Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp(Vejledning om anvendelse af svangerskabsforebyggende metoder)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp, jf. lovbekendtgørelse nr. 622 af 19. juli 1995, som ændret ved § 30 i lov nr. 386 af 22. maj 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 1, ændres »en læge« til: »en alment praktiserende læge«.

2. § 11, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 2-5.

3. I § 11, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »Sundhedsministeren« til: »Sundhedsstyrelsen«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1997.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Birte Weiss

Officielle noter

Ingen