Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i udlændingelovens § 9, stk. 11, og om kommunalbestyrelsens udtalelse efter udlændingelovens § 9, stk. 13

 

I medfør af udlændingelovens § 9, stk. 13, 3. pkt., og § 19, stk. 1, nr. 5, 2. pkt., og nr. 6, 2. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 539 af 26. juni 1999 som ændret ved § 16 i lov nr. 353 af 2. juni 1999 og ved lov nr. 424, 425 og 427 af 31. maj 2000, fastsættes:

Kapitel 1

Definitioner

§ 1. Ved en ansøger forstås i denne bekendtgørelse en udlænding, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse eller forlængelse af opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2-4, eller stk. 2, nr. 1 eller 7, jf. udlændingelovens § 11, stk. 2, eller en udlænding, hvis opholdstilladelse kan inddrages i medfør af udlændingelovens § 19, stk. 1, nr. 5 eller 6.

    Stk. 2. Ved en reference forstås i denne bekendtgørelse en herboende person, som efter Udlændingestyrelsens bestemmelse herom skal godtgøre at råde over sin egen bolig af rimelig størrelse, jf. udlændingelovens § 9, stk. 11.

§ 2. Ved gennemførelse af familiesammenføring forstås i denne bekendtgørelse, at ansøgeren

1) meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2 eller 3, eller stk. 2, nr. 7, og registreres i Det Centrale Personregister (CPR) på referencens bopæl, eller

2) meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 4, eller stk. 2, nr. 1, og registreres i Det Centrale Personregister (CPR) på referencens bopæl eller på en selvstændig bopæl.

Kapitel 2

Opfyldelse af boligkravet i udlændingelovens § 9, stk. 11

§ 3. Ved afgørelse om den første meddelelse af opholdstilladelse til ansøgeren anses boligkravet i udlændingelovens § 9, stk. 11, for opfyldt, når referencen godtgør, at vedkommende senest 3 måneder efter tidspunktet for ansøgerens indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse vil råde over sin egen bolig af rimelig størrelse, jf. §§ 4 og 5, jf. § 6, i mindst 3 år fra tidspunktet for ansøgerens indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse.

    Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte 3 måneders frist for referencens råden over sin egen bolig af rimelig størrelse, jf. §§ 4 og 5, jf. § 6, kan undtagelsesvis forlænges, hvis ganske særlige grunde taler derfor.

    Stk. 3. Har referencen en tidsbegrænset råden over en bolig af rimelig størrelse, jf. §§ 4 og 5, jf. § 6, der ophører inden 3 år efter tidspunktet for ansøgerens indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse, skal referencen godtgøre, at vedkommende vil råde over en eller flere andre boliger af rimelig størrelse, jf. §§ 4 og 5, jf. § 6, efter ophøret af den tidsbegrænsede råden og frem til det tidspunkt, hvor der er forløbet 3 år fra tidspunktet for ansøgerens indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse.

    Stk. 4. Ved ansøgninger om opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 3, hvor ansøgerens opholdstilladelse forventes meddelt tidsubegrænset på et tidligere tidspunkt end 3 år efter tidspunktet for ansøgerens indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse, anses boligkravet i § 9, stk. 11, for opfyldt, når referencen godtgør, at vedkommende senest 3 måneder efter tidspunktet for ansøgerens indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse vil råde over sin egen bolig af rimelig størrelse, jf. §§ 4 og 5, jf. § 6, indtil det tidspunkt, hvor ansøgeren fylder 18 år. Stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse.

    Stk. 5. Ved afgørelse om forlængelse, nægtelse af forlængelse eller inddragelse af en meddelt opholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 19, stk. 1, nr. 5, 1. pkt., og nr. 6, 1. pkt., jf. § 11, stk. 2, anses boligkravet i udlændingelovens § 9, stk. 11, for opfyldt, når referencen godtgør, at vedkommende vil råde over sin egen bolig af rimelig størrelse, jf. §§ 4 og 5, jf. § 6, frem til det tidspunkt, hvor ansøgerens opholdstilladelse tidligst kan forventes meddelt tidsubegrænset. Stk. 3 og 4 finder tilsvarende anvendelse.

    Stk. 6. Ved afgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse til ansøgeren anses boligkravet i udlændingelovens § 9, stk. 11, for opfyldt, når referencen godtgør, at vedkommende råder over sin egen bolig af rimelig størrelse, jf. §§ 4 og 5, jf. § 6, på det tidspunkt, hvor ansøgerens opholdstilladelse meddeles tidsubegrænset.

§ 4. Referencen anses for at råde over sin egen bolig, når referencen som ejer, andels- eller anpartshaver, lejer eller på anden lignende måde råder over brugsretten til en bolig eller en del af en bolig. Det er ikke en betingelse efter 1. pkt., at boligen eller den del af boligen, som referencen råder over, har eget køkken eller toilet.

    Stk. 2. Betingelsen i stk. 1, 1. pkt., anses ikke for opfyldt, hvis referencen råder over en lejebolig eller en del af en lejebolig ved en fremleje- eller låneaftale.

    Stk. 3. Det er ikke til hinder for at anse referencen for at råde over sin egen bolig, at referencen råder over en bolig eller en del af en bolig, jf. stk. 1, sammen med en eller flere andre personer, herunder ansøgeren.

§ 5. Den bolig eller den del af en bolig, som referencen råder over, jf. § 4, anses for at være af rimelig størrelse, når

1) der efter gennemførelsen af familiesammenføringen vil bo højst to personer pr. beboelsesrum i boligen, jf. stk. 2, eller

2) boligens areal efter gennemførelsen af familiesammenføringen vil være på mindst 20 m2 pr. person, der bor i boligen, jf. stk. 3.

    Stk. 2. Ved opgørelsen af boligens beboelsesrum lægges de oplysninger til grund, der fremgår af Bygnings- og Boligregistret (BBR) vedrørende boligenhedens beboelsesrum. Køkken, toilet, entré og lignende rum medregnes ikke ved opgørelsen af boligenhedens beboelsesrum.

    Stk. 3. Ved opgørelsen af boligens areal lægges de oplysninger til grund, der fremgår af Bygnings- og Boligregistret (BBR) vedrørende boligenhedens areal til beboelse.

    Stk. 4. Det er en betingelse efter stk. 1, at anden lovgivning ikke er til hinder for, at boligen bebos af det antal personer, der vil bo i boligen efter gennemførelsen af familiesammenføringen.

    Stk. 5. Råder referencen alene over en del af en bolig, jf. § 4, skal betingelserne i stk. 1, nr. 1 eller 2, jf. stk. 2-4, være opfyldt for den del af boligen, som referencen råder over. Ved opgørelsen af størrelsen på den del af boligen, som referencen råder over, jf. stk. 1, nr. 1 eller 2, lægges endvidere de oplysninger til grund, der fremgår af referencens dokumentation for sin råden over en del af boligen.

§ 6. Bor referencen i en bolig af rimelig størrelse, jf. § 5, er det ikke til hinder for meddelelse af opholdstilladelse til ansøgeren, at referencen ikke råder over den pågældende bolig, jf. § 4, såfremt referencen bor sammen med og passer sin ægtefælle eller faste samlever, sine forældre eller den ene af forældrene, sine børn eller et af sine børn eller et eller flere andre nære familiemedlemmer, der på grund af alvorlig sygdom, alvorligt handicap eller andre særlige grunde ikke kan klare sig selv, i den pågældende bolig.

§ 7. Ved Udlændingestyrelsens afgørelse om meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 4, eller § 9, stk. 2, nr. 1, anses boligkravet i udlændingelovens § 9, stk. 11, endvidere for opfyldt, hvis ansøgeren skal registreres i Det Centrale Personregister (CPR) på en selvstændig bopæl her i landet, og det godtgøres, at ansøgeren råder over sin egen bolig af rimelig størrelse. §§ 3-6 finder tilsvarende anvendelse.

§ 8. Ved Udlændingestyrelsens afgørelse om, hvorvidt ansøgerens opholdstilladelse skal forlænges, nægtes forlænget eller inddrages, jf. udlændingelovens § 19, stk. 1, nr. 5 eller 6, jf. § 11, stk. 2, kan boligkravet i udlændingelovens § 9, stk. 11, endvidere anses for opfyldt, hvis ansøgeren godtgør at råde over sin egen bolig af rimelig størrelse. §§ 3-7 finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 3

Kommunalbestyrelsens udtalelse efter udlændingelovens § 9, stk. 13

§ 9. Kommunalbestyrelsen afgiver efter anmodning fra Udlændingestyrelsen inden for den af Udlændingestyrelsen fastsatte frist herfor en udtalelse vedrørende referencens boligforhold til brug for

1) Udlændingestyrelsens afgørelse om meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2-4, eller stk. 2, nr. 1 eller 7,

2) Udlændingestyrelsens afgørelse om forlængelse, nægtelse af forlængelse eller inddragelse i medfør af udlændingelovens § 19, stk. 1, nr. 5, 1. pkt., jf. § 11, stk. 2, af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2-4, eller stk. 2, nr. 1 eller 7, når opholdstilladelsen er betinget af, at boligkravet i udlændingelovens § 9, stk. 11, kan anses for opfyldt, eller

3) Udlændingestyrelsens afgørelse om forlængelse, nægtelse af forlængelse eller inddragelse i medfør af udlændingelovens § 19, stk. 1, nr. 6, 1. pkt., jf. § 11, stk. 2, af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2-4, eller stk. 2, nr. 1 eller 7, når opholdstilladelsen ikke er betinget af, at boligkravet i udlændingelovens § 9, stk. 11, kan anses for opfyldt, fordi særlige grunde taler derimod, og disse særlige grunde ikke længere foreligger.

    Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte udtalelse vedrører i de i §§ 7 og 8 nævnte tilfælde ansøgerens boligforhold.

§ 10. Udlændingestyrelsen anmoder kommunalbestyrelsen om den i § 9, stk. 1 eller 2, nævnte udtalelse, såfremt Udlændingestyrelsen har truffet bestemmelse om, at meddelelse af opholdstilladelse til ansøgeren skal betinges af, at boligkravet i udlændingelovens § 9, stk. 11, anses for opfyldt, eller såfremt Udlændingestyrelsen har truffet bestemmelse om, at ansøgerens opholdstilladelse skal nægtes forlænget eller inddrages efter udlændingelovens § 19, stk. 1, nr. 5, 1. pkt., eller nr. 6, 1. pkt., jf. § 11, stk. 2, hvis boligkravet i udlændingelovens § 9, stk. 11, ikke kan anses for opfyldt.

    Stk. 2. Udlændingestyrelsen undlader at anmode kommunalbestyrelsen om udtalelsen, hvis det er åbenbart, at boligkravet i udlændingelovens § 9, stk. 11, må anses for opfyldt, eller hvis det er åbenbart, at boligkravet i udlændingelovens § 9, stk. 11, ikke kan anses for opfyldt.

    Stk. 3. Udlændingestyrelsen kan anmode kommunalbestyrelsen om en ny udtalelse efter § 9, stk. 1 eller 2, såfremt dette anses for påkrævet.

§ 11. Den i § 9, stk. 1, nævnte udtalelse afgives af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den bolig, som referencen råder over, er beliggende. Har referencen oplyst først at råde over sin egen bolig af rimelig størrelse efter tidspunktet for ansøgerens indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse, jf. § 3, stk. 1 og 2, afgives udtalelsen efter § 9, stk. 1, af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den bolig, som referencen vil råde over, er beliggende.

    Stk. 2. Oplyser referencen i de i § 3, stk. 3, nævnte tilfælde efter ophøret af den tidsbegrænsede råden at råde over en eller flere andre boliger af rimelig størrelse, jf. §§ 4 og 5, jf. § 6, afgiver kommunalbestyrelsen i den eller de kommuner, hvor den eller de boliger, som referencen vil råde over, er beliggende, en udtalelse efter § 9, stk. 1, vedrørende referencens kommende boligforhold i den eller de pågældende kommuner.

    Stk. 3. Den i § 9, stk. 2, nævnte udtalelse afgives af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den bolig, som ansøgeren råder over, er beliggende. Stk. 1, 2. pkt., og stk. 2 finder tilsvarende anvendelse.

§ 12. Kommunalbestyrelsens udtalelse efter § 9, stk. 1, skal indeholde oplysninger om,

1) hvorvidt referencen råder over brugsretten til en bolig eller en del af en bolig, jf. § 4, og i givet fald hvor længe dette er tilfældet,

2) hvor mange beboelsesrum der er i boligen, jf. § 5,

3) hvor stort boligens areal er, jf. § 5,

4) hvor mange beboere der er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) på bopælen, og

5) hvorvidt anden lovgivning er til hinder for, at der bor mere end et bestemt antal personer i boligen, og i givet fald hvor stort et antal personer der efter anden lovgivning må bo i boligen.

    Stk. 2. Kommunalbestyrelsens udtalelse efter § 9, stk. 1, skal ikke indeholde en indstilling om, hvorvidt boligkravet i udlændingelovens § 9, stk. 11, er opfyldt.

    Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan til brug for sin udtalelse efter § 9, stk. 1, samkøre Det Fælleskommunale Persondatasystem med Bygnings- og Boligregistret (BBR) med det formål at tilvejebringe oplysning om antallet af beboelsesrum i boligenheden og antallet af beboere, der er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) på bopælen, jf. udlændingelovens § 9, stk. 13, 2. pkt.

    Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan, såfremt kommunalbestyrelsen finder anledning hertil, foranstalte, at der rettes henvendelse på referencens bopæl med henblik på at påse, om referencens faktiske boligforhold er i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af Det Fælleskommunale Persondatasystem og Bygnings- og Boligregistret (BBR). Råder referencen over brugsretten til en del af en bolig, jf. § 4, finder 1. pkt. tilsvarende anvendelse for så vidt angår de oplysninger, der fremgår af referencens dokumentation for sin råden over en del af en bolig, og referencens oplysninger om antallet af beboere i den del af boligen, som referencen råder over. De oplysninger, som kommunalbestyrelsen får oplyst i medfør af 1. og 2. pkt., anføres i kommunalbestyrelsens udtalelse efter § 9, stk. 1. Har kommunalbestyrelsen ikke opnået referencens samtykke til at påse, om referencens faktiske boligforhold er i overensstemmelse med de i 1. og 2. pkt. nævnte oplysninger, anføres dette i kommunalbestyrelsens udtalelse.

    Stk. 5. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse ved kommunalbestyrelsens udtalelser efter § 9, stk. 2, vedrørende ansøgerens boligforhold.

§ 13. Udlændingestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt boligkravet i udlændingelovens § 9, stk. 11, kan anses for opfyldt, på grundlag af kommunalbestyrelsens udtalelse efter § 9, stk. 1 eller 2. Udlændingestyrelsen kan undlade at lægge kommunalbestyrelsens udtalelse til grund ved afgørelsen af, om boligkravet i udlændingelovens § 9, stk. 11, kan anses for opfyldt, hvis grundlaget for udtalelsen er eller senere viser sig at være urigtigt, eller hvis udtalelsen ikke er afgivet i overensstemmelse med § 12, jf. dog herved § 10, stk. 3.

§ 14. Kommunalbestyrelsens udtalelse, jf. § 9, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2000.

Indenrigsministeriet, den 22. juni 2000

Karen Jespersen

/Hans B. Thomsen