Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove. (Konsekvensændringer i forbindelse med gennemførelsen af pensionsafkastbeskatningsloven og ophævelse af realrenteafgiftsloven) og pensionsafkastbeskatningsloven

(Ophævelse af pengeinstitutters afgifts- eller skattepligt af afkast af puljeordninger)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 430 af 26. juni 1998 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove. (Konsekvensændringer i forbindelse med gennemførelsen af pensionsafkastbeskatningsloven og ophævelse af realrenteafgiftsloven), som ændret ved § 6 i lov nr. 910 af 16. december 1998 og § 3 i det af Folketinget den 17. december 1998 vedtagne forslag til lov om ændring af realkreditloven, lov om Dansk Landbrugs Realkreditfond, lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove og pensionafkastbeskatningsloven. (Tavshedspligt, partsbegreb, harmonisering af koncernregler, konvertering, regelforenkling af udlånsbestemmelser, ophævelse af afgiftsfritagelsen for indeksobligationer m.v.), foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, indsættes i 2. pkt., efter »2000«: »jf. dog stk. 5-7«.

2. I § 8 indsættes som stk. 5-7:

»Stk. 5. Uanset § 2, stk. 1, nr. 10, i realrenteafgiftsloven som ophævet ved denne lovs § 4 påhviler afgiftspligten ikke pengeinstitutter, der er hjemmehørende her i landet eller udøver pengeinstitutvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og som har Finanstilsynets tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed her i landet, og kreditinstitutter, der efter tilladelse i et andet land inden for De Europæiske Fællesskaber udøver pengeinstitutvirksomhed her i landet gennem en filial, jf. lov om banker og sparekasser m.v. § 6 a, stk. 1-4, samt andre institutioner, der har opnået godkendelse efter pensionsbeskatningslovens §§ 11 A og 12, i det omfang pengeinstituttet m.v. udbyder puljeindlån omfattet af § 3, stk. 2, eller § 11 a, stk. 1, nr. 3.

    Stk. 6. Uanset § 2, stk. 2, i realrenteafgiftsloven som ophævet ved denne lovs § 4 påhviler afgiftspligten endvidere indehaverne af følgende konti her i landet:

1) Pensionsopsparingskonti efter pensionsbeskatningslovens §§ 12 eller 13,

2) rateopsparingskonti efter pensionsbeskatningslovens § 11 A,

3) selvpensioneringskonti efter pensionsbeskatningslovens § 51 og lignende skattebegunstigede selvpensioneringskonti, der er oprettet før den 2. juni 1998,

4) indekskonti efter pensionsbeskatningslovens § 15 og

5) konti efter pensionsbeskatningslovens § 42.

    Stk. 7. Uanset § 28, stk. 1, nr. 13, i realrenteafgiftsloven som ophævet ved denne lovs § 4 kan skatteministeren ikke fastsætte nærmere regler til brug for pengeinstitutters beregning og indbetaling af afgiften vedrørende puljeindlån omfattet af § 3, stk. 2, eller § 11 a, stk. 1, nr. 3.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 8 og 9.

§ 2

I lov nr. 428 af 26. juni 1998 om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven) foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, nr. 8, ændres »§ 12,« til: »§ 12, og«.

2. I § 1, stk. 1, nr. 9, ændres »§ 7, stk. 1, 2. pkt., og« til: »§ 7, stk. 1, 2. pkt.«.

3. § 1, stk. 1, nr. 10, ophæves.

4. I § 1, stk. 2, ændres »Skattepligten påhviler endvidere indehaverne af følgende konti her i landet, for så vidt disse ikke er omfattet af § 3, stk. 2, eller § 8, stk. 1, nr. 3:« til: »Skattepligten påhviler endvidere indehaverne af følgende konti her i landet:«.

5. § 30, nr. 8, ophæves.

Nr. 9 bliver herefter nr. 8.

6. I § 35, stk. 3,1. pkt., udgår »og pengeinstitutter som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 10,«.

§ 3

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2 og 3.

    Stk. 2. § 1 har virkning fra og med afgiftsåret 1999.

    Stk. 3. § 2 har virkning fra og med indkomståret 2000. Vælger et livsforsikringsselskab eller et forsikringsselskab at anvende reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven fra og med indkomståret 1999, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 35, stk. 3, har § 2 virkning fra og med indkomståret 1999.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad