 

 ser OU og 

 RUC(* 3) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Naturvid-  mat A og fysik B               § 35, nr. 7 

 enskablige 

 uddannel- 

 ser på AUC 

 -------------------------------------------------------------------- 

 NEGOT    engelsk B, mat.               § 14, nr. 5 

       C og tysk B/ 

       fransk C/spansk 

       C afhængigt af 

       det valgte sprog 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Psykologi  mat. C                    § 13, nr. 1 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Samfunds-  mat. C                    § 13, nr. 1 

 videnskab- 

 lige uddan- 

 nelser(* 4) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Skovbrugs- mat. A, fysik  Stud. med   relevant vid- § 35, 

 videnskab  B og kemi C   kemi C skal  eregående tek- nr. 6 og 

               supplere   nikerudd. med stk. 2 

               efter op-   mat. A, fysik 

               tagelsen   B og kemi C 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Socialråd-                adgangsprøve  § 16 

 giverudd.                 til de videre- 

 på AUC                  gående SOSU 

                      udd. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Sociologi  mat. B                    § 13, nr. 2 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Spansk   spansk C                   § 8, nr. 3 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Statistik  mat. A                    § 35, nr. 8 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Tandlæge-  mat. B, fysik  Stud. uden  tandplejer-  § 26, 

 udd.    B og kemi C/  kemi C skal  eksamen med  nr. 4 og 

       naturfag/    supplere   mat B, fysik  stk. 2 

       fysik-kemi   efter optag- B og kemi C/ 

               elsen     naturfag/ 

                      fysik-kemi 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Tysk    tysk B                    § 8, nr. 2 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Økonomi   mat. B                    § 13, nr. 2 

 -------------------------------------------------------------------- 

(* 1) Dette gælder ikke HA (mat.)

(* 2) Dette gælder ikke følgende humanistiske udd.: Engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, indiansk sprog og kultur, musik og musikterapi og erhvervssprog: Engelsk, tysk, fransk, russisk og spansk.

(* 3) Dette gælder ikke datateknologi.

(* 4) Dette gælder ikke følgende samfundsvidenskabelige udd.: Økonomi, sociologi, jura, antropologi, NEGOT, Erhvervsøkonomiske udd., HD og socialrådgiver.

 

 Adgangskrav til videregående uddannelser i øvrigt.    Bilag B 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Uddannelse Adgangsgivende Erhvervsud-  Andet adgangs- Henvisning 

       eksamen (stud., dannelse   grundlag    til § i 

       hf, htx, hh)                 bek. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Apoteks-  +               1) adgangs-  § 34 

 assistent                  prøve til 

                       vid. SOSU 

                       udd. 

                      2) FUA i 

                       dansk, mat. 

                       samt FA i 

                       fysik/kemi 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Billedjour-                bestået optag- § 9 

 nalist                  elsesprøve 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Byggetek-  mat. tx, bygge- 1) med rele- adgangseksamen § 52 

 niker    teknik A og 1   vant spe- til ingeniør- 

       års relevant    ciale   udd. samt byg- 

       erhv.arb.    2) speciale  geteknik A og 

                med til-  1 års relevant 

                knytning  erhv.arb. 

                til områd- 

                et og re- 

                levant 

                erhv.arb. 

                eller tif- 

                kursus 

               3) byggeteknik 

                A og 1 års 

                relevant 

                erhv.arb. 

               ad 1-3: dansk 

               tx, mat. tx 

               og engelsk 

               tx/tysk tx 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Datama-   mat. B     informatik-         § 36 

 tiker            assistentudd. 

               og mat. B 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Datanom   +        1) informatik-        § 37 

                assistent- 

                udd. 

               2) EDB-assis- 

                tentudd. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Designudd.                bestået optag- § 12 

                      elsesprøve 

                      samt 2 års 

                      faglig og teo- 

                      retisk baggrund 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Diplom-   mat. A, fysik B        1) adgangs-  § 45 

 ingeniør-  og kemi C            eksamen til 

 udd.    NB! Kemigrenen          ingeniørudd. 

       kræver kemi B         2) videregående 

                       teknikerudd. 

                      3) laborantudd. 

                      4) maskinmest- 

                       erudd. el- 

                       ler skibs- 

                       førerudd. 

                      5) skibsfører- 

                       udd. 

                      ad. 1-4; mat. 

                      A, fysik B og 

                      kemi C 

                      NB! Kemigrenen 

                      kræver kemi B 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Diplomudd. +               1) merconom-  § 24 

 på erhvervs-                 eller tek- 

 skolerne                   nonomudd. 

                      2) videregående 

                       teknikerudd. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Ejendoms-                 4 kurser fra  § 22, 

 mæglerkur-                merconomudd.  stk. 2 

 tsus                   (erhvervsjura 

                      I og II, virk- 

                      somhedsøkonomi, 

                      nationaløkono- 

                      mi I) samt for- 

                      udgående el. 

                      sideløbende 

                      praktisk ud- 

                      dannelse inden- 

                      for faget. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Ejendomsvur-               ejendomsmæg-  § 22, 

 dering, kur-               lerkursus   stk. 3 

 sus i 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Eksport-  engelsk A                  § 46 

 ingeniør-  og tysk 

 udd.    B/fransk 

       B/spansk B 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Eksport-  +               engelsk C og  § 20 

 tekniker                 et andet frem- 

                      medsprog C 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Elektronik- engelsk tx og  1) med rele- adgangseksanem § 49 

 tekniker  mat. tx, el-    vant spe- til ingeniør- 

       teknik A og 1   ciale   udd. samt el- 

       års relevant  2) speciale  teknik A og 

       erhv.arb.     med til-  1 års relevant 

                knytning  erhv.arb 

                til områd- 

                et og re- 

                levant 

                erhv.arb 

                eller tif- 

                kursus 

               3) el-teknik 

                A og 1 års 

                relevant 

                erhv.arb. 

               ad 1-3: dansk 

               tx, engelsk tx 

               og mat tx 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Elinstal-  engelsk tx,   1) med rele- adgangseksanem § 54 

 latør    mat. tx, el-    vant spe- til ingeniør- 

       teknik A og 1   ciale   udd. samt el- 

       års relevant  2) speciale  teknik A og 1 

       erhv.arb.     med til-  års relevant 

                knytning  erhv.arb 

                til områd- 

                et og rele- 

                vant 

                erhv.arb 

                eller tif- 

                kursus 

               3) el-teknik 

                A og 1 års 

                relevant 

                erhv.arb. 

               ad 1-3: dansk 

               tx, engelsk 

               tx og mat tx 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Ergotera-  9 mdr.            1) adgangs-  § 28 

 peut    erhv.arb.            prøve til 

                       vid. SOSU 

                       udd. 

                      2) dansk A, 

                       eng. B, mat. 

                       B/ fysik 

                       B/kemi 

                       B/biologi B 

                       og samfunds- 

                       fag C/psyko- 

                       logi C/idræt C 

                      ad 1-2; 9 mdr. 

                      erhv.arb. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Ernærings- +                      § 10 

 og hushold- 

 ninsøkonom 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Fiskeritek- et års erhv.  levnedsmid-  eksamen efter § 47 

 nologudd.  arb. i fiske-  delteknik-  fiskeritekno- 

 faglige   rierhv.     kerudd. og 1 logudd. indled- 

 trin            års erhv.arb. ende trin 

               i fiskeri- 

               erhv. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Folkeskole- +                      § 10 

 lærer 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Fysiotera- 9 mdr. erhv.         1) adgangs-  § 28 

 peut    arb.               prøve til 

                       vid. SOSU 

                       udd. 

                      2) dansk A, 

                       eng. B, og 

                       mat. B/ 

                       fysik 

                       B/kemi 

                       B/biologi 

                       B og sam- 

                       fundsfag C/ 

                       psykologi 

                       C/ idræt C 

                      ad 1-2: 9 mdr. 

                      erhv.arb 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Grafonom  10 mdr. rele-  grafisk er-  3 års erhv.  § 18 

 teknik og  vant erhv.arb. hversudd. og arb. og FUA i 

 økonomi           FUA i dansk  dansk og 

               og engelsk  engelsk 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Grafonom  do       do      do       § 18 

 grafisk   samt bestået  samt bestået samt bestået 

 kommunika- optagelses-   optagelses-  optagelses- 

 tion    prøve      prøve     prøve 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Hospitals- mat. B            1) adgangs-  § 33 og 

 laborant                   prøve til  § 73, 

                       vid. SOSU  stk. 3 

                       udd. med 

                       mat. B 

                      2) dansk A, 

                       eng. B, 

                       mat. B/ 

                       fysik C/kemi 

                       C/biologi C 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Håndar-   +        +       dansk A, et  § 11 

 bejdslærer                andet fag B og 

                      2 års erhv. 

                      arb. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Jordbrugs- mat. tx, bio-  1) med rele- 1) adgangs-  § 42 

 tekniker  logi EUG, na-   vant spe-   eksamen 

       turfag EUG og   ciale     til ingeni- 

       2 års relevant 2) speciale   ørudd. samt 

       baggrund:     med til-   biologi EUG 

       erhv.arb. og    knytning   og jord- 

       5-12 mdr.     til områd-  brugsteknik 

       skoleundervis-   et og re-   A samt 2 

       ning        levant    års rele- 

                erhv.arb.   vant bag- 

                eller     grund: erhv. 

                tif-kursus  arb. og 

               3) jordbrugs-  5-12 mdr. 

                teknik A   skoleunder- 

                samt 2 års  visning 

                relevant  2) landmands- 

                erhv.arb.   udd. med 

                el. under-  dansk tx, 

                visning    mat. tx, en- 

               ad 1-3: dansk  gelsk EUG/ 

               tx, mat. tx,   tysk EUG, 

               engelsk EUG/   biologi EUG 

               tysk EUG,    og naturfag 

               biologi EUG   EUG 

               og naturfag 

               EUG 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Jordemoder- kemi C og 9   dansk A, en- adgangsprøve  § 27 

 udd.    mdr. erhv.arb. gelsk B, kemi til vid. SOSU 

               B og sam-   udd. med kemi 

               fundsfag C  C samt 9 mdr. 

                      erhv.arb. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Journalist                bestået optag- § 9 

                      elsesprøve 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Kemotek-  naturfag,    1) med rele- adgangseksamen § 39 

 niker    procesteknik A   vant spe- til ingeniør- 

       og 1 års erhv.   ciale   udd. med pro- 

       arb.      2) speciale  cesteknik A og 

                med til-  1 års erhv.arb. 

                knytning 

                til områd- 

                et og re- 

                levant 

                erhv.arb. 

                eller 

                tif-kursus 

               3) procestek- 

                nik A og 1 

                års rele- 

                vant erhv. 

                arb. 

               ad 1-3: natur- 

               fag, dansk tx 

               og engelsk EUG 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Klinisk           laboratorie-         § 32 

 tandtek-          tandtekniker- 

 niker            udd. indenfor 

               aftagelig pro- 

               tetik 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Korte vid- +        indenfor           § 21 

 eregående          handels- og 

 udd. på           kontor-området 

 handels- 

 skolerne 

 (handels- 

 akademi) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Kvalitets- mat. tx, fysik 1) med rele- adgangseksa-  § 51 

 og måletek- tx og elteknik   vant spe- men til 

 niker    A/maskinteknik   ciale   ingeniørudd. 

       A/ procestek-  2) speciale  samt elteknik 

       nik A, samt 1   med til-  A/maskinteknik 

       års relevant    knytning  A/procesteknik 

       erhv.arb.     til områd- A og 1 års re- 

                et og re- levant erhv. 

                levant   arb. 

                erhv.arb. 

                eller 

                tif-kursus 

               3) elteknik 

                A/maskin- 

                teknik A/ 

                procestek- 

                nik A og 1 

                års rele- 

                vant erhv. 

                arb. 

               ad 1-3: dansk 

               tx, mat. tx, 

               fysik tx og et 

               fremmedsprog 

               EUG 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Laborant  mat. B, bio-  2. skoleperi- adgangseksamen § 43 

       logi C og na-  ode samt op- til ingeniør- 

       turfag/fysik-  tagelse til  udd. 

       kemi      forkursus 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Laborato-  naturfag, pro- 1) med rele- adgangseksamen § 39 

 rietekniker cesteknik A og   vant sep  til ingeniør- 

       1 års relevant   ciale   udd. samt pro- 

       erhv.arb.    2) speciale  cesteknik A og 

                med til-  1 års relevant 

                knytning  erhv.arb. 

                til områd- 

                et og re- 

                levant 

                erhv.arb. 

                el. tif- 

                kursus 

               3) procestek- 

                nik A og 1 

                års rele- 

                vant erhv. 

                arb. 

               ad 1-3: natur- 

               fag, dansk tx 

               og eng. EUG 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Landmål-  mat. EUG, na-  1) med rele- adgangseksam- § 53 

 ingstekni- turfag EUG,    vant spe- en til ingeni- 

 ker     byggeteknik A   ciale   ørudd. samt 

       og 1 års rele- 2) speciale  byggeteknik A 

       vant erhv.arb.   med til-  og 1 års rele- 

                knytning  vant erhv.arb. 

                til områd- 

                et og re- 

                levant 

                erhv.arb. 

                eller tif- 

                kursus 

               3) byggeteknik 

                A og 1 års 

                relevant 

                erhv.arb. 

               ad 1-3: dansk 

               EUG, mat. EUG 

               og naturfag 

               EUG 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Ledere af          Ansøgeren   2 års er-   § 25 

 håndværks-         skal være   hvervserfaring 

 virksomhed-         virksomheds- samt være virk- 

 er             indehaver,  somhedsinde- 

               have ledende haver, have 

               opgaver eller ledende opgav- 

               tilsvarende  er eller til- 

                      svarende 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Levnedsmid- mat. tx, pro-  1) med rele- adgangseksam- § 40 

 deltekniker cesteknik A og   vant spe- en til ingeni- 

       1 års relevant   ciale   ørudd. samt 

       erhv.arb.    2) speciale  procesteknik A 

                med til-  og 1 års rele- 

                knytning  vant erhv.arb. 

                til områd- 

                et og re- 

                levant 

                erhv.arb. 

                eller tif- 

                kursus 

               3) erhvervs- 

                udd. med 

                procestek- 

                nik A og 1 

                års rele- 

                vant erhv. 

                arb. 

               ad 1-3: dansk 

               tx, mat. tx 

               og eng. EUG 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Markedsøko- mat. B                    § 19 

 nom 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Maskintek- mat tx, maskin- 1) med rele- adgangseksam- § 48 

 niker    teknik A og 1   vant spe- en til ingeni- 

       års relevant    ciale   ørudd. samt 

       erhv.arb.    2) speciale  maskinteknik A 

                med til-  og 1 års rele- 

                knytning  vant erhv.arb. 

                til områd- 

                et og re- 

                levant 

                erhv.arb. 

                eller tif- 

                kursus 

               3) maskintek- 

                nik A og 1 

                års rele- 

                vant erhv. 

                arb. 

               ad 1-3: dansk 

               tx, mat. tx 

               og engelsk 

               tx/tysk tx 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Mejeritek- mat. EUG, fysik 1) med rele- adgangseksam- § 41 

 niker    EUG, kemi EUG,   vant spe- en til ingeni- 

       mikrobiologi    ciale   ørudd. med 

       EUG/ biotekno- 2) speciale  mikrobiologi 

       logi EUG, pro-   med til-  EUG/ biotekno- 

       cesteknik A og   knytning  logi EUG, pro- 

       1 års relevant   til områd- cesteknik A og 

       erhv.arb.     et og re- 1 års relevant 

                levant   erhv.arb. 

                erhv.arb. 

                eller tif- 

                kursus 

               3) procestek- 

                nik A og 1 

                års rele- 

                vant erhv. 

                arb. 

               ad 1-3: mat. 

               EUG, fysik 

               EUG, kemi EUG 

               og mikrobio- 

               logi EUG/ bio- 

               teknologi EUG 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Merkonom  +        +              § 22 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Miljøtek-  naturfag, pro- 1) med rele- adgangseksam- § 39 

 niker    cesteknik A og   vant spe- en til ingeni- 

       1 års relevant   ciale   ørudd. samt 

       erhv.arb.    2) speciale  procesteknik A 

                med til-  og 1 års rele- 

                knytning  vant erhv.arb. 

                til områd- 

                et og re- 

                levant 

                erhv.arb. 

                eller 

                tif-kursus 

               3) procestek- 

                nik A og 1 

                års er- 

                hvervser- 

                faring 

               ad 1-3: natur- 

               fag, dansk tx 

               og engelsk EUG 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Modeltek-  mat. tx, et   1) beklæd-  adgangseksam- § 50 

 niker    teknikfag A og   ningshånd- en til ingeni- 

       1 års relevant   værker   ørudd. samt et 

       erhv.arb.    2) beklæd-  teknikfag A og 

                nings-,  1 års relevant 

                farveri-, erhv.arb. 

                strikke- 

                eller 

                tekstil- 

                operatør 

                samt et 

                tif-kursus 

                og 5 mdr. 

                erhv.arb. 

               3) speciale 

                med til- 

                knytning 

                til områd- 

                et og re- 

                levant 

                erhv.arb. 

                eller tif- 

                kursus 

               4) et teknik- 

                fag A og 1 

                års rele- 

                vant erhv. 

                arb. 

               ad 1-4: dansk 

               tx, mat. tx og 

               engelsk tx/ 

               tysk tx 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Produktud- mat. tx, et   1) beklæd-  adgangseksam- § 50 

 vikler   teknikfag A og   ningshånd- en til ingeni- 

       et års rele-    værker   ørudd. samt et 

       vant erhv.   2) beklæd-  teknikfag A og 

       arb., samt be-   nings-,  et 1 års rele- 

       stået optag-    farveri-, vant erhv.arb., 

       elsesprøve     strikke-  samt bestået 

                eller   optagelsesprøve 

                tekstil- 

                operatør 

                et rele- 

                vant tif- 

                kursus 

               3) speciale 

                med til- 

                knytning 

                til områd- 

                et og re- 

                levant 

                erhv.arb. 

                eller tif- 

                kursus 

               4) et teknik- 

                fag A og 1 

                års rele- 

                vant erhv. 

                arb. 

               ad 1-4: dansk 

               tx, mat. tx, 

               engelsk tx/ 

               tysk tx, samt 

               bestået optag- 

               elsesprøve 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Pædagog   +        +       1) dansk A,  § 11 

                       et andet 

                       fag B og 2 

                       års erhv. 

                       arb. 

                      2) adgangsprøve 

                       til vid. 

                       SOSU udd. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Radiograf  mat. B og           1) dansk A,  § 30 

       fysik B             mat. B, 

                       fysik B og 

                       engelsk C 

                      2) adgangs- 

                       prøve til 

                       vid. SOSU 

                       udd. med 

                       mat. B og 

                       fysik B 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Revisorudd. mat B og regn-                § 17 

       skabslære og 

       virksomheds- 

       økonomi B 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Socialråd- +               1) adgangs-  § 16 

 giverudd.                  prøve til 

                       vid. SOSU 

                       udd. 

                      2) dansk A, 

                       engelsk B, 

                       mat./sam- 

                       fundsfag/ 

                       tysk/histo- 

                       rie/psyko- 

                       logi B og 

                       et andet af 

                       de nævnte 

                       fag C 

                      ad 1-2: 9 mdr. 

                      erhv.arb 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Stærk-   engelsk tx,   1) med rele- adgangseksam- § 54 

 strømstek- mat. tx, el-    vant spe- en til ingeni- 

 niker    teknik A og 1   ciale   ørudd. samt el- 

       års relevant  2) speciale  teknik A og 1 

       erhv.arb.     med til-  års relevant 

                knytning  erhv.arb. 

                til områd- 

                et og re- 

                levant 

                erhv.arb. 

                eller tif- 

                kursus 

               3) el-teknik 

                A og 1 års 

                relevant 

                erhv.arb. 

               ad 1-3: dansk 

               tx, engelsk 

               tx og mat. tx 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Sygeplej-  +               1) dansk A,  § 29 

 erskeudd.                  engelsk B 

                       og mat. B/ 

                       fysik B/ 

                       kemi B/ bio- 

                       logi B og 

                       samfunds- 

                       fag C/ psy- 

                       kologi C/ 

                       idræt C 

                       samt 9 mdr. 

                       erhv.arb. 

                      2) adgangsprøve 

                       til vid. 

                       SOSU udd. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Tandplejer- +        statsaner-  1) FUA i    § 31 

 udd.            kendt klinik-  dansk, mat., 

               assistentudd.  fysik-kemi 

                       og engelsk 

                      2) adgangsprøve 

                       til vid. 

                       SOSU udd. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Teknonom  +        med relevant 3 års relevant § 23 

               speciale   erhv.arb. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Tekstil-  mat. tx, et   1) beklæd-  adgangseksam-  § 50 

 og beklæd- teknikfag A og   ningshånd- en til ingeni- 

 ningstek-  et års rele-    værker   ørudd. med et 

 niker    vant erhv.arb. 2) beklæd-  teknikfag A og 

                nings-,  et 1 års rele- 

                farveri-, vant erhv.arb. 

                strikke- 

                eller 

                tekstil- 

                operatør 

                et rele- 

                vant tif- 

                kursus 

               3) speciale 

                med til- 

                knytning 

                til områd- 

                et og re- 

                levant 

                erhv.arb. 

                eller tif- 

                kursus 

               4) et teknik- 

                fag A og 1 

                års rele- 

                vant erhv. 

                arb. 

               ad 1-4: dansk 

               tx, mat. tx og 

               engelsk tx/ 

               tysk tx 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Trætekniker mat. tx, bygge- 1) med rele- adgangseksam- § 52 

       teknik A og 1   vant spe- en til ingeni- 

       års relevant    ciale   ørudd. med 

       erhv.arb.    2) speciale  byggeteknik A 

                med til-  og 1 års rele- 

                knytning  vant erhv.arb. 

                til områd- 

                et og re- 

                levant 

                erhv.arb. 

                eller tif- 

                kursus 

               3) byggeteknik 

                A og 1 års 

                relevant 

                erhv.arb. 

               ad 1-3: dansk 

               tx, mat. tx og 

               et fremmed- 

               sprog EUG 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Varme-,   mat. EUG, na-  1) med rele- adgangseksam- § 53 

 ventila-  turfag EUG,    vant spe- en til ingeni- 

 tions- og  byggeteknik A   ciale   ørudd. samt 

 sanitets-  og 1 års rele- 2) speciale  byggeteknik A 

 tekniker  vant erhv.arb.   med til-  og 1 års rele- 

                knytning  vant erhv.arb. 

                til områd- 

                et og re- 

                levant 

                erhv.arb. 

                eller tif- 

                kursus 

               3) byggetek- 

                nik A og 1 

                års rele- 

                vant erhv. 

                arb. 

               ad 1-3: dansk 

               EUG, mat. EUG 

               og naturfag 

               EUG 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Økonomaudd. naturfag/    med relevant         § 38 

       fysik-kemi og  speciale og dansk 

       6 mdr. erhv.arb tx, et fremmed- 

       i godkendt in- sprog EUG, na- 

       stitutionskøk- turfag/fysik- 

       ken       kemi og 6 mdr. 

               erhv.arb i god- 

               kendt institu- 

               tionskøkken 

 -------------------------------------------------------------------- 

+ betyder at der ikke er supplerende fag- og niveaukrav.

Officielle noter

Ingen