Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab

 

I medfør af § 14 e i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 749 af 23. september 1999, og efter forhandling med Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amter fastsættes:

Formål

§ 1. Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab er en selvejende institution oprettet af Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amter.

    Stk. 2. Institutionens formål er at støtte driften af et antal teatre i hovedstadsregionen, der skal bidrage til at dække teaterbehovet ved tilsammen at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere dramatiske værker samt bidrage til fremme af udvikling og nytænkning inden for teaterkunsten.

    Stk. 3. Institutionen har hjemsted i København.

Finansiering

§ 2. Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab drives ifølge teaterlovens kap. 6 med tilskud fra Københavns og Frederiksberg Kommuner, Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amter og staten. Statens og (amts)kommunernes tilskud fastsættes i 4-årige budgetaftaler mellem tilskudsyderne.

    Stk. 2. Den første budgetperiode dækker perioden den 1. juli 2001 til den 30. juni 2005.

    Stk. 3. Senest 1 år før budgetaftalen efter stk. 1 udløber, udarbejder styrelsen for Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab udkast til en 4-årig budgetaftale mellem staten og de øvrige tilskudsydere. Aftalen skal godkendes af staten og de øvrige tilskudsydere.

§ 3. Finansieringen af de (amts)kommunale tilskud til Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab i perioden den 1. juli 1999 til den 30. juni 2000 sker efter de hidtil gældende regler, hvorefter de (amts)kommunale bidrag deles mellem de involverede (amts)kommunale enheder på grundlag af deres indbyggeres køb af billetter i henhold til abonnementsordningen på de producerende teatre, der er omfattet af teaterstøtteordningen. Den samlede fremkomne forbrugsstørrelse for Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Københavns Amt fordeles dog mellem disse i henhold til befolkningstal. Befolkningstallene pr. 1. januar 1998 lægges til grund.

    Stk. 2. Forbrugsprocenten opgøres på grundlag af det gennemsnitlige forbrug i de to seneste teatersæsoner, for hvilke der foreligger reviderede regnskaber; for sæson 1999/2000 lægges sæson 1995-1996 og 1996-1997 til grund.

Opgaver

§ 4. Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab yder indenfor den samlede tilskudsramme økonomisk støtte til de i ordningen optagne teatre i form af tilskud til drift og produktion eller huslejetilskud. Indenfor tilskudsrammen afsættes desuden særlige midler til udvikling og nytænkning indenfor teaterkunsten samt til kapitalindskud.

§ 5. Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab administrerer abonnementsordningen for stationære teatre i hovedstadsområdet jf. §§ 21-23.

Styrelsen

§ 6. Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab ledes af en styrelse på 12 medlemmer, heraf 3 repræsentanter valgt af Københavns Borgerrepræsentation, 1 repræsentant valgt af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, 3 repræsentanter valgt af Københavns Amtsråd, 1 repræsentant valgt af Frederiksborg Amtsråd, og 1 repræsentant valgt af Roskilde Amtsråd. Desuden vælger kulturministeren 3 teaterkyndige repræsentanter.

    Stk. 2. Styrelsens medlemmer vælges for perioden den 1. juli 1999 til og med den 30. juni 2000. Afgår et medlem inden valgperiodens udløb, foretages nyvalg for den resterende del af valgperioden.

    Stk. 3. Styrelsen vælger formand og næstformand af sin midte.

    Stk. 4. Styrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. For så vidt angår styrelsens budgetforslag kræves dog 2/3 flertal. Styrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Formanden drager omsorg for udførelsen af styrelsens beslutninger. Formanden kan på styrelsens vegne afgøre almindelige løbende sager, der ikke giver anledning til tvivl. Formanden kan endvidere afgøre sager, der ikke tåler opsættelse. Underretning om sådanne afgørelser tilgår samtidig styrelsens medlemmer skriftligt.

    Stk. 5. Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

    Stk. 6. Til styrelsen knyttes et sekretariat, som ledes af en direktør. Styrelsen ansætter direktøren for Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab. Direktøren har det faglige og ledelsesmæssige ansvar for sekretariatets virksomhed og personale inden for det vedtagne budget.

    Stk. 7. Direktøren refererer alene til styrelsen og har ingen beføjelser i forhold til teaterchefernes kunstneriske linie i driften af de enkelte teatre i ordningen.

§ 7. Kulturministeren træffer efter indstilling fra styrelsen beslutning vedrørende vederlæggelse af styrelsens medlemmer.

    Stk. 2. Styrelsesmedlemmernes udgifter til rejser, fortæring, ophold o.l. i Teaterfællesskabets tjeneste godtgøres efter regler fastsat af styrelsen.

    Stk. 3. Eventuelt vederlag til styrelsen og udgifter til styrelsesmedlemmernes rejser, fortæring, ophold o.l. i Teaterfællesskabets tjeneste afholdes af Teaterfællesskabet.

Styrelsens opgaver

§ 8. Styrelsen handler på Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskabs vegne og påser, at institutionen drives i overensstemmelse med sit formål.

    Stk. 2. Styrelsen udarbejder strategiske udviklingsplaner for Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab ud fra teatermæssige og kulturpolitiske hensyn.

    Stk. 3. Styrelsen afgiver en årlig beretning til tilskudsyderne.

    Stk. 4. Styrelsen udarbejder beskrivelser af de ønskede profiler for de enkelte teatres virksomhed i aftaleperioden. Som helhed skal der opføres et alsidigt og kvalitetspræget repertoire på teatrene omfattet af Det Storkøbenhavnske Teaterselskab. De enkelte teatre skal ikke nødvendigvis hver især have en alsidig profil.

§ 9. Styrelsen træffer beslutning om hvilke teatre, der skal indgå i Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab. Styrelsen kan i den forbindelse træffe beslutning om teatres indtræden eller udtræden af Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab. Det er en betingelse for at inddrage mere end seks produktionsstøttede teatre i ordningen, at der opnås enighed mellem tilskudsyderne om en tilsvarende forøgelse af bevillingen til Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab.

    Stk. 2. Følgende teatre er omfattet af produktionsstøtteordningen i perioden den 1. juli 2001 til den 30. juni 2005: Betty Nansen Teatret, Aveny Teatret, Folketeatret, Gladsaxe Teater, Nørrebros Teater og Østre Gasværk.

    Stk. 3. Styrelsen træffer beslutning om, i hvilket omfang biscener i tilknytning til de produktionsstøttede teatre skal omfattes af produktionsstøtteordningen.

    Stk. 4. I perioden den 1. juli 2001 til den 30. juni 2005 modtager Rialto Teatret tilskud til dækning af husleje og administration og teknik med henblik på, at teatret dels kan stilles til rådighed for andre teaterselskabers forestillinger og dels kan opsætte enkelte mindre egenforestillinger.

    Stk. 5. I perioden den 1. juli 2001 til den 30. juni 2005 modtager Det Ny Teater alene tilskud til dækning af husleje.

§ 10. Styrelsen administrerer de af tilskudsyderne fastsatte bevillinger til Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab.

    Stk. 2. Styrelsen indgår flerårige resultataftaler med de enkelte teaterbestyrelser på de teatre, der er omfattet af produktionsstøtteordningen. I resultataftalerne fastsætter styrelsen størrelsen af tilskud til drift og produktion til det enkelte teaterselskab.

    Stk. 3. Styrelsen fastsætter størrelsen af tilskuddet til Rialto Teatret jf. § 9 stk. 4.

    Stk. 3. Styrelsen fastsætter størrelsen af huslejetilskud til Det Ny Teater jf. § 9 stk. 5.

    Stk. 4. Resultataftalerne mellem styrelsen og den enkelte teaterbestyrelse skal blandt andet indeholde bestemmelser om tilskudsvilkår, resultatmål, egenkapital, biscener, (værdi)belægningsprocenter, evaluering mv.

    Stk. 5. Justering af resultataftalen i aftaleperioden kan finde sted én gang årligt.

§ 11. Styrelsen træffer beslutning om fordeling af de særligt afsatte midler til udvikling og nytænkning inden for teaterkunsten samt til kapitalindskud til teatre, der er omfattet af produktionsstøtteordningen.

    Stk. 2. De særlige midler til udvikling og nytænkning inden for teaterkunsten kan anvendes til støtte af for eksempel nyskrevne skuespil på dansk og særlige initiativer indenfor iscenesættelse og koreografi både i relation til nye eller mere klassiske værker.

    Stk. 3. Hovedparten af midlerne til nytænkning og udvikling fordeles i forbindelse med udarbejdelsen af de flerårige resultataftaler mellem styrelsen og de enkelte teaterselskaber. Der skal ved fordelingen blandt andet lægges vægt på de særlige profiler, der er fastsat for de enkelte teatre i Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab. En mindre del af midlerne afsættes til styrelsens løbende fordeling til særligt risikable satsninger for eksempel i form af underskudsgaranti eller til andre særlige initiativer.

    Stk. 4. Til nyoptagne teaterselskaber i Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab kan der ydes kapitalindskud til etablering af egenkapital. Tilsvarende kan der ydes kapitalindskud ved chefskifte og ved overgang til nye funktionsperioder.

Stk. 5. Kapitalindskud kan i øvrigt anvendes i særlige tilfælde, hvor et producerende teaterselskab i ordningen for eksempel på grund af særlige initiativer har tabt hele eller så stor en del af sin egenkapital, at det i en længere periode i væsentligt omfang vil blokere teaterselskabets mulighed for at realisere den forudsatte teatervirksomhed. Kapitalindskud sker på baggrund af en indstilling, udarbejdet af en revisor, en advokat og et teaterkyndigt styrelsesmedlem. Ved kapitalindskud skal det enkelte teaterselskab udarbejde en handlingsplan, herunder en plan for reetablering af teaterselskabets egenkapital. Styrelsen skal ved kapitalindskud vurdere, om der skal ske hel eller delvis udskiftning af teaterselskabets kunstneriske ledelse og/eller bestyrelse.

§ 12. Styrelsen har ansvaret for, at teaterbygninger, som er omfattet af produktionsstøtteordningen, har et teaterdriftsselskab (teaterselskab) tilknyttet.

    Stk. 2. Styrelsen godkender vedtægterne for disse teaterselskaber.

    Stk. 3. Styrelsen har ansvaret for, at der sker en hensigtsmæssigt brug af teaterbygninger, hvortil der i en overgangsperiode ikke er knyttet et teaterselskab.

§ 13. Styrelsen udpeger efter opslag og indstilling fra et ansættelsesudvalg med repræsentanter fra styrelsen og det enkelte teaterselskabs bestyrelse teaterlederen eller ledelsen for de teatre, der er optaget i ordningen med henblik på tilskud til drift og produktion. Opslagene skal indeholde beskrivelser af de enkelte teatres ønskede profil.

    Stk. 2. Ansættelse sker normalt for perioder af 4 år med mulighed for forlængelse uden opslag i maksimalt 3 år. Det enkelte teaterselskabs bestyrelse skal indhente styrelsens godkendelse forud for eventuel afskedigelse af det pågældende teaters leder eller ledelse.

    Stk. 3. Styrelsen fastsætter de nærmere regler for Rialto Teatrets ledelse.

§ 14. Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab ejer/lejer de teaterbygninger til hvis drift, der ydes støtte. Styrelsen udfærdiger nærmere regler for ejerforholdene vedrørende inventar i teaterbygningerne.

§ 15. Styrelsen har ansvaret for den udvendige vedligeholdelse af de teaterbygninger, der er omfattet af produktionsstøtteordningen, i det omfang dette ikke påhviler bygningsejerne.

    Stk. 2. Det enkelte teaterselskab har ansvaret for teatrets daglige drift og den indvendige vedligeholdelse. Styrelsen skal føre tilsyn med, at der sker en forsvarlig drift og indvendig vedligeholdelse af de enkelte teaterbygninger.

§ 16. Styrelsen for Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab udarbejder hvert år senest den 1. maj et budget for tilskud til teaterdrift for Teaterfællesskabet for den kommende sæson, et budgetforslag for næstkommende sæson og et budgetoverslag for den derpå følgende sæson. Disse fremsendes til tilskudsyderne til orientering.

Tilbageførselsordningen

§ 17. Styrelsen træffer beslutning om, at driftsoverskuddet over en vis størrelse hos det enkelte teaterselskab, der modtager produktionsstøtte, delvis skal tilbageføres til Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab og indgå i de særligt afsatte midler til nytænkning og udvikling inden for teaterkunsten samt til kapitalindskud.

Stk. 2. Den årlige tilbageførsel sker, hvis det enkelte teaterselskab som minimum har et driftsoverskud af en nærmere fastsat størrelse jf. stk. 3. Der kan kun ske tilbagebetaling fra teaterselskaber med en positiv egenkapital på minimum 300.000 kr. Tilbagebetaling kan aldrig overstige det modtagne tilskud.

    Stk. 3. Styrelsen fastsætter forud for hver 4-års budgetperiode, indenfor et interval på 300.000 kr. til 1.000.000 kr., størrelsen på det driftsoverskud, der som minimum skal realiseres, førend der skal ske tilbageførsel.

    Stk. 4. Tilbageførselsbeløbet beregnes som en procentdel af driftsoverskud over det fastsatte minimum efter renter og afskrivninger og før hensættelser. Tilbageførselsprocenten skal ligge mellem 10% og 30%.

    Stk. 5. Styrelsen kan herudover fastsætte de nærmere vilkår for tilbageførselsordningen.

De enkelte teaterselskaber under produktionsstøtteordningen

§ 18. Til de enkelte teatre der modtager produktionsstøtte er knyttet et driftsselskab (teaterselskab).

    Stk. 2. Det enkelte teaterselskabs øverste organ er bestyrelsen for dette selskab.

    Stk. 3. Bestyrelsen for det enkelte teaterselskab skal bestå af 5-7 medlemmer, som tilsammen skal repræsentere kulturel og ledelsesmæssig indsigt. Der skal ved udpegningen lægges særlig vægt på teatermæssig, erhvervsmæssig, juridisk, økonomisk og/eller anden baggrund af relevans for det enkelte teaters drift.

    Stk. 4. Det faste personale på teatret kan udpege 1 bestyrelsesmedlem.

    Stk. 5. Herudover supplerer bestyrelsen sig selv, jf. dog § l9, stk. 7.

    Stk. 6. Politisk udpegede medlemmer kan ikke udgøre et flertal af bestyrelsens medlemmer.

    Stk. 7. Teaterlederen har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i de enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse.

§ 19. Bestyrelsens medlemmer fungerer i 4 år ad gangen jf. dog stk. 2, og stk. 4.

    Stk. 2.Bestyrelsesmedlemmer udpeget af det faste personale på teatret, udpeges for 2 år ad gangen.

    Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer bør normalt ikke udpeges i mere end to på hinanden følgende perioder. Undtaget fra denne bestemmelse er bestyrelsesmedlemmer udpeget af det faste personale på teatret.

    Stk. 4. I første funktionsperiode efter denne bekendtgørelse fungerer halvdelen af bestyrelsens medlemmer i 2 år, og er herefter på valg. Herefter er halvdelen af bestyrelsens medlemmer på valg hvert andet år.

    Stk. 5. I teaterbestyrelsernes første funktionsperiode efter denne bekendtgørelse udpeges bestyrelserne af styrelsen efter indstilling fra de siddende bestyrelser jf. dog § 18 stk. 4.

    Stk. 6. I tilfælde, hvor der på et teater ikke er et eksisterende teaterselskab og/eller en bestyrelse, sørger styrelsen for, at der etableres et teaterselskab, og/eller styrelsen udpeger bestyrelsen for dette teaterselskab efter opslag jf. dog § 18, stk. 4.

    Stk. 7. I tilfælde hvor mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne jf. § 18 stk. 5 går af i funktionsperioden, udpeger Styrelsen efter opslag og efter indstilling fra de resterende bestyrelsesmedlemmer nye bestyrelsesmedlemmer for den resterende funktionsperiode.

§ 20. Teaterlederen er teaterselskabets kunstneriske leder og har ansvaret for teatrets daglige drift og administration. Der må ikke uden kulturministerens godkendelse gøres indskrænkninger i teaterlederens ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelse om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske spørgsmål jf. teaterlovens § 31, stk. 4.

Abonnementsordning

§ 21. Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab administrerer abonnementsordningen for stationære teatre i hovedstadsområdet jf. teaterlovens kap 9 og bekendtgørelse om den landsdækkende teaterabonnementsordning.

    Stk. 2. Arbejdet med at udføre styrelsen for Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskabs beslutninger i forbindelse med billetkøbsordningerne kan udføres ved entreprenør.

    Stk. 3. Tilskud til teaterforeningers virksomhed - såvel administration som billetkøbsstøtte - henhører under de enkelte amter.

    Stk. 4. De teatre, der modtager produktionsstøtte af Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab, optages principielt i ordningen.

    Stk. 5. Ved stillingtagen til optagelse af forestillinger kan der - ud over økonomiske hensyn - varetages kulturpolitiske hensyn, for eksempel ved at lægge vægt på, om forestillingen udgør et værdifuldt supplement til de allerede udbudte forestillinger.

§ 22. Abonnementsordningen finansieres jf. teaterlovens kap. 9 ved tilskud fra staten, amtskommunerne og Københavns og Frederiksberg Kommuner.

    Stk. 2. For abonnenter og unge, som har bopæl i Københavns Amtskommune, Københavns og Frederiksberg kommuner, ydes det amtskommunale og kommunale tilskud, for så vidt angår forestillinger, der er omfattet af Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab, i fællesskab med indbyrdes fordeling efter aftale

    Stk. 3. Billettilskuddet fra staten ydes med faste kronebeløb pr. billet solgt i henholdsvis abonnement og med ungdomsrabat samt ved køb af billetter til andre forestillinger end de, der indgår i et tegnet abonnement (rabatkuponsalg).

§ 23. Styrelsen for Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab udarbejder hvert år senest den 1. maj et budget for abonnementsordningen for den kommende sæson, et budgetforslag for næstkommende sæson og et budgetoverslag for den derpå følgende sæson. Budget, budgetforslag og budgetoverslag fremsendes til de kommunale og amtskommunale tilskudsydere til godkendelse. Budget, budgetforslag og budgetoverslag fremsendes samtidig til Kulturministeriet til orientering.

    Stk. 2. Hvis en eller flere kommunale tilskudsydere ikke kan acceptere budgetforslaget, skal dette meddeles senest 1. november, hvorefter budgetforslaget på ny skal forhandles i styrelsen, som kan vedtage dette forslag med et flertal på 75% målt i relation til den økonomiske andel, som tilskuddene fra det amtsråd/kommunalbestyrelse, de repræsenterer, udgør af den samlede kommunale tilskudsstørrelse. På dette tidspunkt er styrelsesmedlemmerne bundet af beslutninger i denne sammenhæng truffet af det amtsråd/kommunalbestyrelse, de repræsenterer.

    Stk. 3. Oplysninger om abonnementssalget i perioden frem til 1. oktober og om det samlede forventede abonnementssalg i det indeværende regnskabsår indsendes til tilskudsyderne senest den 15. november.

Regnskab og revision

§ 24. Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskabs regnskaber for tilskud til teaterdrift og abonnementsordningen følger teatersæsonen og går fra 1. juli til 30. juni.

    Stk. 2. Revision skal foretages af en statsautoriseret revisor, Kommunernes Revisionsafdeling eller andet kommunalt revisionsorgan.

    Stk. 3. De reviderede regnskaber samt beretninger for den forløbne teatersæson sendes senest den 15. december til de kommunale og amtskommunale tilskudsydere til godkendelse. Regnskaberne og beretningerne sendes samtidig til Kulturministeriet.

§ 25. Styrelsen fastsætter en regnskabsinstruks, der skal indeholde ensartede regnskabsprincipper for både drift og status for de enkelte teaterselskaber. De reviderede regnskaber samt beretninger for de enkelte teaterselskaber skal efter regnskabsårets afslutning sendes til styrelsen til godkendelse senest den 30. september.

Hæftelse og tegning

§ 26. For Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskabs forpligtelser hæfter alene dets aktiver, medens der ikke er nogen personlig hæftelse, hverken for medlemmer af styrelsen eller andre.

    Stk. 2. Til alle forpligtelser, der påtages som led i den daglige drift, kræves to underskrifter. Styrelsens formand er på forhånd bemyndiget til at afgive den ene, medens den anden - eller evt. begge underskrifter - kan meddeles i overensstemmelse med prokura fra styrelsen. Ved ekstraordinære dispositioner kræves underskrift af formanden tillige med et andet medlem.

    Stk. 3. De nærmere regler om Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskabs administrative forhold, herunder regler for kasse- og regnskabsvæsen, kapitalforvaltning, bestemmelser om personaleforhold og de nærmere kontraktvilkår for ydelse af tilskud, herunder tilskudsmodtagernes forpligtelser til at afgive årsberetning og regnskab fastsættes i et af styrelsen udarbejdet regulativ.

Særlige dispositioner

§ 27. Følgende dispositioner skal godkendes af tilskudskommunerne:

1) Optagelse af lån og anden gældsstiftelse, bortset fra sædvanlige betalingsmellemværender.

2) Indgåelse af garantiforpligtelser, der ikke har sikkerhed i reserverede midler.

3) Erhvervelse eller afhændelse af fast ejendom.

Opløsning

§ 28. Opløsning af den selvejende institution »Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab« kan vedtages ved aftale mellem tilskudsyderne eller med 4/5 flertal af styrelsen, med efterfølgende godkendelse i de 5 kommunalbestyrelser/amtsråd og Kulturministeriet.

§ 29. Ved opløsning af Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab fordeles den selvejende institutions nettoformue mellem de tilskudsydende myndigheder i samme forhold, som tilskud er blevet ydet.

Ikrafttræden

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. oktober 1999 og har virkning fra den 1. juli 1999.

    Stk. 2. Indtil den 1. juli 2001 ydes tilskud efter lovbekendtgørelse nr. 217 af 22. marts 1996 om teater og bekendtgørelse nr. 501 af 26. juni 1991 om Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab.

Kulturministeriet, den 12. oktober 1999

P.M.V.
E.B.
Annelise Jensen