Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Der kan gives statstilskud til installation af

centralvarmeanlæg i elopvarmede bygninger.

Stk. 2. Tilskud er betinget af, at bygningen er beliggende i et område, der ikke er udlagt til kollektiv varmeforsyning efter bestemmelserne i lov om varmeforsyning.

§ 2. Tilskud efter § 1 ydes til

  • 1) ejere af en- og tofamilieshuse, udlejningsejendomme til beboelse og ejerlejligheder,
  • 2) private andelsboligforeninger og
  • 3) staten, kommuner, amtskommuner, selvejende institutioner og lignende, for så vidt angår bygninger til offentlig brug.

Stk. 2. Den del af udgifterne til installationsarbejdet i boliger, som svarer til tilskudsbeløbet, medregnes ikke ved beregningen af lejeforhøjelse og kan ikke afskrives på vedligeholdelseskontoen.

Stk. 3. Tilskud kan kun ydes til installationsarbejder, der udføres af virksomheder, som er registreret efter momsloven, og som driver bygge- og anlægsvirksomhed.

Stk. 4. Tilskud kan betinges af, at installationer, hvortil der ydes tilskud, samt tilhørende opvarmningsanlæg opfylder nærmere angivne krav til energieffektivitet, og at der bliver udarbejdet en energikonsulentrapport om muligheden for effektiv energianvendelse ved bygningens opvarmning og forsyning med varmt brugsvand.

Stk. 5. Tilskud til boliger er endvidere betinget af, at boligen lovligt anvendes til helårsbeboelse.

§ 3. Ansøgning om tilskud indsendes til Energistyrelsen, som på grundlag af ansøgningen kan meddele tilsagn om tilskud.

§ 4. Energistyrelsen udbetaler tilskuddet efter ansøgning. Ansøgningen bilægges fornøden dokumentation for de udgifter, der er forbundet med installationsarbejdets udførelse.

Stk. 2. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at anlægsarbejdet ikke er påbegyndt, før der er givet tilsagn om tilskud, og at arbejdet er påbegyndt og afsluttet inden for en nærmere angivet frist.

Stk. 3. Energistyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud bortfalder, hvis ansøgeren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen, eller hvis betingelserne for at yde tilsagn ikke længere er til stede. Hvis tilskuddet er udbetalt, kan det kræves tilbagebetalt.

§ 5. Miljø- og energiministeren kan i nærmere angivet omfang henlægge administrationen af tilskud til offentlige eller private sagkyndige institutioner m.v.

§ 6. Energistyrelsens afgørelser efter denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Hvis afgørelser efter denne lov henlægges til andre, jf. § 5, kan disse afgørelser påklages til Energistyrelsen inden for en frist af 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt til pågældende.

Stk. 3. Miljø- og energiministeren kan bestemme, at de i stk. 2 nævnte afgørelser i nærmere angivet omfang ikke kan påklages.

§ 7. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om lovens gennemførelse, herunder om

  • 1) afgrænsning af tilskudsberettigede arbejder,
  • 2) tilskuddets størrelse, beregning og udbetaling,
  • 3) tidsfrister fastsat efter § 4 og
  • 4) udførelse af de i § 5 omhandlede opgaver.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan fastsætte, at tilskuddet ikke kan ydes i forbindelse med tilskud efter anden lovgivning.

Stk. 3. Miljø- og energiministeren kan bemyndige Energistyrelsen til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 4. Miljø- og energiministeren eller den, der er bemyndiget hertil, kan til brug for behandlingen af ansøgninger efter denne lov indhente de fornødne oplysninger hos ansøgeren, kommuner, forsyningsvirksomheder, leverandører og installatører m.v.

§ 8. Den, der giver urigtige oplysninger i forbindelse med ansøgning om tilsagn eller om udbetaling af tilskud, straffes med bøde eller hæfte, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.

Stk. 3. I regler, der fastsættes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

§ 9. I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 851 af 30. september 1994, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 313 af 17. maj 1995, foretages følgende ændring:

I § 7 F, stk. 1, indsættes som nr. 7:

  • »7) Tilskud efter lov om statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger.«

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§ 11. Miljø- og energiministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Loven kan dog tidligst træde i kraft den 1. januar 1996.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Svend Auken

Officielle noter

Ingen