Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om offentlige arkiver m.v.(Yderligere åbenhed i arkivadgang m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 337 af 14. maj 1992 om offentlige arkiver m.v. foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »statens arkiver« til: »Statens Arkiver«.

2. § 1, stk. 1, affattes således:

»Statens Arkiver består af Rigsarkivet samt tilknyttede institutioner.«

3. § 4, stk. 1, affattes således:

»Kommunerne kan oprette arkiver til behandling og bevaring af en eller flere kommuners arkivalier.«

4. § 5, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Kulturministeren nedsætter et udvalg til fremme af det samarbejde, som er nævnt i stk. 1.«

5. I § 6, stk. 1 og 2, § 14, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 14, stk. 4, og § 32 ændres »Rigsarkivet« til: »Statens Arkiver«.

6. I § 9, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Myndighederne skal herunder sikre, at arkivalier, der er lagret på elektronisk medium, bevares således, at de kan afleveres til offentlige arkiver.«

7. § 12 affattes således:

Ȥ 12. Statens Arkiver modtager arkivalier, der afleveres af statslige myndigheder og institutioner, folkekirken samt anerkendte trossamfund.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om aflevering til Statens Arkiver.«

8. § 13 affattes således:

»§ 13. De myndigheder, der er nævnt i § 12, afleverer, medmindre modstående hensyn gør sig gældende, deres arkivalier til Statens Arkiver, inden de er 30 år gamle, jf. dog § 14. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om tidspunktet for aflevering, herunder om de tilfælde, hvor en fravigelse af den i 1. pkt. nævnte hovedregel kan finde sted.«

9. I § 15, stk. 2, 1. pkt., ændres »landsarkiverne« til: »Statens Arkiver«.

10. I § 20 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Vedkommende myndighed træffer efter drøftelse med Statens Arkiver afgørelse i forbindelse med ansøgning om adgang til arkivalier, der er over 30 år gamle, men som endnu ikke er afleveret til Statens Arkiver. Ansøgningen imødekommes, medmindre de hensyn, der er nævnt i § 21, stk. 1, nr. 1-6, og § 22, stk. 1, nr. 1-5, foreligger. § 24, stk. 3, og § 25 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Myndigheden afgør så vidt muligt inden 30 dage, om en ansøgning i henhold til stk. 2 kan imødekommes, og på hvilken måde der kan gives adgang til arkivalierne. Er en ansøgning i henhold til stk. 2 ikke imødekommet eller afslået inden 30 dage, skal myndigheden underrette ansøgeren om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.«

11. I § 21 ændres »arkivenheder eller grupper af arkivenheder« til: »dokumenter«.

12. I § 21 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Hvis særlige grunde, herunder ressourcemæssige forhold, taler herfor, kan fristforlængelser efter stk. 1 ske for arkivenheder eller grupper af arkivenheder.«

13. § 23 affattes således:

»§ 23. Tilgængelighedsfristen for en arkivenhed, jf. § 20, § 21, stk. 2, og § 22, regnes fra en arkivenheds slutningsår. Tilgængelighedsfristen for et dokument, jf. § 21, stk. 1, regnes fra dokumentets dato.«

14. § 24, stk. 1, affattes således:

»Rigsarkivaren eller den, rigsarkivaren bemyndiger hertil, kan i konkrete tilfælde meddele tilladelse til benyttelse af dokumenter, arkivenheder eller grupper af arkivenheder inden udløbet af tilgængelighedsfristen, jf. dog stk. 2, 3 og 6.«

15. § 24, stk. 2, nr. 3, affattes således:

  • »3) et dokument eller en arkivenhed er yngre end 30 år.«

16. I § 24 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Er en ansøgning om benyttelse af ikke umiddelbart tilgængelige arkivalier ikke imødekommet eller afslået inden 15 dage efter, at den er modtaget i Statens Arkiver, skal Statens Arkiver underrette ansøgeren om grunden hertil.

Stk. 5. De myndigheder, der er nævnt i stk. 2, afgør så vidt muligt inden 30 dage efter, at spørgsmål om samtykke til imødekommelse af en ansøgning om arkivadgang er forelagt den pågældende myndighed fra Statens Arkiver, om samtykke kan meddeles. Foreligger en afgørelse ikke inden 30 dage, skal myndigheden underrette Statens Arkiver om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse forventes at foreligge. Statens Arkiver underretter herefter ansøgeren herom.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 6.

17. § 26, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Udvalget består af en formand, som skal være dommer, to repræsentanter for forskningen, to repræsentanter for pressen og tre repræsentanter for den offentlige forvaltning.«

18. § 28, stk. 2, ophæves.

19. § 34, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

20. § 34, stk. 5, ophæves.

21. § 41 affattes således:

»§ 41. Forslag til revision af loven fremsættes for Folketinget senest i folketingsåret 2001-02.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1997.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ebbe Lundgaard

Officielle noter

Ingen