Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om ændring af teaterloven

(Bemyndigelse til at indgå regionale kulturaftaler vedrørende små storbyteatre)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I teaterloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 91 af 7. februar 2000, foretages følgende ændring:

1. § 16 b, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af regionale kulturaftaler fravige bestemmelserne i stk. 1-5 og i § 16 a.«

§ 2

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. maj 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Elsebeth Gerner Nielsen