Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m.

 

Herved bekendtgøres lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 616 af 30. juni 1994 med de ændringer, der følger af § 10 i lov nr. 1098 af 29. december 1997 og § 2 i lov nr. 1107 af 29. december 1997.

Kapitel 1

Afgift af chokolade- og sukkervarer

Afgiftspligtigt vareområde

§ 1. Af følgende varer svares afgift til statskassen:

1. Chokolade og chokoladevarer, kakaomasse, kakaopulver, kakaosmør og kakaopræparater af enhver art.

2. Lakridssaft, lakrids og lakridsvarer af enhver art. Pulveriseret lakridsrod og blandinger af salmiak og lakridsrod o.lign.

3. Masser helt eller delvis fremstillet af mandler, nødder eller andre kerner af enhver art samt varer af sådanne masser.

4. Konfekt, bolsjer, dragévarer, skummasse, skumvarer, fondant, sukrede korn o.lign. tilsat essenser eller farve samt i øvrigt sukkervarer af enhver art.

5. Tyggegummi.

6. Kandiseret frugt og frugtskal samt andre kandiserede varer med undtagelse af skaller af citrusfrugter.

7. Sukkade, marmelade og tilsvarende varer, når de er formet i plader, stænger, figurer o.lign.

8. Vafler, der er pålagt eller på anden måde er i forbindelse med chokolade, skummasse eller masser helt eller delvis af mandler, nødder eller kerner, medmindre vaflerne afsættes i blandinger med afgiftsfri vafler, biskuit o.lign. i et sådant forhold, at antallet af vafler ikke overstiger 25 pct. af det samlede antal stykker i blandingen, og vaflerne ikke efter punkt 10 betragtes som erstatningsvarer for eller efterligninger af chokoladevarer.

9. Kager, kiks o.lign. delvis bestående af skummasse, når bagværket ikke udgør mindst to tredjedele af varens rumfang.

10. Andre varer, der efter en samlet bedømmelse af deres beskaffenhed og anvendelse samt den måde, hvorpå de markedsføres, kan betragtes som efterligninger af eller erstatningsvarer for de varer, der er nævnt under 1-8.

    Stk. 2. Fritaget for afgift efter kap. 1 er:

1. Varer hvis udlevering i medfør af § 34 i lov om apotekervæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 248 af 2. juli 1962, er forbeholdt apotekerne.

2. Pulvere med indhold af kakao, der udelukkende falholdes som bestemt til fremstilling af kakaodrikke.

3. Kakao- og chokolademælk samt andre kakaoholdige mælkeprodukter, der er færdigfremstillede til forbrug.

4. Buddingpulver, dessertpulver, fromagepulver og kagepulver med indhold af kakao.

5. Isvafler (kræmmerhuse og lign.), helt eller delvis i forbindelse med chokolade, kakao eller erstatning herfor.

6. Masser m.v., der afsættes i pakninger på mindst 5 kg, og som indeholder kakao, men ikke råstofafgiftspligtige varer.

    Stk. 3. For de i stk. 2, nr. 2, 3, 4 og 6, nævnte varer er fritagelsen betinget af, at indholdet af kakao udgør mindre end henholdsvis 30 pct., 5 pct., 25 pct. og 5 pct. af varens vægt, og at vedkommende fabrikant, varemodtager eller grossist på tydelig måde deklarerer kakaoindholdet i de for varerne udfærdigede fakturaer, prislister o.lign. samt på varernes detailemballage. For de i stk. 2, nr. 3 og 5, nævnte varer er fritagelsen betinget af, at varerne efter deres beskaffenhed eller anvendelse ikke kan betragtes som erstatningsvarer for eller efterligninger af beskattede chokolade- og sukkervarer.

Afgiftssatsen

§ 2.2) Afgiften udgør 14 kr. 20 øre pr. kg af den afgiftspligtige vægt.

    Stk. 2. Den afgiftspligtige vægt er varernes nettovægt.

Registrerede virksomheder

§ 3. Erhvervsmæssig fremstilling af de i § 1, stk. 1, nævnte varer må kun finde sted i virksomheder, som er registreret hos de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 2. Den, der erhvervsmæssigt fremstiller overtræk af chokolade, kakao eller erstatning herfor til varer, der fremstilles i virksomheden og ikke er afgiftspligtige efter denne lov, skal anmelde fremstillingen af overtræk til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder, medmindre fremstillingen alene består i, at der til indkøbt afgiftsberigtiget overtræk tilsættes yderligere fedtstoffer (kokosolie o.lign.).

    Stk. 3. Virksomheder, der afsætter afgiftsfri varer med overtræk af chokolade, kakao eller erstatning herfor udelukkende fra egne detailudsalg, kan af de statslige told- og skattemyndigheder fritages for registrering efter stk. 2, når antallet af udsalg ikke overstiger 3.

    Stk. 4. Forinden registrering sker, skal virksomhedens lokaler være godkendt af de statslige told og skattemyndigheder. Godkendelse kan nægtes eller tilbagekaldes, hvis lokalerne er indrettet på en sådan måde, at de statslige told- og skattemyndigheders kontrol efter § 23 ikke kan udføres på rimelig måde. Tilbagekaldes godkendelsen, bortfalder registreringen.

    Stk. 5. Virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftslovens § 47, stk. 2, og som her til landet sælger afgiftspligtige varer ved fjernsalg, skal registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 6. Til de registrerede virksomheder udstedes et bevis for registreringen.

§ 4. Virksomheder, der driver mellemhandel med afgiftspligtige varer, og virksomheder, der afsætter afgiftspligtige varer fra 6 eller flere detailudsalg, som ejes af virksomheden, kan anmelde virksomheden til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 2. Til de registrerede virksomheder udstedes et bevis for registreringen.

§ 5. Registrerede virksomheder er berettiget til fra udlandet eller fra registrerede virksomheder at modtage afgiftspligtige varer, uden at afgiften er berigtiget, såfremt varerne er bestemt til:

1. Fremstilling af afgiftspligtige varer,

2. videresalg en gros eller

3. afsætning fra 6 eller flere detailudsalg, der ejes af virksomheden.

    Stk. 2. Såfremt en registreret virksomhed, der fremstiller eller driver mellemhandel med afgiftspligtige varer, ejer mindre end 6 detailudsalg, kan de statslige told- og skattemyndigheder tillade, at varerne til disse udsalg modtages, uden at afgiften er berigtiget, såfremt virksomhedens salg af afgiftspligtige varer til andre handlende overstiger salget gennem de detailudsalg, der ejes af virksomheden, beregnet efter engrosværdien.

Opgørelse af den afgiftspligtige vægt

§ 6. I virksomheder, der er registreret efter § 3, stk. 1, opgøres den afgiftspligtige vægt for en afgiftsperiode på grundlag af udleveringen fra virksomhedens godkendte lokaler i perioden af varer, som er fremstillet af virksomheden eller tilført virksomheden efter § 5, uden at afgiften er berigtiget. Såfremt den tilstedeværende beholdning af varer, der er fremstillet af virksomheden eller tilført denne til videresalg, er mindre end forskellen mellem mængden af de fremstillede eller således tilførte varer og mængden af de udleverede varer, medregnes det manglende kvantum i udleveringen.

    Stk. 2. I virksomheder, der er registreret efter § 3, stk. 2, foretages opgørelsen af den afgiftspligtige vægt på grundlag af mængden af færdigfremstillet overtræk af chokolade, kakao eller erstatning herfor i afgiftsperioden. De statslige told- og skattemyndigheder vil dog kunne tillade, at opgørelsen sker på grundlag af mængden af det overtræk, der er anvendt til de af virksomheden udleverede afgiftsfri varer.

§ 7. I virksomheder, der er registreret efter § 4, opgøres den afgiftspligtige vægt for en afgiftsperiode på grundlag af tilgangen til virksomheden i perioden af varer, som er tilført virksomheden efter § 5, uden at afgiften er berigtiget.

    Stk. 2. Virksomheder, hvis salg af afgiftspligtige varer uden berigtigelse af afgift udgør mere end halvdelen af det samlede salg af afgiftspligtige varer beregnet efter engrosværdien, kan af de statslige told- og skattemyndigheder få tilladelse til at opgøre den afgiftspligtige vægt efter reglerne i § 6. Tilladelsen er betinget af, at virksomhedens lokaler kan godkendes af de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 3. For en virksomhed, der er registreret efter § 3, stk. 5, opgøres den afgiftspligtige vægt for en afgiftsperiode som den mængde varer, som virksomheden i perioden har solgt her til landet ved fjernsalg.

§ 8. I den afgiftspligtige vægt, opgjort efter § 6 og § 7, fradrages:

1. Varer, der leveres til en anden registreret virksomhed efter § 5.

2. Varer, der leveres til udlandet.

3. Varer, der anvendes til fremstilling af andre varer, der er afgiftspligtige efter reglerne i dette kapitel.

4. Varer, der inden for virksomheden anvendes alene i den hensigt at prøve varens beskaffenhed.

5. Varer, der leveres til fremstilling af varer, hvis udlevering i medfør af § 34 i lov om apotekervæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 248 af 2. juli 1962, er forbeholdt apotekerne.

6. Varer, der på grund af beskadigelse eller lignende er blevet uanvendelige, samt varer, der er gået tabt ved indbrud, brand eller forlis.

7. Varer, der returneres til virksomheden, såfremt køberen godtgøres varens pris indbefattet afgiften.

8. Varer, der fritages for afgift efter § 9, stk. 2 og 3.

9. 45 pct. i den afgiftspligtige vægt for overtræk af chokolade, kakao eller lignende, der uden yderligere tilsætning af fedtstoffer (kokosolie og lign.) anvendes af virksomheder, der fremstiller konsumis.

    Stk. 2. Virksomheder, der fremstiller konsum- is og efter § 3, stk. 2, er registreret for fremstilling af overtræk af chokolade, kakao eller erstatning herfor, kan foretage et fradrag på 45 pct. i den afgiftspligtige vægt opgjort efter § 6, stk. 2.

    Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for afgiftsfritagelse efter stk. 1 og afgiftsnedsættelse efter stk. 2.

Afgiftsfritagelse

§ 9. Skatteministeren kan give afgiftsgodtgørelse eller fritagelse for varer, der anvendes til fremstilling af afgiftsfri varer, som leveres til udlandet. Afgiftsbeløb på under 50 kr. udbetales ikke.

    Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler om afgiftsfrihed for varer, der af registrerede virksomheder leveres til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. samt de hertil knyttede personer.

    Stk. 3. Skatteministeren kan, når forholdene taler derfor, tillade, at afgiftspligtige varer fritages for afgift, når de anvendes til fremstilling af varer, som ikke er omfattet af afgiftspligten, og som ikke ved modtagelse fra udlandet ville være afgiftspligtige efter kapitel 3.

    Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte regler om godtgørelse af eller fritagelse for afgift af varer, der leveres til udlandet.

Afgift af varer, der modtages fra udlandet

§ 10. Der betales afgift af afgiftspligtige varer, der indføres fra steder uden for EF eller indføres fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EF-landes afgiftsområde, medmindre varerne tilføres en registreret virksomhed eller er fritaget efter § 11. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 10 a tilsvarende anvendelse.

§ 10 a. I andre tilfælde svares afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet, medmindre varerne modtages efter reglerne i § 5 eller er omfattet af § 11. Erhvervsdrivende varemodtagere skal, inden varerne afsendes fra udlandet, anmelde sig hos de statslige told- og skattemyndigheder. Anmeldelsen er gældende for 5 år.

    Stk. 2. De i stk. 1 nævnte erhvervsdrivende varemodtagere skal efter udløbet af hver måned og senest den 15. i den følgende måned til de statslige told- og skattemyndigheder angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i måneden. Andre varemodtagere skal angive ved modtagelsen. Angivelsen skal være underskrevet af varemodtageren.

    Stk. 3. Afgiften skal indbetales til de statslige told- og skattemyndigheder senest samtidig med indsendelse af den i stk. 2 nævnte angivelse. Udgør afgiften under 50 kr., kan indbetaling af beløbet undlades.

    Stk. 4. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

    Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder kan pålægge en virksomhed, der gentagne gange ikke betaler afgiften rettidigt, at afgive angivelse ved varernes modtagelse. De statslige told- og skattemyndigheder kan endvidere pålægge virksomheden at betale afgiften ved varernes modtagelse.

    Stk. 6. Bestemmelserne i lovens § 12, stk. 2 og 4, § 13, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 18, § 23 og § 24 finder tilsvarende anvendelse.

    Stk. 7. Skatteministeren kan fastsætte regler for angivelse og indbetaling af afgiften.

§ 11. Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat for afgiftsfrihed efter merværdiafgiftslovens § 36, stk. 1, nr. 1-3.

Regnskabsbestemmelser

§ 12. Virksomheder, der opgør den afgiftspligtige vægt efter § 6, skal føre et regnskab over tilgangen af uberigtigede varer efter § 5 og udleveringen af afgiftspligtige varer. Virksomheder, der fremstiller afgiftspligtige varer, skal tillige føre et regnskab over råvarer og fremstilling af afgiftspligtige varer.

    Stk. 2. Virksomheder, der opgør den afgiftspligtige vægt efter § 7, stk. 1, skal føre regnskab over varer, der er tilført virksomheden fra andre registrerede virksomheder eller fra udlandet, uden at afgiften er berigtiget.

    Stk. 3. Varer, som en virksomhed, der opgør den afgiftspligtige vægt efter § 6, modtager, uden at afgiften er berigtiget, skal lagermæssigt holdes adskilt fra virksomhedens beholdning af varer, hvoraf afgiften er berigtiget.

    Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter nærmere bestemmelser vedrørende de registrerede virksomheders regnskabsførelse.

§ 13. Ved overførsel af afgiftspligtige varer mellem registrerede virksomheder efter § 5 skal der udstedes en faktura med oplysning om leverandørens og modtagerens navn og adresse, varens art, mængde og afgiftspligtige vægt. Det samme gælder ved udlevering af afgiftspligtige varer, der er fremstillet af virksomheden, eller som er tilført denne efter § 5, når virksomheden opgør den afgiftspligtige vægt efter § 6. Kopi af fakturaer skal opbevares af leverandøren i 5 år efter overførslen eller udleveringen af varerne.

    Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan fastsætte nærmere regler om fakturaer og om overførsel af varer som nævnt i stk. 1.

Afregning af afgiften

§ 14. Afgiftsperioden er måneden.

    Stk. 2. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver måned og senest den 15. i den følgende måned til de statslige told- og skattemyndigheder angive vægten af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. §§ 6, 7 og 8. Angivelsen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.

    Stk. 3. Afgives den i stk. 2 omhandlede angivelse ikke inden udgangen af den nævnte frist, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil den manglende angivelse er de statslige told- og skattemyndigheder i hænde.

§ 15. Afgiften af den månedlige udlevering af varer efter § 6, stk. 1, og afgiften af den månedlige fremstilling af overtræk eller af den månedlige udlevering af varer med afgiftspligtigt overtræk efter § 6, stk. 2, skal være indbetalt senest den 15. i den følgende måned. Tilsvarende gælder for det salg, der sker efter § 7, stk. 3. Udgør afgiften under 50 kr., kan erhvervsdrivende undlade at indbetale beløbet.

    Stk. 2. Afgiften af den tilgang af varer, der i en måned er sket til en virksomhed, som opgør den afgiftspligtige vægt efter § 7, stk. 1, skal være indbetalt senest den 15. i den 2. måned efter varernes tilgang. Hvis der består et økonomisk interessefællesskab mellem en virksomhed, der opgør den afgiftspligtige vægt efter § 6, og en virksomhed, der opgør den afgiftspligtige vægt efter § 7, stk. 1, f.eks. således, at den ene virksomhed er interesseret i det økonomiske udbytte af den anden virksomhed, kan skatteministeren dog bestemme, at afgiften af varer, som den virksomhed, der opgør vægten efter § 7, stk. 1, har modtaget fra den pågældende anden virksomhed, skal indbetales senest den 15. i den måned, der følger efter varernes tilgang. Udgør afgiften under 50 kr., kan erhvervsdrivende undlade at indbetale beløbet.

    Stk. 3.2) Betales afgift ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

    Stk. 4. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for afgiftens indbetaling.

§ 16. De statslige told- og skattemyndigheder kan pålægge en virksomhed, der ikke betaler afgift rettidigt, at afgive angivelsen for kortere perioder end en måned.

    Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan endvidere pålægge en virksomhed, der ikke betaler afgift rettidigt, en kortere betalingsfrist end den i § 15 angivne eller kræve, at der stilles sikkerhed for afgiftens betaling.

§ 17. Betales forfalden afgift ikke senest den 14. dag efter betalingsfristens udløb, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil de forfaldne afgifter er betalt.

§ 18. Såfremt det konstateres, at en virksomhed har afgivet urigtig angivelse af afgiftstilsvaret, således at virksomheden har betalt for lidt i afgift, afkræves virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

    Stk. 2.1) Kan størrelsen af det afgiftsbeløb, som påhviler virksomheden, ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan de statslige told- og skattemyndigheder foretage en skønsmæssig ansættelse af afgiftstilsvaret.

    Stk. 3. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

§ 18 a. Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift.

Kapitel 2

Råstofafgiften

§ 19.2) Ved indførsel af varer fra steder uden for EF eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EF-landes afgiftsområde, betales en råstofafgift, der udgør:

pr. kg

1. Ubehandlede akajounød-

dekerner (toldtariffens pos.

0801), ubehandlede mandel-

kerner (pos. 0802), ubehand-

lede abrikos- og ferskenker-

ner (pos. 1212), kakaobønner

(pos. 1801) 21 kr. 30 øre

2. Behandlede akajounøddeker-

ner (pos. 0801, 1106 eller

2008), behandlede mandel-

kerner (pos. 0802, 1106 eller

2008), behandlede abrikos- og

ferskenkerner (pos. 1212 eller

2008) 25 kr. 55 øre

3. Ubehandlede og behandlede

paranøddekerner (pos. 0801,

1106 eller 2008), ubehand-

lede og behandlede valnødde-

kerner, pistachenøddekerner,

pekannøddekerner (pos. 0802,

1106 eller 2008), ubehandlede

hasselnøddekerner (pos. 0802),

kakaoskaller, kakaoaffald

(pos. 1802), restprodukter fra

udvinding af olier af afgiftspligtige

stenfrugt- og nøddekerner

(herunder ikke jordnødder)

(pos. 2306), medmindre varen

skønnes uegnet til menneskeføde 14 kr. 20 øre

4. Behandlede hasselnøddeker-

ner (pos. 0802, 1106 eller

2008) 17 kr. 05 øre

5. Mandler i skal (pos. 0802) 10 kr. 70 øre

6. Hasselnødder i skal (pos.

0802 og 2008), jordnødder

uden skal (pos. 1202) 7 kr. 10 øre

7. Behandlede jordnødder (pos.

1202 eller 2008) 8 kr. 50 øre

8. Ubehandlede og behandle-

de kokosnøddekerner (pos.

0801, 1106 eller 2008), jord-

nødder i skal (pos. 1202) 4 kr. 25 øre

    Stk. 2. Råstofafgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 3.

    Stk. 3. For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 10 a tilsvarende anvendelse.

    Stk. 4. Ved modtagelse af varer fra andre EFlande svares afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet. Bestemmelserne i lovens § 10 a finder tilsvarende anvendelse.

    Stk. 5. Til behandlede varer efter stk. 1 henføres en vare af den nævnte art, der er afhindet, skåret, hakket, knust, saltet eller ristet, samt mel, pastaer o.lign. af afgiftspligtige nødder og kerner (herunder ikke jordnødder).

    Stk. 6. Den afgiftspligtige vægt er varernes nettovægt.

§ 19 a. Af her i landet avlede varer af de i § 19, stk. 1, nævnte arter svares en råstofafgift med de for de pågældende varer i § 19, stk. 1, fastsatte afgiftssatser.

    Stk. 2. Den afgiftspligtige vægt er varernes nettovægt.

§ 19 b. Den, der med henblik på salg avler råstofafgiftspligtige varer, skal registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder, hvis omsætningen af afgiftspligtige varer ekskl. afgifter overstiger 10.000 kr. årligt.

    Stk. 2. I virksomheder, der er registreret efter stk. 1, opgøres den afgiftspligtige vægt for en afgiftsperiode på grundlag af udleveringen fra virksomheden af afgiftspligtige varer i afgiftsperioden.

§ 19 c. Bestemmelserne i § 12, stk. 4, og §§ 14-18 a finder tilsvarende anvendelse på de efter § 19 b registrerede virksomheder.

§ 20. Fritaget for afgift er:

1. Varer, der modtages fra udlandet af en efter § 3 registreret virksomhed til fremstilling af varer, der er afgiftspligtige efter kapitel 1.

2. Varer, der anvendes til fremstilling af varer, hvis udlevering i medfør af § 34 i lov om apotekervæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 248 af 2. juli 1962, er forbeholdt apotekerne.

    Stk. 2. Skatteministeren kan, når forholdene taler derfor, tillade, at råstofafgiftspligtige varer fritages for afgift, når de anvendes til fremstilling af varer, der ikke i forbindelse med modtagelse fra udlandet er afgiftspligtige efter kapitel 3.

    Stk. 3. Skatteministeren kan godtgøre afgiften af:

1. Varer, der overføres til en efter § 3 registreret virksomhed til fremstilling af varer, der er afgiftspligtige efter kapitel 1.

2. Varer, der anvendes til fremstilling af varer, som leveres til udlandet.

    Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte regler om godtgørelse af afgift for varer, der leveres til udlandet.

    Stk. 5. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.

    Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for afgiftsfritagelse efter stk. 1.

§ 21. Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat for afgiftsfrihed efter merværdiafgiftslovens § 36, stk. 1, nr. 1-3.

Kapitel 3

Dækningsafgiften

§ 22. Af varer under toldtariffens pos. 1806, 1901, 1904, 1905, 2008, 2105, 2106 og 2202, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter kapitel 1 eller 2, men som indeholder afgiftspligtige bestanddele, svares ved indførsel fra steder uden for EF eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EF-landes afgiftsområde, en dækningsafgift. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 10 a tilsvarende anvendelse.

    Stk. 3. Ved modtagelse af varer fra andre EF- lande svares afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet. Bestemmelserne i lovens § 10 a finder tilsvarende anvendelse.

    Stk. 4.2) Afgiften svares efter følgende satser på grundlag af vægten af de afgiftspligtige be-standdele:

Kokos 4 kr. 25 øre pr. kg

Andre afgiftspligtige be-

standdele 14 kr. 20 øre pr. kg

    Stk. 5. Ved fortoldningen, udleveringen eller modtagelsen af varer som nævnt i stk. 1 skal vægten af de afgiftspligtige bestanddele angives, og en erklæring herom fra fabrikanten skal fremlægges.

    Stk. 6.1) I tilfælde af urigtig angivelse beregnes afgiften på grundlag af en af de statslige told- og skattemyndigheder foretagen fastsættelse af vægten af de afgiftspligtige bestanddele.

    Stk. 7.1) Fremlægges fabrikanterklæring ikke, beregnes afgiften på grundlag af et indhold af afgiftspligtige bestanddele på 50 pct. af varens vægt og med anvendelse af satsen for den højst beskattede af de i varen indeholdte afgiftspligtige bestanddele. Skønner de statslige told- og skattemyndigheder, at dækningsafgiften, beregnet på grundlag af varens virkelige indhold af afgiftspligtige bestanddele, ville udgøre et højere beløb end det herved udfundne, beregnes afgiften dog på grundlag af en af de statslige told- og skattemyndigheder foretagen fastsættelse af vægten af de afgiftspligtige bestanddele.

    Stk. 8. Bestemmelserne i § 20, stk. 4, og § 21 finder tilsvarende anvendelse på den i stk. 1 fastsatte afgift.

Kapitel 4

Fællesbestemmelser

Kontrolbestemmelser

§ 23. De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.

    Stk. 2. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde de statslige told- og skattemyndigheder fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.

    Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på begæring udleveres eller indsendes til de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 4. Leverandører af råvarer og emballage til fremstilling af varer, der er afgiftspligtige efter kapitel 1, skal på begæring meddele de statslige told- og skattemyndigheder oplysning om deres leverancer af varer til virksomheder, der fremstiller afgiftspligtige varer.

    Stk. 5. Erhvervsdrivende skal på begæring meddele de statslige told- og skattemyndigheder oplysninger om deres indkøb af afgiftspligtige varer til virksomheden.

    Stk. 6. De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede virksomheder.

    Stk. 7.3) De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos de i stk. 3- 5 omhandlede virksomheder.

§ 24. Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand efter regler, der fastsættes efter forhandling mellem skatteministeren og justitsministeren.

§ 25. Skatteministeren kan fastsætte de bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.

Straffebestemmelser

§ 26. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

1. Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen.

2. Overtræder § 3, stk. 1, 2 eller 5, § 10 a, stk. 1, 2. pkt., eller stk. 2, § 12, stk. 1-3, § 13, stk. 1, § 14, stk. 2, § 19 b, § 23, stk. 2, 3, 4 eller 5.

3. Tilsidesætter vilkår, der er fastsatte i tilladelser efter § 7, stk. 2, § 9, stk. 3, og § 20, stk. 2.

4. Undlader at efterkomme et i medfør af § 10a, stk. 5, 1. pkt., eller § 16, stk. 1, meddelt påbud.

5. Fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er bortfaldet eller inddraget efter § 3, stk. 4, § 14, stk. 3, eller § 17, og de statslige told- og skattemyndigheder har meddelt virksomheden dette.

6. Overdrager, erhverver eller tilegner sig varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller forsøger herpå.

    Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

    Stk. 3. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

    Stk. 4.1) Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 27. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

    Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

    Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

    Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

Andre bestemmelser

§ 28.1) Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 28 a.1) Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

1) Spørgsmål om varers afgiftspligt.

2) Spørgsmål om den afgiftspligtige vægt, jf. § 2, stk. 2, og §§ 6-8.

3) Spørgsmål om omfanget af afgiftsgodtgørelser og afgiftsfritagelser efter § 9, § 11, § 20, § 21 og § 22, stk. 8.

4) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 18.

5) Spørgsmål om fastsættelse af vægten af en vares dækningsafgiftspligtige bestanddele efter § 22.

    Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.

§ 28 b. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 83 finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.

§ 28 c.1) (Ophævet)

§ 29. For betaling af afgift efter bestemmelserne i denne lov hæfter den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning, samt de i § 10 a nævnte varemodtagere og den, der er i besiddelse af varen.

§ 30. (Ophævet)

§ 31. Med steder uden for EF sidestilles med hensyn til bestemmelserne i denne lov Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn.

§ 32. Andelsforeningers og andre foreningers fremstilling eller fordeling af afgiftspligtige varer sidestilles med hensyn til de i denne lov fastsatte regler med erhvervsvirksomhed.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 33. Loven træder i kraft den 1. februar 1969.

    Stk. 2. (Udeladt)

§ 34. (Udeladt)

§ 35. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 3. august 1998

Ole Stavad

/John Fuhrmann