Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om anlæg af fast forbindelse over Øresund

 

Herved bekendtgøres lov om anlæg af fast forbindelse over Øresund, jf. lovbekendtgørelse nr. 781 af 18. august 2000, med de ændringer, der følger af lov nr. 217 af 28. marts 2001.

Anlægget m.v.

§ 1. Aftalen af 23. marts 1991 mellem Danmark og Sverige om fast forbindelse over Øresund (Øresundsforbindelsen) kan ratificeres på Danmarks vegne.

§ 2. Trafikministeren bemyndiges til at træffe bestemmelse om udførelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for gennemførelsen af den i § 1 nævnte aftale.

§ 3. Trafikministeren bemyndiges til at træffe dispositioner i henhold til denne lov til anlæg af følgende tilslutninger for jernbane- og vejtrafik fra Øresundsforbindelsen gennem Tårnby og over Vestamager til det eksisterende jernbane- og vejnet:

1) En hovedlandevej med tilslutning til Amagermotorvejen (E 20).

2) En jernbane, der krydser Kalvebodløbet på dæmning og bro ved fiskerihavnen, og som fortsætter langs Sydhavnsgade til eksisterende spor ved Københavns Hovedbanegård.

3) En jernbane fra Kalvebodløbet langs Valbyparken til eksisterende spor ved Vigerslev.

Miljømæssige forhold

§ 4. Den endelige udformning af Øresundsforbindelsen og tilslutningsanlæg, jf. § 3, skal foretages under hensyn til, hvad der er økologisk motiveret, teknisk muligt og økonomisk rimeligt, således at skadelige virkninger på miljøet forebygges.

    Stk. 2. Der opstilles en kvalitetsmålsætning for anlæggenes miljøeffekter i Østersøen og Øresund samt på land, der tillige med et overvågnings- og kontrolprogram skal godkendes af trafikministeren efter samråd med miljøministeren inden igangsættelse af anlægsarbejderne.

Ejendomsforhold og forvaltning

§ 5. Trafikministeren stifter et holdingaktieselskab med aktiekapital på 355 mio.kr., som tegnes af den danske stat.

    Stk. 2. Statens aktier i A/S Storebæltsforbindelsen indskydes i holdingaktieselskabet som betaling for de aktier, der tegnes efter stk. 1. Der skal ikke betales aktieafgift for indskuddet.

§ 6. Holdingaktieselskabet stifter et aktieselskab med en aktiekapital, der ved stiftelsen fastsættes til 5 mio.kr.

    Stk. 2. Dette selskab forestår som bygherre opførelsen af de i § 3 nævnte anlæg. Selskabet skal indgå aftale med et af den svenske stat stiftet aktieselskab om dannelsen af det konsortium, der forestår projektering og anden forberedelse samt finansiering, bygning og drift af Øresundsforbindelsen. Aftalen skal godkendes af trafikministeren.

    Stk. 3. Holdingaktieselskabet og datterselskaber heraf kan på forretningsmæssigt grundlag udføre bygherrerådgivning i relation til Øresundsforbindelsen.

    Stk. 4. Holdingaktieselskabet kan stifte et aktieselskab, der på forretningsmæssigt grundlag kan udføre bygherrerådgivning i relation til andre infrastrukturprojekter. Holdingaktieselskabet og datterselskaber heraf må ikke udstede garantier for dette rådgivningsselskabs forpligtelser. § 9 og §§ 11-13 finder ikke anvendelse for rådgivningsselskabet.

§ 7. Holdingaktieselskabet kan optage lån til finansiering af indskud i det i § 6, stk. 1, omhandlede selskab. Sidstnævnte selskab kan optage lån til etablering af tilslutningsanlæg, jf. § 3, og til finansiering af indskud i konsortiet. Lån optages efter finansministerens nærmere bestemmelse med henblik på at opnå de bedst mulige vilkår. Finansministeren bemyndiges til at yde garanti af statskassen for betaling af renter og afdrag. Finansministeren er endvidere bemyndiget til, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt, at dække selskabernes finansieringsbehov gennem statslån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

    Stk. 2. Den danske stat garanterer uden særlig tilkendegivelse i det enkelte tilfælde for holdingaktieselskabets og det i § 6, stk. 1, omhandlede selskabs øvrige økonomiske forpligtelser.

§ 8. Den danske stat garanterer for forpligtelser vedrørende konsortiets lån og andre finansielle instrumenter, som benyttes i forbindelse med finansieringen af Øresundsforbindelsen.

§ 9. Aktieselskabernes vedtægter og ændringer i disse skal godkendes af trafikministeren.

    Stk. 2. Trafikministeren kan om spørgsmål af væsentlig betydning give aktieselskaberne generelle eller specielle instrukser og direktiver for udøvelsen af deres virksomhed.

§ 10. For selskaberne gælder lovgivningen om aktieselskaber med de ændringer, der følger af denne lov.

§ 11. Hvis den for et af selskaberne for et indkomstår opgjorte skattepligtige indkomst udviser underskud, kan dette underskud fradrages i selskabets skattepligtige indkomst for de følgende 15 indkomstår. Underskud i indkomstår, der ligger forud for det indkomstår, i hvilket Øresundsforbindelsen eller de enkelte tilslutningsanlæg, jf. § 3, tages i brug, kan dog fradrages i den skattepligtige indkomst for de følgende 30 indkomstår. Inden for de nævnte perioder kan fradraget dog kun overføres til et senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i et tidligere års skattepligtige indkomst.

§ 12. Fra og med det indkomstår, hvor Øresundsforbindelsen eller de enkelte tilslutningsanlæg, jf. § 3, tages i brug (anskaffelsesår), kan selskabet, jf. § 6, på grundlag af anskaffelsessummen foretage skattemæssige afskrivninger.

    Stk. 2. Ved anskaffelsessummen forstås de samlede byggeudgifter.

    Stk. 3. Ved opgørelsen af anskaffelsessummen kan selskabet ikke medregne afgift, som ved opgørelsen af selskabets afgiftstilsvar efter loven om almindelig omsætningsafgift kan fradrages som indgående afgift.

§ 13. Afskrivning foretages med indtil 6 pct. af anskaffelsessummen. I det indkomstår, hvori summen af de anvendte afskrivningsprocenter overstiger 60, og i de følgende år kan afskrivning dog kun foretages med indtil 2 pct. af anskaffelsessummen.

    Stk. 2. Summen af de anvendte afskrivningsprocenter kan ikke overstige 100.

Andre bestemmelser

§ 14. For jernbanevirksomhedernes benyttelse af tilslutningsanlægget for jernbanetrafik, jf. § 3, betaler Banestyrelsen en afgift til selskabet. Afgiften fastsættes af trafikministeren.

    Stk. 2. Banestyrelsen træffer afgørelse om jernbanevirksomhedernes benyttelse af tilslutningsanlægget for jernbanetrafik.

    Stk. 3. Banestyrelsen forestår drift og vedligeholdelse af tilslutningsanlægget for jernbanetrafik og afholder udgifterne herved.

    Stk. 4. Trafikministeren fastsætter afgifterne for jernbanevirksomhedernes benyttelse af tilslutningsanlægget for jernbanetrafik og afgør eventuelle tvivlsspørgsmål mellem selskabet og Banestyrelsen.

    Stk. 5. Trafikministeren kan fastsætte takster og andre bestemmelser for togrejser mellem Kastrup Lufthavn og Københavns Hovedbanegård efter forhandling med Hovedstadens Udviklingsråd.

§ 15. Trafikministeren fastsætter

1) den endelig linieføring af Øresundsforbindelsen på dansk søterritorium og

2) afgrænsningen af tilslutningsanlæg for jernbane- og vejtrafik, jf. § 3, i forhold til statsbaneanlægget og hovedlandevejsnettet.

§ 16. Trafikministeren bemyndiges til for konsortiet og selskabet, jf. § 6, ved ekspropriation at erhverve fast ejendom, der er nødvendig til gennemførelse af de i denne lov omhandlede anlæg. Ekspropriation sker efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

§ 17. Staten stiller uden vederlag de vandområder og den havbund uden for Amagers kystlinje og inden for dansk søterritorium, som staten har rådighed over, og som midlertidigt eller for bestandig er nødvendige for Øresundsforbindelsen, til rådighed for konsortiet.

§ 18. Det i § 6, stk. 2, nævnte konsortium kan foretage tv-overvågning på Øresundsforbindelsen og på tilslutningsanlæg for vejtrafik samt foretage registrering af billeder fra denne overvågning. Konsortiet skal ved skiltning eller på anden tydelig måde give oplysning herom.

    Stk. 2. Konsortiet kan give svenske politi- og redningsmyndigheder adgang til den i stk. 1 nævnte overvågning og registrering.

    Stk. 3. Oplysninger i Centralregisteret for Motorkøretøjer om den registrerede ejer (bruger) af køretøjer kan videregives til det i § 6, stk. 2, nævnte konsortium.

§ 19. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Trafikministeriet, den 16. maj 2001

Jacob Buksti

/Jørn Holdt