Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.

 

I medfør af § 1, stk. 5, § 2, stk. 8, § 19, stk. 2, 2. pkt. og § 20 i lov nr. 1124 af 29. december 1999 om produktionsskoler, som ændret ved § 21 i lov nr. 263 af 12. april 2000 samt § 6 i lov nr. 478 af 31. maj 2000, fastsættes:

Kapitel 1

Tilbudets indhold og tilrettelæggelse

§ 1. Produktionsskoler tilbyder individuelle undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion.

§ 2. Undervisningen skal bidrage til udvikling af deltagernes personlige, sociale og faglige kompetencer med henblik på at styrke mulighederne for fortsat uddannelse eller overgang til varig beskæftigelse. Tilbudet skal endvidere bidrage til at udvikle deltagernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund samt fremme international forståelse.

§ 3. Undervisningen skal endvidere bidrage til deltagernes forståelse af et godt arbejdsmiljø og udvikle deres miljøbevidsthed.

§ 4. Produktionsskolernes undervisningstilbud omfatter:

1) Værkstedsundervisning, der omfatter praktisk opgaveløsning og produktion, jf. § 5.

2) Undervisning, der sammenknytter værkstedsundervisningen og den tilhørende teori (integreret undervisning), jf. § 5, stk. 2 og 5.

3) Undervisning, der styrker deltagernes grundlæggende færdigheder, jf. § 6, stk. 1-2. Denne tilbydes deltagere med behov herfor.

4) Anden undervisning, der medvirker til at styrke deltagernes udvikling, jf. § 6, stk. 3.

5) Undervisning, der afledes af arbejdet på værkstedet, jf. § 6, stk. 4.

§ 5. Værkstedsundervisningen skal tage sit udgangspunkt i praktisk arbejde og opgaveløsning med henblik på reel produktion og afsætning af varer og tjenesteydelser.

    Stk. 2. Værkstedsundervisningen og den integrerede undervisning skal fremme faglig læring, personlig og social udvikling og danne basis for skolens vejledningsindsats, jf. §§ 8-10.

    Stk. 3. Værkstedsundervisningen skal tilrettelægges, så den enkelte deltager sikres en løbende og sammenhængende læringsproces, der i videst muligt omfang foregår i et forpligtende arbejdsmæssigt fællesskab.

    Stk. 4. Produktionsskolerne skal udbyde en flerhed af værkstedsundervisningstilbud, der indholdsmæssigt dækker mindst tre beskæftigelsesområder. Tilbudene skal fortrinsvis have relation til erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser, sådan at deltagerne sikres mulighed for at orientere sig mellem flere beskæftigelsesområder.

    Stk. 5. Den integrerede undervisning skal sammenknytte det praktiske arbejde og opgaveløsningen med den tilhørende teori. Gennem tilrettelæggelsen og gennemførelsen af værkstedsundervisningen skal det sikres, at deltagerne møder situationer, der kan fremme deltagernes teoretiske indsigt inden for det pågældende fagområde.

§ 6. Den undervisning, der bidrager til at styrke deltagernes grundlæggende færdigheder, skal omfatte undervisning i almene fag, herunder dansk, matematik og IT. Undervisningen skal medvirke til at opfylde elevens forløbsplan, jf. § 11.

    Stk. 2. Undervisningen i grundlæggende færdigheder bør så vidt muligt ske i direkte tilknytning til eller i forlængelse af det praktiske arbejde på værkstedet.

    Stk. 3. Med henblik på at styrke deltagernes personlige, sociale og faglige udvikling kan der endvidere tilbydes undervisning i samfundsforhold, historie, psykologi, natur, idræt o.lign.

    Stk. 4. Produktionsskoletilbud omfatter endvidere afledt undervisning, der udspringer af spørgsmål og problemstillinger opstået i forbindelse med værkstedsundervisningen.

    Stk. 5. Produktionsskoleforløb kan omfatte praktikophold af kortere varighed, der tilrettelægges i private eller offentlige virksomheder med henblik på, at den enkelte deltager får afprøvet sine uddannelses- og erhvervsmuligheder inden for et bestemt fagområde, jf. § 10, stk. 4.

    Stk. 6. Produktionsskoler kan endvidere tilbyde ekskursioner og udvekslingsophold. Disse kan dels have et fagrettet formål i tilknytning til værkstedsundervisningen, dels et bredere sigte, der medvirker til, at deltagerne får styrket deres personlige, kulturelle og sociale kompetencer.

    Stk. 7. Med henblik på at den enkelte deltager erhverver sig kompetencer, der medvirker til at opfylde forløbsplanen, kan der indgå undervisningsforløb på andre uddannelsesinstitutioner i indtil 1/3 af produktionsskoleforløbet, jf. § 11, stk. 4, nr. 8.

§ 7. Produktionsskoler optager og udskriver deltagere løbende under hensyn til de enkelte deltageres behov, jf. §§ 8-11.

    Stk. 2. Produktionsskoleforløb kan ikke udbydes som et på forhånd fast tilrettelagt og tidsafgrænset kursusforløb.

Kapitel 2

Uddannelses- og erhvervsvejledning

§ 8. Produktionsskolen skal tilrettelægge sin virksomhed, så der for den enkelte deltager indgår vejledning, der indeholder mulighed for afklaring, udvikling og perspektivering af personlige, sociale og faglige kompetencer.

§ 9. Skolernes vejledningsvirksomhed omfatter:

1) Formelt tilrettelagt uddannelses- og erhvervsvejledning, herunder vejledning om social- og arbejdsmarkedslovgivning mm.

2) Daglig vejledning og rådgivning i form af samtaler, der foregår integreret i de sociale og arbejdsmæssige processer.

3) Formelle, fast tilrettelagte vejledningssamtaler med henblik på at sikre, at der løbende sker en evaluering af den enkelte deltagers forløb på skolen.

§ 10. Skolens vejledning skal støtte deltagerne i at opstille mål, der rummer realistiske udfordringer inden for undervisningsforløbets formål og i at nå disse mål gennem forløbet på skolen.

    Stk. 2. Skolens vejledning skal endvidere støtte deltagerne i at opstille uddannelses- og erhvervsrettede mål med henblik på forløbet efter produktionsskoleopholdet.

    Stk. 3. Skolen skal sikre deltagerne nødvendig vejledning om:

1) Muligheder i uddannelsessystemet og erhvervslivet, herunder om forskellige former for støttet arbejde.

2) Tilskuds- og støttemuligheder, herunder statens uddannelsesstøtte.

3) Forventede beskæftigelsesmuligheder med udgangspunkt i det planlagte uddannelsesforløb.

4) Overgangen til anden uddannelse eller erhverv, herunder oplysninger om adgangskrav og tidsfrister i forbindelse med ansøgning om optagelse på andre uddannelser.

    Stk. 4. Vejledningspligten gælder i den periode, hvor deltageren er indskrevet på skolen, herunder i forløb, hvor deltageren er i praktik eller modtager undervisning på andre uddannelsesinstitutioner.

    Stk. 5. Afbryder en deltager produktionsskoleforløbet, skal skolen, hvis deltageren ønsker det, vejlede om overgang til anden uddannelse eller beskæftigelse.

    Stk. 6. Skolen skal samarbejde med deltagerens eventuelle andre vejledere, f.eks. deltagerens særlige rådgiver i handicapspørgsmål, kurator, skolevejleder, pædagogisk-psykologisk rådgivning eller den kommunale ungdomsvejledning, med mindre andet følger af reglerne om den pågældende ordning.

Kapitel 3

Den individuelle forløbsplan

§ 11. Når deltageren er optaget udarbejder skolen i samarbejde med deltageren en skriftlig plan for deltagerens forløb på skolen. Deltageren og skolen er ansvarlig for at følge op på denne. Skolen har en overordnet initiativpligt.

    Stk. 2. På baggrund af en afprøvning af planens enkeltdele sker der en løbende revision af forløbsplanen, dog mindst hver 3. måned, så den i endelig form peger frem mod det videre forløb i forlængelse af produktionsskoleforløbet.

    Stk. 3. Forløbsplanen skal indeholde både de kortsigtede delmål for selve forløbet på skolen og langsigtede mål, der rækker ud over dette.

    Stk. 4. Forløbsplanen skal indeholde oplysninger om det forløb, deltageren planlægger at gennemføre på produktionsskolen. Forløbsplanen skal altid indeholde oplysninger om pkt. 1-4, samt i det omfang det enkelte element indgår, pkt. 5-8.

1) Deltagerens tilkendegivelse af sit personlige formål med undervisningsforløbet, herunder beskrivelse af hvilke faglige, sociale og personlige kompetencer, der forventes opnået.

2) Valg af værkstedslinie.

3) Beskrivelse af hvordan forløbet forventes at bidrage til opfyldelse af delmål og mål.

4) Angivelse af aftale for næste vejledningssamtale.

5) Deltagelse i undervisning i grundlæggende færdigheder.

6) Deltagelse i praktikforløb.

7) Deltagelse i specialundervisning eller modtagelse af anden specialpædagogisk bistand.

8) Deltagelse i undervisning, uddannelser og kurser uden for produktionsskolen.

    Stk. 5. Hvis deltageren har en aktuel uddannelsesplan fra folkeskolen, en skriftlig plan i henhold til lov om aktiv socialpolitik eller anden tilsvarende plan bør der tages udgangspunkt heri.

Kapitel 4

Udstyr og lokaler

§ 12. Produktionsskolens lokaler, udstyr og inventar skal have en tidssvarende standard.

§ 13. Ved godkendelse af ny skole skal den pågældende kommunalbestyrelsen påse, at skolens lokaler, udstyr og inventar kan danne ramme for opfyldelse af formålet med produktionsskolens virksomhed, jf. §§ 1-7, og at eventuelle krav fra brand-, sundheds-, fødevare- og arbejdsmiljømyndigheder m.v. er opfyldt.

Kapitel 5

Anmeldelse af deltageres skader som følge af undervisning under arbejdspladslignende forhold

§ 14. Deltagere på produktionsskoler, der kommer til skade som følge af undervisning under arbejdspladslignende forhold, er berettiget til erstatning m.v. efter reglerne i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lov om produktionsskoler § 19, stk. 1. Erstatningsordningen omfatter deltagere, der udløser statstilskud, herunder aktiverede i henhold til lov om aktiv socialpolitik eller lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, jf. lov om produktionsskoler § 19, stk. 2.

    Stk. 2. Produktionsskolen anmelder skader til Undervisningsministeriet. Ved anmeldelsen bruges skema udarbejdet af Undervisningsministeriet. Ved personskader anvendes yderligere den blanket Arbejdsskadestyrelsen og Direktoratet for Arbejdstilsynet har udarbejdet til sådan anmeldelse. Undervisningsministeriets skema kan udskrives fra Undervisningsministeriets hjemmeside på http://www.uvm.dk/ arbejdsskader.htm. Blanket udarbejdet af Arbejdsskadestyrelsen og Direktoratet for Arbejdstilsynet kan rekvireres fra Arbejdsskadestyrelsen.

    Stk. 3. Undervisningsministeriet afgør, om skaden er sket som følge af undervisning under arbejdspladslignende forhold efter lovens § 19, stk. 1. Hvis dette er tilfældet, behandles skaden af Undervisningsministeriet efter reglerne i lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. juli 2000.

Undervisningsministeriet, den 11. juli 2000

P.M.V.
Sten Grambye
Juridisk Direktør

/Thomas Roed Jakobsen