Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om en børnefamilieydelse1)

 

Herved bekendtgøres lov om en børnefamilieydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 701 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af § 4 i lov nr. 966 af 20. december 1999.

Kapitel 1

Børnefamilieydelsen

§ 1. For børn under 18 år udbetales en skattefri børnefamilieydelse. Børnefamilieydelsen udgør 7.700 kr. årligt for børn indtil det fyldte 3. år, 6.900 kr. årligt for børn fra og med det fyldte 3. år og indtil det fyldte 7. år og 5.300 kr. årligt for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

    Stk. 2. Grundbeløbene efter stk. 1 forhøjes med 200 kr. i 1996, 400 kr. i 1997 og 600 kr. i 1998 og efterfølgende år.

    Stk. 3. Børnefamilieydelsen reguleres i overensstemmelse med reglerne i § 20 i lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven). Den årlige regulering af ydelsesbeløbene har virkning fra den 1. januar i kalenderåret til og med den 31. december i det samme kalenderår.

Kapitel 2

Betingelser for retten til børnefamilieydelsen

§ 2. Retten til børnefamilieydelsen er betinget af,

1) at den person, der har forældremyndigheden over barnet eller har taget barnet i pleje med henblik på adoption, er fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens § 1,

2) at barnet har hjemsted her i landet,

3) at barnet ikke har indgået ægteskab, og

4) at barnet ikke er anbragt uden for hjemmet efter lov om social service, ikke sammen med en indehaver af forældremyndigheden er optaget i en døgnforanstaltning efter lov om social service eller i øvrigt forsørges af offentlige midler.

§ 3. Betingelserne i §§ 1 og 2 skal være opfyldt den første dag i den periode, som den enkelte udbetaling vedrører, jf. § 6, stk. 2.

Kapitel 3

Udbetalingsregler

§ 4. Børnefamilieydelsen udbetales til barnets moder.

    Stk. 2. Har kun faderen forældremyndigheden over barnet, udbetales ydelsen til ham.

    Stk. 3. Tilkommer forældremyndigheden den ene af forældrene, og den anden af forældrene godtgør, at barnet bor hos ham eller hende, kan ydelsen efter kommunalbestyrelsens bestemmelse udbetales til den, som barnet bor hos.

    Stk. 4. Lever forældre, der har fælles forældremyndighed, ikke sammen, udbetales ydelsen til den af forældrene, der har barnet hos sig. Opholder barnet sig i disse tilfælde lige meget hos begge forældre, udbetales børnefamilieydelsen til den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregistret.

    Stk. 5. Er barnet i privat familiepleje, jf. § 64 i lov om social service, kan ydelsen efter kommunalbestyrelsens bestemmelse udbetales til den, der har taget barnet i pleje. Er barnet i pleje hos et ægtepar, udbetales ydelsen i givet fald til plejemoderen.

    Stk. 6. Såfremt det skønnes bedst for barnet, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at børnefamilieydelsen skal udbetales til barnet selv.

    Stk. 7. Når den, der har forældremyndigheden over barnet, er indsat i institutioner under Kriminalforsorgen ud over 3 måneder, kan ydelsen efter kommunalbestyrelsens bestemmelse udbetales til den indsattes ægtefælle, såfremt den indsattes særbarn opholder sig hos denne.

Kapitel 4

Administration

§ 5. Udbetaling af ydelsen efter § 4, stk. 1, sker uden ansøgning. Udbetaling af ydelsen efter § 4, stk. 2, 3 og 4, når udbetaling skal ske til faderen, samt efter § 4, stk. 5 og 6, sker efter ansøgning til kommunalbestyrelsen, hvor ansøgeren bor.

    Stk. 2.2)  Afgørelser om udbetaling af ydelser efter loven kan, bortset fra det tilfælde, der er nævnt i stk. 4, påklages efter reglerne i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og de regler, der fastsættes om klager efter den nævnte lov.

    Stk. 3. Spørgsmål om senere ændring af en afgørelse efter § 4, behandles efter ansøgning af kommunalbestyrelsen, hvor modtageren af ydelsen bor.

    Stk. 4. Om en person opfylder betingelsen i § 2, nr. 1, afgøres altid af told- og skatteregionen på det sted, hvor personen bor.

    Stk. 5. Afgørelser efter stk. 4 kan påklages til Told- og Skattestyrelsen. Klagen indgives til kommunalbestyrelsen, der videresender klagen til told- og skatteregionen. Told- og skatteregionen videresender klagen til Told- og Skattestyrelsen forsynet med en udtalelse om klagen. Klagen skal være modtaget af kommunalbestyrelsen senest 4 uger efter, at der er givet vedkommende meddelelse om afgørelsen. Told- og Skattestyrelsen kan se bort fra overskridelsen af klagefristen, når der er særlig grund hertil.

    Stk. 6. Afgørelser efter stk. 5 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

    Stk. 7. For Københavns og Frederiksberg kommuner udfører endvidere skattedirektoratet de opgaver, som told- og skatteregionen har efter loven.

§ 6. Udbetaling af ydelserne foretages af Told- og Skattestyrelsen. Foreligger der tvivl om, hvorvidt betingelser er opfyldt, afgøres spørgsmålet af kommunalbestyrelsen, hvor modtageren af ydelsen bor, jf. dog § 5, stk. 4.

    Stk. 2. Ydelsen udbetales kvartalsvis den seneste hverdag, dog undtaget lørdag, forud for den 21. i kvartalets første måned. Ydelsen udbetales første gang for det kvartal, der følger efter det kvartal, i hvilket retten til ydelsen er erhvervet, og sidste gang for det kvartal, i hvilket retten til ydelsen ophører. I de tilfælde, hvor ydelsen bliver udbetalt efter § 4, stk. 2-6, bestemmes det i afgørelsen, for hvilket kvartal ydelsen første gang skal udbetales til ansøgeren.

§ 7. Har nogen mod bedre vidende uberettiget modtaget børnefamilieydelsen, skal beløbet tilbagebetales.

    Stk. 2. Der er udpantningsret for tilbagebetalingskrav efter stk. 1.

§ 8. Offentlige myndigheder skal afgive de oplysninger, der er nødvendige for en sags afgørelse.

    Stk. 2. Med bøde eller hæfte straffes, medmindre strengere straf er forskyldt efter borgerlig straffelov, den, der,

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelser efter denne lov eller

2) i forbindelse med en ansøgning, eller når der afkræves oplysninger, fortier forhold af betydning for sagens afgørelse.

Kapitel 5

Andre bestemmelser

§ 9. Udgifterne til børnefamilieydelsen afholdes af statskassen.

§ 10. Børnefamilieydelsen indgår ikke ved beregning af ydelser efter den sociale lovgivning eller efter lovgivningen om uddannelsesstøtte.

§ 11. Krav på børnefamilieydelsen kan ikke overdrages eller gøres til genstand for retsforfølgning.

    Stk. 2.2) I op til halvdelen af ydelsen kan modregnes eventuelle restancer vedrørende betaling for dag- og klubtilbud, jf. §§ 15 og 22 i lov om social service, samt skolefritidsordning, jf. § 50, stk. 2, i lov om folkeskolen. Ydelsen kan i øvrigt ikke anvendes til modregning af eventuelle offentlige krav.

§ 12. Nærmere regler om administrationen af denne lov fastsættes af skatteministeren.

§ 13. Skatteministeren kan fastsætte regler, hvorved der gøres undtagelse fra reglerne i denne lov i det omfang, det er nødvendigt til opfyldelse af internationale forpligtelser.

§ 14. Loven har virkning fra den 1. juli 1987.

§ 15. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 4. september 2000

Ole Stavad

/H.K. Andersen

Officielle noter

1) Denne lovbekendtgørelse indeholder bemærkninger om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser for love, der er vedtaget i folketingsåret 1999-2000.

2) Bestemmelserne i § 5, stk. 2, og § 11, stk. 2, i den her anførte affattelse har virkning fra og med indkomståret 2000, jf. § 4 i lov nr. 966 af 20. december 1999.