Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme(* 1)


I medfør af § 4 A, § 28, stk. 3, § 30, stk. 2, og § 31, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 805 af 9. oktober 1995, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter målere, der installeres eller er installeret i eller uden for en bygning for at måle bygningens forbrug af el, gas, koldt vand, varmt vand og varme.

Stk. 2. Målerne skal anvendes til måling af forbruget. Betaling til forsyningsvirksomheden skal ske efter det målte forbrug for så vidt angår den del af betalingen, der er forbrugsafhængig.

§ 2. Ved fordelingsmåling forstås i denne bekendtgørelse, at for ejendomme, der består af flere bolig- eller erhvervsenheder, hvor betaling til forsyningsvirksomheden sker fælles for ejendommen, fordeles forbruget mellem de enkelte bolig- eller erhvervsenheder efter det på fordelingsmålere registrerede forbrug. Ved afregningsmåling forstås, at den enkelte boligenhed eller erhvervsenhed betaler direkte til forsyningsvirksomheden.

§ 3. Bekendtgørelsen gælder for alle bygninger uanset deres anvendelse, og den gælder både for nybyggeri og for bestående bebyggelse.

Stk. 2. Bekendtgørelsens bestemmelser om bygninger omfatter også ejendomme, der er udstykket efter lov om ejerlejligheder.

Stk. 3. Bekendtgørelsens bestemmelser om boligenheder omfatter beboelseslejligheder med eget køkken med indlagt vand og afløb, herunder ejerlejligheder. Bekendtgørelsens bestemmelser om erhvervsenheder omfatter sammenhængende arealer i en erhvervs- eller institutionsbygning, hvortil der er særskilt adgang, uanset om arealet er udstykket efter lov om ejerlejligheder.

Kapitel 2

Individuel måling

El

§ 4. I nybyggeri skal der installeres målere til måling af forbruget af el i den enkelte boligenhed eller erhvervsenhed.

Stk. 2. I bestående bebyggelse skal der inden den 1. januar 1999 installeres målere til måling af forbruget af el i den enkelte boligenhed eller erhvervsenhed.

Stk. 3. Målerne skal være i overensstemmelse med bestemmelser om elmålere, som fastsat af Erhvervsfremme Styrelsen.

Gas

§ 5. I nybyggeri, som skal forsynes med gas, skal der installeres målere til måling af forbruget af gas i den enkelte boligenhed eller erhvervsenhed.

Stk. 2. Målerne skal være i overensstemmelse med bestemmelser om måling af luftformig gas, som fastsat af Erhvervsfremme Styrelsen.

Stk. 3. Gasmålere, der installeres i bestående bebyggelse, er omfattet af bestemmelsen i stk. 2.

Koldt vand

§ 6. (* 2) I nybyggeri skal vandinstallationen forberedes til installering af målere til måling af forbruget af koldt vand fra almen vandforsyning på ejendomsniveau. I nybyggeri skal vandinstallationen endvidere forberedes til installering af målere til måling af forbruget af koldt vand i den enkelte boligenhed eller erhvervsenhed.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., gælder ikke, hvis der installeres målere til måling af forbruget af koldt vand fra almen vandforsyning i den enkelte boligenhed eller erhvervsenhed.

Stk. 3. I bestående bebyggelse skal der ved nyinstallering af vandinstallationen i den enkelte boligenhed eller erhvervsenhed forberedes installering af målere til måling af forbruget af koldt vand fra almen vandforsyning i enheden.

Stk. 4. Målere, der installeres til måling af koldt vand, skal være i overensstemmelse med bestemmelser om koldtvandsmålere, som fastsat af Erhvervsfremme Styrelsen.

Varmt vand

§ 7. I nybyggeri skal vandinstallationen forberedes til installering af målere til måling af forbruget af varmt vand for varmtvandsinstallationen som helhed. I nybyggeri skal vandinstallationen endvidere forberedes til installering af målere til måling af forbruget af varmt vand i den enkelte boligenhed eller erhvervsenhed.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis der installeres målere til måling af det samlede forbrug af vand og målere til måling af det samlede forbrug af varme til opvarmning og varmt vand i den enkelte boligenhed eller erhvervsenhed.

Stk. 3. Målere, der installeres til måling af varmt vand, skal være i overensstemmelse med bestemmelser om varmtvandsmålere, som fastsat af Erhvervsfremme Styrelsen.

Varme

§ 8. I nybyggeri skal der installeres målere til måling af forbruget af varme i den enkelte boligenhed eller erhvervsenhed.

Stk. 2. I bestående bebyggelse skal der inden den 1. januar 1999 installeres målere til måling af forbruget af varme i den enkelte boligenhed eller erhvervsenhed.

Stk. 3. Der kan anvendes varmeenergimålere eller varmefordelingsmålere med eller uden elektrisk energiforsyning. Målerne skal være i overensstemmelse med bestemmelser om måling af varme, som fastsat af Erhvervsfremme Styrelsen.

Stk. 4. Til afregning over for forsyningsvirksomheden kan anvendes varmeenergimålere eller volumenmålere.

Stk. 5. For bygninger, der består af flere bolig- eller erhvervsenheder, skal mindst 40 pct. af den forbrugsafhængige del af betalingen afregnes efter forbrug.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 gælder ikke for bygninger, der forsynes med luftvarme.

§ 9. Ved fordelingsmåling af varmeforbruget for bolig- eller erhvervsenheder, der i termisk henseende er yderligt beliggende i bygningen og derfor har et forøget varmetab, skal der foretages en korrektion for det forøgede varmetab, så betalingen for varmetabet fordeles mellem alle bygningens bolig- og erhvervsenheder. Korrektion for yderlig beliggenhed skal endvidere foretages eller en foretagen korrektion skal ændres, hvis en bygning ombygges eller efterisoleres i væsentligt omfang, eller der installeres målere af anden type.

Stk. 2. Korrektion efter stk. 1 kan undlades, hvis der ved fastsættelse af leje eller salgspris for den pågældende bolig- eller erhvervsenhed er blevet taget hensyn til det forøgede varmetab. Korrektion kan endvidere undlades, hvis den efter en konkret vurdering af forholdene i bygningen ville være unødvendig eller meget omkostningskrævende.

Stk. 3. Korrektion efter stk. 1 kan foretages i den del af betalingen, der er forbrugsafhængig, eller i den del, der er forbrugsuafhængig, eller i begge dele.

Stk. 4. Korrektionen skal foretages på grundlag af en eksisterende varmetabsberegning. Hvis der siden varmetabsberegningen er sket væsentlige ændringer i bygningen, kan korrektionen foretages på grundlag af størrelsen af radiatorerne i den pågældende bolig- eller erhvervsenhed eller på grundlag af erfaringsdata fra tidligere år eller fra sammenlignelige ejendomme.

Undtagelser

§ 10. Følgende bygninger kan fritages for at overholde bestemmelserne i §§ 4-8:

  • 1) Plejeinstitutioner og lignende institutionsbygninger.
  • 2) Kolonihavehuse.
  • 3) Bygninger, hvor særlige tekniske forhold i bygningen eller i denne bygningstype vil medføre, at installationsomkostningerne vil blive uforholdsmæssigt store i forhold til den besparelse, den enkelte forbruger ville opnå.
  • 4) Bygninger, hvor der allerede er blevet gennemført sådanne ressourcebesparende foranstaltninger, at ressourceforbruget er reduceret væsentligt.
  • 5) Andre bygninger, hvor særlige forhold i bygningen eller i denne bygningstype medfører, at bygningen har et meget lavt ressourceforbrug.
  • 6) Bygninger, hvor særlige tekniske forhold i bygningen eller i denne bygningstype gør det nødvendigt med en længere installationsperiode.
  • 7) Bygninger, hvor den enkelte forbruger ikke vil få nogen økonomisk fordel, eller hvor den privatøkonomiske rentabilitet vil blive negativ ved installation af målere. Ved beregningen heraf skal der anvendes en gennemsnitlig tidshorisont, som svarer til den typiske lånefinansiering og til den forventede afskrivningstid for installationen.

Typegodkendelse, verifikation og kontrol af målere

§ 11. Dokumentation for opfyldelse af de i § 4, stk. 3, § 5, stk. 2, § 6, stk. 4, § 7, stk. 3, og § 8, stk. 4, nævnte bestemmelser samt de i § 8, stk. 3, nævnte bestemmelser om varmeenergimålere skal foreligge i form af EF-typegodkendelse og EF-førstegangsverifikation eller i form af typegodkendelse udstedt af Erhvervsfremme Styrelsen og førstegangsverifikation udført af et af Erhvervsfremme Styrelsen bemyndiget laboratorium. Dokumentation for opfyldelse af de i § 8, stk. 3, nævnte bestemmelser om varmefordelingsmålere skal foreligge i form af typegodkendelse udstedt af Erhvervsfremme Styrelsen samt erklæring fra fabrikanten udstedt på grundlag af et kvalitetsstyringssystem.

Stk. 2. Erhvervsfremme Styrelsen udsteder typegodkendelser på grundlag af typegodkendelser eller typeprøvninger udført af de kompetente myndigheder i andre EU/EØS-lande eller på grundlag af akkrediteret prøvning. Akkrediteret prøvning kan udføres af et afDANAK akkrediteret prøvningslaboratorium eller af udenlandske laboratorier, der opfylder kravene i EN 45001 eller ISO/IEC guide 25, og som er akkrediteret i henhold til bestemmelserne i EN 45002 eller ISO/IEC guide 58 af et organ, der opfylder betingelserne i EN 45003 eller ISO/IEC guide 58.

Stk. 3. De i §§ 4-8 nævnte målere skal efter at være taget i brug løbende kontrolleres efter bestemmelser, fastsat af Erhvervsfremme Styrelsen.

Kapitel 3

Administrative bestemmelser

§ 12. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse af, om en bygning er omfattet af § 10. Ansøgning herom indsendes af ejendommens ejer eller ejerforening til kommunalbestyrelsen med en redegørelse for de forhold i bygningen, som begrunder ansøgningen. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse på grundlag af en konkret vurdering af forholdene i bygningen. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse for hvert målerområde for sig og kan fritage bygningen for at overholde en eller flere af bestemmelserne i §§ 4-8.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 kan påklages efter reglerne i byggelovens § 23.

§ 13. Spørgsmål om korrektion for yderlig beliggenhed efter § 9 kan af enhver af beboerne eller brugerne indbringes for kommunalbestyrelsen til afgørelse. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, hvorvidt der skal foretages korrektion, på hvilket beregningsgrundlag, korrektionen skal foretages, og hvilken korrektion der skal foretages.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 kan påklages efter reglerne i byggelovens § 23.

§ 14. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at opkræve gebyr for sin behandling af sager efter § 12 og § 13.

Stk. 2. Gebyrerne skal være formålsbestemte. Kommunalbestyrelsen fastsætter beregningsmåden for gebyrerne, gebyrstørrelsen og forfaldstid.

Stk. 3. Gebyrer efter § 12, som kommunalbestyrelsen har udredet forskudsvis, kan inddrives ved udpantning i den pågældende ejendom. Gebyrerne har samme fortrinsret i ejendommen som kommunale ejendomsskatter. Fortrinsretten for beløb, der er udredet forskudsvis, skal tinglyses på ejendommen. Tinglysningen er uden betydning for fortrinsrettens gyldighed.

§ 15. Forpligtelsen til at installere eller forberede installering af målere efter foranstående bestemmelser samt til at foretage korrektion efter § 9 påhviler ejendommens ejer. For ejendomme, der er udstykket efter lov om ejerlejligheder, påhviler forpligtelsen ejerforeningen.

Stk. 2. Overtrædelse af stk. 1 straffes med bøde.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 1997.

Stk. 2. Bekendtgørelsens bestemmelser om nybyggeri gælder for nybyggeri, som får byggetilladelse eller anmeldes eller påbegyndes efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Stk. 3. Bestemmelsen i § 9, stk. 1, 1. pkt., gælder ikke for bestående bebyggelse, hvori der ved bekendtgørelsens ikrafttræden er installeret målere til måling af varmeforbruget i den enkelte boligenhed eller erhvervsenhed.

Stk. 4. Bestemmelserne i § 4, stk. 3, § 6, stk. 4, § 7, stk. 3, og § 8, stk. 3, 2. pkt., gælder ikke for målere til måling af el, koldt vand, varmt vand og varme, som er installeret ved bekendtgørelsens ikrafttræden. Løbende kontrol af ibrugværende målere samt genopsætning efter nedtagning skal foretages efter bestemmelser, fastsat af Erhvervsfremme Styrelsen.

Stk. 5. Bekendtgørelsens øvrige bestemmelser om bestående bebyggelse gælder for al bestående bebyggelse uanset opførelsestidspunktet.

Bygge- og Boligstyrelsen, den 9. oktober 1996

Rud Werborg

/ Ella Blousgaard

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 93/76/EØF af 13. september 1993 om begrænsning af kuldioxidemissionerne gennem en forbedring af energieffektiviteten (SAVE). Bekendtgørelsen er notificeret over for Kommissionen i henhold til Rådets direktiv nr. 83/189/EØF, som ændret ved Rådets direktiv nr. 88/182/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 94/10/EF.

(* 2) Vedrørende krav om installering af koldtvandsmålere henvises til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 525 af 14. juni 1996 om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau.