Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om ændring af sømandsloven1)

(Tjenestefrihed ved pårørendes sygdom eller ulykke)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I sømandsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19. september 1995, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 902 af 16. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, indsættes efter nr. 3:

»4) § 18 d om søfarendes ret til tjenestefrihed som følge af tvingende familiemæssige årsager,«.

Nr. 4-17 bliver herefter nr. 5-18.

2. § 10, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 1 og 2.

3. I § 10, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 1, 1. pkt., udgår »også«.

4. I § 10, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres »stk. 2« til: »stk. 1«.

5. I § 15, stk. 1, 2. pkt., ændres »fratrædelse efter § 10, stk. 1« til: »tjenestefrihed efter § 18 d, stk. 1«.

6. Efter § 18 c indsættes:

»3 c. Søfarendes ret til tjenestefrihed som følge af tvingende familiemæssige årsager

§ 18 d. En søfarende har ret til tjenestefrihed uden hyre, når tvingende familiemæssige årsager gør sig gældende i tilfælde af sygdom eller ulykke, som gør den søfarendes umiddelbare tilstedeværelse påtrængende nødvendig i hjemmet (force majeure).

Stk. 2. Under tjenestefriheden kan den søfarende, uanset hvad der er bestemt i § 6 om fratrædelseshavn, opsige tjenesteforholdet med det aftalte eller det i § 5 eller § 37 nævnte opsigelsesvarsel. «

7. § 35, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Er det aftalt, at sømandens tjenesteforhold er knyttet til rederiet, således at sømandens ansættelse hos rederen skal fortsætte, selv om tjenesten på det enkelte skib ophører, finder § 18 d om tjenestefrihed uden hyre og bestemmelserne om hyre i § 18 c, stk. 2 og 3, § 29 og § 33, stk. 3, anvendelse, selv om sømanden ikke gør tjeneste på et af rederiets skibe på det tidspunkt, hvor tjenestefrihed eller orlov begynder eller uarbejdsdygtighed eller dødsfald indtræder.«

8. § 49, nr. 5, ophæves.

Nr. 6 og 7 bliver herefter nr. 5 og 6.

9. Efter § 49, nr. 7, som bliver nr. 6, indsættes:

»7) § 18 d om søfarendes ret til tjenestefrihed som følge af tvingende familiemæssige årsager,«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2000.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de ændringer, der følger af de særlige grønlandske forhold.

Givet på Amalienborg Slot, den 29. december 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Pia Gjellerup

 

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, som delvis gennemfører Rådets direktiv 96/34/EF af 3. juni 1996 om den rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af UNICE, CEEP og EFS.