Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister

 

Herved bekendtgøres lov nr. 1203 af 27. december 1996 om Det Fælles Lønindeholdelsesregister med de ændringer, der følger af lov nr. 1088 af 29. december 1997.

§ 1. Finansministeren opretter Det Fælles Lønindeholdelsesregister. Administrationen af registeret varetages af Hypotekbanken.

    Stk. 2. Registeret har til formål at koordinere den indeholdelse i løn m.v. (lønindeholdelse), der finder sted på grundlag af de afgørelser om lønindeholdelse, som offentlige myndigheder træffer i forbindelse med restanceinddrivelse.

    Stk. 3. Registerets opgaver varetages af Hypotekbanken efter de bestemmelser, der er fastsat i denne lov, i samarbejde med de myndigheder, der træffer afgørelse om indeholdelse i løn m.v.

§ 2. Det Fælles Lønindeholdelsesregister har til opgave at

1) registrere og ajourføre oplysninger om myndighedernes afgørelser om lønindeholdelse,

2) udsende og ajourføre trækkort til den indeholdelsespligtige, jf. § 3, stk. 2,

3) påse, at indbetaling fra den indeholdelsespligtige finder sted i overensstemmelse med afgørelsen om lønindeholdelse,

4) modtage indbetalinger fra den indeholdelsespligtige samt fordele og afregne indbetalingerne til myndighederne og

5) styre og kontrollere tidspunktet for lønindeholdelsens ophør.

§ 3. Myndighedernes afgørelser om lønindeholdelse indberettes til Det Fælles Lønindeholdelsesregister.

    Stk. 2. Det Fælles Lønindeholdelsesregister underretter den indeholdelsespligtige om afgørelsen ved fremsendelse af et trækkort. Underretning kan endvidere ske til et lønservicebureau efter den indeholdelsespligtiges anvisning. Underretning kan dog undlades i tilfælde af sammenfald mellem myndigheden og den indeholdelsespligtige.

    Stk. 3. Trækkortet må ikke indeholde oplysning om, hvilken myndighed der har truffet afgørelsen om lønindeholdelse, eller om gældstypen.

    Stk. 4. Oplysningerne i trækkortet kan overføres til den indeholdelsespligtige og til lønservicebureauer i elektronisk form.

§ 4. Lønindeholdelse for skattekrav efter kildeskatteloven sker forud for lønindeholdelse for alle andre krav, hvis samtidig indeholdelse ikke er mulig. Lønindeholdelse for krav på betaling af bidrag efter lov om inddrivelse af underholdsbidrag sker efter lønindeholdelse for skattekrav, men forud for andre krav, hvis samtidig indeholdelse ikke er mulig.

    Stk. 2. I tilfælde af flere afgørelser om lønindeholdelse for andre krav end skattekrav og underholdsbidrag sker dækningen i den rækkefølge, i hvilken Det Fælles Lønindeholdelsesregister har modtaget indberetning om afgørelserne, hvis samtidig indeholdelse ikke er mulig.

    Stk. 3. Myndighederne kan kun træffe afgørelse om lønindeholdelse for krav, der overstiger en beløbsgrænse, som fastsættes af finansministeren.

    Stk. 4. Finansministeren kan fastsætte regler om myndighedernes pligt til at respektere en afgørelse fra en anden myndighed om, at lønindeholdelsen midlertidigt er stillet helt eller delvis i bero.

§ 4 a. Den indeholdelsespligtige kan i forbindelse med hvert løntræk i henhold til en afgørelse om lønindeholdelse tilbageholde en administrationsgodtgørelse hos skyldneren. Godtgørelsens størrelse fastsættes af finansministeren.

    Stk. 2. Tvister om tilbageholdelse efter stk. 1 kan indbringes for Hypotekbanken, hvis afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 5. Hypotekbanken kan hos de myndigheder, der træffer afgørelse om lønindeholdelse, samt hos told- og skattemyndighederne, Det Centrale Personregister og Det Centrale Virksomhedsregister indhente de oplysninger, der er nødvendige for varetagelsen af registerets opgaver, jf. § 2. Oplysningerne i Det Fælles Lønindeholdelsesregister kan videregives til de myndigheder, der træffer afgørelse om lønindeholdelse, i det omfang det er nødvendigt for disse myndigheders varetagelse af deres opgaver.

    Stk. 2. De i stk. 1 nævnte oplysninger kan modtages og videregives i elektronisk form.

§ 6. Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om førelse af registeret og regler om myndighedernes betaling for anvendelse af registeret.

§ 7. Klager over en afgørelse om lønindeholdelse indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen, og behandles efter lovgivningens almindelige regler.

    Stk. 2. Det Fælles Lønindeholdelsesregister meddeler på begæring den indeholdelsespligtige, hvilken myndighed der har truffet afgørelsen om lønindeholdelse.

    Stk. 3. Klager over administrationen af Det Fælles Lønindeholdelsesregister kan indbringes for finansministeren.

§ 8. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af finansministeren, jf. dog stk. 2. Finansministeren fastsætter i den forbindelse nærmere regler om, i hvilket omfang lønindeholdelse, der finder sted på grundlag af afgørelser truffet før lovens ikrafttræden, skal være omfattet af loven.1)

Stk. 2. I tiden fra den 1. januar 1998 til lovens ikrafttræden kan myndighederne kun træffe afgørelse om lønindeholdelse for krav, der overstiger en beløbsgrænse, som fastsættes af finansministeren. I samme tidsrum kan den indeholdelsespligtige i forbindelse med hvert løntræk tilbageholde en administrationsgodtgørelse hos skyldneren. Godtgørelsens størrelse fastsættes af finansministeren. § 4, stk. 3, og § 4 a finder tilsvarende anvendelse.

    Stk. 3. Reglerne i stk. 2 har virkning for afgørelser om lønindeholdelse, som træffes efter 1. januar 1998.

§ 9. (Udelades)2)

§ 10. (Udelades)2)

§ 11. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.

Lov nr. 1088 af 29. december 1997 indeholder i § 2 følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1998.

Finansministeriet, den 19. august 1998

Mogens Lykketoft

/Hans Henrik H. Østergaard