Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om stempelafgift, retsafgiftsloven, skattestyrelsesloven og boafgiftsloven samt om ophævelse af lov om afgift ved førstegangsoverdragelse af visse ejerlejligheder

(Ophævelse af stempelafgift på livsforsikringsdokumenter, forhøjelse af skadesforsikringsstempel m.v. samt konsekvensændringer som følge af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om stempelafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 591 af 11. august 1998, som ændret ved lov nr. 1035 af 23. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

»§ 1. Der svares stempelafgift til statskassen, såfremt dokumentet er omfattet af en af følgende numre:

1) Skadesforsikringsdokumenter, der oprettes her i landet.

2) Forsikringsdokumenter vedrørende direkte tegnede forsikringer i skadesforsikringsselskaber, for hvilken risikoen er placeret her i landet, uanset hvor de oprettes.

3) Forsikringsdokumenter vedrørende direkte tegnede forsikringer i skadesforsikringsselskaber, når parterne er hjemmehørende her i landet og dokumentet er underskrevet her i landet, medmindre ingen del af præmien skal betales her i landet.

    Stk. 2. Såfremt risikoen efter stk. 1 er placeret i en anden stat, der er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, er dokumentet ikke stempelpligtigt her i landet, uanset hvor det oprettes.

    Stk. 3. Indtræder et andet forsikringsselskab eller indtræder en ny forsikringstager i forsikringsforholdet, stemples dokumentet herom efter reglerne for stiftelse af et nyt retsforhold.«

2. § 2 affattes således:

»§ 2. Stempelpligten for en skadesforsikringspolice indtræder på tidspunktet for policens udstedelse, jf. dog § 64, stk. 2.«

3. §§ 3-4, 6, 12, 14, 15, 17, 18, 19, § 20, stk. 1 og 2, § 30, § 32, stk. 1, nr. 6-8, § 33, stk. 6 og 7, kapitel 6-8, kapitel 10 og 11, § 65, kapitel 13 og 14, §§ 74-77 samt kapitel 16, 17 A og 18 ophæves.

I § 20 bliver stk. 3-5 herefter stk. 1-3.

4. § 13 affattes således:

»§ 13. Er det beløb, der skal betales afgift af, angivet i fremmed valuta, skal der ved afgiftens beregning ske en omregning til danske kroner. Ved omregningen skal benyttes den af Nationalbanken fastsatte officielle middelkurs på tidspunktet for policens udstedelse, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. Er det beløb, der skal betales afgift af, angivet i euro, skal den afgiftspligtige ved omregningen anvende valutakursen på tidspunktet for policens udstedelse eller den toldkurs (periodekurs), der gælder for dette tidspunkt, jf. artikel 18 i Rådets forordning 2913/92 af 12. oktober 1992 for indførelse af en EF-toldkodeks. Forsikringsselskabets valg mellem de i stk. 1 og 1. pkt. nævnte omregningskurser er bindende for en periode på mindst 2 år.«

5. I § 20, stk. 3, der bliver stk. 1, udgår »jf. dog stk. 1.«

6. § 21, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Skatteministeren kan give forsikringsselskaber tilladelse til selv at stemple forsikringsdokumenter. Bestemmelserne i stk. 5 og 6 om renter og gebyrer ved for sen indbetaling af afgiftstilsvaret gælder, såvel når forsikringsselskaber stempler efter 1. pkt., som når de stempler efter §§ 70 og 70 A.«

7. § 23 affattes således:

»§ 23. Afgiftsmyndigheden (stempelmyndigheden) er de statslige told- og skattemyndigheder. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for de statslige told- og skattemyndigheders adgang til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne uden for området af § 26, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed. Ministeren kan endvidere fastsætte regler for, hvorledes de af afgiftsmyndigheden beregnede afgifter skal berigtiges.«

8. I § 24, stk. 3, ændres »§ 20, stk. 3« til: »§ 20, stk. 1«.

9. § 26 affattes således:

»§ 26. Landsskatteretten påkender klager over stempelmyndighedens afgørelser i 1. instans af:

1) Spørgsmål om afgiftspligtens omfang.

2) Spørgsmål om, hvilket beløb afgiften skal beregnes af.

3) Spørgsmål om godtgørelse af afgiften.

    Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens §§ 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten.

    Stk. 3. Skatteministeren kan i øvrigt fastsætte regler om adgangen til klage over afgørelser efter denne lov.«

10. § 29 affattes således:

»§ 29. Der sker godtgørelse af stempelafgift på forsikringer, såfremt

1) en forsikringstager fortryder begæringen, før forsikringsselskabet har overtaget risikoen for forsikringsbegivenheden, eller

2) en forsikringstager gør brug af fortrydelsesretten efter lovgivningen om forbrugerbeskyttelse.

    Stk. 2. Stempelafgift under 25 kr. godtgøres ikke efter nr. 1.

    Stk. 3. Stempelmyndigheden kan betinge en godtgørelse af, at dokumentet afleveres til stempelmyndigheden.«

11. § 53 affattes således:

»§ 53. Dokumenter, der oprettes i anledning af omdannelse af forsikringsforeninger til aktieselskaber, jf. § 14 d i lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v., er stempelfri.

    Stk. 2. I forbindelse med fusion, fission eller omdannelse af selskaber m.v. eller tilførsel af aktiver til sådanne selskaber er udstedelse af ny forsikringspolice til det fortsættende selskab stempelfri, når forsikringsvilkårene i det hele svarer til de vilkår, der var gældende for den forsikringsaftale, som det ophørende selskab havde indgået.«

12. I § 64, stk. 1, ændres »§§ 65-70« til: »§§ 66-70«.

13 § 66, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Stempelafgiften for forsikringer tegnet i skadesforsikringsselskaber med undtagelse af de i § 69, stk. 1, nævnte forsikringer er enten 29 øre pr. 5.000 kr. forsikringssum eller del deraf eller 14 pct. af præmien.«

14. I § 67, 2. pkt., udgår »§ 65 eller«.

15. § 69, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4. kreditforsikringer og kautionsforsikringer,«.

16. I § 69, stk. 1, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:

»5. dokumenter om overdragelse af erstatningskrav til det forsikringsselskab, der har dækket skaden,«.

Nr. 5 bliver herefter nr. 6.

17. I § 69, stk. 1, nr. 5, der herefter bliver nr. 6, ændres »10.000 kr.« til: »12.000 kr.«.

18. I § 88, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 20, stk. 3 og 4« til: »§ 20, stk. 1 og 2«.

§ 2

I lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 460 af 27. juni 1989, som senest ændret ved lov nr. 1019 af 23. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 20, nr. 6, affattes således:

»6) forældremyndighed og samvær,«.

2. Afsnit III a ophæves.

3. § 42 affattes således:

»§ 42. For notarialforretninger svares 300 kr., jf. dog §§ 43 og 44.«

4. § 45 ophæves.

5. § 65 a ophæves.

§ 3

I lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver m.v. (skattestyrelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 3. juli 1998, som ændret senest ved § 18 i lov nr. 166 af 24. marts 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 33, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.:

»Sager, der anlægges efter stempelafgiftsloven og lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v., anlægges ved den landsret, i hvis kreds tinglysning eller registrering er sket.«

§ 4

I lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 595 af 12. august 1998, som ændret ved § 10 i lov nr. 910 af 16. december 1998, § 1 i lov nr. 143 af 17. marts 1999 og § 2 i lov nr. 166 af 24. marts 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 29, stk. 2, 1. pkt., ændres »stempelafgift« til: »tinglysningsafgift«, og i 2. pkt. ændres »stempelafgiften« til: »tinglysningsafgiften«.

2. I § 29, stk. 2, indsættes efter 2. pkt. som nyt punktum:

»1. og 2. pkt. finder dog ikke anvendelse for den faste del af tingslysningsafgiften.«

§ 5

Lov om førstegangsoverdragelse af visse ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 522 af 24. september 1982, ophæves.

§ 6

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2000.

    Stk. 2. Stempelafgiften for andre dokumenter end skadesforsikringsdokumenter bortfalder for et stempelpligtigt dokument, hvor stempelpligten er indtrådt før den 1. januar 2000, hvis dokumentet anholdes eller kommer til stempelmyndighedens kendskab efter den 1. januar 2003. Fra samme tidspunkt ophæves stempellovens § 32. Den hidtidige stempelmyndighed, statsamterne og Overpræsidiet, og told- og skattestyrelsen som hidtidig klageinstans færdiggør de sager, der er indkommet før den 1. januar 2000.

    Stk. 3. Ved ændringer i et skadesforsikringsdokument, hvoraf der tidligere er betalt stempelafgift, eller som efter den hidtil gældende stempellov var helt eller delvist stempelfri, anses dokumentet for stemplet efter reglerne i denne lov.

    Stk. 4. Lovens § 3, nr. 1, har virkning for dokumenter, hvor anmeldelsen til tinglysning eller registrering sker den 1. januar 2000 eller senere.

    Stk. 5. Lovens § 5 har virkning for dokumenter, hvor stempelpligten indtræder den 1. januar 2000 eller senere.

Givet på Christiansborg slot, den 2. juni 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad

Redaktionel note
  • (* 1) Loven træder i kraft den 1. januar 2000