Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven

(Ændrede regler for skattefri rejsegodtgørelse og havdagsfradrag)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 16. august 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 A, stk. 8, udgår »i udlandet«.

2. § 9 A, stk. 9, affattes således:

»Stk. 9. Reglerne i stk. 1-6 finder tilsvarende anvendelse på rejsegodtgørelser, der udbetales til medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende. Bestemmelsen i stk. 7 finder tilsvarende anvendelse for lønnede medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende.«

3. I § 9 A, stk. 10, 1. pkt., udgår »§ 9 G,«.

4. I § 9 A, stk. 10, indsættes efter 2. pkt.:

»Reglerne i stk. 1-8 finder ikke anvendelse for personer, der for et indkomstår har valgt fradrag efter § 9 G ved fangstture i det pågældende indkomstår.«

5. I § 9 G, stk. 1, 1. pkt., ændres »saltvandsfiskeriloven« til: »fiskeriloven«.

6. I § 9 G, stk. 2, 1. pkt., ændres »§§ 9 B-9 D« til: »§§ 9 A-9 D«.

§ 2

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. Loven har virkning fra og med indkomståret 2001.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad