Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om luftfart

(Obligatorisk rapporteringssystem m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 16. august 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 23, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Ejeren eller brugeren af et luftfartøj skal efter anmodning meddele Statens Luftfartsvæsen de oplysninger, som er nødvendige for udøvelsen af tilsynet.«

2. § 28 affattes således:

»§ 28. Ejeren eller brugeren af et luftfartøj, som benyttes til luftfart efter denne lov, er ansvarlig for, at fartøjet er luftdygtigt, og for, at der for dette foreligger gyldigt luftdygtighedsbevis.«

3. § 42, stk. 2, ophæves.

4. § 60, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Er der indtrådt noget forhold, som kan medføre, at anlægget ikke længere tilfredsstiller kravene, og er forholdet af en sådan art, at der kan være en flyvesikkerhedsmæssig risiko forbundet med at anvende anlægget, er indehaveren pligtig til, i den udstrækning det er nødvendigt, at sætte dette helt eller delvis ud af drift, medmindre luftfartsvæsenet tillader, at anlægget fortsat bruges.«

5. I § 70 indsættes som 2. pkt.:

»Trafikministeren kan fastsætte regler om, at der kun til personer, der er godkendt af politiet, kan udstedes en generel adgangshjemmel til lufthavnens afspærrede område.«

6. Efter § 89 a indsættes i kapitel 8:

»§ 89 b. Trafikministeren kan fastsætte regler om, at der til brug for Statens Luftfartsvæsens forebyggende flyvesikkerhedsmæssige arbejde af personer, der er omfattet af § 35 eller § 74, virksomheder og ansatte i virksomheder samt ejere af luftfartøjer skal gives indberetning til luftfartsvæsenet om driftsforstyrrelser og andre irregulære forhold af betydning for flyvesikkerheden, der ikke har medført et flyvehavari eller en flyvehændelse, jf. § 135. Ministeren fastsætter, i hvilke tilfælde der skal gives indberetning, hvornår og i hvilken form indberetningen skal gives, og hvad den skal indeholde.

    Stk. 2. Statens Luftfartsvæsens personale og eventuelle tilkaldte sagkyndige er under ansvar efter straffelovens §§ 152 og 152 a-e forpligtet til over for uvedkommende at hemmeligholde oplysninger, som indberettes i henhold til regler fastsat i medfør af stk. 1, jf. dog stk. 3.

    Stk. 3. Oplysningerne kan videregives til udenlandske myndigheder og internationale organisationer, når det

1) følger af international aftale eller forpligtelse eller

  1. er af væsentlig betydning for den udenlandske myndigheds eller internationale organisations forebyggende flyvesikkerhedsmæssige arbejde og den pågældende myndighed eller organisation er undergivet tavshedspligt i mindst samme omfang som Statens Luftfartsvæsen.

Stk. 4. Statens Luftfartsvæsen offentliggør rapporter om oplysninger, som indberettes i henhold til regler fastsat i medfør af stk. 1, jf. dog stk. 3.«

7. § 137, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Meddelelsespligten påhviler desuden den person, der gør tjeneste som flyveleder, eller den, der efter trafikministerens bestemmelse i medfør af § 74 gør tjeneste i anden stilling af betydning for luftfartssikkerheden, såfremt den pågældende har ydet lufttrafiktjeneste, der har eller har kunnet have betydning for havariet eller hændelsen.«

8. I § 137 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Er luftfartøjschefen ikke i stand til at opfylde pligten efter stk. 2, 1. pkt., påhviler denne ejeren eller brugeren af luftfartøjet.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

9. I § 144 a indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Statens Luftfartsvæsens personale og eventuelle tilkaldte sagkyndige, der i henhold til § 141 modtager oplysninger fra kommissionen, er under ansvar efter straffelovens §§ 152 og 152 a-e forpligtet til over for uvedkommende at hemmeligholde, hvad de herved bliver vidende om.«

10. I § 149, stk. 1, 1. pkt., udgår »hæfte eller«.

11. I § 149, stk. 3, udgår », hæfte«, »§ 28« ændres til: »§ 22, stk. 1, § 23, stk. 1, 2. pkt., § 25, stk. 1 og 2«, og efter »§ 139, stk. 1« indsættes: », jf. dog § 149 a«.

12. I § 149, stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 137, stk. 2, 2. og 3. pkt.« til: »§ 137, stk. 2, 3. pkt., og stk. 3«, og »hæfte« ændres til: »fængsel indtil 4 måneder«.

13. I § 149, stk. 4, 2. pkt., stk. 6, 1. pkt., og stk. 7, 1. pkt., ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

14. I § 149, stk. 6, indsættes efter 1. pkt.:

»På samme måde straffes den, der gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed med hensyn til opfyldelsen af de pligter, der påhviler den pågældende efter § 137, stk. 2, 2. pkt.«

15. I § 149, stk. 6, 3. pkt., der bliver 4. pkt., ændres »2. pkt.« til: »3. pkt.«

16. I § 149, stk. 8, udgår », hæfte«, og efter »i indtil 2 år« indsættes: », jf. dog § 149 a«.

17. § 149, stk. 9, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Selskaber m.v. (juridiske personer) kan straffes med bøde for overtrædelse af støjforskrifter, der udfærdiges i medfør af §§ 82 og 82 a, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes den juridiske person eller en hertil knyttet person som forsætlig eller uagtsom. Tilsvarende kan en ejer af en enkeltmandsvirksomhed straffes med bøde, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ejeren eller en til virksomheden knyttet person som forsætlig eller uagtsom.«

18. I § 149, stk. 10, 1. pkt., ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

19. I § 149, stk. 11, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder, jf. dog § 149 a«.

20. I § 149, stk. 12, og stk. 13, 1. pkt., ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

21. I § 149, stk. 14, indsættes efter »straffelovens 5. kapitel«: », jf. dog stk. 9«.

22. I § 149, stk. 15, 1. pkt., ændres »Sager, hvor der bliver spørgsmål om højere straf end bøde eller hæfte« til: »Sager, hvor der bliver spørgsmål om fængsel«.

23. I § 149, stk. 15, 2. pkt., ændres »Øvrige sager« til: »Sager, hvor der alene bliver spørgsmål om bøde,«.

24. Efter § 149 indsættes:

»§ 149 a. Den, der i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af § 89 b har foretaget anmeldelse om forhold, der ikke har medført et flyvehavari eller en flyvehændelse, kan ikke for det pågældende forhold straffes for overtrædelse af § 42, bestemmelser fastsat i medfør af §§ 31, 52, 54, 82 eller 83 eller bestemmelser i EF-forordninger på områder, der omfattes af loven.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2001.

Givet på Christiansborg Slot, den 16. maj 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Jacob Buksti