Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove, lov om en arbejdsmarkedsfond og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

(Ændring af beskatningen af fri bil og bil ydet som udbytte)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 720 af 14. september 1999, som ændret ved § 6 i lov nr. 947 af 20. december 1999, § 3 i lov nr. 956 af 20. december 1999 og § 6 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, litra d, ændres »jf. § 8, stk. 1, litra c og f.« til: »jf. § 8, stk. 1, litra c og f,«.

2. I § 7, stk. 1, indsættes som litra e:

»e) personer omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 10, for så vidt angår udbytte i form af rådighed over bil, jf. § 8, stk. 1, litra g.«

3. I § 8, stk. 1, litra f, ændres »jf. § 11, stk. 5.« til: »jf. § 11, stk. 5,«.

4. I § 8, stk. 1, indsættes som litra g:

»g) den skattepligtige værdi af udbytte i form af rådighed over bil omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 10.«

5. § 11, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. For vederlag i form af køberetter til aktier, jf. § 8, stk. 1, litra b, bil, jf. § 8, stk. 1, litra g, og vederlag m.v. som nævnt i § 8, stk. 1, litra e, der er B-indkomst, opgør de statslige told- og skattemyndigheder på grundlag af de oplysninger, der er lagt til grund ved skatteansættelsen, bidragsgrundlaget og beregner bidragets størrelse. Biler og køberetter til aktier indgår i bidragsgrundlaget med de værdier, der indgår i grundlaget for indkomstbeskatning.«

§ 2

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 752 af 20. oktober 1998, som senest ændret ved lov nr. 1077 af 29. december 1999, § 2 i lov nr. 1082 og lov nr. 1085 af 29. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 17 f, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 8, stk. 1, litra a, b, d og e« til: »§ 8, stk. 1, litra a, b, d, e og g«.

2. I § 17 f, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »§ 11, stk. 8,«: »§ 7, stk. 1, litra e,«.

§ 3

I lov om påligning af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 18. januar 2000, som senest ændret ved § 3 i lov nr. 105 af 14. februar 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 M, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 7, stk. 1, litra c,« til: »§ 7, stk. 1, litra c og e,«.

2. § 16, stk. 4, 1. og 2. pkt., affattes således:

»Stk. 4. Den skattepligtige værdi af en bil, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse af en arbejdsgiver som nævnt i stk. 1, sættes til en årlig værdi på 25 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 20 pct. af resten. Bilens skattepligtige værdi beregnes dog mindst af 160.000 kr.«

3. I § 16 A indsættes som stk. 10:

»Stk. 10. En hovedaktionær som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 2-4, der modtager udbytte fra selskabet i form af, at der stilles en bil til rådighed, skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregne værdien af bilen tillagt eventuelt sparet privatforbrug i relation til bilen. Bilens værdi ansættes efter reglen i § 16, stk. 4.«

§ 4

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 719 af 14. september 1999, som senest ændret ved § 5 i lov nr. 105 af 14. februar 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 16 A« til: »§ 16 A, stk. 1-9,«.

2. I § 4 a, stk. 2, 2. pkt., ændres »Stk. 1 omfatter heller ikke« til: »Stk. 1 omfatter heller ikke udbytte efter ligningslovens § 16 A, stk. 10, og«.

§ 5

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 564 af 2. juni 1999, som ændret bl.a. ved lov nr. 953, 955 og 958 af 20. december 1999 og senest ved § 5 i lov nr. 295 af 2. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 7 B indsættes:

»§ 7 C. Alle, der i det forudgående kalenderår som led i deres virksomhed har ydet et vederlag i form af, at der er stillet en bil til rådighed for privat benyttelse, skal, når vederlaget er ydet til en direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, foretage indberetning herom til de statslige told- og skattemyndigheder, jf. ligningslovens § 16, stk. 4. Endvidere skal der foretages indberetning om udbytte i form af bil stillet til rådighed, der er udloddet til en hovedaktionær, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 10.

    Stk. 2. Indberetningen skal indeholde oplysninger om identiteten af modtageren, vederlagets art og værdien af årets samlede vederlag til den pågældende.

    Stk. 3. Bestemmelserne i § 7, stk. 3-8, finder tilsvarende anvendelse.«

2. I § 9 A indsættes efter »§ 7 B,«: »§ 7 C,«.

3. I § 14, stk. 2, indsættes efter »§ 7 B,«: »§ 7 C,«.

§ 6

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. §§ 1 og 2, § 3, nr. 1 og 2, og § 4 har virkning fra og med indkomståret 2001. For biler, som ved endelig bindende aftale om køb, leje m.v. er anskaffet af arbejdsgiveren m.v. inden 29. marts 2000, har § 3, nr. 2, først virkning fra og med indkomståret 2003. Ansatte, der har en bil stillet til rådighed for privat benyttelse, hvor bilen er omfattet af 2. pkt., kan vælge at anvende bestemmelserne allerede fra og med indkomståret 2001.

    Stk. 3. § 3, nr. 3, har virkning for udlodninger, der foretages i indkomståret 2001 eller senere.

    Stk. 4. § 5 har virkning fra og med 1. januar 2001.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. maj 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad