Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om sociale klausuler på offentlige tilskudsområder

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Lovens formål og område

§ 1. Formålet med denne lov er at medvirke til at skabe større rummelighed på arbejdsmarkedet ved at sikre offentlige myndigheder mulighed for at stille sociale klausuler ved tildeling af offentlige tilskud.

Stk. 2. Ved en social klausul forstås initiativer, der medvirker til forebyggelse, fastholdelse og fodfæste på arbejdsmarkedet.

Kapitel 2

Tildeling af tilskud

§ 2. Offentlige myndigheder kan, når de yder tilskud til foreninger, fonde, selskaber m.v., stille vilkår, der fremmer formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, i det omfang andet følger af lovgivningen i øvrigt.

Kapitel 3

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 3. Loven træder i kraft den 15. maj 2001 og har virkning for afgørelse om tildeling af tilskud, der træffes den 15. maj 2001 eller senere.

§ 4. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§ 5. I lov nr. 483 af 31. maj 2000 om Danmarks Pædagogiske Universitet foretages følgende ændring:

1. Efter § 19 indsættes i kapitel 3:

»§ 19 a. Undervisningsministeren kan ved ydelse af tilskud til Danmarks Pædagogiske Universitet stille vilkår, der fremmer formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik (sociale klausuler). Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. «

§ 6. I lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 684 af 11. juli 2000, foretages følgende ændring:

1. Efter § 22 indsættes i kapitel 5:

»Sociale klausuler

§ 22 a. Undervisningsministeren kan ved ydelse af tilskud til Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser stille vilkår, der fremmer formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik (sociale klausuler). Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. «

§ 7. I lov om handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 27. september 1996, som ændret ved § 2 i lov nr. 482 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. Efter § 6 indsættes:

»§ 6 a. Undervisningsministeren kan ved ydelse af bevillinger til handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger stille vilkår, der fremmer formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik (sociale klausuler). Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. «

§ 8. I lov om teknika, jf. lovbekendtgørelse nr. 865 af 27. september 1996, foretages følgende ændring:

1. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Undervisningsministeren kan ved ydelse af bevillinger til teknika stille vilkår, der fremmer formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik (sociale klausuler). Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. «

§ 9. I lov om erhvervsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 962 af 26. oktober 2000, foretages følgende ændring:

1. Efter § 21 indsættes i kapitel 3:

»§ 21 a. Undervisningsministeren kan ved ydelse af tilskud til erhvervsskoler stille vilkår, der fremmer formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik (sociale klausuler). Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. «

§ 10. I lov om gymnasiet m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 754 af 8. august 2000, foretages følgende ændring:

1. Efter § 18 m indsættes:

»Sociale klausuler

§ 18 mm. Undervisningsministeren kan ved ydelse af tilskud til private gymnasieskoler stille vilkår, der fremmer formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik (sociale klausuler). Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. «

§ 11. I lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 755 af 8. august 2000, foretages følgende ændring:

1. Efter § 30 n indsættes:

»Sociale klausuler

§ 30 nn. Undervisningsministeren kan ved ydelse af tilskud til private kurser stille vilkår, der fremmer formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik (sociale klausuler). Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. «

§ 12. I lov om daghøjskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. august 2000, foretages følgende ændring:

1. Efter § 15 indsættes i kapitel 3:

»§ 15 a. Undervisningsministeren kan ved ydelse af tilskud i henhold til § 12, stk. 1, stille vilkår, der fremmer formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik (sociale klausuler). Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. «

§ 13. I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 764 af 8. august 2000, som ændret ved lov nr. 1323 af 20. december 2000, foretages følgende ændring:

1. Efter § 12 indsættes i kapitel 3:

»§ 12 a. Undervisningsministeren kan ved ydelse af tilskud i henhold til § 10, stk. 1, stille vilkår, der fremmer formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik (sociale klausuler). Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. «

§ 14. I lov nr. 479 af 31. maj 2000 om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) foretages følgende ændring:

1. Efter § 12 indsættes i kapitel 2:

»§ 12 a. Undervisningsministeren kan ved ydelse af tilskud til skolerne stille vilkår, der fremmer formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik (sociale klausuler). Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. «

§ 15. I lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 3. juli 2000, foretages følgende ændring:

1. Efter § 22 indsættes:

»Sociale klausuler

§ 22 a. Undervisningsministeren kan ved ydelse af tilskud til frie grundskoler stille vilkår, der fremmer formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik (sociale klausuler). Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. «

§ 16. I lov nr. 1265 af 20. december 2000 om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje, som ændret ved § 2 i det af Folketinget den 29. marts 2001 vedtagne forslag til lov om ændring af forskellige love om selvejende uddannelsesinstitutioner m.v. (Bygningstaxameterreguleringer, anbringelse af likvide midler, oplysningspligt, elektronisk kommunikation på SU-området og digital signatur m.v.) foretages følgende ændring:

1. Efter § 6 b indsættes i kapitel 3:

»§ 6 c. Undervisningsministeren kan ved ydelse af tilskud til Danmarks Tekniske Universitet stille vilkår, der fremmer formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik (sociale klausuler). Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

Givet på Amalienborg, den 25. april 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Henrik Dam Kristensen