Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme


I Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme foretages følgende ændringer:

§ 1

1. I § 7 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

» Stk. 3. I bestående bebyggelse skal der ved nyinstallering af vandinstallationen i den enkelte boligenhed eller erhvervsenhed forberedes installering af målere til måling af forbruget af varmt vand i den enkelte boligenhed eller erhvervsenhed.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

2. I § 14 indsættes som stk. 4:

» Stk. 4. Gebyr efter § 13 betales af den beboer eller bruger, som har indbragt spørgsmålet om korrektion for kommunalbestyrelsen til afgørelse. Får beboeren eller brugeren helt eller delvist medhold, betales gebyret dog af ejendommens ejer eller ejerforening. Et gebyr omfatter hele ejendommen.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. juli 1997.

Bygge- og Boligstyrelsen, den 1. juli 1997

Rud Werborg

/ Ella Blousgaard

Officielle noter

Ingen