Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om delpension

(Fradragsregler m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr. 226 af 5. april 1991, som ændret ved § 5 i lov nr. 399 af 6. juni 1991, § 2 i lov nr. 1123 af 22. december 1993, § 5 i lov nr. 448 af 1. juni 1994, lov nr. 449 af 1. juni 1994, § 6 i lov nr. 1057 af 20. december 1995, § 2 i lov nr. 456 af 10. juni 1997 og § 31 i lov nr. 980 af 17. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften før § 1 »Almindelige betingelser og beregning« affattes således:

»Almindelige betingelser«.

2. § 1, stk. 1, affattes således:

»Delpension kan udbetales til lønmodtagere og personer med anden erhvervsindtægt end lønindtægt i alderen fra 60 til 65 år, der nedsætter deres arbejdstid. Dette gælder personer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere.«

3. I § 1 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Delpension kan udbetales til lønmodtagere og personer med anden erhvervsindtægt end lønindtægt i alderen 60 til 67 år, der nedsætter deres arbejdstid. Dette gælder personer, der den 1. juli 1999 er fyldt 60 år.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

4. I § 1, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

5. I § 1, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »§§ 2-4« til: »§§ 2-4 c«.

6. I § 1, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »kapitel 12 a i lov om social bistand« til: »kapitel 20 i lov om social service«.

7. I § 2, stk. 1, indsættes efter »Retten til delpension«: »for lønmodtagere«.

8. I § 2, stk. 1, nr. 3, udgår »og«.

9. § 2, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4) at modtageren inden for de sidste 24 måneder før overgangen til delpension har arbejdet svarende til gennemsnitlig 30 timer om ugen i 18 måneder som lønmodtager her i landet eller på dansk skib, og«.

10. I § 2, stk. 1, indsættes som nr. 5 og 6:

»5) at modtageren, der er omfattet af § 1, stk. 1, på tilkendelsestidspunktet ikke har opnået eller udnyttet retten til at få udstedt et efterlønsbevis efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og

6) at modtageren, der er omfattet af § 1, stk. 1, har fået foretaget en opgørelse over pensionsformuen.«

11. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For lønmodtagere, der er omfattet af § 1, stk. 2, og som modtager efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., skal de betingelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 3 og 4, være opfyldt ved overgangen til efterløn.«

12. I § 3, stk. 2, udgår »eller delefterløn«.

13. Før § 4 indsættes som overskrift:

»Beregnings- og fradragsregler m.v.«

14. I § 4, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Pensionsordninger kan medføre nedsættelse af basisbeløbet, jf. § 4 a.«

15. I § 4, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »nedsættes«: », jf. dog § 4 a, stk. 7«.

16. § 4, stk. 3, ophæves.

17. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. For personer, der er omfattet af § 1, stk. 1, foretages der nedsættelse af delpensionen på grund af pensionsordninger omfattet af afsnit I i pensionsbeskatningsloven, dog ikke pensioner omfattet af § 2, nr. 3, og § 2, nr. 4, litra b-d, samt for opsparing fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Reglerne gælder endvidere for tilsvarende udenlandske pensionsordninger. Der foretages dog ikke nedsættelse af delpensionen som følge af udbetaling af pension udbetalt efter lovgivningen i en anden EU/EØS-medlemsstat og omfattet af og beregnet efter forordning (EØF) nr. 1408/71 samt for samordnet pension i henhold til indgået overenskomst med et andet land.

    Stk. 2. Pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser m.v. samt offentlige myndigheder, der forvalter pensionsordninger, som er omfattet af stk. 1, 1. pkt., har pligt til at foretage indberetning af værdien af de omfattede pensionsrettigheder kort før og kort efter personens fyldte 60. år. For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger indberettes en beregnet årlig livsvarig ydelse ved udbetaling fra det 60. år. For alle øvrige pensionsordninger indberettes depotet. Nærmere bestemmelser om indberetningen, herunder om tidspunktet for indberetningen, fastsættes af skatteministeren, jf. § 74 i, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Sker indberetning ikke rettidigt, skal den indberetningspligtige betale en afgift til staten på 500 kr. Reglerne i kildeskatteloven om redegørelse for indeholdelsen efter kildeskattelovens § 57, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 1, nr. 3 og 4, og §§ 85 og 86 finder tilsvarende anvendelse på indberetninger efter 1. pkt. Indberetning sker elektronisk til Told- og Skattestyrelsen.

    Stk. 3. Ved behandling af ansøgningen om delpension indhenter kommunen oplysninger fra Told- og Skattestyrelsen om ansøgerens pensionsordninger og opgør den samlede værdi af ansøgerens pensionsordninger på tidspunktet før det fyldte 60. år. Opgørelsen foretages på grundlag af oplysninger, jf. stk. 2, om de i stk. 1, 1. pkt., nævnte ordninger, samt på grundlag af erklæring afgivet af ansøgeren om værdien af pensionsopsparingen umiddelbart før det 60. år af de i stk. 1, 2. pkt., nævnte pensioner, pensioner omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 2, samt pensioner omfattet af firmapensionskasselovens § 1, stk. 2, nr. 2-4, og § 2, stk. 3-5. For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger oplyser ansøgeren en beregnet årlig livsvarig ydelse ved udbetaling fra det 60. år. For alle øvrige pensionsordninger oplyses depotet. Ansøgeren har endvidere pligt til over for kommunen at erklære, om oplysningerne, der er indberettet efter stk. 2, er fyldestgørende.

    Stk. 4. For personer, der overgår til delpension som 60- eller 61-årige, nedsættes delpensionen med 60 pct. af følgende beløb: For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger foretages nedsættelsen med udgangspunkt i et beløb, der svarer til 80 pct. af den indberettede beregnede livsvarige årlige ydelse, jf. stk. 3, 3. pkt., og stk. 2, 2. pkt. For alle øvrige ordninger beregner kommunen en årlig ydelse som 5 pct. af det indberettede depot, jf. stk. 2, 3. pkt. Delpensionen nedsættes i hele delpensionsperioden med 60 pct. af det beregnede beløb, der overstiger et fradragsbeløb på 10.000 kr. årligt, jf. dog stk. 6. Nedsættelsen efter denne bestemmelse foretages, uanset om pensionen udbetales i delpensionsperioden, jf. dog stk. 5.

    Stk. 5. For alle, der overgår til delpension, medfører løbende udbetaling af pension (inklusiv tillæg), som er led i et ansættelsesforhold, nedsættelse af delpensionen fra det tidspunkt, den kommer til udbetaling i delpensionsperioden. Nedsættelsen sker med 45 pct. af det udbetalte pensionsbeløb.

    Stk. 6. For personer, der fylder 60 år i perioden 1. juli 1999 til 31. december 2002, nedsættes beløbet fra pensionsordninger m.v., jf. stk. 4 og 5, med et fast årligt beløb. For personer, der fylder 60 år i henholdsvis 1999, 2000, 2001 og 2002, er der i hele delpensionsperioden ét samlet årligt fradragsbeløb på henholdsvis 30.000 kr., 25.000 kr., 20.000 kr. og 15.000 kr. Fradragsbeløbet efter stk. 4 kan ikke samtidig anvendes.

    Stk. 7. Beregningen af delpension tager udgangspunkt i et årligt basisbeløb svarende til 82 pct. af sygedagpengenes højeste beløb, jf. § 4, stk. 1. Beløbet beregnet efter stk. 4-6 fratrækkes i basisbeløbet for delpension, hvorved det individuelle basisbeløb for den enkelte ansøger fremkommer. Den årlige delpension udgør 1/37 af det individuelle basisbeløb for hver hele time, den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid nedsættes.

    Stk. 8. De fradragsbeløb, der er nævnt i stk. 4 og 6, reguleres med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2000, og beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

    Stk. 9. Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om nedsættelse af delpension på grund af pensionsopsparing.

    Stk. 10. Økonomiministeren kan, jf. § 74 i, stk. 10, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., fastsætte nærmere regler om beregningsforudsætninger med hensyn til nedsættelse af delpension på grund af pensionsopsparing.

§ 4 b. For personer, der er omfattet af § 1, stk. 2, foretages der ikke nedsættelse af delpensionen som følge af pensionsordninger.

§ 4 c. Delpensionen afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12.

    Stk. 2. Delpensionen udbetales ikke, hvis den beregnede delpension udgør mindre end 100 kr. pr. måned.«

18. § 11, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Delpension udbetales sidste gang for den måned, hvori modtageren fylder 65 år. For personer, der er omfattet af § 1, stk. 2, udbetales delpension sidste gang for den måned, hvori modtageren fylder 67 år.«

19. I § 13 indsættes efter »oplysningspligt efter«: »§ 4 a, stk. 3, eller«.

20. I § 16 a, stk. 2, ændres »jf. dog stk. 3« til: »jf. dog stk. 4«.

21. I § 16 a indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. For personer, der modtager delpension, kan der ikke indbetales bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, hvis delpensionen månedsvis udgør mindre end 1.000 kr.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 4-7.

22. I § 16 a, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1-5«.

23. I § 19 ændres »bopælskommunen« til: »opholdskommunen«.

§ 2

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1999, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. § 1, nr. 9, træder i kraft den 1. januar 2003.

    Stk. 3. Uanset stk. 1 kan opgørelsen af en ansøgers pensionsordninger og fradrag for pension, jf. § 4 a i lov om delpension som indsat ved denne lovs § 1, nr. 17, i en overgangsperiode frem til og med den 31. marts 2000 foretages på baggrund af erklæring fra ansøgeren om pensionsordningens værdi. Socialministeren fastsætter nærmere regler herom, herunder om skriftlig dokumentation om pensionsordningerne fra pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser m.v.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. maj 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
Joachim
Prins til Danmark
Rigsforstander

/Karen Jespersen