Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove (Asylansøgere)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 519 af 22. juni 1995, som ændret ved lov nr. 1095 af 20. december 1995 og § 3 i lov nr. 1104 af 20. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 A indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Stk. 1-4 finder ikke anvendelse på personer, der ansøger om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, samt personer omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v.«

2. I § 7 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. For personer, der ansøger om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, samt personer omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. indtræder skattepligten efter § 1, stk. 1, nr. 1, på tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingeloven.«

3. I § 8 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. For personer, der ansøger om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, samt personer omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. indtræder skattepligten efter § 1, stk. 1, nr. 2, på tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingeloven.«

§ 2

I lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 9. september 1995, som senest ændret ved lov nr. 1105 af 20. december 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 5 , indsættes efter 2. pkt.:

»Bestemmelsen i 1. pkt. finder endvidere ikke anvendelse på personer, der ansøger om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, samt personer omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v.«

§ 3

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 15. november 1995, som senest ændret ved lov nr. 1107 af 20. december 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 9 F indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3 . Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på personer, der ansøger om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, samt personer omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v.«

§ 4

Stk. 1 . Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 1996, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. For forudgående indkomstår beskattes personer, der i det pågældende indkomstår har været omfattet af kildeskattelovens § 7, stk. 2, og § 8, stk. 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2 og 3, efter reglerne i stk. 3-5.

Stk. 3. Skatteansættelse for forudgående indkomstår foretages ikke, hvis den pågældende person i hele indkomståret udelukkende har haft skattepligtig indkomst i form af underholdsydelser fra Udlændingestyrelsen.

Stk. 4. For forudgående indkomstår, hvor den pågældende person har haft skattepligtig indkomst ud over de i stk. 3 nævnte ydelser, foretages skatteansættelsen efter skattelovgivningens almindelige regler.

Stk. 5. En eventuel restskat som følge af ansættelsen efter stk. 4 eftergives. Der kan dog maksimalt eftergives en restskat svarende til den skattemæssige værdi af personfradraget for den pågældende person for perioden, hvor der er modtaget underholdsydelser fra Udlændingestyrelsen.

Givet på Christiansborg Slot, den 27. marts 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Carsten Koch