Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Optagelse på valglisten efter ansøgning
  Kapitel 2Ansøgning om optagelse på valglisten
  Kapitel 3Behandling af ansøgningen
  Kapitel 4Afgørelse om optagelse på valglisten
  Kapitel 5Underretning af ansøgeren og indberetning til CPR m.v.
  Kapitel 6Gyldighedsperioden for afgørelser om optagelse på valglisten
  Kapitel 7Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om optagelse på folketingsvalglisten af
personer, der har valgret uanset ophold i udlandet

I medfør af § 16, stk. 4, i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. april 2001, fastsættes:

Kapitel 1

Optagelse på valglisten efter ansøgning

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på vælgere, der er omfattet af lovens § 2, og som i forbindelse med udlandsopholdet er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst, og som umiddelbart inden udlandsopholdet var tilmeldt folkeregistret i en kommune i Danmark.

    Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på vælgere, der er omfattet af lovens § 2, stk. 1, eller § 2, stk. 3, jf. stk. 1, og som umiddelbart inden udsendelsen til tjeneste uden for riget var tilmeldt folkeregistret i en kommune på Færøerne eller i Grønland, herunder folkeregistret for områder i Grønland uden for den kommunale inddeling.

    Stk. 3. De vælgere, der er nævnt i stk. 1 og 2, skal optages på valglisten i den kommune i Danmark, hvor de sidst har været tilmeldt folkeregistret.

    Stk. 4. Det er en betingelse for optagelse på valglisten, at vælgeren har indgivet ansøgning herom efter reglerne i §§ 2-3, jf. § 14, og at afgørelse om optagelse på valglisten er truffet senest 15.-dagen før valgdagen.

Kapitel 2

Ansøgning om optagelse på valglisten

§ 2. Ansøgning om optagelse på valglisten indgives til kommunalbestyrelsen i den kommune i Danmark, hvor vælgeren (ansøgeren) sidst har været tilmeldt folkeregistret.

    Stk. 2. Ansøgningen, der skal være dateret og egenhændigt underskrevet af ansøgeren, skal indeholde oplysning om ansøgerens

1) fulde navn,

2) personnummer,

3) udrejsedato,

4) seneste adresse i Danmark (tilmeldt et folkeregister),

5) adresse i udlandet og

6) årsag til udlandsopholdet.

    Stk. 3. For ansøgere, der søger om optagelse i medfør af lovens § 2, stk. 3, skal ansøgningen ud over de oplysninger om ansøgeren, der er nævnt i stk. 2, tillige indeholde oplysning om ansøgerens ægtefælles, herunder registrerede partners, eller samlevers

1) fulde navn,

2) personnummer,

3) udrejsedato,

4) seneste adresse i Danmark (tilmeldt et folkeregister),

5) adresse i udlandet og

6) årsag til udlandsopholdet.

§ 3. Ansøgning skal indgives på en formular (ansøgningsskema), der er godkendt af Indenrigsministeriet.

    Stk. 2. Ansøgningsskema kan fås hos kommunen (folkeregistret) samt hos danske diplomatiske og konsulære repræsentationer i udlandet.

    Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at vælgere, der anmelder flytning til udlandet, får udleveret eller tilsendt et ansøgningsskema, jf. stk. 2. Det skal noteres i folkeregistret, hvilke personer der i forbindelse med anmeldelse af flytning til udlandet har fået udleveret eller tilsendt et ansøgningsskema.

Kapitel 3

Behandling af ansøgningen

§ 4. En ansøgning, der ikke er indgivet på et ansøgningsskema, der er godkendt af Indenrigsministeriet, jf. § 3, tilbagesendes til ansøgeren tillige med et ansøgningsskema og med meddelelse om årsagen til tilbagesendelsen. Hvis ansøgningen vedrører fornyet optagelse på valglisten, jf. § 11, stk. 3, skal ansøgningen dog kun tilbagesendes, hvis der er særlig grund hertil.

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal undersøge, om

1) ansøgeren har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6,

2) de oplysninger om ansøgeren, der er nævnt i § 2, stk. 2, nr. 1-4, svarer til oplysningerne i CPR, samt

3) ansøgningen er dateret og egenhændigt underskrevet af ansøgeren.

    Stk. 2. For ansøgere, der søger om optagelse i medfør af lovens § 2, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen endvidere undersøge, om

1) ansøgerens ægtefælle eller samlever har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6,

2) de oplysninger om ansøgerens ægtefælle eller samlever, der er nævnt i § 2, stk. 3, nr. 1-4, svarer til oplysningerne i CPR, samt

3) ansøgeren ifølge oplysningerne i CPR har indgået ægteskab, herunder registreret partnerskab, eller opfylder betingelserne herfor med den person, som ansøgeren har anført som sin ægtefælle eller samlever.

§ 6. Hvis ansøgeren ikke opfylder de valgretsbetingelser, der er nævnt i § 5, stk. 1, nr. 1, meddeler kommunalbestyrelsen den pågældende, at ansøgningen som følge heraf ikke kan imødekommes.

    Stk. 2. Hvis der er fejl eller mangler i ansøgningen vedrørende ansøgerens fulde navn, personnummer, udrejsedato og seneste adresse i Danmark, påfører kommunalbestyrelsen ansøgningen de korrekte henholdsvis manglende oplysninger. Hvis der på grund af uoverensstemmelser mellem oplysningerne i ansøgningen og oplysningerne i CPR eller på grund af manglende oplysninger i ansøgningen er tvivl om ansøgerens identitet, tilbagesendes ansøgningen til ansøgeren med meddelelse om årsagen hertil.

    Stk. 3. Hvis ansøgningen ikke er dateret, tilbagesendes ansøgningen til ansøgeren med meddelelse om årsagen hertil. Hvis ansøgningen er indgivet i forbindelse med ansøgerens udrejse, eller ansøgningen skal videresendes til Valgretsnævnet, jf. § 10, jf. § 9, skal ansøgningen dog ikke tilbagesendes til ansøgeren.

    Stk. 4. Hvis ansøgningen ikke er underskrevet egenhændigt af ansøgeren, tilbagesendes ansøgningen til ansøgeren med meddelelse om årsagen hertil. Hvis det drejer sig om en ansøgning, der skal videresendes til Valgretsnævnet, jf. § 10, jf. § 9, skal ansøgningen dog ikke tilbagesendes til ansøgeren, men videresendes til Valgretsnævnet uanset manglende egenhændig underskrift.

§ 7. Hvis ansøgerens ægtefælle eller samlever i tilfælde, hvor ansøgeren søger om optagelse i medfør af lovens § 2, stk. 3, ikke opfylder de valgretsbetingelser, der er nævnt i § 5, stk. 2, nr. 1, skal ansøgningen videresendes til Valgretsnævnet, jf. § 10, jf. § 9.

    Stk. 2. Hvis der i tilfælde, hvor ansøgeren søger om optagelse i medfør af lovens § 2, stk. 3, er fejl eller mangler i ansøgningen vedrørende oplysninger om ægtefællens eller samleverens fulde navn, personnummer, udrejsedato eller seneste adresse i Danmark, påfører kommunalbestyrelsen ansøgningen de korrekte henholdsvis manglende oplysninger, såfremt ægtefællens henholdsvis samleverens identitet kan fastslås på grundlag af oplysningerne i ansøgningen. Hvis der er tvivl om ægtefællens henholdsvis samleverens identitet, skal ansøgningen videresendes til Valgretsnævnet, jf. § 10, jf. § 9.

§ 8. Hvis en ansøgning er indgivet til en anden kommune i Danmark end den, hvor ansøgeren sidst har været tilmeldt folkeregistret, skal ansøgningen videresendes til denne kommune.

    Stk. 2. Hvis ansøgeren med rette ikke er frameldt folkeregistret, underrettes ansøgeren om, at optagelse på valglisten vil ske automatisk, så længe den pågældende står tilmeldt et folkeregister i Danmark.

    Stk. 3. Hvis ansøgeren er flyttet til Færøerne eller Grønland, underrettes ansøgeren om, at vedkommende automatisk vil blive optaget på valglisten på Færøerne henholdsvis i Grønland.

Kapitel 4

Afgørelse om optagelse på valglisten

§ 9. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om optagelse på valglisten, såfremt

1) ansøgeren er fyldt 18 år, har dansk indfødsret og ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6,

2) ansøgerens ægtefælle eller samlever i tilfælde, hvor ansøgeren søger om optagelse i medfør af lovens § 2, stk. 3, er fyldt 18 år, har dansk indfødsret og ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6,

3) ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, herunder er dateret og underskrevet egenhændigt af ansøgeren, jf. dog stk. 2 og 3,

4) der ikke er anledning til tvivl om, at ansøgeren er omfattet af en af de persongrupper, der er nævnt i lovens § 2, samt

5) ansøgeren inden for de sidste 4 år før ansøgningens modtagelse i kommunen har været tilmeldt folkeregistret. For ansøgere, der søger om optagelse i medfør af lovens § 2, stk. 3, er det tillige en betingelse, at ansøgerens ægtefælle eller samlever inden for de sidste 4 år før ansøgningens modtagelse i kommunen har været tilmeldt et dansk folkeregister.

    Stk. 2. Fejl eller mangler i ansøgningen vedrørende de forhold, der er nævnt i § 6, stk. 2-4, som ikke har givet anledning til at tilbagesende ansøgningen til ansøgeren, er ikke til hinder for, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om optagelse på valglisten, såfremt ansøgeren i øvrigt opfylder betingelserne for, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om optagelse.

    Stk. 3. Fejl eller mangler i ansøgningen vedrørende de oplysninger om ansøgerens ægtefælle eller samlever, der er nævnt i § 7, stk. 2, som ikke har været til hinder for at fastslå ægtefællens henholdsvis samleverens identitet, er ikke til hinder for, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om optagelse på valglisten, såfremt ansøgeren i øvrigt opfylder betingelserne for, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om optagelse.

§ 10. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse om optagelse på valglisten i medfør af § 9, og dette ikke skyldes, at ansøgeren ikke opfylder de almindelige valgretsbetingelser, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, videresender kommunalbestyrelsen ansøgningen til Valgretsnævnet, der herefter træffer afgørelse om, hvorvidt ansøgeren opfylder betingelserne for at blive optaget på valglisten.

    Stk. 2. Ved videresendelsen til Valgretsnævnet skal kommunalbestyrelsen angive årsagen til videresendelsen samt så vidt muligt give oplysning om det afstemningssted, hvor ansøgeren i givet fald skal afgive stemme på valgdagen.

Kapitel 5

Underretning af ansøgeren og indberetning til CPR m.v.

§ 11. I de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om optagelse på valglisten, jf. § 9, underretter kommunalbestyrelsen ansøgeren herom.

    Stk. 2. Underretningen skal, ud over oplysning om ansøgerens optagelse på valglisten, indeholde oplysning om,

1) hvor længe afgørelsen gælder, jf. § 14, stk. 1,

2) at ansøgeren - uden at modtage valgkort - i denne periode kan stemme ved folketingsvalg og folkeafstemninger samt ved valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet, medmindre ansøgeren er optaget på valglisten til Europa-Parlamentet i et af de øvrige EU-lande,

3) at ansøgeren ikke kan stemme ved kommunale valg,

4) at ansøgeren enten kan brevstemme eller stemme ved personligt fremmøde på valgdagen, idet afstemningsstedet så vidt muligt angives,

5) at afgørelsen ophører med at have gyldighed, såfremt ansøgeren flytter tilbage til Danmark og tilmelder sig et dansk folkeregister, idet ansøgeren i så fald automatisk vil blive optaget på valglisten efter de almindelige regler, og

6) at det er en forudsætning for optagelse på valglisten ved fornyet udlandsophold, at der indgives ansøgning herom, såfremt ansøgeren i forbindelse med det fornyede udlandsophold registreres i CPR som udrejst.

    Stk. 3. Underretningen skal tillige indeholde oplysning om adgangen til ved udløbet af 2-årsperioden at ansøge om fornyet optagelse på valglisten.

§ 12. I de tilfælde, hvor Valgretsnævnet træffer afgørelse om optagelse på valglisten, jf. § 10, giver Valgretsnævnet ansøgeren den underretning, der er nævnt i § 11, stk. 2 og 3.

    Stk. 2. Valgretsnævnet underretter tillige kommunalbestyrelsen, der herefter skal sørge for den fornødne indberetning til CPR, jf. § 13.

    Stk. 3. Hvis Valgretsnævnet træffer afgørelse om, at ansøgeren ikke opfylder betingelserne for optagelse på valglisten, underretter Valgretsnævnet ansøgeren og kommunalbestyrelsen herom.

§ 13. Kommunalbestyrelsen skal straks indberette afgørelser om optagelse på valglisten af ansøgere, der er omfattet af lovens § 2, til CPR, jf. dog stk. 3.

    Stk. 2. Som indberetningsbilag anvendes ansøgningsskemaet. Feltet »Valgretsdato« udfyldes med datoen for kommunalbestyrelsens henholdsvis Valgretsnævnets afgørelse om optagelse af ansøgeren på valglisten. Som valgretsdato kan dog ikke anvendes en dato, der ligger før ansøgerens registrerede udrejsedato i CPR.

    Stk. 3. Afgørelser om optagelse på valglisten af ansøgere, der er omfattet af lovens § 2, stk. 1, eller § 2, stk. 3, jf. stk. 1, og som umiddelbart inden udsendelsen til tjeneste uden for riget var tilmeldt folkeregistret i en kommune i Grønland, herunder folkeregistret for områder i Grønland uden for den kommunale inddeling, skal ikke indberettes til CPR.

    Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at de ansøgere, der er nævnt i stk. 3, optages manuelt på valglisten til de folketingsvalg, folkeafstemninger og valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet, der afholdes inden udløbet af gyldighedsperioden for afgørelsen, jf. § 14.

Kapitel 6

Gyldighedsperioden for afgørelser om optagelse på valglisten

§ 14. Afgørelser om optagelse på valglisten gælder i 2 år fra afgørelsens dato, jf. dog stk. 2-4.

    Stk. 2. Hvis vælgeren inden udløbet af 2-årsperioden indgiver ansøgning om fornyet optagelse på valglisten, forlænges perioden, indtil der er truffet afgørelse.

    Stk. 3. Hvis afgørelse om fornyet optagelse på valglisten træffes inden udløbet af 2-årsperioden, afkortes perioden, idet afgørelsen om fornyet optagelse på valglisten har gyldighed i 2 år fra afgørelsens dato.

    Stk. 4. Afgørelser om optagelse på valglisten bortfalder, når vælgeren på ny tilmelder sig et dansk folkeregister.

Kapitel 7

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2001.

    Stk. 2. § 14, stk. 1, har virkning for afgørelser om optagelse på valglisten, der træffes fra og med den 1. april 2001.

    Stk. 3. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 813 af 19. november 1998 om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet, jf. dog stk. 4.

    Stk. 4. Vælgere, der er omfattet af lovens § 2, stk. 1, eller § 2, stk. 3, jf. stk. 1, og som inden den 1. april 2001 efter ansøgning er optaget på valglisten, forbliver optaget på valglisten efter de hidtil gældende regler.

Indenrigsministeriet, den 3. maj 2001

Karen Jespersen

/Anne Birte Pade