Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper

Herved bekendtgøres lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, jf. lov nr. 217 af 5. april 1989, med den ændring, der følger af lov nr. 386 af 22. maj 1996.


§ 1. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG).

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om gebyrer for anmeldelse, offentliggørelse og udskrifter m.v.

§ 2. En europæisk økonomisk firmagruppe må ikke udøve en sådan form for erhvervsvirksomhed, som efter lovgivningen kun må udøves af fysiske personer.

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan under hensyn til varetagelse af offentlige interesser bestemme, at deltagelse i europæiske økonomiske firmagrupper er udelukket eller begrænset for visse kategorier af juridiske eller fysiske personer.

§ 3. Den, der har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs, kan ikke være medlem af en europæisk økonomisk firmagruppe.

Stk. 2. Umyndige personer og personer, som er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7, kan ikke være medlem af en europæisk økonomisk firmagruppe.

§ 4. Afgørelse truffet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven kan indbringes for Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelser om fastsættelse af frister samt afgørelser truffet i henhold til § 5 kan dog ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Firmagruppers opløsning

§ 5. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan anmode skifteretten om at opløse en firmagruppe, hvis firmagruppen ikke har den i forordningen eller stiftelsesoverenskomsten foreskrevne ledelse og manglen ikke afhjælpes inden udløbet af en frist, der fastsættes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan endvidere anmode skifteretten om at opløse en firmagruppe, hvis et medlem ikke udtræder afdenne efter at være blevet omfattet af begrænsninger som nævnt i § 3.

§ 6. Bestemmelserne om likvidation i aktieselskabslovens kapitel 14 gælder med de fornødne lempelser også for europæiske økonomiske firmagrupper.

Straffebestemmelser m.v.

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder artikel 7, 8, 10 eller 25 i Rådets forordning nr. 2137/85 af 25. juli 1985 om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG).

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødestraf.

§ 8. Undlader en forretningsfører, en likvidator eller et medlem af en europæisk økonomisk firmagruppe i rette tid at efterkomme de pligter, der ifølge de i § 1 nævnte forordninger, loven eller regler fastsat i medfør af loven påhviler vedkommende i forhold til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan styrelsen som tvangsmiddel pålægge vedkommende daglige eller ugentlige bøder.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 9. Loven træder i kraft den 1. juli 1989.

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Lov nr. 386 af 22. maj 1996

( Ændringer som følge af værgemålsloven)

indeholder bl.a. følgende ikrafttrædelsesbestemmelse m.v.:

§ 34

Loven træder i kraft den 1. januar 1997.

§ 35

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2-3. (Udeladt)

Erhvervsministeriet, den 17. april 1997

Jan Trøjborg

/ Ole Blondal

Officielle noter

Ingen