Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opkrævning m.v. af indkomst- og formueskat


§ 1

I bekendtgørelse nr. 795 af 1. oktober 1993 om opkrævning m.v. af indkomst- og formueskat, som ændret ved § 2 i bekendtgørelse nr. 955 af 24. november 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 38 indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:

  • »5) Pengeinstitutter og livsforsikringsselskaber i det omfang udbytteskat i medfør af selskabsskattelovens § 13 B ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.«.

Nr. 5 bliver herefter nr. 6

2. I § 43 ændres »nr. 5« til: »nr. 6«.

3. I § 43 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. I de i § 38, nr. 5, nævnte tilfælde er fritagelse endvidere betinget af, at den på det pågældende pengeinstituts eller livsforsikringsselskabs generalforsamling valgte revisor over for den, der forestår udbetalingen af udbyttet, afgiver skriftlig erklæring om, at udbyttet i medfør af selskabsskattelovens § 13 B, ikke skal medregnes i den skattepligtige indkomt.«.

4. I § 44 indsættes som nr. 5:

»Udbyttet vedrører nr. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 i§ 38.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 1995.

Skatteministeriet, den 23. januar 1995

Carsten Koch

/ Kaj Lotz

Officielle noter

Ingen