Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om tilsyn med de af eksekutorer behandlede dødsboer, lov om familiefideikommissers overgang til fri ejendom, retsafgiftsloven, retsplejeloven og forskellige skattelove

(Konsekvensændringer som følge af afgift af dødsboer og gaver m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om tilsyn med de af eksekutorer behandlede dødsboer, jf. lovbekendtgørelse nr. 601 af 9. september 1986, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, 1. pkt., ændres »arveafgiftslov nr. 147 af 10. april 1922 § 24« til: »§ 10, stk. 2, i lov om afgift af dødsboer og gaver«.

2. I § 10, 2. pkt., ændres »arveafgiften« til: »boafgifterne«.

§ 2

I lov om familiefideikommissers overgang til fri ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 637 af 15. september 1986, foretages følgende ændring:

I § 16, stk. 2, ændres »lov nr. 147 af 10. april 1922 om afgift af arv og gave §§ 4 og 6« til: »§ 1, jf. § 10, stk. 4, i lov om afgift af dødsboer og gaver«.

§ 3

I lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 460 af 27. juni 1989, som senest ændret ved lov nr. 281 af 29. april 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 31, stk. 1, 3. pkt., ændres »arveafgiftslovens regler« til: »reglerne i lov om afgift af dødsboer og gaver«.

2. I § 35, nr. 2 og 3, ændres »arveafgiften« til: »boafgifterne«.

3. I § 35, nr. 3, ændres »arveafgift« til: »boafgift«.

4. I § 65 ændres »arveafgiftslovens regler om klage over beregningen af arveafgift« til: »reglerne i lov om afgift af dødsboer og gaver om klage over beregningen af boafgifter«.

§ 4

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 905 af 10. november 1992, som senest ændret ved lov nr. 209 af 29. marts 1995, foretages følgende ændring:

I § 14, stk. 3, 1. pkt. , ændres »arveafgiftsloven« til: »lov om afgift af dødsboer og gaver«.

§ 5

I lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 728 af 5. august 1994, som senest ændret ved § 3 i lov nr. 1119 af 21. december 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 20 C, stk. 1, 1. pkt. , udgår »eller hvis en længstlevende ægtefælle i henhold til bestemmelserne i § 14 A i lov om afgift af arv og gave får udsættelse med pligten til at svare arveafgift af hele arvebeholdningen bortset fra legater,».

2. I § 20 D, stk. 2 , ændres »arveafgiften« til: »boafgifter«.

3. I § 29, stk. 2 , udgår », eller hvis længstlevende ægtefælle i henhold til bestemmelserne i § 14 A i lov om afgift af arv og gave får udsættelse med pligten til at svare arveafgift af hele arvebeholdningen bortset fra legater«.

4. I § 33 A, stk. 1, 1. pkt., ændres »arveafgiftsberegningen« til: »boafgiftsberegningen«.

5. I § 33 B, 1. pkt. , ændres »arveafgift« til: »boafgifter«.

6. § 33 D, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

7. I § 89 A, stk. 6, udgår »eller har fået henstand med pligten til at svare arveafgift efter arveafgiftslovens § 14 A«.

§ 6

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 851 af 30. september 1994, som senest ændret ved det af Folketinget den 1. juni 1995 vedtagne forslag til lov om ændring af forskellige skattelove. (Handel med underskudsselskaber, gældseftergivelse og renter ved gældseftergivelse), foretages følgende ændringer:

1. I § 4 A, stk. 3, 2. pkt. , udgår »hvis længstlevende får udsættelse med pligten til at svare arveafgift af hele arvebeholdningen bortset fra legater efter bestemmelserne i § 14 A i lov om afgift af arv og gave, og«.

2. I § 9 H, stk. 1, 1. pkt. , ændres »der er omfattet af bistandslovens kapitel 14« til: »der udfører privat dagpasning omfattet af bistandslovens kapitel 14 eller kommunalt formidlet dagpleje omfattet af bistandslovens kapitel 16«.

3. I § 15, stk. 9, nr. 2 , ændres »omfattet af arveafgiftslovens § 2, stk. 1, A, forældres afkom og stedforældre« til: », som er nævnt i lov om afgift af dødsboer og gaver § 1, stk. 2, litra a-f, en ægtefælle, forældres afkom eller stedforældre«.

4. I § 17 A, stk. 1 , ændres »§ 11, stk. 3 og 4, i lov om afgift af arv og gave« til: »§ 36 i lov om afgift af dødsboer og gaver«.

§ 7

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 836 af 28. september 1994, som ændret ved lov nr. 1122 af 21. december 1994, foretages følgende ændring:

I § 56, stk. 1, 2. pkt. , ændres »der er omfattet af arve- eller gaveafgiftsreglerne« til: »der er omfattet af lov om afgift af dødsboer og gaver«.

§ 8

I lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomst- og formueskat til staten (statsskatteloven), som senest ændret ved § 8 i lov nr. 180 af 23. marts 1995, foretages følgende ændring:

§ 5, stk. 1, litra b , affattes således:

»b. gaver, der falder ind under afsnit II i lov om afgift af dødsboer og gaver, samt formueforøgelse, som hidrører fra arv og forskud på falden arv eller fra indgåelse af ægteskab, udbetaling af livsforsikringer, brandforsikringer og deslige;».

§ 9

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 722 af 1. august 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, 3. pkt. , ændres »§ 3, stk. 4,» til: »§ 3, stk. 1,».

2. I § 18, stk. 3, 2. pkt. , ændres »arveafgiftsberegningen« til: »boafgiftsberegningen«.

§ 10

I lov nr. 486 af 30. juni 1993 om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven) og lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven). (Ophævelse af udlandslempelsen) foretages følgende ændring:

I § 4, stk. 1, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-3, 5 og 5 b,» til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 b, 3 a-5 og 5 b,».

§ 11

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1995.

Stk. 2. §§ 1-4, § 5, nr. 1-5 og 7, § 6, nr. 1 og 4, §§ 7, 8 og § 9, nr. 2, finder anvendelse på boer og anmeldelser vedrørende personer, som afgår ved døden efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. § 5, nr. 6, har virkning for indkomståret 1996 og senere indkomstår.

Stk. 4. § 9, nr. 1, har virkning fra og med den 1. januar 1995.

Stk. 5. § 10 har virkning fra og med indkomståret 1995.

Stk. 6. For andelsforeninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, for brugsforeninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 a, og for foreninger m.v. omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 4, hvis indkomstår 1994 er påbegyndt den 27. oktober 1993 eller senere, har § 10 virkning fra og med indkomståret 1994.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Carsten Koch

Officielle noter

Ingen