Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilsyn med spildevandsslam m.m. til jordbrugsformål

 

I medfør af § 1, stk. 1, nr. 3, § 1, stk. 3, nr. 2 og 5, og § 5, stk. 2, i lov om gødning og jordforbedringsmidler m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 853 af 25. september 1996, og efter bemyndigelse, fastsættes:

Anmeldelse

§ 1. Spildevandsslam fra offentlige spildevandsanlæg og kildesorteret affald fra husholdninger, institutioner og private virksomheder, der skal leveres til anvendelse som jordforbedringsmiddel (gødning) i jordbruget eller i private haver, skal af producenten anmeldes til Plantedirektoratet senest en uge før første levering. Anmeldelse skal ske på et skema udformet af Plantedirektoratet.

Stk. 2. Ændringer i sammensætningen af anmeldte produkter og afmelding af produkter skal meddeles direktoratet snarest muligt.

Stk. 3. Slam fra en kommunes tømningsordning skal anmeldes og betragtes som et produkt.

Prøvetagning og analyse

§ 2. Producenten skal for egen regning foranledige, at der udtages og analyseres repræsentative prøver af alle anmeldte produkter til undersøgelse af, om indholdet af stoffer nævnt i bilag 2, del A, overholder grænse- og afskæringsværdierne som fastsat i bilag 2, del B. Prøverne skal udtages efter reglerne i bilag 1 af et laboratorium, der er akkrediteret hertil, og skal analyseres efter reglerne i bekendtgørelse om anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål.

Stk. 2. Laboratoriet skal sende analyseresultater og dokumentation for prøvernes oprindelse til Plantedirektoratet som anført i §§ 3 - 7.

Produkter, der agtes afhændet direkte til den endelige aftager

§ 3. For et produkt, der skal leveres direkte til den endelige aftager, skal resultatet af analysen for indhold af metaller være Plantedirektoratet i hænde senest en uge før første levering.

Stk. 2. Viser det endelige analyseresultat, at en eller flere grænseværdier er overskredet, må partiet ikke leveres til jordbrugsformål. Er partiet indgået i et andet parti, må det blandede parti ikke leveres til jordbrugsformål.

§ 4. For et produkt, der skal leveres direkte til den endelige aftager, skal resultatet af analysen for indhold af miljøfremmede stoffer være Plantedirektoratet i hænde snarest muligt efter, at det foreligger.

Stk. 2. Viser analyseresultatet, at en eller flere afskæringsværdier er overskredet, må produktet ikke leveres til jordbrugsformål, og levering må først genoptages, når efterfølgende produktioner viser acceptable analyseresultater. Viser et undersøgt produkt acceptable værdier på et senere tidspunkt, må det igen leveres til jordbrugsformål.

Produkter, der ikke blandes før viderebehandling

§ 5. Et produkt, der ikke skal blandes, før det viderebehandles i et biogasanlæg, slammineraliseringsanlæg, komposteringsanlæg m.v., skal prøvetages med henblik på analyse for indhold af metaller inden behandlingen, og analyseresultatet skal sendes til Plantedirektoratet, så snart det foreligger.

Stk. 2. Viser resultatet, at en eller flere grænseværdier er overskredet, må produktet ikke viderebehandles, og viderebehandling må først genoptages, når undersøgelser af efterfølgende produktioner viser acceptable værdier.

§ 6. For et viderebehandlet produkt skal resultatet af analysen for indhold af miljøfremmede stoffer i det endelige produkt være direktoratet i hænde senest en uge før første levering.

Stk. 2. Viser analyseresultatet, at en eller flere afskæringsværdier er overskredet, må produktet ikke leveres til jordbrugsformål. Viser et undersøgt produkt acceptable værdier på et senere tidspunkt, må det igen leveres til jordbrugsformål.

Produkter, der blandes med andre produkter

§ 7. Et produkt, der skal blandes med andre produkter og viderebehandles i et anlæg nævnt i § 5, stk. 1, skal inden blanding prøvetages med henblik på analyse for indhold af metaller og miljøfremmede stoffer, og analyseresultatet skal sendes til Plantedirektoratet, så snart det foreligger.

Stk. 2. Viser analyseresultatet, at en eller flere grænseværdier eller afskæringsværdier er overskredet, må produktet ikke anvendes. Anvendelsen må først genoptages, når undersøgelser af efterfølgende produktioner viser acceptable værdier.

Kontrol og straf

§ 8. Plantedirektoratet kan udtage prøver til analyse af alle anmeldelsespligtige produkter.

Stk. 2. Plantedirektoratets analyseresultater offentliggøres.

§ 9. Overtrædelse af §§ 1-7 straffes med bøde.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. februar 2000.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 528 af 20. juni 1997 om tilsyn med kvaliteten af kommunalt spildevandsslam og komposteret husholdningsaffald m.m. til jordbrugsformål ophæves.

§ 11. Et viderebehandlet produkt, jf. § 5, der indeholder delmængder fremstillet før den 2. februar 2000, skal prøvetages og analyseres for metaller. Viser det endelige analyseresultat, at en eller flere grænseværdier overskrides, må produktet ikke anvendes til jordbrugsformål.

Stk. 2. Produkter, der er fremstillet før den 2. februar 2000, og som overholder bestemmelserne i den bekendtgørelse, der er nævnt i § 10, stk. 2, kan leveres til jordbrugsformål indtil den 31. december 2000.

++Bilag+++Bilag 1

Prøvetagnings- og analysehyppighed

A. Prøvetagning

Prøverne skal udtages af et laboratorium, der er akkrediteret hertil efter reglerne i Plantedirektoratets prøvetagningsforskrift. Forskriften kan rekvireres i direktoratet.

 

B. Prøvetagningshyppighed.

1) Prøvetagning til analyse for indhold af tørstof, næringsstoffer og metaller, jf. bilag 2, del A, nr. 1 3.

a) Slam
Prøvetagningshyppigheden, jf. skemaet, er fastlagt som funktion af "produktstørrelsen": tons slamtørstof, produceret i det senest afsluttede kalenderår på det eller de rensningsanlæg, hvorfra slammet samles, og "produktkvaliteten": indholdet af metaller udtrykt i procent af grænseværdierne, jf. bilag 2, del B.
Prøvetagningshyppigheden afhænger af det uønskede stof, hvis indhold ved analysen er fundet at ligge relativt nærmest grænseværdien. Ligger indholdet over grænseværdien, anvendes tallene i skemaet, kolonne 5.
Sker leveringen efter § 3 hyppigere end produktionens størrelse betinger, skal slammet være prøvetaget, og analyseresultatet skal foreligge inden levering.

 

b) Kildesorteret affald
Der skal udtages mindst en prøve pr. påbegyndt 2.000 m3, dog mindst en prøve pr. år. Dette gælder også for produkter, der viderebehandles i et andet anlæg.

 

2) Prøvetagning til analyse for indhold af miljøfremmede stoffer, jf. bilag 2, del A, nr. 4.
Der skal udtages en prøve pr. produkt pr. år. Dette gælder også for produkter, der viderebehandles i et andet anlæg

 

C. Analysehyppighed

1) Analyse for indhold af tørstof, næringsstoffer og metaller, jf. bilag 2, del A, nr. 1 3.
Analyse for indhold af metaller skal foretages således:

a) Slam
Analysehyppigheden for indhold af det enkelte metal afhænger af det seneste analyseresultat, jf. skemaet. Næste analyse skal foretages senest som anført i den kolonne, der svarer til analyseresultatet.
Overskrider et analyseresultat grænseværdien udtages den følgende prøve efter højeste hyppighed for den pågældende produktstørrelse, jf. skemaet, kolonne 5, hvorefter skemaet skal følges for efterfølgende prøver.
Eksempel på anvendelse af skemaet for slam:
Partiet hidrører fra et anlæg med en produktion på 1.500 tons slamtørstof pr. år, og analyseresultatet viser som den højeste værdi i forhold til grænseværdien et zinkindhold på 53 pct. (fundet 2112 mg/kg, grænseværdi 4.000 mg/kg). Prøvetal pr. år: 6.

 

b) Kildesorteret affald
Der skal i alle prøver gennemføres analyse for indhold af metaller.

  1. Miljøfremmede stoffer, jf. bilag 2, afsnit A, nr. 4.
    Der skal gennemføres mindst en analyse pr. produkt pr. år for indhold af hvert stof.

 

Det årlige prøve- og analyseantals afhængighed af produktstørrelse og kvalitet.

Produkt-størrelse,

 

Ton tør-stof

/ år

 

Metaller, jf. bilag 2, A, nr. 3

1

2

3

4

5

 

2000

3

(4. md.)

4

(3. md.)

9

(7. uge)

12

(md.)

18

(3. uge)

 

1000

2

(6. md.)

3

(4. md.)

6

(2. md.)

9

(7. uge)

12

(md.)

 

300

1

(12.md.)

2

(6. md.)

4

(3. md.)

6

(2. md.)

8

(6. uge)

 

100

1

(12.md.)

1

(12.md.)

2

(6 md.)

3

(4. md.)

6

(2. md.)

 

0

1

(12.md.)

1

(12.md.)

1

(12.md.)

2

(6. md.)

4

(3. md.)

0

20%

40%

60%

80%

Grænseværdi

100 pct.

Eller mere

Produktkvalitet

Relativ grænseværdi

FED værdi: Antal prøver/år

Vejledende, mindste prøvetagningshyppighed er angivet i parentes

Plantedirektoratet, den 24. januar 2000

P.D.V.
Knud Mortensen

/Henrik Wanscher


Bilag 2

Analyseparametre og grænseværdier.

A. Analyser

Analyse skal foretages for indhold af stoffer nævnt i nr. 1 4.

 

  1. Tørstof (pct. af foreliggende mængde)

 

2) Plantenæringsstoffer (pct. af tørstof):
Totalkvælstof (N)
Totalfosfor (P)

Der kan foretages analyser for andre plantenæringsstoffer.

 

3) Metaller m. v. (mg/kg tørstof):
Cadmium (Cd)
Kviksølv (Hg)
Bly (Pb)
Nikkel (Ni)
Chrom (Cr)
Zink (Zn)
Kobber (Cu)
Arsen (As) (til privat havebrug).

Ved analyse for indhold af et fosforrelateret metal, jf. del B, nr. 1, skal også analyseres for indhold af totalfosfor.

 

4) Miljøfremmede stoffer (mg/kg tørstof):

LAS

Lineære alkylbenzensulfonater

å PAH

Polycykliske aromatiske hydrocarboner (acenaphthen, phenathren, fluoren, fluoranthen, pyren, benzfluoranthener (b+j+k), benz(a)pyren, benz(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren)

NPE

Nonylphenol + nonylphenolethoxylater med 1-2 ethoxygrupper

DEHP

bis(2-etheylhexyl)phthalat

 

B. Grænseværdier, jf. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål

1) Metaller

 

 

mg/kg

tørstof

mg/kg

totalfosfor

Cadmium (Cd)

0,8

200

(Cadmium fra 1. juli 2000

0,8

100)

Kviksølv (Hg)

0,8

200

Bly (Pb)

120,0

10.000

dog til privat havebrug

60,0

5.000

Nikkel (Ni)

30,0

2.500

Chrom (Cr)

100,0

 

Zink (Zn)

4.000,0

 

Kobber (Cu)

1.000,0

 

Arsen (As) (til privat havebrug)

25,0

 

 

Grænseværdierne skal være overholdt enten pr. kg tørstof eller pr. kg totalfosfor.

Viser analyseresultatet, at en eller flere grænseværdier er overskredet med mere end 50 pct., må produktet ikke anvendes til jordbrugsformål.

Viser analyseresultatet, at en eller flere grænseværdier er overskredet med indtil 50 pct., kan der udtages en ny prøve af partiet til analyse for indhold af det eller de metaller, der overskred grænseværdien. Vælges ingen ny prøvetagning og analyse, må partiet ikke anvendes til jordbrugsformål.

Viser det nye analyseresultat, at grænseværdien er overskredet, må partiet ikke anvendes til jordbrugsformål. Er grænseværdien ikke overskredet, må partiet anvendes til jordbrugsformål.

 

2) Miljøfremmede stoffer

Afskæringsværdier (grænseværdier, der ikke må overskrides):

Stof

mg/kg tørstof

Fra 1. juli 2000

mg/kg tørstof

Fra 1. juli 2002

Mg/kg tørstof

LAS

2600

1300

1300

å PAH

6

3

3

NPE

50

30

10

DEHP

100

50

50