Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove, toldloven, lov om fonde og visse foreninger samt lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v.1)

(Fradrag for særligt brændstoføkonomiske personbiler; tilpasning af fradragene for trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, afgift af større genopbygninger af færdselsskadede køretøjer, den beregningsmæssige avanceprocent samt visse konsekvensændringer)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 222 af 14. april 1999, som ændret bl.a. ved § 7 i lov nr. 325 af 28. maj 1999, § 1 i lov nr. 385 af 2. juni 1999 og senest ved lov nr. 837 af 17. november 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »afgiftsberigtiget køretøj«: », jf. dog §§ 7 og 7 a« .

2. § 3, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4.

3. § 3, stk. 3, der bliver stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For nye biler, der er forsynet med de nedenfor angivne trafiksikkerhedsfremmende udstyrsgenstande, nedsættes afgiften med følgende beløb:

Køretøjskategori:

Udstyrsgenstand

 

Højre sidespejl, som er justerbart ved indvendig betjeningsanordning:

Bagrudevisker og -vasker:

Ekstra, højt monteret stoplygte:

1) Personbiler afgiftsberigtiget efter § 4, stk. 1, og § 5 a, stk. 1, nr. 1, og busser afgiftsberigtiget efter § 5 a, stk. 1, nr. 2 .

300 kr.

300 kr.

-

2) Varebiler afgiftsberigtiget efter § 5.

300 kr.

600 kr.

200 kr.«

4. I § 3, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »stk. 3« til: »stk. 2«.

5. I § 3 a, stk. 5, ændres »stk. 3-9« til: »stk. 3-12«.

6. I § 4, stk. 1, ændres »stk. 2« til: »stk. 2 og 5«.

7. I § 4 indsættes efter stk. 1:

»Stk. 2.

1) I årene 2000 til 2005 gives et nedslag i registreringsafgiften efter stk. 4 på:

4/6 for dieseldrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på mindst 45 km pr. l, og for benzindrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på mindst 40 km pr. l,

3/6 for dieseldrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på under 45 km pr. l, men ikke under 37,5 km pr. l, og for benzindrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på under 40 km pr. l, men ikke under 33,3 km pr. l,

2/6 for dieseldrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på under 37,5 km pr. l, men ikke under 32,1 km pr. l, og for benzindrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på under 33,3 km pr. l, men ikke under 28,6 km pr. l, og

1/6 for dieseldrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på under 32,1 km pr. l, men ikke under 28,1 km pr. l, og for benzindrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på under 28,6 km pr. l, men ikke under 25 km pr. l.

2) I årene 2006 til 2010 gives et nedslag i registreringsafgiften efter stk. 3 på:

3/5 for dieseldrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på mindst 45 km pr. l, og for benzindrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på over 40 km pr. l,

2/5 for dieseldrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på under 45 km pr. l, men ikke under 37,5 km pr. l, og for benzindrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på under 40 km pr. l, men ikke under 33,3 km pr. l, og

1/5 for dieseldrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på under 37,5 km pr. l, men ikke under 32,1 km pr. l, og for benzindrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på under 33,3 km pr. l, men ikke under 28,6 km pr. l.

Stk. 3. Brændstofforbrug efter stk. 2 opgøres efter § 2 i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler.

    Stk. 4. Nedslag i registreringafgiften efter stk. 2, nr. 1, har virkning for diesel- og benzindrevne personbiler, der indregistreres i perioden 1. januar 2000 til og med 31. december 2005. Nedslag i registreringafgiften efter stk. 2, nr. 2, har virkning for diesel- og benzindrevne personbiler, der indregistreres i perioden 1. januar 2006 til og med 31. december 2010.«

Stk. 2-9 bliver herefter stk. 5-12.

8. I § 4, stk. 4, der bliver stk. 7, ændres »stk. 3, nr. 2« til: »stk. 6, nr. 2«.

9. I § 4, stk. 5, der bliver stk. 8, ændres »stk. 3, nr. 2« til: »stk. 6, nr. 2« og »stk. 3 og 4« til: »stk. 6 og 7«.

10. I § 4, stk. 6, der bliver stk. 9, ændres »stk. 3, nr. 2« til: »stk. 6, nr. 2«, og tre steder ændres »stk. 4« til: »stk. 7«.

11. I § 4, stk. 8, som bliver stk. 11, ændres »stk. 1 og 3« til: »stk. 1 og 6«.

12. § 4, stk. 9, der bliver stk. 12, affattes således:

»Stk. 12. For brugte køretøjer med en alder indtil 1 år, jf. stk. 6 og 10, nedsættes den afgiftspligtige værdi efter stk. 6 med 17 pct. af det samlede beløb af de fradrag i afgiften, der efter § 3, stk. 2, og med 30 pct. af de fradrag i den afgiftspligtige værdi efter § 8, stk. 7, kunne være foretaget ved køretøjets afgiftsberigtigelse som nyt. I perioden indtil år 2005 nedsættes afgiftssatserne for brugte personbiler, der som nye ville være omfattet af stk. 2, nr. 1. Nedsættelsen sker ved, at afgiftssatserne i stk. 6, nr. 2, nedsættes med samme brøkdele, som afgiften af tilsvarende nye biler på tidspunktet for afgiftsberigtigelsen nedsættes med efter stk. 2, nr. 1.«

13. Efter § 6 indsættes:

»Reparerede og ombyggede køretøjer

§ 7. Der svares afgift af tidligere afgiftsberigtigede motorkøretøjer, medmindre disse er omfattet af § 10, stk. 4, der er genopbygget efter at have været ødelagt ved færdselsuheld, eksplosion, ildebrand m.m., såfremt disse er omfattet af en skadesforsikring, og såfremt udgiften indbefattet merværdiafgift til fuldstændig udbedring af de ved færdselsuheld m.v. skete skader overstiger 75 pct. af handelsværdien før uheldet for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 4, 80 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 5, stk. 1, 90 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 5, stk. 3, 85 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 5 a og 90 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 6. Der beregnes dog ikke afgift i tilfælde, hvor udgiften til skadens udbedring er under 15.000 kr. indbefattet merværdiafgift. Afgiften beregnes som for nye køretøjer, dog uden tillæg eller fradrag for eventuelt manglende sikkerhedspuder.

    Stk. 2. Køretøjets handelsværdi før skaden fastsættes af forsikringsselskabet. Handelsværdien er genanskaffelsesprisen for motorkøretøjet, inkl. afgift, umiddelbart før uheldet under hensyn til alder, antal kørte kilometer, vedligeholdelsesstand og slitage. For motorkøretøjer, der er registreret som fabriksnye inden for det sidste år før uheldet, og som på skadestidspunktet har kørt højst 25.000 km, sættes handelsværdien til motorkøretøjets værdi som nyt, inklusive afgift.

    Stk. 3. Udgifterne til genopbygning af køretøjet opgøres af forsikringsselskabet. Opgørelsen skal indeholde samtlige udgifter til genopbygningen inkl. merværdiafgift, herunder maling og lakering. Opgørelsen skal indeholde en specifikation over dele, som skal udskiftes, med anførsel af priserne på disse. Opgørelsen skal ske på grundlag af bruttopriser på nye reservedele, herunder nyt karrosseri.

    Stk. 4. For genopbygning af færdselsskadede køretøjer tilhørende virksomheder, der råder over mere end 10 afgiftsberigtigede køretøjer, der ikke er omfattet af en kaskoforsikring, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse.

    Stk. 5. Den i stk. 1 nævnte grænse for afgiftspligt på 75 pct. af handelsværdien for udgiften til genopbygning af køretøjer afgiftsberigtiget efter § 4 nedsættes til 65 pct., såfremt køretøjets ejer eller en ellers berettiget ikke tilbydes den efter stk. 2 fastsatte handelsværdi, når skaden er opgjort til mere end 65 pct. af handelsværdien.

    Stk. 6. Køretøjer, der efter forsikringsselskabets opgørelse efter stk. 2 og 3 omfattes af stk. 1, og køretøjer, hvor skaden afregnes kontant og reparationen gennemføres efter ejerens eller en anden dertil berettigets bestemmelse og regning, afmeldes fra motorregisteret.

    Stk. 7. Skatteministeren fastsætter nærmere administrative regler for motorkøretøjer omfattet af stk. 1-6.

§ 7 a. Reparerede og genopbyggede køretøjer, hvoraf der tidligere er betalt registreringsafgift, og som er beskadiget som følge af tæring, slitage og lignende, og hvor reparation udføres løbende som almindelig vedligeholdelse, er fritaget for afgift.

    Stk. 2. Fritagelsen efter stk. 1 er betinget af følgende:

1) Køretøjet skal efter genopbygningen svare til det i registreringsattesten omhandlede køretøj. Der må således ikke ske ændringer med hensyn til køretøjets fabrikat, model, type og årgang.

2) Udskiftning af køretøjets motor, eventuelt til en motor med anden drivkraft, må ikke indebære en effektforøgelse på over 20 pct. i forhold til køretøjets originale motoreffekt.

3) Genopbygningen af køretøjet skal være udført ved anvendelse af reservedele, herunder skarringsdele, af en art og beskaffenhed, som normalt forefindes på og forhandles fra automobilforhandlernes og -værkstedernes lagre af nye reservedele, eventuelt med tilsvarende brugte reservedele. Der må ikke anvendes nyt reservedelskarrosseri, chassis eller -stel. Der må heller ikke fra andet køretøj anvendes karrosseri, chassis, stel eller større dele af disse komponenter end de nævnte reservedele.

Stk. 3. Større samlede reparationer og genopbygninger, der sker med henblik på salg, er fritaget for afgift, hvis betingelserne i stk. 2 er opfyldt og omkostningerne ved reparation og genopbygning ikke overstiger den almindelige pris for et tilsvarende køretøj i normalt vedligeholdt og registreringsklar stand inklusive afgifter ved kontant salg til bruger. Udgifterne til genopbygningen må dog højst andrage 75.000 kr. For køretøjer, hvis alder overstiger 5 år, kan omkostningerne ved genopbygning overstige den almindelige pris for et tilsvarende køretøj ved kontant salg til bruger med 10 pct. for hvert hele år, køretøjets alder overstiger 5 år regnet fra køretøjets første registreringsdato. Tillægget kan dog højst udgøre 50 pct. 1.-4. pkt. gælder dog ikke motorkøretøjer, der er omfattet af § 10, stk. 4.

    Stk. 4. Reparatørvirksomheden opgør omkostningerne ved genopbygningen på grundlag af reparatørvirksomhedens almindelige bruttopriser inklusive merværdiafgift. Opgørelsen skal indeholde en specifikation over dele, som er udskiftet, og arbejdsydelser, som er udført på køretøjet, med anførsel af priserne på disse indbefattet den avance, der i almindelighed indgår i priser for reparationsydelser af den pågældende art.

    Stk. 5. Hvis betingelserne for afgiftsfritagelse efter stk. 1-4 ikke er opfyldt, skal køretøjet anmeldes til afgiftsberigtigelse hos de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 6. Skatteministeren fastsætter nærmere administrative regler for motorkøretøjer omfattet af stk. 1-5.«

14. I § 8, stk. 1, ændres »7,5 pct.« til: »9 pct.«.

15. I § 9, stk. 2, ændres to steder »7,5 pct.« til »9 pct.«.

16. I § 10, stk. 4, ændres: » jf. § 4, stk. 3« til: »jf. § 4, stk. 6«.

17. I § 25, stk. 5, ændres »§ 3, stk. 3« til: »§ 3, stk. 2«.

18. I § 27, stk. 1, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3) anvender et afgiftspligtigt køretøj, som ikke er afgiftsberigtiget, eller for hvilket der ikke er meddelt tilladelse efter bestemmelserne i § 3 a, stk. 1 og 7,«.

Nr. 3-5 bliver herefter til nr. 4-6.

19. § 27, stk. 1, nr. 3, der bliver nr. 4, affattes således:

»4) anvender et afgiftspligtigt køretøj, der er fritaget for afgift, eller hvoraf der er betalt afgift efter bestemmelserne i § 5, stk. 1-10 og 12, § 5 a, stk. 1, eller § 6, stk. 1, i strid med de betingelser, der gælder for fritagelsen eller afgiftsberigtigelsen efter den pågældende bestemmelse.«

20. § 27, stk. 1, nr. 5, som bliver nr. 6, affattes således:

»6) anvender et køretøj, der er afmeldt af motorregisteret efter reglerne om tilbagebetaling af afgift for ældre køretøjer i tidligere lovgivning.«

21. I § 29 a, stk. 1, ændres »§ 1, stk. 2 og 3,« til: »§ 1, stk. 2 og 3, og §§ 7 og 7 a,« og »§ 3, stk. 1-4,« til: »§ 3, stk. 1-3,«.

§ 2

Skatteministeren fremlægger i 2002 to redegørelser, der beskriver virkningerne henholdsvis af § 1, nr. 7, som omhandler nedslag i registreringsafgiften, og § 1, nr. 13, for så vidt angår færdselsskadede køretøjer.

§ 3

I lov nr. 166 af 24. marts 1999 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove, toldloven, lov om fonde og visse foreninger samt lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v. (Objektiveringer, justering af reglerne for beskatning ved død samt afgrænsning af told- og afgiftsområdet), som senest ændret ved § 5 i lov om 386 af. 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 15, nr. 6, affattes således:

»6. § 3, stk. 5, ophæves.«

2. I § 25, stk. 13, ændres »§ 3, stk. 6,« til: »§ 3, stk. 5,«.

§ 4

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2000. Lovens § 1, nr. 2 og 13, har virkning for køretøjer, der færdselsskades fra den 1. januar 2000. Lovens § 1, nr. 3 og 6-12, 14-16 og 18, har virkning for køretøjer, der fra og med den 1. januar 2000 anmeldes til registrering i henhold til færdselsloven efter reglerne i § 15, stk. 1, i lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. eller anmeldes til afgiftsberigtigelse over for de statslige told- og skattemyndigheder efter reglerne i § 15, stk. 2, og § 19, stk. 1, i lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v., jf. dog stk. 3.

    Stk. 2. I perioden fra den 1. januar 2000 til den 31. december 2000 udgør mindsteavancen efter reglerne i § 8, stk. 1, og § 9, stk. 2, i lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. 8,5 pct.

    Stk. 3. Nye køretøjer, der er købt, eller hvorom der er indgået bindende kontrakt om køb med slutbrugeren senest den 26. oktober 1999, og som anmeldes til registrering i henhold til færdselsloven efter reglerne i § 15, stk. 1, i lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. eller anmeldes til afgiftsberigtigelse over for de statslige told- og skattemyndigheder efter reglerne i samme lovs § 15, stk. 2, og § 19, stk. 1, inden udgangen af marts måned år 2000, kan afgiftsberigtiges efter de hidtil gældende regler i § 3, stk. 3, § 8, stk. 1, og § 9 i lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. Dokumentation for købet skal være indgivet til de statslige told- og skattemyndigheder senest den 31. december 1999.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad

 

Officielle noter

1) Forslaget har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.