Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om delpension

 

Herved bekendtgøres lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr. 226 af 5. april 1991 med de ændringer der følger af § 5 i lov nr. 399 af 6. juni 1991, § 2 i lov nr. 1123 af 22. december 1993, § 5 i lov nr. 448 af 1. juni 1994, lov nr 449 af 1. juni 1994, § 6 i lov nr. 1057 af 20. december 1995, § 2 i lov nr. 456 af 10. juni 1997, § 31 i lov nr. 980 af 17. december 1997 og lov nr 289 af 12. maj 1999. Den bekendtgjorte lovtekst gælder fra den 1. juli 1999, bortset fra § 2, stk. 1, nr. 4.

Almindelige betingelser

§ 1. Delpension kan udbetales til lønmodtagere og personer med anden erhvervsindtægt end lønindtægt i alderen fra 60 til 65 år, der nedsætter deres arbejdstid. Dette gælder personer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere.

Stk. 2. Delpension kan udbetales til lønmodtagere og personer med anden erhvervsindtægt end lønindtægt i alderen 60 til 67 år, der nedsætter deres arbejdstid. Dette gælder personer, der den 1. juli 1999 er fyldt 60 år.

Stk. 3. Delpension kan enten udbetales sammen med lønindtægt eller sammen med anden erhvervsindtægt end lønindtægt.

Stk. 4. Socialministeren kan fastsætte regler om fravigelse af stk. 3.

Stk. 5. For personer med anden erhvervsindtægt end lønindtægt fastsætter socialministeren regler om arbejde før og efter overgang til delpension, om opgørelse af arbejdstid, om opgørelse af indtægt før og efter overgang til delpension og kan herunder fravige §§ 2-4 c.

Stk. 6. Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om optagelse og genindtræden i delpensionsordningen samt om beregning m.v. af delpension for personer, som modtager plejevederlag efter kapitel 20 i lov social service.

§ 2. Retten til delpension for lønmodtagere er betinget af,

1) at modtageren arbejder her i landet eller på dansk skib,

2) at modtageren har fast bopæl her i landet,

3) at der for modtageren inden for de seneste 20 år før overgang til delpension er indbetalt bidrag til ATP som beskæftiget, der svarer til mindst 10 års fuldt bidrag for en fuldtidsbeskæftiget,

4)1) at modtageren inden for de sidste 24 måneder før overgangen til delpension har arbejdet svarende til gennemsnitligt 30 timer om ugen i 18 måneder som lønmodtager her i landet eller på dansk skib, og

5) at modtageren, der er omfattet af § 1, stk. 1, på tilkendelsestidspunktet ikke har opnået eller udnyttet retten til at få udstedt et efterlønsbevis efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og

6) at modtageren, der er omfattet af § 1, stk. 1, har fået foretaget en opgørelse over pensionsformuen.

Stk. 2. For lønmodtagere, der er omfattet af § 1, stk. 2, og som modtager efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., skal de betingelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 3 og 4, være opfyldt ved overgangen til efterløn.

Stk. 3. Socialministeren kan fastsætte bestemmelser om fravigelse af reglen i stk. 1, nr. 2.

§ 3. Ved overgang til delpension skal den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid nedsættes med mindst 7 timer eller mindst 1/4 af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid under de sidste 9 måneders arbejde før overgangen. Den nedsatte arbejdstid skal i den første 6 måneders periode efter overgangen og årligt svare til en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 12 og højst 30 timer om ugen. Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at der er mindst 20 arbejdsdage inden for hvert kvartal.

Stk. 2. Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om opgørelse af arbejdstiden for personer, der ved overgang til delpension modtager efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., samt for lønmodtagere med ukendt arbejdstid.

Beregnings- og fradragsregler m.v.

§ 4. Delpensionen beregnes og reguleres forholdsmæssigt efter et årligt basisbeløb. Basisbeløbet svarer til 82 pct. af dagpengenes højeste beløb efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, beregnet på årsbasis. Pensionsordninger kan medføre nedsættelse af basisbeløbet, jf. § 4 a.

Stk. 2. Den årlige delpension udgør 1/37 af basisbeløbet for hver hele time, den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid nedsættes, jf. dog § 4 a, stk. 7. Den del af den hidtidige arbejdstid, der overstiger 37 timer ugentlig, tages ikke i betragtning ved beregningen.

§ 4 a. For personer, der er omfattet af § 1, stk. 1, foretages der nedsættelse af delpensionen på grund af pensionsordninger omfattet af afsnit I i pensionsbeskatningsloven, dog ikke pensioner omfattet af § 2, nr. 3, og § 2, nr. 4, litra b-d, samt for opsparing fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Reglerne gælder endvidere for tilsvarende udenlandske pensionsordninger. Der foretages dog ikke nedsættelse af delpensionen som følge af udbetaling af pension udbetalt efter lovgivningen i en anden EU/EØS-medlemsstat og omfattet af og beregnet efter forordning (EØF) nr. 1408/71 samt for samordnet pension i henhold til indgået overenskomst med et andet land.

Stk. 2. Pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser m.v. samt offentlige myndigheder, der forvalter pensionsordninger, som er omfattet af stk. 1, 1. pkt., har pligt til at foretage indberetning af værdien af de omfattede pensionsrettigheder kort før og kort efter personens fyldte 60. år. For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger indberettes en beregnet årlig livsvarig ydelse ved udbetaling fra det 60. år. For alle øvrige pensionsordninger indberettes depotet. Nærmere bestemmelser om indberetningen, herunder om tidspunktet for indberetningen, fastsættes af skatteministeren, jf. § 74 i, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Sker indberetning ikke rettidigt, skal den indberetningspligtige betale en afgift til staten på 500 kr. Reglerne i kildeskatteloven om redegørelse for indeholdelsen efter kildeskattelovens § 57, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 1, nr. 3 og 4, og §§ 85-86 finder tilsvarende anvendelse på indberetninger efter 1. pkt. Indberetning sker elektronisk til Told- og Skattestyrelsen.

Stk. 3. Ved behandling af ansøgningen om delpension indhenter kommunen oplysninger fra Told- og Skattestyrelsen om ansøgerens pensionsordninger og opgør den samlede værdi af ansøgerens pensionsordninger på tidspunktet før det fyldte 60. år. Opgørelsen foretages på grundlag af oplysninger, jf. stk. 2, om de i stk. 1, 1. pkt., nævnte ordninger, samt på grundlag af erklæring afgivet af ansøgeren om værdien af pensionsopsparingen umiddelbart før det 60. år af de i stk. 1, 2. pkt., nævnte pensioner, pensioner omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 2, samt pensioner omfattet af firmapensionskasselovens § 1, stk. 2, nr. 2-4 og § 2, stk. 3-5. For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger oplyser ansøgeren en beregnet årlig livsvarig ydelse ved udbetaling fra det 60. år. For alle øvrige pensionsordninger oplyses depotet. Ansøgeren har endvidere pligt til overfor kommunen at erklære, om oplysningerne, der er indberettet efter stk. 2, er fyldestgørende.

Stk. 4. For personer, der overgår til delpension som 60- eller 61-årige, nedsættes delpensionen med 60 pct. af følgende beløb: For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger foretages nedsættelsen med udgangspunkt i et beløb, der svarer til 80 pct. af den indberettede beregnede livsvarige årlige ydelse, jf. stk. 3, 3. pkt. og stk. 2, 2. pkt. For alle øvrige ordninger beregner kommunen en årlig ydelse som 5 pct. af det indberettede depot, jf. stk. 2, 3. pkt. Delpensionen nedsættes i hele delpensionsperioden med 60 pct. af det beregnede beløb, der overstiger et fradragsbeløb på 10.000 kr. årligt, jf. dog stk. 6. Nedsættelsen efter denne bestemmelse foretages, uanset om pensionen udbetales i delpensionperioden, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. For alle, der overgår til delpension, medfører løbende udbetaling af pension (inklusiv tillæg), som er led i et ansættelsesforhold, nedsættelse af delpensionen fra det tidspunkt, den kommer til udbetaling i delpensionsperioden. Nedsættelsen sker med 45 pct. af det udbetalte pensionsbeløb.

Stk. 6. For personer, der fylder 60 år i perioden 1. juli 1999 til 31. december 2002, nedsættes beløbet fra pensionsordninger m.v., jf. stk. 4 og 5, med et fast årligt beløb. For personer, der fylder 60 år i henholdsvis 1999, 2000, 2001 og 2002, er der i hele delpensionsperioden ét samlet årligt fradragsbeløb på henholdsvis 30.000 kr., 25.000 kr., 20.000 kr. og 15.000 kr. Fradragsbeløbet efter stk. 4 kan ikke samtidig anvendes.

Stk. 7. Beregningen af delpension tager udgangspunkt i et årligt basisbeløb svarende til 82 pct. af sygedagpengenes højeste beløb, jf. § 4, stk. 1. Beløbet, beregnet efter stk. 4-6, fratrækkes i basisbeløbet for delpension, hvorved det individuelle basisbeløb for den enkelte ansøger fremkommer. Den årlige delpension udgør 1/37 af det individuelle basisbeløb for hver hele time, den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid nedsættes.

Stk. 8. De fradragsbeløb, der er nævnt i stk. 4 og stk. 6, reguleres med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2000, og beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 9. Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om nedsættelse af delpension på grund af pensionsopsparing.

Stk. 10. Økonomiministeren kan, jf. § 74 i, stk. 10, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., fastsætte nærmere regler om beregningsforudsætninger med hensyn til nedsættelse af delpension på grund af pensionsopsparing.

§ 4 b. For personer, der er omfattet af § 1, stk. 2, foretages der ikke nedsættelse af delpensionen som følge af pensionsordninger.

§ 4 c. Delpensionen afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12.

Stk. 2. Delpensionen udbetales ikke, hvis den beregnede delpension udgør mindre end 100 kr. pr. måned.

Ansøgning, udbetaling, ændring m.v.

§ 5. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om ret til delpension. Ansøgning om delpension indgives til kommunalbestyrelsen i opholdskommunen, jf. kapitel 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 6. Delpension udbetales tidligst med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er ansøgt om pension. Delpension udbetales månedsvis bagud med virkning fra den 1. i måneden efter, at lovens betingelser er opfyldt. Hvis arbejdstiden nedsættes fra den 1. i måneden, kan delpension dog udbetales med virkning fra dette tidspunkt.

§ 7. Kommunalbestyrelsen skal påse, at den gennemsnitlige arbejdstid svarer til den nedsatte arbejdstid, der ligger til grund for beregningen af delpension. Kommunalbestyrelsen skal indhente oplysninger herom mindst een gang om året, jf. § 8, samt om arbejdstiden i den første 6 måneders periode efter overgangen til delpension.

§ 8. Delpensionen fastsættes hver 1. april på grundlag af arbejdstiden i det foregående kalenderår, jf. § 4, stk. 2.

Stk. 2. Delpensionen omregnes, hvis den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i det løbende kalenderår ændres med mere end 2 timer. Omregningen sker med virkning fra den 1. i måneden efter arbejdstidsændringen.

Stk. 3. For den første 6 måneders periode fastsættes delpensionen på grundlag af den forventede arbejdstid i denne periode. For tiden efter periodens udløb og indtil førstkommende 1. april, hvor der har været ret til delpension hele det foregående kalenderår, fastsættes delpensionen på grundlag af arbejdstiden i den første 6 måneders periode. Ved ændring af den gennemsnitlige arbejdstid finder bestemmelserne i stk. 2 tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Perioder, hvor modtageren har været fraværende fra arbejdet på grund af sygdom eller har været arbejdsløs, indgår ikke i fastsættelsen af delpension efter stk. 1-3.

§ 9. Retten til delpension bortfalder fra den 1. i den måned, hvor modtageren ikke længere opfylder betingelserne i § 2, stk. 1, nr. 1 og nr. 2. Delpensionen bortfalder med udgangen af den måned, hvor betingelserne i § 3 ikke længere er opfyldt.

Stk. 2. Hvis den pågældende på ny opnår ret til delpension, fastsættes denne på grundlag af arbejdstiden i hele den periode, der ville være lagt til grund for beregningen, hvis delpensionen ikke havde været bortfaldet.

§ 10. Hvis modtageren er fraværende fra arbejdet på grund af sygdom, bortfalder retten til delpension med udgangen af den måned, hvori retten til dagpenge ved sygdom ville være ophørt efter reglerne i sygedagpengeloven.

Stk. 2. Retten til delpension bortfalder med udgangen af den måned, hvori modtageren har været arbejdsløs i en sammenhængende periode på 52 uger.

Stk. 3. Udbetalingen af delpension kan genoptages, når deltidsarbejdet genoptages, jf. § 6, uanset om betingelserne i § 2, stk. 1, nr. 3 og nr. 4, ikke længere er opfyldt.

§ 11. Delpension kan ikke udbetales sammen med førtidspension efter lov om social pension.

Stk. 2. Delpension udbetales sidste gang for den måned, hvori modtageren fylder 65 år. For personer, der er omfattet af § 1, stk. 2, udbetales delpension sidste gang for den måned, hvori modtageren fylder 67 år.

§ 12. Modtageren skal oplyse kommunalbestyrelsen om forandringer i sine forhold, der kan formodes at medføre nedsættelse eller bortfald af delpensionen, jf. kapitel 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. Modtageren skal oplyse kommunalbestyrelsen om flytning. Ved flytning til en anden kommune skal henvendelse om fortsat udbetaling ske til tilflytningskommunen.

§ 13. Hvis modtageren har tilsidesat sin oplysningspligt efter § 4 a, stk. 3, eller § 12, stk. 1, eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget delpension, skal modtageren eller dennes dødsbo tilbagebetale det beløb, der er udbetalt med urette.

§ 14. Krav på delpension kan ikke gøres til genstand for udlæg eller andre former for retsforfølgning, medmindre der er forløbet tre måneder fra den dag, beløbet kunne kræves udbetalt. Aftaler om sådanne krav er ugyldige.

Stk. 2. Krav på tilbagebetaling af for meget udbetalt delpension kan modregnes i delpension, sygedagpenge og pension efter lov om social pension.

§ 15. (Ophævet, ved lov nr. 456 af 10. juni 1997.)

§ 16. Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om ansøgning, udbetaling, beregning, ændring og kontrol af delpension, herunder nærmere regler om, i hvilket omfang bestemmelserne i §§ 7-10 kan fraviges for personer med anden erhvervsindtægt end lønindtægt.

§ 16 a. For personer, der modtager delpension, kan der efter modtagerens ønske indbetales ATP-bidrag, jf. § 2 b i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. ATP-bidraget udgør en forholdsmæssig del af det efter § 15, stk. 1, sammenholdt med § 2 b, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsatte bidrag, jf. dog stk. 4. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner størrelsen af bidraget for hver time, der udbetales delpension for.

Stk. 3. For personer, der modtager delpension, kan der ikke indbetales bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, hvis delpensionen månedsvis udgør mindre end 1.000 kr.

Stk. 4. Modtageren af delpension betaler halvdelen af bidraget, mens den anden halvdel betales af kommunen. Hver bidragsandel for en måned nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 5. ATP-bidraget fra modtageren af delpension indeholdes månedsvis ved udbetalingen af delpensionen.

Stk. 6. Staten afholder kommunens udgifter til ATP-bidrag efter denne lov.

Stk. 7. De nærmere regler om bidragsbetaling efter stk. 1-5, herunder betingelser for ophør af bidragsbetaling, fastsættes af socialministeren efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Klageadgang

§ 17. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov kan indbringes for det sociale nævn, jf. kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 17 a. (Ophævet, ved lov nr. 456 af 10. juni 1997.)

§ 18. (Ophævet, ved lov nr. 456 af 10. juni 1997.)

Administration m.v.

§ 19. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen varetager administrationen af denne lov, jf. kapitel 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 20. Staten betaler kommunernes udgifter til delpension efter denne lov.

Stk. 2. Betalingen finder sted forskudsvis månedlig på en af socialministeren fastsat dato forud for kommunernes udbetaling af delpension. Endelig berigtigelse af statens betaling foretages i det følgende regnskabsår.

Stk. 3. Socialministeren fastsætter nærmere regler om betalingen, herunder regler for kommunernes opgørelse og anmeldelse af udgifterne, regnskabsaflæggelse og revision.

Overgangsbestemmelse

§ 21. (ophævet ved lov nr. 449 af 1. juni 1994)

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 22. Loven træder i kraft den 1. oktober 1986. Delpension kan udbetales med virkning fra den 1. januar 1987.

§ 23. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

 

§ 2 i lov nr. 289 af 12. maj 1999 (Fradragsregler m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1999, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 9, træder i kraft den 1. januar 2003.

Stk. 3. Uanset stk. 1 kan opgørelsen af en ansøgers pensionsordninger og fradrag for pension, jf. § 4 a, i lov om delpension, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 17, i en overgangsperiode frem til og med den 31. marts 2000 foretages på baggrund af erklæring fra ansøgeren om pensionsordningens værdi. Socialministeren fastsætter nærmere regler herom, herunder om skriftlig dokumentation om pensionsordningerne fra pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser m.v.

Socialministeriet, den 10. juni 1999

Karen Jespersen

/Leif Sondrup

 

Officielle noter

1) Bestemmelsen træder i kraft den 1. januar 2003. Indtil den 1. januar 2003 er betingelsen i § 2, stk. 1, nr. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 226 af 5. april 1991 om, at modtageren inden for de sidste 12 måneder før overgangen til delpension har arbejdet som lønmodtager her i landet eller på dansk skib i mindst 9 måneder, fortsat gældende.